Kwartiermaker/beoogd directeur SSO Facilitaire Dienstverlening bij Financiën

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Financiën, directoraat-generaal Belastingdienst
Salarisschaal
16
Vacaturenummer
BABD 501-17
Publicatiedatum
1 december 2017
Sluitingsdatum
11 december 2017

Het ministerie

Het ministerie van Financiën werkt aan een financieel gezond Nederland. Het ministerie zorgt met het directoraat-generaal Belastingdienst (DGBD, onderdeel van het Ministerie van Financiën) voor een groot deel van de inkomsten van de overheid en ziet aan de andere kant toe op een doelmatige besteding van het overheidsgeld. Financiën is verantwoordelijk voor de fiscale wetgeving en maakt daarnaast regels voor een goed functionerende financiële sector en het toezicht daarop. In Europa en in de rest van de wereld behartigt het ministerie de financiële belangen van Nederland.

Directoraat-generaal Belastingdienst (DGBD)

DG Belastingdienst is sterk in ontwikkeling, op weg naar een toekomstbestendige organisatie, met op dit moment ruim 28.000 medewerkers. Belastingen, Toeslagen, Douane en FIOD vormen de basis. Modernisering van de interactie met burgers en bedrijven, informatiegericht toezicht en data- analyse staan centraal. De invloed van politieke, publicitaire en maatschappelijke dynamiek is ook voor DG Belastingdienst flink toegenomen.

De opgave voor DG Belastingdienst

Op de website van het ministerie is het verslag te lezen van de Commissie onderzoek Belastingdienst (COB). De bevindingen van de COB vergen dat de bestuurlijke helderheid op het hoogste niveau in DGBD wordt gewaarborgd, om het vertrouwen in en binnen de dienst te kunnen herwinnen. De nieuwe topstructuur is hier een belangrijk onderdeel van.

De raakvlakken en onderlinge afhankelijkheden tussen kerndepartement en de topstructuur van DGBD worden nauwgezet geformuleerd en vragen aandacht voor de rollen van eigenaar, opdrachtgever en opdrachtnemer binnen het gehele ministerie inclusief DGBD.

Inmiddels is deze zomer na een kort maar intensief traject een nieuwe topstructuur DGBD ontwikkeld (rapport Topstructuur). Deze topstructuur geeft de gekozen inrichtingsprincipes waarmee DGBD verwacht de komende jaren naar behoren te kunnen functioneren in het maatschappelijk en politiek-bestuurlijk krachtenveld.

De gekozen structuur is 25 september 2017 in werking getreden. De feitelijke verdere uitwerking - het werkend krijgen, zoals het inrichten van nieuwe organisatieonderdelen -, is daarna door de directeuren/kwartiemakers opgepakt. Dat proces is in volle gang.

Shared service organisatie (SSO)

Als uitvloeisel van het criterium “een meer expliciete scheiding van beleid, uitvoering en control in de topstructuur” worden zowel een stevige directie Control en Financiën ingericht als een aantal concerndirecties, te weten: concerndirectie Fiscale en Juridische zaken; concerndirectie Uitvoerings- en Handhavingsbeleid; concerndirectie IV- en Databeheersing; concerndirectie Organisatie en Personeel en concerndirectie Innovatie en Strategie.

Om te bewaken dat de door DG Belastingdienst gestelde doelen daadwerkelijk worden gerealiseerd is een gedegen P&C-cyclus onontbeerlijk.

Om hun lijnverantwoordelijkheid te kunnen invullen worden de directeuren primair proces adequaat ondersteund als het gaat om bedrijfsvoeringstaken. Deze ondersteuning wordt georganiseerd in een aantal SSO’s te weten:

 • SSO Financieel en Management informatie
 • SSO Facilitaire Dienstverlening
 • SSO Organisatie en Personeel
 • Switch

Met de keuze voor de organisatie van bedrijfsvoeringstaken in SSO’s wordt aangesloten bij de rijksbrede lijn en wordt gebruik gemaakt van de opgedane kennis en ervaring bij andere grote uitvoeringsorganisaties. De SSO’s dragen bij aan:

 • dat medewerkers hun werk goed kunnen blijven doen en het primair proces optimaal wordt ondersteund;
 • kwaliteitsbevordering/professionalisering;
 • efficiency (delen expertise en flexibele inzet capaciteit, het wiel niet op meerdere plekken uitvinden);
 • eenheid in uitvoering, binnen kaders en beleid;
 • transparantie t.a.v. het capaciteitsbeslag dat de ondersteunende diensten doen op de totale organisatie;
 • sturing op de verhouding tussen primair en secundair proces.

SSO Facilitaire Dienstverlening (SSO CFD)

SSO CFD ondersteunt medewerkers van de Belastingdienst bij het realiseren van hun werkdoelstellingen. SSO CFD levert hiertoe producten en diensten op het gebied van de bedrijfsvoering, zodat medewerkers zich volledig kunnen richten op hun eigen primaire proces. SSO CFD is ook een concerndienstverlener en voert, samen met collega-concerndienstverleners, de regie op het hele pakket van de rijksbrede facilitaire dienstverlening en voert ook taken uit voor andere overheidsorganisaties.

De organisatie telt momenteel ca. 1200 medewerkers.

Kerntaken:

 • Verantwoordelijk voor huisvesting van alle onderdelen van Belastingdienst volgens het Rijkskader Fysieke Werkomgeving Rijk.
 • Operationele facilitaire dienstverlening. Het betreft activiteiten die gericht zijn op het servicen van panden en leveren van producten en diensten volgens Rijks Producten en Diensten Catalogus (RPDC) en op de contacten met de klanten die er gehuisvest zijn. Een belangrijke schakel hierin wordt gevormd door serviceteams die op iedere locatie aanwezig zijn. En ook door het Facilitair contactcentrum (FCC) als frontoffice voor klantvragen. Verder gaat het om het verzorgen van het wagenparkbeheer.
 • Inkoop voor de Belastingdienst. Het Inkoopuitvoeringscentrum (IUC) Belastingdienst is één van de 20 inkoopuitvoeringscentra binnen het Rijk en verzorgt de inkoop en het contractmanagement voor de Belastingdienst. Het IUC Belastingdienst verzorgt de rijksbrede inkoop voor zeven categorieën, te weten: post- en pakketdiensten, vakliteratuur & abonnementen, representatie, hotel- & vergaderaccommodatie, leren & ontwikkelen, ict-enterprise businessapplicaties en ict-totaaloplossingen.
 • Verbeteren van de document- en informatiehuishouding binnen de Belastingdienst. SSO CFD levert producten, diensten en advies op het gebied van postverwerking, digitalisering en archivering (fysiek en digitaal). Vanuit de specifieke rol als archiefbeheerder voor de gehele Belastingdienst heeft IHH de toezichthoudende taak op de kwaliteit van het (digitaal) archiefbeheer van de Belastingdienst. De unit bestaat uit de afdelingen Documentaire informatievoorziening (DIV) op locatie, het team Advies & regie en de Centrale invoer (CI) in Heerlen. CI beschikt over een grote landelijke scanstraat die zowel voor de Belastingdienst als de Rijksoverheid actief is.
 • SSO CFD vervult als Concern Dienstverlener (CDV) ook taken voor andere overheidsorganisaties.

Positie kwartiermaker/beoogd directeur SSO CFD

 • De directeur legt verantwoording af aan de pDG.
 • De directeur maakt deel uit van het stafoverleg onder voorzitterschap van de pDG.
 • De directeur is verantwoordelijk voor de financiering en begroting van de eigen directie.

Opgave

SSO CFD is rijksbreed al een vooraanstaande speler als het gaat om SSO dienstverlening; de organisatie werkt al langer volgens de beginselen van een SSO. Op alle gebieden van de SSO CFD wordt voortdurend gestreefd naar verbetering en efficiëncy, daarbij werkend vanuit de uitgangspunten van lijnsturing, kwaliteit en professionaliteit en vanuit een dienstverlenende attitude.

De opgave van het SSO CFD is om samen met de andere SSO’s in oprichting binnen de Belastingdienst steeds meer vanuit dezelfde dienstverleningsvisie te gaan werken. Nauwe samenwerking met de directie Bedrijfsvoering van het kerndepartement Financiën is daarbij essentieel. Ook rijksbreed heeft de SSO CFD een aandeel in het optimaliseren van de dienstverlening d.m.v. intensieve samenwerking met de andere concern dienstverleners van het rijk.

In de kwartiermakersfase zal de directeur de processen en organisatie-onderdelen in kaart brengen die vanuit het huidige SSO CFD mogelijk overgaan naar andere bedrijfsonderdelen.

Wat vraagt dit van u?

In de rijksbrede visie op publiek leiderschap zijn er kernkwaliteiten waarover iedere publieke leider dient te beschikken. Deze kernkwaliteiten zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het ‘eigen’ domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.
 
Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Specifiek voor deze functie:

 • heeft kennis en ervaring met complexe vraagstukken en veranderingen in een politiek-bestuurlijke omgeving, bij voorkeur in relatie tot een (grote) uitvoeringsorganisatie binnen de (rijks)overheid;
 • heeft statuur en kan met gezag en overtuiging doelen bereiken. Is resultaatgericht en daadkrachtig;
 • kan verbinden en effectief samenwerken met de verschillende (concern) directies binnen de dienst en met de bedrijfsvoering onderdelen van het kerndepartement;
 • heeft relevante ervaring in of affiniteit met de vakgebieden inkoop, huisvesting en document- en  informatiehuishouding;
 • heeft kennis en ervaring met het inrichten of het reorganiseren van een substantieel (nieuw) organisatie onderdeel binnen een bestaande organisatie;
 • opereert vanuit het concernbelang, houdt vast aan de visie en plannen zonder daarin star te worden.

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze vacature valt onder de Algemene Bestuursdienst. Dit betekent dat de kandidaten getoetst worden aan het profiel van de ABD manager.
Een ABD manager dient aan minimaal twee van de hierna volgende criteria te voldoen:

 • ervaring bij minimaal twee departementen;
 • ervaring in minimaal twee van de volgende contexten: beleid, staf, uitvoering, toezicht;
 • internationale ervaring;
 • ervaring buiten de Rijksoverheid.

Een assessment kan deel uitmaken van het selectieproces.

Het Rijk besteedt nadrukkelijk aandacht aan divers en veelzijdig samengestelde teams.

Oriënterende gesprekken voor deze vacature zijn gepland op 12 en 13 december. De selectiecommissie is gepland op 20 december.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 501-17 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Frances Diepstraten
plv. directeur-generaal Belastingdienst
Telefoonnummer: 070 342 88 58

Over de sollicitatieprocedure

Mariska Dee
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06 46 62 75 87
E-mailadres: mariska.dee@minbzk.nl