Kwartiermaker directeur Visserij en Landelijk Gebied bij LNV

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Salarisschaal
17
Vacaturenummer
BABD 274-18
Publicatiedatum
30 november 2018
Sluitingsdatum
16 december 2018

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landbouw, visserij, natuur en voedsel raken iedereen: iedereen is consument en we zijn allemaal afhankelijk van de aarde. Ons werk is daarom van betekenis voor de hele samenleving. Samen met alle betrokkenen wordt er gewerkt aan het herstel en behoud van Nederlandse natuur. De Nederlandse agrofoodsector moet economisch perspectief hebben en produceren in verbondenheid met waarden van duurzaamheid en welzijn. Het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen met nadruk op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee draagt Nederland bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk. Een belangrijke opgave voor het ministerie is ook het bijdragen aan de vitalisering van de plattelandsregio’s in Nederland.

Om onze missie te realiseren zijn wij verbindend. We zoeken de inhoudelijke verbinding en staan midden in de samenleving waar we intensief samenwerken met partners. We verbinden de verschillende partijen met elkaar. Het mag schuren, maar met respect, begrip en nieuwsgierigheid. We staan samen voor grote maatschappelijke opgaven en die kunnen we alleen het hoofd bieden door vernieuwend te zijn. We zijn als LNV continu in ontwikkeling. We zijn flexibel en geven met durf en creativiteit richting aan ons werk.  

Zo bieden we meerwaarde in de complexe en dynamische omgeving - vol dilemma’s - die LNV kenmerkt. Daarbij houden we het einddoel in de gaten en zijn we doeltreffend. We sturen op resultaat en we pakken door waar dit nodig is.

Dit vraagt dat we ook betrouwbaar zijn. Dat is te herkennen aan ons consistent handelen en optreden. We maken keuzemogelijkheden transparant, bijvoorbeeld tussen verschillende waardenoriëntaties, risico’s en belangen, en maken altijd een integere afweging met respect voor de positie van de ander. Wij nemen én geven verantwoordelijkheid en we leggen verantwoording af naar de samenleving.

Recent heeft de minister van LNV de visie ‘Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden’ uitgebracht. Het gehele ministerie, dus ook het directoraat-generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied, heeft een belangrijke rol bij de implementatie van deze visie.

Directoraat-generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

Het directoraat-generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied streeft naar een sterke en veerkrachtige natuur, verweven met de economie, optimaal bijdragend aan duurzaam maatschappelijk welzijn, duurzame en concurrerende visserijketens, stimuleert de vitalisering van de (plattelands)regio’s in Nederland en werkt samen met rijk- en regiopartners aan de versterking van de brede welvaart van de Nederlandse regio’s.

Het DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied is een DG in oprichting en zal zich richten op beleid met betrekking tot natuur en biodiversiteit, visserij, landelijk gebied en het programmateam Regioportefeuille dat verantwoordelijk is voor de regiodeals (950 miljoen euro). Het beleid gericht op gebiedsgericht werken en het landelijk gebied zal worden geïntensiveerd. Het DG trekt twee departement brede, vernieuwende programma’s ‘Landbouw en Natuur’ en ‘Wind op zee’. Verder heeft het DG een voortouwrol voor LNV voor het Interbestuurlijke Programma Vitaal Platteland, de Omgevingswet en de Nationale Omgevingsvisie.

Daarnaast is het DG verantwoordelijk voor het opdrachtgeverschap op het terrein van LNV van de directie Regio (die ook werkzaam is voor het ministerie van EZK). Het DG is opdrachtgever van de RVO en NVWA (v.w.b. de onderwerpen van het DG), Staatsbosbeheer, en de Kamer voor de Binnenvisserij.

Het DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied heeft twee directeuren die elk bepaalde opgaven/onderwerpen in portefeuille hebben waarvoor zij/hij aanspreekpunt zijn, maar heeft geen vastomlijnde directies. De opgaven zijn leidend voor de werkwijze. Structuur en organisatievormen moeten behulpzaam zijn die opgaven slagvaardig te realiseren. Samenwerken en verbindend tussen sectoren en belangen, zowel binnen het directoraat, binnen LNV, als tussen departementen is een cruciale factor om dit te kunnen realiseren. Dat geldt ook voor de relatie met onze maatschappelijke en bestuurlijke partners. De opgaven zullen veranderen in de loop van de tijd. De toedeling van die opgaven/onderwerpen aan een directeur is zodanig dat voor de buitenwereld duidelijk is wie op dat moment aanspreekpunt is. Deze toedeling kan ieder jaar opnieuw worden bezien. De toedeling van de onderwerpen aan de directeuren zal in de vervolgfase nader worden uitgewerkt. Het opdrachtgeverschap voor de programmamanager regiodeals is belegd bij de DG zelf. Daarbij zal in ieder geval een directeur het onderwerp ‘Visserij en vitaliteit landelijk gebied’ en de andere directeur het onderwerp ‘Natuur’ in portefeuille hebben. Belangrijk daarbij is dat directeuren elkaar en de DG kunnen vervangen.

De directeur met de portefeuille Visserij en Landelijk Gebied geeft leiding aan ongeveer 50 medewerkers en werkt met een MT van 3 MT-leden en een aantal project- en programmaleiders. De rol van plaatsvervangend DG rouleert over beide beleidsdirecteuren.

De opgave

 • Het nieuwe DG NVLG zal met de komst van de directeuren vanaf 1 januari 2019 verder vorm krijgen. De organisatievorm wordt gekenmerkt door flexibiliteit, zodat wij goed op de opgaves kunnen inspelen. Dit vraagt van de directeuren pioniersgeest, visie op nieuwe organisatievormen en een flexibele houding.
 • Deels kent het DG bestaande taken (met name natuur en biodiversiteit, visserij en regio) en deels taken die pas recent door het ministerie zijn opgepakt (intensivering gebiedsgericht werken in landelijk gebied, regiodeals). Beiden zullen verder vormgegeven moeten worden.
 • Het DG werkt nauw samen met het directoraat-generaal Agro. Taken van beide directoraten-generaal kunnen nauw verweven zijn. Flexibiliteit en programmatisch werken is daarbij een kernbegrip. De directeur Visserij & Landelijk gebied zal verantwoordelijkheid dragen voor een aantal programma’s.
 • Samenwerking is ook buiten het departement essentieel. Zo is het natuurbeleid voor een belangrijk deel gedecentraliseerd naar de provincies, is er regelmatig overleg met de visserijsector en kenmerkt het IBP programma Vitaal Platteland zich door het samen optrekken in alle vier de overheidslagen. Ook internationaal speelt er op de terreinen van DG NVLG veel, zowel voor wat betreft natuur als visserij (Puls, aanlandplicht, wind-op-zee, brexit).
 • De directeur Visserij en Landelijk gebied draagt zorg voor de beleidsvorming rondom het Gemeenschappelijk EU Visserijbeleid, de bijbehorende implementatiekeuzes in Nederland en borgt de EU-conforme uitvoering van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid.
 • De directeur draagt zorg voor de vormgeving van een duurzame visserij/schelp-/schaaldieren beleid op de kust- en binnenwateren, waarbij inbegrepen een duurzame aquacultuur.
 • De directeur werkt aan het departement-breed versterken van de samenwerking met de regio en het verbinden van regionale initiatieven en opgaven aan de LNV-opgaven bijvoorbeeld in het kader van het Interbestuurlijk programma vitaal platteland.
 • De directeur coördineert binnen het ministerie de vakinhoudelijke bijdrage aan het tot stand brengen van gebiedsgerichte deals – al dan niet gefinancierd uit de Regio Envelop. de directeur stuurt op de synergie met de LNV-visie en goede samenwerking met de directie regio, andere vakdepartementen, en regionale partners.
 • De directeur draagt zorg voor aansluiting van landelijk beleid bij gebiedsgerichte aanpak vanuit samenhangende thema’s en regionale uitdagingen. Het gaat hierbij onder meer om het voortouw voor wat betreft het Interbestuurlijke Programma Vitaal Platteland, de implementatie van de Omgevingswet en de Nationale Omgevingsvisie.
 • De directeur onderhoudt en werkt aan het versterken van een breed, landelijk netwerk van regionale partners, daarbij gebruik makend van de regioambassadeurs (EZK/directie Regio).

Wat vraagt dit van u?

Genoemde opgaven vragen om:

 • Leidinggevende ervaring aan professionals op het niveau van directeur of aantoonbare directeurspotentie;
 • Beleidservaring in een politiek-bestuurlijke omgeving binnen de overheid;
 • Europese ervaring (Brussel) is een pre;
 • Uitdrukkingsvaardig in elk geval Engels en bereidheid tot reizen;
 • Ervaring in samenwerking met andere partijen binnen en buiten de overheid (bijvoorbeeld in de regio, of met belangenorganisaties), met uitvoeringsorganisaties en kennisinstellingen;
 • Ervaring met organisatieontwikkeling;
 • Ervaring met (een deel van) het beleidsterrein is een pre.

Gevraagde persoonlijke typering

De opgave waar het DG voor staat, betekent dat de directeur affiniteit moet hebben met complexe processen, die een grote maatschappelijke en soms ook economische doorwerking hebben. Daarbij moet hij/zij in staat zijn om over de grenzen heen te kijken. Nieuwsgierigheid en de bereidheid om de samenwerking op te zoeken is een must. De directeur Visserij & Landelijk Gebied is:

 • Open, evenwichtig, zelfbewust; straalt gezag en vertrouwen uit;
 • Inspirerend en verbindend; opereert met toewijding en politiek-bestuurlijk gevoel; in staat zich onafhankelijk op te stellen in het krachtenveld en de belangen van het departement uit te dragen;
 • Coachend leider, vaardig in het opbouwen en onderhouden van een effectieve, resultaatgerichte, maar ook ontspannen werkcultuur; heeft actief aandacht voor de ontwikkeling van medewerkers en de balans werk-privé;
 • Omgevingsbewust, sterke in- en externe oriëntatie, uitstekende netwerker; gericht op samenwerking en verbinding op diverse niveaus, binnen het DG, binnen LNV, interdepartementaal en met maatschappelijke partijen; teamspeler;
 • Analytisch, resultaatgericht en heeft visie; beschikt over strategisch inzicht en koersvastheid; sterk in beleidsontwikkeling én –implementatie.

In de rijksbrede Visie op publiek leiderschap worden de kernkwaliteiten benoemd waarover iedere publiek leider dient te beschikken. Deze kernkwaliteiten zijn:


Samenwerken
'De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven.'

Integriteit
'De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien.'

Reflectie
'De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie.'

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk (ABD). Ervaring in meerdere contexten, (bijv. uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komen ten goede aan de kwaliteit van de manager. De rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

 • topmanagers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
 • divers en veelzijdig samengestelde teams.

Van de toekomstige manager wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt.

Een selectieassessment maakt deel uit van de procedure. Ook worden referenties opgevraagd.
Een AIVD-A-onderzoek maakt deel uit van de procedure.

Planning selectieprocedure

De eerste selectieronde wordt gepland in de eerste helft van januari 2019.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 274-18 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Johan Osinga
Directeur-generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied
Telefoonnummer: 070-379 8715 (secretariaat)

Over de sollicitatieprocedure

Leonore Harthoorn
MD-consultant
Telefoonnummer: 06-151 267 59