Kwartiermaker voor de ambtelijke dienst van de Huurcommissie

Vacaturetype
overige vacatures
Naam organisatie
Huurcommissie
Salarisschaal
16
Vacaturenummer
BABD 409-17
Publicatiedatum
10 oktober 2017
Sluitingsdatum
24 oktober 2017

Organisatie

De Huurcommissie is een onpartijdige organisatie voor het voorkomen, helpen oplossen en formeel beslechten van geschillen tussen huurders en verhuurders. Met het geven van goede voorlichting richt de Huurcommissie zich op het voorkómen van geschillen. Komen huurder en verhuurder er onderling zelf niet uit, dan biedt de Huurcommissie hulp met onpartijdige informatie. Mocht dat geen uitkomst bieden, dan kan de Huurcommissie door toetsing van het huurprijsgeschil aan de wet- en regelgeving een uitspraak doen die bindend is voor partijen.

De Huurcommissie is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) met een ondersteunende ambtelijke dienst DHC (agentschap Dienst van de Huurcommissie). Het bestuur van de Huurcommissie geeft leiding aan het ZBO en de dienst DHC. Het bestuur wordt geadviseerd door de Raad van Advies Huurcommissie. De Raad van Advies heeft leden uit de belangenorganisaties van huurders en verhuurders, en onafhankelijke deskundigen. De Huurcommissie is als ZBO gelieerd aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. De directeur-generaal Bestuur en Wonen is eigenaar van de Huurcommissie.

De opgave

De Huurcommissie bevindt zich in een omvangrijk verandertraject. De huidige geschilbeslechting voor huurders en verhuurders wordt omgevormd naar een dienstverlening met meerdere oplossingsvormen voor geschillen tussen partijen. Ieder geschil is uniek en vraagt om een unieke behandeling. Hoewel de context van de eenheden verschillend is, vraagt de Huurcommissie van de kwartiermaker en van alle managers van DHC een zakelijke, kostenbewuste en doelmatige managementstijl. Deze aspecten krijgen nog meer dan voorheen de nadruk als gevolg van de verhuurderbijdrage. Hierdoor zal altijd afgewogen moeten worden in welke mate een keuze bijdraagt aan de doeltreffendheid en doelmatigheid van dienstverlening van de Huurcommissie.

De nieuwe dienstverlening moet vooral vanuit de ambtelijke dienst DHC gebeuren. Dit betekent dat de ambtelijke dienst verandert van een geheel ten dienste van het ZBO staande ondersteuner, naar een dienstverlener die met huurder en verhuurder bekijkt wat de beste oplossing is in hun geval. Waarbij alleen de kaders door het ZBO vastgesteld worden en waarbinnen DHC zelfstandig werkt. Inmiddels is binnen DHC één pilotproject uitgevoerd (bemiddelen) en één pilotproject wordt dit najaar uitgevoerd (servicekostenrapport). Ook is een reorganisatie van DHC in voorbereiding die deze nieuwe dienstverlening faciliteert. In het najaar van 2017 wordt een nieuw zaaksysteem uitgerold dat de nieuwe dienstverlening ondersteunt. Bovendien wordt het financieel beheer van DHC aangepast aan de nieuwe producten en diensten.

De Huurcommissie en de eigenaar (DG Bestuur en Wonen) zijn voor het inrichten van de ambtelijke dienst DHC voor de nieuwe dienstverlening gezamenlijk op zoek naar een kwartiermaker voor DHC voor de komende 2 jaar die deze opgaven kan neerzetten.

De opdracht(en)

De opdracht(en) voor de kwartiermaker zijn:

 • het verder vormgeven en inrichten van DHC, en mede vormgeven aan het ingezette reorganisatietraject, zodat de dienst de gewenste nieuwe dienstverlening in al zijn facetten kan uitvoeren;
 • personeel: juiste mensen op de juiste plek (medewerkers en leidinggevenden). Bijdragen aan een productieve en prettige werkcultuur. Het laten ontwikkelen en organiseren van het noodzakelijke (structurele) opleidingsaanbod voor de organisatieonderdelen, mede op basis van trainingen die al ontwikkeld zijn;
 • het gefaseerd ontwikkelen en opschalen van de nieuwe producten en diensten van DHC;
 • het laten ontwikkelen van sturings- en kwaliteitsprincipes en kwaliteitsborging, mede op basis van een reeds verricht vooronderzoek, het laten definiëren van de werkwijzen van de organisatieonderdelen, zodat werkwijzen, werkprocedures, procesbeschrijvingen, gebruik van ICT-systemen, taakbeschrijvingen etc. helder zijn en direct toegepast kunnen worden door de medewerkers. Hierbij gebruik maken van alle (deel)producten en voorbereidingen die al getroffen zijn, zoals in de pilot ‘bemiddelen’, of in de pilot ‘servicekosten deskundigenrapport’, of voor het ‘inrichten financieel beheer’;
 • het implementeren en formaliseren van de dienstverlening zodat de nieuwe organisatie en dienstverlening eind 2019 stevig staat;
 • het mede richting geven aan de nieuwe inrichting van de interne en externe governance van de Huurcommissie.

Wat vraagt dit van u?

De kwartiermaker geeft integraal leiding aan het inrichten van DHC, in samenspraak met het bestuur van de Huurcommissie en de eigenaar, en heeft de dagelijkse leiding over de dienst. De kwartiermaker geeft leiding en vorm aan de veranderagenda van de organisatie om te borgen dat de beoogde nieuwe dienstverlening bij DHC stabiel tot stand komt. De kwartiermaker is voorzitter van het managementteam van DHC. Hij/Zij valt rechtstreeks onder het Bestuur van het ZBO  en is lid van de maandelijkse vergadering van de ZBO-leden (bestuur en zittingsvoorzitters) met een afvaardiging van het MT (ZBO-MT).

De ideale kandidaat is een bruggenbouwer, die resultaatgericht is en oog heeft voor organisatieontwikkeling en personeelsmanagement. Een stevige persoonlijkheid, zakelijk en professioneel en die optimaal gebruik maakt van expertise van medewerkers. Die kan schakelen tussen nieuwe strategie en wat dagelijks op tactisch en operationeel niveau daarvoor nodig is.

De inzet is full-time.

De kwartiermaker:

 • beschikt over een academisch werk- en denkniveau;
 • heeft aantoonbare ervaring in het werken met uitvoeringsorganisaties, bij voorkeur ten tijde van het doorvoeren van veranderingsprocessen gericht op burgers en bedrijven;
 • heeft aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van management en organisatieontwikkeling (managen van grote verandertrajecten waarin opgenomen cultuurverandering);
 • heeft kennis van het domein van een ZBO en een agentschap of is bereid/in staat zich deze kennis snel eigen te maken;
 • heeft affiniteit en ervaring met het aansturen van professionals;
 • is vaardig in het creëren van draagvlak en begrip voor standpunten, beleid en ontwikkelingen die van belang zijn voor de dienstverlening door de Huurcommissie.

De belangrijkste competenties voor de kwartiermaker zijn:

 • aansturen organisatie;
 • omgevingsbewustzijn;
 • creativiteit;
 • bestuurssensitiviteit;
 • netwerken;
 • verbindende kwaliteiten (intern en extern).

Het Rijk besteedt nadrukkelijk aandacht aan divers en veelzijdig samengestelde teams.

Informatie

Nadere informatie over deze vacature:

 • drs. E.J. (Erik Jan) van Kempen
  plv. DG BW tevens directeur directeur Woningmarkt ministerie van BZK
  tel.+3170 426 72 24
 • drs. A.A. (Anke) van Heur
  voorzitter Huurcommissie
  tel. +3170375 4 252.

Nadere informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 409-17 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl