Lid Raad van Bestuur bij UWV

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
Standplaats
Amsterdam
Vacaturenummer
BABD 418-19
Salaris maximum
€ 193.500 (bezoldiging zoals bepaald in de Wet Normering Topinkomens. Het genoemde bedrag is derhalve inclusief werkgeversbijdrage pensioenpremie)
Publicatiedatum
5 april 2019
Sluitingsdatum
19 april 2019

De organisatie

Het UWV is de grootste landelijke speler binnen de sociale zekerheid en heeft een belangrijke en omvangrijke maatschappelijke taak. UWV is onder andere verantwoordelijk voor de verstrekking van uitkeringen op grond van de werknemersverzekeringen (zoals WW, WIA, en Ziektewet), daarmee samenhangende medische keuringen en de arbeidsbemiddeling van werklozen.

De organisatie is opgebouwd uit vijf divisies waarin de kerntaken zijn ondergebracht:

 • Werkbedrijf: houdt/helpt de klant in samenwerking met gemeenten aan het werk.
 • Uitkeren: verzorgt uitkeringen wanneer werk niet of niet direct mogelijk is.
 • Sociaal Medische Zaken: beoordeelt en adviseert bij sociaal-medische en arbeidskundige zaken.
 • Gegevensdiensten: zorgt ervoor dat de klant één keer gegevens over werk en uitkering aan de overheid hoeft te geven.
 • Klant & Service: is verantwoordelijk voor alle communicatie met de klant.

Deze vijf divisies zijn opgebouwd uit directies, (staf-)afdelingen, districten en/of teams. De landelijke bedrijfsonderdelen Bezwaar en Beroep en Handhaving ondersteunen daarbij. Daarnaast bestaat UWV uit 7 stafdirecties: Accountantsdienst, Bestuurszaken, Concern ICT, Facilitair Bedrijf, FEZ, Human Resources Management en Strategie, Beleid en Kenniscentrum. De personeelsomvang van UWV bedraagt 15.500 fte. Het uitvoeringskostenbudget is in 2019 ruim 1,7 miljard.

Als lid van de Raad van Bestuur (RvB) draag je samen met de voorzitter en het andere lid de eindverantwoordelijkheid voor de gehele organisatie, waarbij we werken met een collegiaal bestuur. Dat betekent dat je gericht bent op de strategische doelen en vernieuwing van de gehele organisatie, dus breder dan je eigen portefeuille, en op samenwerken, intern én extern. In jouw portefeuille ligt de nadruk op bedrijfsvoering, gegevensuitwisseling en IT.

Bestuurlijke constellatie

UWV voert haar taken uit als zelfstandig bestuursorgaan in opdracht van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Hij is verantwoordelijk voor het (uitvoerings)beleid van en het toezicht op UWV. De RvB voert, onder leiding van de voorzitter, alle taken en verantwoordelijkheden uit die (wettelijk) aan UWV zijn opgedragen en legt hierover verantwoording af aan de minister. Binnen het departement wordt de rol van eigenaar van UWV namens de minister uitgeoefend door de secretaris-generaal SZW. De opdrachtgeverrol is belegd bij de directeuren-generaal van SZW.

Ontwikkelingen

UWV heeft als missie om werken voor mensen te bevorderen en, als werken (tijdelijk) niet mogelijk is, voor inkomen te zorgen. UWV wil daarbij een betrouwbare partner, een goede werkgever en een klantgerichte uitvoerder zijn. Dit brengt uitdagingen met zich mee. De afgelopen jaren zijn er forse budgettaire taakstellingen gerealiseerd (ruim € 400 miljoen sinds 2011), met onder andere een personele krimp tot gevolg.

De processen zijn meer en meer gedigitaliseerd, het werk wordt complexer en de eisen die aan UWV worden gesteld, nemen toe. Daarbij is het voldoen aan de toenemende vraag naar sociaal-medische dienstverlening een nadrukkelijk speerpunt. Ook is UWV gevraagd de komende jaren meer in te zetten op persoonlijke dienstverlening aan mensen met een WW- of WIA/WGA-uitkering. Meer recent heeft onder andere de problematiek rondom fraude met de WW tot veel maatschappelijke en politieke aandacht geleid, waardoor UWV op dit moment volop in de schijnwerpers staat.

UWV is in 2018 een programma gestart: ‘Vertrouwen in Vakmanschap’ om het vakmanschap bij de medewerkers een impuls te geven. De medewerkers krijgen instrumenten en ruimte om zo goed en efficiënt mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschappelijke missie. Als organisatie werkt UWV zo aan continue verbetering van de dienstverlening en handhaving én bereidt zich voor op de toekomst. Dat geldt ook voor de ICT. De noodzakelijke vernieuwingen en het up-to-date houden van met name de ICT-systemen leggen een groot beslag op het verandervermogen. Voor de komende jaren is het verder op orde brengen en moderniseren van de interne processen en ICT-systemen van groot belang.

Opdracht en bijbehorende kwaliteiten

 • Je bent, samen met de andere bestuursleden, verantwoordelijk voor de strategische sturing van de organisatie en hebt de taak om, binnen de door SZW gegeven kaders, politieke en beleidsmatige prioriteiten uit te voeren en op heldere wijze verantwoording af te leggen over de behaalde resultaten. Je zorgt hierbij gezamenlijk voor een goede balans tussen de continuïteit, wendbaarheid en vernieuwing van de organisatie en neemt tijdig maatregelen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de uitvoering nu en in de toekomst op peil blijft.
 • Je hebt binnen de RvB primair de verantwoordelijkheid voor de portefeuille bedrijfsvoering en IT en de bijbehorende divisies (Klant & Services en Gegevensdiensten) en stafdirecties (CIO/ICT, Facilitair en FEZ). Voor bedrijfsvoering ligt de uitdaging in het verder vereenvoudigen, optimaliseren en integreren van processen. Voor IT zit dit in de (digitale) dienstverlening, het borgen van een goede balans tussen beheer, stabiliteit enerzijds en vernieuwing en innovatie anderzijds. Je pakt de legacy aan en zoekt blijvend naar vernieuwing, rekening houdend met een bestaand complex ICT landschap.
 • Je bent, samen met de andere RvB-leden, het boegbeeld van de organisatie. Je draagt bij aan het verstevigen van de interne samenhang en samenwerking. Je betrekt de medewerkers actief bij de ontwikkeling van de organisatie en bent in staat om op verschillende niveaus met medewerkers te communiceren en hen te enthousiasmeren en inspireren.
 • Je vertegenwoordigt UWV in diverse samenwerkingsverbanden die betrekking hebben op bedrijfsvoering, en met name ICT. Je levert vanuit die hoedanigheid ook een actieve bijdrage aan rijksbrede vraagstukken op jouw terrein. U bent tevens het bestuurlijke aanspreekpunt voor CIO-office van SZW.
 • Je handelt, samen met de andere leden van de RvB, vanuit een gezamenlijke managementverantwoordelijkheid. Waarden als openheid, integriteit en eigenaarschap zijn kernbegrippen. Dit vraagt, naast collegialiteit en teamwerk, verbindend en coachend leiderschap en het sturen op hoofdlijnen, resultaat en samenhang en aanspreken op verantwoordelijkheden.
 • Je zorgt er, samen met de andere RvB-leden, voor dat UWV in control is, dat er deugdelijke en realiseerbare plannen worden opgesteld en dat de informatievoorziening aan de minister tijdig, volledig en juist is. Politiek-bestuurlijke sensitiviteit is hierbij onontbeerlijk. De minister kan zijn verantwoordelijkheid alleen adequaat uitvoeren als hij, gevraagd en ongevraagd, tijdig, volledig en juist wordt geïnformeerd over aangelegenheden die voor de invulling van zijn politieke verantwoordelijkheid van belang zijn. Dit vereist van jou vaardigheid in het beoordelen van informatie op urgentie en relevantie, pro-activiteit en een helder communicatievermogen. Ook rolvastheid en een zakelijke omgang zijn essentieel.
 • Je bent verantwoordelijk voor de contacten en een goede relatie met de cliëntenparticipatie van UWV.

Wie zoeken we?

Je werkt vanuit een heldere visie op en grote betrokkenheid bij de dienstverlening van UWV. Je bent een collegiaal teamspeler. Je stuurt op strategie, samenhang, hoofdlijnen en resultaat en toont hierbij inspirerend en verbindend leiderschap. Hierbij ben je staat om de rust te bewaken in situaties onder druk. Je bent sterk gericht op de verbinding met SZW en andere externe partijen en hanteert een open, constructieve houding.

Je betrekt medewerkers actief en zet hen vanuit vertrouwen en verantwoordelijkheid in hun kracht. Je bent in staat om ingezette trajecten tot een goed resultaat te brengen. Daarnaast weet je grote strategische vraagstukken te agenderen en van richting te voorzien. Je koppelt een zelfverzekerde persoonlijkheid aan gevoel voor (politieke en organisatorische) verhoudingen. Dit alles met een warme, zakelijke communicatiestijl.

Verder breng je mee:

 • ervaring als bestuurder bij een (bij voorkeur) publieke dienstverlener in een politiek-bestuurlijk krachtenveld;
 • aantoonbare kennis van en ervaring met grootschalige administratieve processen;
 • ervaring met strategische vraagstukken;
 • ervaring met ICT en innovatie/vernieuwing in combinatie met een complex ICT landschap;
 • kennis van/affiniteit met gegevensuitwisseling- en bedrijfsvoeringsprocessen;
 • aantoonbare ervaring met maatschappelijke, bestuurlijke en politieke verhoudingen;
 • een goed netwerk en ervaring met samenwerkingsverbanden en opereren in een keten.

Als topfunctionaris val je onder de kaders van de Wet Normering Topinkomens (WNT), en is de Rechtspositieregeling Raad van Bestuur UWV van toepassing. De benoeming is voor vijf jaar.

Meer weten?

Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Loes Mulder, SG/SZW, telefoonnummer 070-333 66 19 en/of Fred Paling, voorzitter RvB UWV, telefoonnummer 020-687 51 55.

De werving en selectie voor deze functie wordt begeleid door Bureau ABD in samenwerking met Maes & Lunau Executive Search. Voor informatie over de procedure kun je terecht bij Aarnt Lantinga, MD-consultant Bureau ABD, telefoonnummer 06-21 84 11 16.

Een selectieassessment maakt mogelijk deel uit van de procedure. Ook worden referenties opgevraagd.

De selectiegesprekken vinden plaats op 21 en 22 mei en 4 juni 2019.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 418-19 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl