Lid Raad van Bestuur CAK - portefeuille financiën (CFO)

Vacaturetype
overige vacatures
Naam organisatie
CAK
Salarisschaal
17
Publicatiedatum
9 maart 2018
Sluitingsdatum
23 maart 2018

Het CAK

Het CAK is een publieke dienstverlener die in opdracht van de overheid regelingen uitvoert. Veel mensen in Nederland hebben te maken met het CAK. Sommigen betalen een eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden, verblijf in een zorginstelling of een persoonsgebonden budget. Anderen gaan op reis met medicijnen waarvoor een verklaring nodig is of zijn wanbetaler of gemoedsbezwaarde.

De kerntaken zijn:

 • Het vaststellen en innen van de eigen bijdrage op grond van de Wet langduriger zorg (Wlz);
 • Het voor gemeenten vaststellen en innen van de eigen bijdrage op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
 • Het verrichten van betalingen aan zorgaanbieders op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz);
 • Het uitvoeren van de wanbetalersregeling, gemoedsbezwaarden op grond van de Zorgverzekeringswet;
 • Het uitvoeren van de buitenlandtaak op grond van de Zorgverzekeringswet en Europese wet- en regelgeving.

Het CAK vertaalt deze wetten en regels naar persoonlijke en begrijpelijke dienstverlening. Met heldere en goed vindbare informatie geeft het CAK klanten inzicht en overzicht in hun persoonlijke situatie. Zodat iedere klant zelfstandig de juiste keuzes kan maken.

Opdracht

In het Regeerakkoord wordt de invoering van het abonnementstarief in de Wmo aangekondigd. De invoering van deze maatregel in 2020 heeft forse impact op zowel de ICT, processen als organisatie van het CAK. Voor het CAK betekent deze vereenvoudiging een forse krimp van de organisatie. Mogelijk gaan gemeenten zelf de eigen bijdrage Wmo uitvoeren. Daarnaast staat het CAK aan de vooravond van het starten van de ICT Roadmap om alle systemen up-to-date te brengen. Ook dient de financiële functie structureel versterkt en geprofessionaliseerd te worden.

Al deze uitdagingen tezamen zorgen ervoor dat is besloten om het bestuur van het CAK uit te breiden naar drie bestuurders. Een voorzitter, een CFO en een COO. Nadat de CFO is geworven zal de procedure voor COO worden opgesteld. De specifieke opdracht van de CFO is de professionalisering van de financiële functie. Omdat de verwachting is dat deze uitdagingen tezamen tijdelijk zijn, wordt in 2020 besloten hoe de inrichting van het bestuur er vanaf 2021 en verder uit zal komen te zien.

Profiel

De kandidaat is een inspirerende, gezaghebbende en verbindende leider die opereert met tact, toewijding en gevoel voor de positie van het CAK als ZBO en de uitvoerende dimensies van de taken van het CAK. Hij/zij heeft een heldere visie op de organisatieontwikkeling die past bij de opgaven waar het CAK als uitvoeringsorganisatie voor staat. Dit doet hij/zij in nauwe verbinding met de overige leden van de Raad van Bestuur.

Het Lid van de Raad van Bestuur - portefeuille financiën (CFO):

 • Is mede verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van de strategische doelstellingen.
 • Is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van en adviseren over het financiële beleid, het bewaken van de financiële positie van de organisatie en het zorgdragen voor de berichtgeving over de financiële situatie van het CAK.  
 • heeft een integrale financiële verantwoordelijkheid voor alle financiële aspecten die het CAK raken. Dit betreft zowel de beheerkosten als de bestuurlijke verantwoording.
 • is verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan 'CAK in Control' en de (her)inrichting van de financiële functie.  
 • Stuurt hiërarchisch en functioneel de volgende organisatieonderdelen aan: control, treasury, facility management en inkoop.
 • De CFO borgt de doelmatigheid van de uitvoering binnen het CAK.
 • De CFO voert een beleid dat gericht is op de continuïteit van de dienstverlening onder andere door een strakke sturing op de liquide middelen.
 • Het borgen van een constructieve relatie met relevante stakeholders (Ministerie VWS, Ministerie van Financiën, NZa, Zorginstituut Nederland, de ADR en de accountant).   
 • Neemt in samenwerking met de ketenpartners een regisserende rol in het realiseren van heldere kaders ten aanzien van alle financiële stromen binnen de uitvoeringsketen.

Stijl van leidinggeven

Leiderschap binnen het CAK is gestoeld op dienend, waarderend, inspirerend en daadkrachtig leiderschap. Het werk bij het CAK is mensenwerk; niet voor niets is menselijkheid één van de kernwaarden, net als betrouwbaarheid en professionaliteit. Het zijn immers de medewerkers die gezamenlijk resultaten boeken. De moderne leider maakt het voor medewerkers mogelijk om te excelleren. De medewerkers en hun resultaat staan in het middelpunt, niet de manager. De manager creëert de randvoorwaarden die het mogelijk maken resultaat te behalen. Zij geven medewerkers doelen waarvan het bereiken binnen hun vermogen ligt en scheppen heldere verwachtingen. Zij geven waardering, door tijd, energie en zorg te besteden aan medewerkers. Zij maken fouten bespreekbaar.

CAK leiders zijn in staat om een open dialoog aan te gaan waarbij zij oprecht geïnteresseerd zijn in de gedachten van anderen. Op basis van respect gaan zij het gesprek aan om groei en ontwikkeling van de CAK organisatie, de medewerker én zichzelf met elkaar in balans te brengen. Zij houden daarbij rekening met hun gesprekspartner. Zij focussen op de sterke punten van de medewerkers en stimuleren medewerkers om hun talenten in te zetten. Dit alles betekent ook dat de leidinggevende en vooral de leden van de Raad van Bestuur een rolmodel zijn. Zij geven het goede voorbeeld en inspireren anderen. De integriteit van de leden van de Raad van Bestuur staat voorop. De leden van de Raad van Bestuur vervullen een voorbeeldfunctie in de verdere ontwikkeling van het leiderschap door helder richting te geven en vervolgens ruimte en vertrouwen te geven in de uitvoering.

Essentiële situaties en bijbehorende kwaliteiten

 • De leden van de Raad van Bestuur hebben een transparante en proactieve houding t.o.v. elkaar. Het lid van de Raad van Bestuur is het primaire aanspreekpunt voor financiën.
 • Het lid van de Raad van Bestuur (CFO) heeft oog voor de verschillende organisatieonderdelen, belangen, samenhang en verbinding. Hij/zij is analytisch sterk en weet de juiste balans te hanteren tussen sturen en delegeren, tussen korte en lange termijn ambities.
 • Het lid van de Raad van Bestuur is op financieel terrein de verbindende factor tussen de relevante stakeholders en het CAK.
 • Vereiste kennis en ervaring

Vereiste kennis en ervaring

De kandidaat:

 • Is een stevige, bevlogen en daadkrachtige persoonlijkheid
 • beschikt over een uitstekend gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en heeft ruime ervaring in het bestuurlijke krachtenveld;
 • heeft een goed gevoel voor de bestuurlijke interactie met de ketenpartners, opdrachtgevers, toezichthouders, de fondsbeheerder en andere belanghebbenden;
 • heeft aantoonbaar ervaring met veranderopgaven op topniveau;
 • heeft bestuurlijke ervaring en is eindverantwoordelijk geweest als CFO bij een (middel)grote organisatie (profit of non-profit);
 • is, gezien de grote maatschappelijke relevantie van de wettelijke taken van het CAK, in staat om met media-aandacht om te gaan.

Bijzonderheden

De arbeidsvoorwaarden worden geregeld in de ministeriële Regeling bezoldiging en beheerskosten zelfstandige bestuursorganen VWS).
Het lid van de Rvb wordt in principe benoemd voor een periode tot en met 31 december 2020. Daarna is verlenging van deze termijn mogelijk.

Een assessment kan deel uitmaken van het selectieproces. Ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Deze procedure wordt begeleid door Bureau Algemene Bestuursdienst (Bureau ABD).

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

mr. G.E.A. (Gea) van Craaikamp
plv. secretaris-generaal ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Telefoonnummer: 070-340 65 40

Over de sollicitatieprocedure

drs. P. (Peggy) Bruijns
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-46 91 23 32
E-mailadres: peggy.bruijns@minbzk.nl