Lid Raad van Bestuur CIZ

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Centrum indicatiestelling zorg, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Salarisschaal
18
Vacaturenummer
DGABD 384-23
Publicatiedatum
13 september 2023
Sluitingsdatum
30 september 2023

Centrum indicatiestelling zorg

Zorgvuldig onderzoeken wie recht heeft op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Volgens de regels, maar vooral met aandacht voor de mens. Daar staat het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) voor. Naast de taken uit de Wlz, behandelt het CIZ ook aanvragen voor de Wet zorg en dwang (Wzd) en tot slot heeft het CIZ een adviestaak bij het Besluit uitvoering kinderbijslag (Buk) voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het CIZ bestaat sinds 2005 en sinds 1 januari 2015 valt het CIZ als zelfstandig bestuursorgaan (zbo) onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS. Het CIZ heeft ruim 1100 medewerkers in dienst.

Het CIZ is een onafhankelijke organisatie en gebruikt objectieve criteria. De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders. De wet is de basis van het werk, maar de mens is het uitgangspunt. Want iedereen is anders. Het CIZ wil iedereen de zorg toekennen die past. Dat vraagt ook bij de indicatiestelling om een persoonlijke benadering waarin mensen geen nummers worden, maar mens blijven.

Samenwerking

Bij de zorg zijn veel organisaties betrokken. Het CIZ is verantwoordelijk voor de toegang tot zorg uit de Wlz. Dat is een afgebakende taak, het CIZ doet deze vanuit een onafhankelijke positie, dus los van de belangen van financiers en zorgaanbieders. Maar natuurlijk zijn er tegelijkertijd veel raakvlakken met taken van andere organisaties. Na toekenning van een indicatie moet de zorg immers georganiseerd worden. En iemand die geen Wlz-indicatie krijgt, kan zorg vanuit andere wetgeving nodig hebben. Het CIZ probeert daarbij zoveel mogelijk te helpen. Het CIZ stemt af en werkt samen met andere organisaties in de zorg. Ook daarbij staan zorgvuldigheid, een correcte toepassing van de regels en een persoonlijke benadering voorop.

Organisatie

Het CIZ heeft twee bestuurders: de voorzitter Raad van Bestuur (Remco Bakker), en een lid Raad van Bestuur (deze vacature).

De voorzitter is, naast de taken als voorzitter Raad van Bestuur, eindverantwoordelijk voor de pijler Bedrijfsvoering. Deze bestaat uit de volgende domeinen:

 • Human Resources Management (HRM);
 • Facility, Inkoop, Administratie en Control (FINAC).

De mede-bestuurder is eindverantwoordelijk voor de pijler Operatie. Deze bestaat uit de:

 • Regio Oost en West;
 • Afdeling Analyse en Advies (A&A);
 • Afdeling Chief Information Office (CIO).

De opgave

In rapporten over het functioneren van uitvoeringsorganisaties, en in het onderzoek van de parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag, kwamen ook thema’s naar voren waar het CIZ als uitvoeringsorganisatie mee aan de slag wil en moet. Want ook het CIZ kan bijdragen aan het herstel van het vertrouwen in de overheid. De cliënt staat bij het CIZ centraal. Maar hoe zorgen we ervoor dat hij ook centraal staat in het zorgstelsel als geheel en niet het gevoel heeft dat allerlei schotten verhinderen dat hij goed wordt geholpen met oog voor zijn situatie?

Het CIZ ziet drie vergezichten die richting geven aan de keuzes die het CIZ wil maken en die passen bij de Bedoeling van het CIZ: ‘Passende zorg, voor nu en in de toekomst’. Passende zorg gaat verder dan alleen Wlz-zorg: het gaat erom wat voor de cliënt het beste is, over de schotten in het zorgstelsel heen. En het gaat ook over de betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg: de cliënt van morgen moet immers ook de zorg kunnen krijgen die hij nodig heeft. De vergezichten die hierbij horen, zijn:

 • Het CIZ is een eerlijke en rechtvaardige poortwachter, een autoriteit op het gebied van indicatiestelling.
 • Cliënten en hun vertegenwoordigers voelen zich gezien, gehoord en geholpen.
 • Het CIZ is een verantwoordelijk werkgever, waar je betekenisvol werk doet.

Op basis van de genoemde onderzoeksrapporten en de drie vergezichten, heeft het CIZ een meerjarenvisie 2022–2026 opgesteld. Twee thema’s staan daarin centraal: de basis volledig op orde brengen en houden, en maatwerk waar nodig door standaardiseren en efficiënt werken waar mogelijk. Voor de interne organisatie betekent dit dat het CIZ aan de vooravond staat van een belangrijke transitie waarin de CIZ-medewerker van doorslaggevende betekenis is. En naast deze ingrijpende transitie zal de dienstverlening aan de cliënt op hetzelfde niveau moeten blijven. Een uitdaging voor de gehele organisatie!

Meer weten over CIZ en over de opgave?

Op 27 september van 15.00 tot 16.30 wordt er een Webinar georganiseerd, meld je hier aan.

Wat ga je doen?

 • Er ligt een belangrijke opgave voor de RvB om de organisatie zo te richten en te positioneren dat CIZ haar taken optimaal kan uitvoeren. Je stuurt erop dat de organisatie haar logistieke processen methodisch optimaliseert en standaardiseert, zodat er efficiënt gewerkt kan worden. Daarbij is het van belang dat je ruimte geeft aan de managers, hen inspireert en uitdaagt om hun integrale verantwoordelijkheid te nemen, en de organisatie meeneemt in de veranderingen;
 • Je bent als lid verantwoordelijk voor de digitale transitie van CIZ, zodat de organisatie innoveert en tijdig en wendbaar klaar is voor toekomstige ontwikkelingen met continu oog voor de belangen van de cliënt en de CIZ-medewerker;
 • Je bent eindverantwoordelijk voor de implementatie van een nieuw ICT naar een toekomst proof CIZ;
 • Hoewel de voorzitter primair de organisatie extern vertegenwoordigt, vertegenwoordig je de organisatie - naast je interne rol - uiteraard op de onderwerpen uit je eigen portefeuille. Daarnaast zul je de voorzitter kunnen vervangen. Je zorgt dus mede voor verder uitbouw van de ketensamenwerking met partijen binnen en buiten de publieke sector;
 • Je zorgt, samen met de voorzitter, voor een goede balans tussen de continuïteit, wendbaarheid en vernieuwing van de organisatie en betrekt de medewerkers actief bij de ontwikkeling van de organisatie. Je bent in staat om op verschillende niveaus met medewerkers te communiceren en hen te enthousiasmeren en inspireren;
 • Je signaleert ontwikkelingen in de samenleving, bij ketenpartners en ketenprocessen, verkent nieuwe mogelijkheden en vertaalt deze naar strategie en plannen.

Relatie met departementen

De plaatsvervangend secretaris-generaal vervult de eigenaarsrol en de opdrachtgeversrol (en voor het bestuur CIZ de werkgeversrol) binnen het ministerie van VWS.

Vereiste kennis en ervaring

De kandidaat die wij zoeken is een academisch gevormde bestuurder (werk- en denkniveau), die brede meerjarige ervaring heeft met het op aansturen van een complexe (uitvoerings-) organisatie met logistieke dienstverleningsprocessen.

 • Je hebt ruime ervaring met dienstverlening op basis van digitale werkprocessen, bv in de zakelijke dienstverlening of gemeenten. Je bent resultaatgericht en hebt ervaring in het realiseren van verandering. Je bent comfortabel in een– bij vlagen politieke – omgeving met soms tegenstrijdige belangen. Idealiter heb je ervaring met ICT.
 • Je hebt overstijgend vermogen, houdt overzicht, prioriteert en houdt koers tussen de dynamiek van dagelijkse praktijk en uitdagingen voor de toekomst.
 • Je daagt uit tot innovatief en “out of the box” denken.
 • Je bent inspirerend, verbindend en onafhankelijk.
 • Je bent toegankelijk, samenwerkingsgericht, stevig, analytisch en communicatief sterk.
 • Kennis van en een netwerk in het sociale domein is een pré.

Overige informatie

 • Je wordt voor een periode van 4 jaar benoemd, waarbij je voor maximaal twee keer kunt worden herbenoemd.
 • E kan gekozen worden voor het opvragen van referenties.
 • Openbare bronnen zoals sociale media kunnen worden geraadpleegd.

Wat bieden we?

Een uitdagende bestuursfunctie in een collegiaal team. Een salaris conform schaal 18. De kans om binnen een inspirerende organisatie op hoog politiek-bestuurlijk niveau met anderen te werken aan maatschappelijk uitdagingen. Leidinggeven aan een organisatie met bevlogen en gedreven mensen.

De kans om binnen een inspirerende organisatie op hoog politiek-bestuurlijk niveau met anderen te werken aan maatschappelijk uitdagingen. Leidinggeven aan een organisatie met bevlogen en gedreven mensen.

De arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de ministeriële Regeling bezoldiging en beheerskosten zelfstandige bestuursorganen VWS.

Diversiteit & Inclusie

We zijn altijd op zoek naar toekomstige medewerkers die het verschil willen maken voor Nederland. We zijn er als Rijksoverheid van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Solliciteren:

Je reactie op deze vacature ontvangen wij graag via het sollicitatieformulier.

Meer informatie

Over de vacature

Remco Bakker
Voorzitter CIZ
Telefoonnummer: 088 789 32 35

Over de sollicitatieprocedure

Gerri Blekkink
MD-consultant DGABD
Telefoonnummer: 06-11 35 73 79
E-mailadres: Gerri.Blekkink@minbzk.nl