Lid Raad van Bestuur/COO bij het CAK

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
CAK
Salarisschaal
18
Vacaturenummer
BABD 628-19
Publicatiedatum
8 november 2019
Sluitingsdatum
24 november 2019

Het CAK

Nederland kent goede sociale voorzieningen en goede zorg. Het CAK draagt hier als publieke dienstverlener zijn steentje aan bij. Uitblinken in publieke dienstverlening stelt hoge eisen. Het CAK vindt daarin zijn uitdaging, als uitvoerder van financiële regelingen van de overheid. Het CAK vervult zijn opdrachten vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid waarbij de wensen van burgers en opdrachtgever steeds het uitgangspunt vormen. Iedere burger heeft recht op snelle, foutloze en gemakkelijke dienstverlening door de overheid. Het CAK wil excellente invulling geven aan deze opdracht. Om de kwaliteit van de uitvoering en de dienstverlening aan de klant op het gewenste niveau te brengen en in de toekomst te kunnen blijven garanderen, is het CAK in 2019 een veelomvattend veranderprogramma gestart.  

De kerntaken van het CAK zijn:

 • het vaststellen en innen van de eigen bijdrage op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz);
 • het voor gemeenten vaststellen en innen van de eigen bijdrage op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
 • het verrichten van betalingen aan zorgaanbieders op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz);
 • het uitvoeren van de wanbetalersregeling, gemoedsbezwaarden op grond van de Zorgverzekeringswet;
 • het uitvoeren van de buitenlandtaak op grond van de Zorgverzekeringswet en Europese wet- en regelgeving.

Bestuurlijke context

Het CAK voert zijn taken uit als zelfstandig bestuursorgaan in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Chief Operating Officer (COO) maakt deel uit van de driehoofdige Raad van Bestuur (RvB) die daarnaast bestaat uit de voorzitter en de CFO. De RvB voert alle taken en verantwoordelijkheden uit die (wettelijk) aan het CAK zijn opgedragen en legt hierover verantwoording af aan de minister. Binnen het departement wordt de rol van eigenaar van het CAK namens de minister uitgeoefend door de plaatsvervangend secretaris-generaal. De opdrachtgeverrol is belegd bij de directeur-generaal Langdurige   Zorg. CAK, opdrachtgever en eigenaar opereren in een driehoeksmodel, dat zich kenmerkt door een heldere governance, waarin ieder zijn rol heeft en elkaar tijdig en transparant informeert.

Opdracht

Het CAK gaat voor de ambitie om zich te ontwikkelen tot de voorbeeld publieke dienstverlener. Kenmerkend is een snelle, foutloze en gemakkelijke dienstverlening als standaard. Om dit te bereiken verandert het CAK stap voor stap waarbij de huidige dienstverlening tussentijds op peil blijft. Het totale veranderprogramma neemt 3 tot 5 jaar in beslag en betreft een combinatie van parallelle interventies op het gebied van structuur, cultuur, processen, systemen en communicatie.

Hiervoor verandert het CAK naar een nieuwe cultuur en structuur waarin regelinggericht werken centraal staat. Een digitale transitie maakt deze verandering verder mogelijk. Hiervoor zal de komende jaren stapsgewijs een ICT investeringsagenda worden uitgevoerd waardoor de dienstverlening effectiever en efficiënter wordt en het CAK blijvend kan voldoen aan de eisen die de samenleving stelt aan publieke dienstverlening. In samenwerking met de voorzitter en CFO geef je leiding aan deze betekenisvolle en impactvolle transitie.

Doelstellingen:

 • snelle, foutloze en gemakkelijke dienstverlening als standaard (operational excellence): effectief en efficiënt, in één keer goed, minder uitval en herstel, eenvoud en gemak voor klanten, duidelijke en toegankelijke informatie;
 • extra zorg en aandacht voor mensen in kwetsbare situaties;
 • in control: tijdige, juiste en volledige verantwoording over de uitvoering van de wettelijke taken;
 • realiseren van de ambities van het CAK op het gebied van de digitale transitie: ICT-vernieuwing en digitalisering.

Taken en bijbehorende kwaliteiten

 • Je bent een inspirerend leider van transformatie en vernieuwing en bestuurt vanuit dienend leiderschap met een duidelijke visie en grote betrokkenheid de verandering waar het CAK voor staat. Je stuurt op samenhang, wendbaarheid en resultaat.
 • Je bent eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de kernstrategie: operational excellence binnen het primaire proces. Betrouwbaarheid, inzichtelijkheid en continue optimalisatie van het proces horen bij deze strategie.
 • Je bestuurt vanuit een heldere visie op digitalisering de ICT transitie van het CAK.  Hierbij wordt stap voor stap de ICT vernieuwingsagenda doorgevoerd als driver van de verandering.
 • Als eindverantwoordelijke voor het primaire proces stuur je het directieteam aan dat regelinggericht is georganiseerd in vier clusters: Wmo, WLZ, Buitenland en Zorgverzekeringswet. Tevens stuur je de clusters Services en ICT aan.
 • In de ontwikkeling van het directieteam en het management richt je je op de leiderschapsthema’s samenwerken, verandervermogen, in control en vakmanschap. Je faciliteert een intensieve samenwerking, agile werken in multidisciplinaire teams en heldere verantwoordelijkheden in een plattere organisatie. Je hebt oog voor de verschillende organisatieonderdelen, belangen, samenhang en verbinding. Je weet de juiste balans te hanteren tussen sturen en delegeren, tussen korte en lange termijn ambities.
 • Je onderhoudt een goede relatie met de opdrachtgever en eigenaar van het CAK bij VWS en overige relevante stakeholders onder meer vanuit de uitvoeringsketen. Je bent je bewust van de relatie tussen de politiek, beleid en uitvoering. Je pakt proactief signalen uit politiek en maatschappij op die relevant zijn voor het CAK.

Wie zoeken we?

Als COO bij het CAK verwachten we dat je:

 • aantoonbare ervaring hebt met vormgeven en uitvoeren van (fundamentele) reorganisaties en/of transities, bij voorkeur  binnen zowel profit- als non-profit organisaties;
 • bij voorkeur kennis hebt van en ervaring hebt met de waardeketen binnen de verschillende sectoren in de zorg (cure en care) en/of het sociaal domein;
 • expert bent in service excellence en het veranderen naar een ‘operational excellence’ organisatie (proces, structuur en cultuur) en in continu verbeteren; weet hoe technologie kan worden ingezet ten behoeve van een betere dienstverlening waarbij de klant of de gebruiker centraal wordt gesteld;
 • leiding geeft aan de cultuurverandering waarin excellente uitvoering en klantgerichte service centraal staan;
 • kennis en aantoonbare ervaring hebt van digitale transities; een stevig trackrecord hebt op digitalisering van organisaties en het vernieuwen van legacy-omgevingen;
 • in het samenspel met de CIO en IT-directeur zorgdraagt voor het creëren van de juiste randvoorwaarden waarbinnen robuuste en innovatieve ICT-oplossingen worden gerealiseerd voor business-vraagstukken;
 • heldere doelen stelt; duidelijkheid creëert door het maken van afspraken en het bieden van kaders; je draagt zorg voor verwachtingsmanagement binnen en buiten de organisatie en zorgt dat mensen aangesloten zijn en blijven;
 • als lid van de RvB een verbindende factor bent tussen de wereld van de ketenpartners (o.a. gemeenten en zorgbranches) en het primaire proces van het CAK. Je bent in staat om de belangen van de ketenpartners van het CAK te verbinden met de belangen van burgers.

Verder breng je mee:

 • daadkracht en ondernemerschap;
 • aantoonbaar executievermogen en operationele performance;
 • agile leiderschap;
 • je bent analytisch sterk en beschikt over een afgeronde WO-opleiding;
 • verbindend vermogen; je werkt met passie, plezier en humor;
 • een sterk ontwikkelde politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
 • een goed gevoel voor de bestuurlijke interactie met de ketenpartners en andere belanghebbenden (o.a. gemeenten en zorgbranches);
 • het vermogen om met media-aandacht om te gaan, gezien de grote maatschappelijke relevantie van de wettelijke taken van het CAK.

Bijzonderheden

De arbeidsvoorwaarden worden geregeld in de ministeriële regeling bezoldiging en beheerskosten zelfstandige bestuursorganen VWS.

Het lid van de RvB wordt in principe benoemd voor een periode van vier jaar. Daarna is twee keer verlenging van deze termijn mogelijk.

Een assessment maakt deel uit van het selectieproces. Ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Deze procedure wordt begeleid door Bureau Algemene Bestuursdienst.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 628-19 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Daniëlle van der Vliet
voorzitter RvB van het CAK
Telefoonnummer: 088 711 41 44

Over de sollicitatieprocedure

Mariska Dee
MD-consultant Bureau Algemene Bestuursdienst
Telefoonnummer: 06-46 62 75 87
E-mailadres: mariska.dee@minbzk.nl