Lid Raad voor de Rechtshandhaving namens Nederland

Vacaturetype
overige vacatures
Naam organisatie
Raad voor de Rechtshandhaving
Salarisschaal
17-18
Publicatiedatum
4 juni 2021
Sluitingsdatum
16 juni 2021
Lid Raad voor de Rechtshandhaving namens Nederland

De Raad voor de Rechtshandhaving

De Raad voor de rechtshandhaving (hierna: de Raad) is een orgaan van Curaçao, Sint Maarten en Nederland en is belast met de algemene inspectie van de organisaties in de keten van de rechtshandhaving in Curacao, Sint Maarten en Nederland voor zover het Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden) betreft. De Raad kijkt daarbij naar de effectiviteit, de kwaliteit van de taakuitoefening en het beheer. Daarnaast is de Raad belast met de algemene inspectie van de kwaliteit en effectiviteit van de justitiële samenwerking tussen de landen.

De Raad heeft vanaf 2012 meer dan 100 inspectierapporten uitgebracht. Voorbeelden hiervan zijn onderzoeken naar het aangifteproces, mensenhandel en –smokkel, de basispolitiezorg, de opsporingstaak van de Kustwacht, de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland, het Politieonderwijs en naar de Slachtofferzorg.

De inspectierapporten worden aangeboden aan de minister van Justitie en Veiligheid die deze, voorzien van een beleidsreactie, aan de Tweede Kamer aanbiedt. In de beleidsreactie geeft de minister aan wat hij van de aanbevelingen vindt en of en hoe die aanbevelingen leiden tot aanpassingen in het beleid en/of de uitvoering.

Vanaf 2020 monitort de Raad ook de uitvoering van aanbevelingen uit eerder uitgevoerde inspecties. De Raad wil hiermee aandacht besteden aan de effectiviteit bij de realisatie van aanbevelingen, en op de ruimte en middelen die de organisaties daarvoor krijgen. Zo is dit jaar het onderzoek naar de opvolging van de aanbevelingen door het Korps Politie Caribisch Nederland opgeleverd.

De Raad bestaat uit drie leden, namens ieder land één. Het voorzitterschap van de Raad rouleert jaarlijks tussen de leden.

Deze vacature betreft het lid van de Raad namens Nederland.

De Raad beschikt voor zijn ondersteuning over een secretariaat. Het secretariaat houdt kantoor in Curaçao, Sint Maarten en voor wat betreft de BES-eilanden, Bonaire. Aan het hoofd van elk van de kantoren staat een secretaris/hoofdinspecteur. De hoofdinspecteur draagt zorg voor de dagelijkse aansturing van de inspecteurs en de ondersteuning. Hij voert ook de operationele overleggen met zijn collega’s van de andere kantoren over bijvoorbeeld gezamenlijke onderzoeken of over de inzet van inspecteurs ten behoeve van de andere kantoren. De hoofdinspecteur zelf rapporteert aan het Raadslid van het betreffende land. Voor wat betreft de werkzaamheden van de Raad betreffende de BES-eilanden wordt gebruik gemaakt van de inzet van inspecteurs van de Inspectie JenV.

De opgave

De Raad ziet het als zijn taak bij te dragen aan een goed functioneren van de justitiële instellingen, de justitiële keten en de justitiële samenwerking tussen landen. De Raad richt zich op het uitvoeren van onafhankelijke, professionele en objectieve inspecties die leiden tot het uitbrengen van relevante, bruikbare en praktische inspectierapporten.
Door de jaren heen hebben de vestigingen zich verder ontwikkeld en ligt het dagelijks beheer en de uitvoering bij de secretaris/hoofdinspecteur, in samenwerking met inmiddels ervaren inspecteurs. Het secretariaat van de Raad is een overzichtelijke professionele organisatie.

Binnen het kader van de wettelijke bepalingen en de uitwerking daarvan, is het raadslid belast met de volgende taken en werkzaamheden.

Inhoudelijke werkzaamheden:

 • betrokkenheid bij de totstandkoming van (plannen van aanpak) voor inspectie-onderzoeken;
 • becommentariëring van de onderzoeksrapporten van de vestigingen;
 • eindredactie van de onderzoeksrapporten van de ‘eigen’ vestiging;
 • vaststelling van de rapporten door de Raad als geheel;
 • totstandbrenging jaarplan in samenspraak met het secretariaat;
 • deelname aan de meerdaagse Raadsvergaderingen. Deze vinden onder jaarlijks roulerend voorzitterschap in beginsel viermaal per jaar plaats, beurtelings op Bonaire/Sint Eustatius/Saba, Curacao, Sint Maarten en in Nederland;
 • het periodiek afleggen van werkbezoeken aan de organisaties van de justitiële keten in de landen;
 • het onderhouden van de externe contacten van de Raad met sleutelfiguren binnen de organisaties van de justitiële keten, zoals het openbaar ministerie en de politie, als ook met het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Nationale Ombudsman, collega inspectiediensten en de leden van de Vaste Kamercommissie van Koninkrijksrelaties.

Organisatorisch beheer:

 • toezien op de financiële rapportages en de totstandkoming van de jaarrekening van de Raad;
 • regulier overleg met de secretaris / hoofdinspecteur van de ‘eigen’ vestiging;
 • geregelde deelname aan personeelsoverleggen van de eigen vestiging.

Wat vraagt dit van jou?

Je hebt je sporen verdiend als bestuurder of toezichthouder binnen het justitiële domein, bijvoorbeeld als bestuurder binnen de rechterlijke organisatie. Je beschikt daarmee over een kritische en onafhankelijke oordeelsvorming en over een uitgebreid netwerk, zowel in Nederland als in het Caribisch deel van het Koninkrijk, dan wel bent bereid om hierin te investeren.

Je hebt kennis van de staatrechtelijke verhoudingen binnen het Koninkrijk. Je voelt je thuis in een complexe politiek-bestuurlijke omgeving en denkt eerder in mogelijkheden dan in problemen. Je weet dan ook om te gaan en verbinding te maken tussen mogelijk verschillende belangen en inzichten. Je zoekt daarin actief de samenwerking met de stakeholders zowel binnen en buiten het ministerie Justitie en Veiligheid in Europees Nederland, als ook met de lokale verantwoordelijken in Caribisch Nederland.

Je geeft de inspecteurs en andere medewerkers vertrouwen en ruimte bij de uitvoering van hun taken en eigen ontwikkeling. Je bent sparringpartner en (inhoudelijk) coach en je vervult een voorbeeldrol als het gaat om samenwerken, openheid, proactiviteit, omgevingsgerichtheid en flexibiliteit. Je biedt ruimte voor tegenspraak en zorgt voor een lerende omgeving door de medewerkers uit te dagen en nieuwe inzichten op te laten doen.

Verder ben je in het bezit van de Nederlandse nationaliteit en vervul je geen betrekkingen waarvan de uitoefening ongewenst is met het oog op een goede vervulling van de functie of op de handhaving van de onpartijdigheid en onafhankelijkheid of het vertrouwen daarin.

Het raadslidmaatschap eindigt van rechtswege bij het bereiken van de leeftijd van 70 jaar. Kandidaten dienen voor minimaal één termijn beschikbaar te zijn.

Wat bieden we?

 • Je werkt samen met een klein enthousiast team met betrokken professionals die hun sporen hebben verdiend in het veld. Het secretariaat van Caribisch Nederland bestaat uit medewerkers die ervaring hebben met werkzaamheden in de justitieketen in Europees Nederland en in de Cariben.
 • Het lid van de Raad wordt benoemd voor de duur van maximaal vier jaar met de mogelijkheid om de termijn één keer te verlengen.
 • Inschaling is afhankelijk van kennis en ervaring (Indicatie S17-S18).
 • De functie van raadslid is vastgesteld op max. 0,5 fte (18 uur per week) en wordt ingevuld vanuit Nederland.
 • Deze functie kan worden ingevuld in de vorm van een detachering vanuit de huidige werkgever.
 • Het Rijksbesluit rechtspositie leden Raad voor de rechtshandhaving is op deze functie van toepassing.
 • Nevenfuncties worden openbaar gemaakt door publicatie op de website van de Raad.

Planning

Het gesprek met de commissie die de voordracht zal bepalen vindt plaats in week 25.

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Eric Jan van der Steege
coördinerend beleidsmedewerker Directie Rechtsbestel
telefoonnummere.j.f.van.der.steege@minjenv.nl: 06 18 307 207
e-mail: e.j.f.van.der.steege@minjenv.nl
bereikbaar op dinsdag, donderdag en vrijdag

of

Emilie Egberts
MD-consultant Justitie en Veiligheid
telefoonnummer: 06 50 15 72 04
e-mail: e.a.egberts@minjenv.nl

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw motivatiebrief en CV als PDF naar:

Anneke van Dijk
directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
E-mailadres: secretariaat.dgrr@minjenv.nl

Meer informatie

Over de vacature

Gerard van Voorst
hoofdinspecteur BES Raad voor de Rechtshandhaving
Telefoonnummer: 06 28 33 94 06
E-mailadres: info@rrh-cn.org