Manager Eigenaaradvisering bij BZK

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Salarisschaal
15/16
Vacaturenummer
BABD 461-21
Publicatiedatum
18 november 2021
Sluitingsdatum
7 januari 2022

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Zo draagt BZK eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen, in buurten waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt.

'Samenleven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.'

De directie Financieel Economische Zaken

De directie Financieel Economische Zaken (FEZ) heeft als missie te zorgen dat de bewindspersonen en ambtelijke top van BZK afgewogen (financiële) besluiten kunnen nemen en daar verantwoording over kunnen afleggen. Dit doen we vanuit onze wettelijke taak (Comptabiliteitswet en Besluit FEZ) om de doelmatige, doeltreffende en rechtmatige besteding van de middelen binnen BZK te borgen.

We adviseren de bewindspersonen en ambtelijke top van BZK hierover gevraagd en ongevraagd. Een paar voorbeelden binnen de begroting van het ministerie van BZK zijn: democratie, openbaar bestuur, de woningmarkt en woningbouw, de energietransitie en leefomgeving, digitale infrastructuur en versterkingsoperatie Groningen.

De afdeling Eigenaaradvisering

De afdeling Eigenaaradvisering adviseert de ambtelijke top, de secretaris-generaal en meerdere directeuren-generaal van BZK, over de borging van de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening van de in totaal vijftien verbonden organisaties (met name agentschappen en ZBO’s) van het ministerie van BZK.

De dynamiek en variatie omtrent deze organisaties is groot. Het gaat onder andere om organisaties als Logius, de Rijksdienst voor identiteitsgegevens, de Huurcommissie, het Huis voor de klokkenluiders, het Rijksvastgoedbedrijf en de Shared Service Organisaties van het Rijk en Caribisch Nederland. Eigenaaradvisering is de spin in het web en vertrouwde adviseur van de ambtelijke top in het complexe bestuurlijk speelveld tussen (beleids)opdrachtgevers, de uitvoerende dienst, de staf en de ambtelijke leiding.

De advisering richt zich met name op de lange termijn doelstellingen van, en strategische vraagstukken rondom de organisaties. Een goede uitvoering vraagt immers om goed beleid en goed beleid wordt alleen een succes met een goede uitvoering. De kwaliteit van de primaire taakuitvoering en het realiseren van een goede positionering van de uitvoeringsorganisatie ten opzichte van burger en beleid en afnemers, staan centraal.

Waar de basale bedrijfsvoering meer gericht is op de middellange termijn, richt de advisering zich in toenemende mate op de strategische ontwikkeling van de organisaties. Dit vraagt van de afdeling Eigenaaradvisering om zowel buiten als binnen de bestuurlijke overleggen een volwaardige gesprekspartner te zijn voor de directeuren van de uitvoeringsorganisatie, voor de beleidsdirecteur en voor de ambtelijke leiding. De kennis en het strategisch en bestuurlijk inzicht van de medewerkers van eigenaarsadvisering moet zich daarbij vertalen in interventies en adviezen in heldere taal, met een reëel handelingsperspectief.

De afdeling Eigenaaradvisering bestaat uit 8 ervaren professionals. Het team is recent gecompleteerd en wil zich de komende jaren verder ontwikkelen als strategisch adviseur van de ambtelijke top. Voor een integrale advisering werken we met multidisciplinair samengestelde accountteams met experts op het terrein van financiën, ICT en HR. De afdeling vervult daarin een spilfunctie.

De afdeling heeft een eigenstandige verantwoordelijkheid naar de eigenaren, maar werkt nauw samen met alle afdelingen van de directie FEZ en tevens met de directies CIO en P&O die samen het cluster mensen en middelen vormen. De afdeling is daarom gepositioneerd binnen de directie Financieel-economische Zaken (FEZ).

De opgave

Het is een zeer uitdagende en gevarieerde rol waar jouw sterke communicatieve en sociale vaardigheden en gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen heel goed van pas zullen komen.

Als hoofd Eigenaaradvisering ben je op basis van je ervaring de gesprekspartner voor zowel de eigenaren (secretaris- en directeuren-generaal) als voor de directeuren van de uitvoeringsorganisaties en beleidsdirecties. In dit speelveld weet jij gezaghebbend bij te dragen in de verschillende overleggen.

Je adviseert de eigenaren zowel inhoudelijk als strategisch over verschillende onderwerpen: van financiën en HR tot de strategische koers van de uitvoeringsorganisatie. Denk hierbij concreet aan een meerjarenplan, begroting, informatiestrategie of het duurzaam inzetten van personeel. Affiniteit met deze onderwerpen is noodzakelijk.

Je bent de ogen en oren van de eigenaar. Jij signaleert ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de organisatie van de eigenaar. Je verzamelt de nodige informatie, verdiept je in het onderwerp en met jouw analytische vermogen ben je in staat om jouw advies vanuit verschillende invalshoeken te bekijken en over te brengen. Hierin is het belangrijk dat je rekening houdt met verschillende belangen, maar ook zeker je eigen visie over het onderwerp hebt.

Je bent een inspirerende leidinggevende die ruimte laat voor de ervaren professionele medewerkers van Eigenaaradvisering. Om de aanwezige kwaliteiten optimaal te benutten zorg je ervoor dat Eigenaaradvisering zich blijft ontwikkelen tot een afdeling die vanuit een juiste positionering strategisch adviseert. In de afgelopen jaar is daartoe een mooi fundament gelegd. Het is zaak om deze beweging de komende jaren door te zetten.

Door de grote aandacht voor uitvoering(sorganisaties) zijn meerdere (rijksbrede) trajecten gestart, w.o. Werkagenda voor de Uitvoering (WAU). Je bent instaat om je (bestaande) netwerk aan te spreken en uit te bouwen en zorgt voor een passende bijdrage vanuit BZK aan deze trajecten.

Wat vraagt dit van jou?

  • Je hebt ervaring op directeursniveau en in managementfuncties op verschillende werkterreinen. Ervaring in de uitvoering en een ministerie is een pre.
  • Je hebt een uitstekend gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. Je hebt ruime ervaring met en inzicht in de (bestuurlijke) processen binnen een departement en tussen departementen en verbonden organisaties.
  • Je hebt aantoonbaar affiniteit met, en bij voorkeur ervaring in, uitvoeringsorganisaties binnen het Rijk.
  • Je combineert dienstbaarheid met het effectief zijn in je advisering en gebruikt jouw omgeving om dit te realiseren.

Wat bieden we?

We bieden je een zeer uitdagende en gevarieerde rol waar jouw sterke communicatieve en sociale vaardigheden en gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen heel goed van pas zullen komen. Je bent de vaste adviseur van de ambtelijke top voor eigenaarsaangelegenheden. Je kunt daarbij op basis van je kennis en ervaring met veel vrijheid acteren. We bieden je ook een goed, ervaren en compact team van adviseurs die gewend zijn om in een prettige werkomgeving te functioneren.

Een salaris tussen de € 4585,47 en € 8431,26 bruto per maand (schaal 15/16). De inschaling (op persoonlijke titel) is afhankelijk van werkervaring, kennis en kunde. Daarbovenop ontvang je 16,37% van je salaris als individueel keuzebudget (IKB). Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen.

Individueel Keuzebudget over je salaris. Onderdeel daarvan is 8% vakantiegeld. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Anders kijken. Meer zien. Een divers en inclusief BZK

Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving en we gebruiken de kracht van de diversiteit van onze medewerkers om samen resultaten te halen voor Nederland. Hierbij staan openheid naar elkaar, transparantie in wat we doen en sensitiviteit voor wat in de maatschappij speelt voorop. Wij willen dat iedereen bij BZK zich welkom en gewaardeerd voelt en zich kan ontwikkelen. Daarom bevorderen we het werken in divers samengestelde teams.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Bijzonderheden

Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw motivatiebrief en CV als PDF onder vermelding van vacaturenummer BABD 461-21 naar:

E-mailadres: wervingenselectiebabd@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Rein ter Horst
directeur Financieel Economische Zaken
Telefoonnummer: 06 50 15 60 17

Over de sollicitatieprocedure

Layla Aarup
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06 21 16 03 95
E-mailadres: Layla.aarup@minbzk.nl