Manager Financiën en Business Informatie/concern controller bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Justitie en Veiligheid, Immigratie- en Naturalisatiedienst
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
DH/FBI/2020/122
Publicatiedatum
26 juni 2020
Sluitingsdatum
11 juli 2020

HERHAALDE OPROEP

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. JenV werkt daarnaast aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven. Veiligheid en recht raakt mensen.

Aan de hand van helder geformuleerde maatschappelijke opgaven wordt gestreefd naar een stevige verbinding met de veiligheidsnetwerken en het sociaal- en zorgdomein. JenV communiceert open en transparant met de buitenwereld, innoveert en zoekt actief naar mogelijkheden voor co-creatie. JenV is een betrouwbare partner en realiseert samen met partners relevante maatschappelijke resultaten.

De Bestuursraad van Justitie en Veiligheid geeft sturing aan de departementale organisatie door samenwerking te stimuleren en richting te geven aan de invulling van de maatschappelijke opdracht van het ministerie. De leden van de Bestuursraad vormen een team dat in gezamenlijkheid de doelen van JenV realiseert. Daarbij zijn de inhoudelijke opgaven bepalend voor de manier van organiseren van het werk.

De Bestuursraad bestaat uit de SG, pSG, directeuren-generaal en de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV). Het Openbaar Ministerie, de Dienst Justitiële Inrichtingen, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de directie FEZ en de Nationale Politie maken deel uit van de brede Bestuursraad JenV.

Immigratie- en Naturalisatiedienst

De maatschappelijke opgave van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is: de IND is verantwoordelijk voor het kostenefficiënt uitvoeren van een rechtvaardig toelatingsbeleid, met oog voor de menselijke maat en gericht op een veilig en welvarend Nederland. De IND voert het vreemdelingenbeleid in Nederland uit. Dat betekent dat we alle verblijfsaanvragen beoordelen van mensen die in Nederland willen wonen of die graag Nederlander willen worden. Die mensen zijn de klanten van de IND. Het kan daarbij gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land en daarom asiel aanvragen. Of om mensen die hier willen werken, studeren of een gezin vormen met iemand die hier al woont. Maar het kan ook gaan om mensen die via een naturalisatieverzoek een Nederlands paspoort aanvragen.

Bij de IND zijn circa 4.600 mensen werkzaam. De IND heeft te maken met verschillende uitdagingen zoals een wisselend werkaanbod en journalisten en burgers die het werk van de IND op de voet volgen. Onze medewerkers nemen beslissingen die ingrijpen in het leven van mensen. De IND wil een krachtige, compacte en wendbare uitvoeringsorganisatie zijn met hoogwaardige kennis op het vreemdelingendomein die met oog voor de menselijke maat beslissingen neemt, daarop handhaaft en inspeelt op wisselende eisen en omstandigheden van de maatschappelijke dynamiek.

Kwaliteit van dienstverlening staat voorop. De IND bevindt zich in een politieke en continu veranderende omgeving, dit vraagt een slagvaardige en proactieve organisatie die in staat is tijdig en adequaat te anticiperen en zich blijvend te ontwikkelen.

Komende jaren is er veel aandacht voor de ambities in het regeerakkoord, (de ontwikkeling van) e-dienstverlening, innovatie, efficiëntere werkprocessen en een gezonde en vitale organisatie. Voortdurend verbeteren is aan de orde van de dag (Lean).

Afhankelijk van de ontwikkeling die de IND de komende jaren zal doormaken, zal blijken of de organisatie-inrichting wijzigingen behoeft. Bij continu ontwikkelen hoort ook continu evalueren en indien nodig aanpassen.

De leiderschapsstijl van de IND kenmerkt zich door het concept van dienend en sturend leiderschap. De dynamiek in de samenleving en de daarmee veranderende organisatie vraagt van IND-medewerkers nieuw gedrag. Het vergt leiderschap om deze veranderopgave te begeleiden en te faciliteren dat het nieuwe gedrag gemeengoed wordt.

Van de leidinggevenden wordt verwacht dat zij medewerkers inspireren, motiveren en ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling en medewerkers richten op samenwerking, innovatie en voortdurend verbeteren. We zoeken daarom leidinggevenden die hieraan bijdragen vanuit hun overtuiging en drive, die kunnen reflecteren op hun eigen rol en die de gezamenlijke koers van de IND uitdragen.

De opgave

In het Strategisch Verhaal van de IND is terug te lezen hoe wij bijdragen aan een veilige samenleving en aan een economisch welvarend Nederland. De IND wil zich daarbij continu verbeteren en zich ontwikkelen naar een moderne, data gedreven en wendbare organisatie, met medewerkers die trots zijn op hun werk, die goed toegerust zijn en die zich veilig voelen: samen naar één IND. Dat is de kern van ons IND-verhaal.

Bedrijfsvoering (BV) vervult in aansluiting op dit strategisch verhaal het fundament van de IND. De directie BV zorgt ervoor dat de IND als concern en de (kleine) keten als geheel hun taken zo goed mogelijk kunnen uitoefenen. De directie wil haar klanten bedienen: snel, vakkundig en met een brede blik op het gebied van HR, Informatievoorziening (ICT), financiën, control en facilitaire voorzieningen. Dat betekent dat de directie weet wat haar klanten nu maar ook in de toekomst nodig hebben, zodat ze duurzame en toekomstbestendige (integrale) adviezen en diensten kan leveren.

De directie is opgebouwd uit een afdeling Human Resource, een afdeling Facilitair, een afdeling Financiën en Business Informatie (FBI), een Expertisecentrum LEAN, een afdeling Informatievoorziening Ontwikkeling en een afdeling Informatievoorziening Beheer.

De afdeling FBI

De afdeling FBI is een afdeling waarin alle onderdelen van de financiële functie bij elkaar zijn gebracht. De afdeling kent vijf teams: team Inkoop Servicedesk, team Business Informatie Centrum, team Concern, team Control, team Verbijzonderde Interne Controle & Innovatie.

FBI groeit de komende jaren naar een kwalitatief hoogwaardige afdeling die haar (financieel) administratieve processen, in samenwerking met de Shared Service Organisaties voor financiële diensten en inkoop op orde heeft.

Eind 2019 is het contourenplan reorganisatie FBI “Ambities mogelijk maken” vastgesteld. Hierin zijn de nieuwe afdelingsstructuur en het beoogde groeipad voor de periode 2020-2022 naar die kwalitatief hoogwaardige afdeling zijn vastgelegd. Deze reorganisatie bevindt zich momenteel in de afrondende fase. Daarmee is het fundament gelegd waarop in de komende jaren moet worden voortgebouwd.

De control functie bij FBI maakt een professionaliseringsslag door waardoor het MT IND wordt voorzien van adequate financiële sturingsinformatie. Directies worden door de (financial/business en project) controllers ondersteund bij de vragen die spelen en voorzien van ongevraagd en gevraagd advies. De samenwerking met andere directies/afdelingen binnen Bedrijfsvoering, zoals bijvoorbeeld HR is vanzelfsprekend. De IND ambities worden in verbinding met anderen, binnen de geldende kaders van financieel materieel beheer en inkoop regelgeving, in samenwerking met FBI gerealiseerd.

FBI investeert in haar medewerkers, zodat zij goed opgeleid, gezond en vitaal het werk kunnen uitoefenen. Collega’s weten elkaar te vinden, waardoor partnerschap zo dicht mogelijk op die opgave tot stand komt.

Er vindt op dit moment een doorlichting plaats van de besturing en inrichting van de IND (doorlichting agentschappen); die doorlichting kan aanleiding geven de controlfunctie anders te positioneren.

Wat vraagt dit van jou?

Als afdelingshoofd FBI vervul je twee rollen met twee verschillende arena’s. In de rol van Hoofd FBI ben je meer intern gericht en vormt jouw afdeling samen met de afdelingen HR, Facilitair, Lean Expertise Centrum, IV Ontwikkeling en IV Beheer de directie Bedrijfsvoering.

In de rol van Concerncontroller IND heb je een rol richting de Hoofddirecteur IND (HIND) en het MT IND, in het JenV-begrotingsproces, en in het sturingsmodel van JenV.

Als hoofd FBI wordt van jou verwacht:

 • Je vormt samen met de andere tactisch managers van BV het MT van de directie en bent medeverantwoordelijk voor het vertalen van de visie van het MT IND naar de koers en strategie van de directie.
 • Je fungeert als natuurlijk sparringpartner van de business en bent in staat vroegtijdig en flexibel mee te denken bij ontwikkelingen en/of verbeter- en verandertrajecten.
 • Je bent verantwoordelijk voor het goed functioneren de afdeling en het behalen van de gestelde doelen op het gebied van kwaliteit, tijdigheid, volledigheid, juistheid en integraliteit. Je vertaalt de ambities van de directie door naar heldere doelen en kaders voor je eigen teams.
 • Je neemt het voortouw bij de verdere ontwikkeling van FBI zoals vastgelegd in het contourenplan reorganisatie FBI.

Als concern controller wordt van jou verwacht:

 • Je fungeert als strategisch adviseur en directe sparringpartner van HIND en het MT IND en je voorziet hen van gevraagd en ongevraagd advies.
 • Je onderhoudt contacten en schakelt met alle relevante stakeholders zoals de directie Financieel Economische Zaken (FEZ) van het ministerie van Justitie & Veiligheid (J&V), het Financieel Diensten Centrum (FDC) en de Auditdienst Rijk (ADR).
 • Je bent mede verantwoordelijk voor het (tijdig) optellen van de jaarplan/tertaalrapportages, de voorbereiding van hiervan, het opstellen van de offerte en de begroting en het afstemmen van de opdrachtbrief met de adviseurs van de opdrachtgever en eigenaar.
 • Je zorgt samen met jouw plaatsvervangers, vanuit team Concern en met input van team Control, voor actuele rapportages aan MT IND en opdrachtgever/eigenaar, zowel op het gebied van financiële zaken als gerelateerd aan de te behalen jaardoelen, inclusief risico’s en beheersmaatregelen.
 • Je bent mede verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van (strategisch) risicomanagement.

Als het hoofd FBI  en als concern controller IND vraagt dit het volgende:

 • Je stuurt op hoofdlijnen en je bent gericht op het bereiken van resultaten. Geeft op een bevlogen en eigentijdse manier leiding aan de operationele managers van FBI, stimuleert vernieuwingen en verbeteringen door ruimte en vertrouwen te geven voor het initiëren van experimenten.
 • Door het, gezamenlijk, vormen van een sterk en zelfstandig opererend management team binnen FBI creëer je de voorwaarden om de twee rollen te combinerenen de gewenste prioriteiten te stellen zonder dat die ten koste gaan van één van de rollen.
 • Je beschikt over kennis van het J&V sturingsmodel en de rijksbegrotingscyclus alsmede over een sterk ontwikkelde politiek-bestuurlijke antenne en helicopterview om snel te kunnen schakelen tussen de verschillende disciplines en stakeholders.
 • Je beschikt over goed ontwikkelde communicatieve – en adviesvaardigheden en een op samenwerking gerichte persoonlijkheid.

Welke ervaring en kennis verwachten we?

 • Academisch werk- en denkniveau, een opleiding bij voorkeur (bedrijfs)economie of bedrijfskunde met een stevige financiële component
 • Bewezen ervaring in de financiële overheidswereld.
 • Aantoonbare leidinggevende ervaring met de (financiële) sturing van een complexe uitvoeringsorganisatie in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Qua stijl van leidinggeven geef je de medewerkers ruimte en vertrouwen en inspireer en faciliteer je de medewerkers.  
 • Inzicht en behendigheid in politiek-bestuurlijke verhoudingen.
 • Affiniteit met de andere werkterreinen zoals het financieel materieel beheer (inclusief ADR en Algemene Rekenkamer), treasury en governance.
 • Inzicht in (de sturing van) strategische in- en externe besluitvormingsprocessen.
 • Begrip van verband tussen kerntaken, kwaliteitsaspecten en reputatie van grote uitvoeringsorganisaties.

Competenties behorende bij de functie

Organisatiesensitiviteit; Bestuurssensitiviteit; Omgevingsbewustzijn; Netwerken; Aansturen organisatie; Aansturen groep; Ontwikkelen medewerkers; Reflecteren.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is het uitgangspunt.
Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer DH/FBI/2020/122 naar:

E-mailadres: vacature@ind.nl

Meer informatie

Over de vacature

Nicole van der Wekken
directeur Bedrijfsvoering
Telefoonnummer: 06 25 73 62 78

Over de sollicitatieprocedure

Gonny Reinders
Management Development adviseur
Telefoonnummer: 06 55 40 95 72
E-mailadres: gonny.reinders@ind.nl