Manager Financiën medeoverheden bij BZK

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
BABD 63-21
Publicatiedatum
18 februari 2021
Sluitingsdatum
7 maart 2021

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar inwoners op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat inwoners kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt.

Het DG Bestuur, Ruimte en Wonen draagt zorg voor een sterk en levendige democratie, een slagvaardig bestuur en voor duurzaam wonen en leven in heel Nederland. Leven in Nederland begint met afspraken waarop je kunt vertrouwen. Met democratische spelregels, die iedereen een gelijke stem geven. Die regelen wie welke besluiten neemt en hoe je macht controleert. Hoe zorg je vervolgens dat plannen zoveel mogelijk mensen – en hun omgeving – ten goede komen? Wat krijgt voorrang als belangen botsen? Wat is gezonde stedelijke groei? En wat is een redelijke huurprijs?

Uiteindelijk bespreken we deze vragen vooral in onze eigen wijk, dorp of regio. Daar voelt iedereen zich wel of niet gehoord, ervaren we de energietransitie in huis, beslissen we over windmolens en willen we invloed kunnen hebben op bouwplannen en de toekomst van onze gemeente of regio. Daarbij is het onze taak om altijd over de grenzen van ministeries, gemeenten en provincies heen te kijken: we zijn verantwoordelijk voor een goed samenspel tussen alle onderwerpen, partijen en verantwoordelijkheden. We werken aan ruimte in wet- en regelgeving en maken experimenten mogelijk.

Directie Bestuur, Financiën en Regio’s

De beleidsdirectie Bestuur, Financiën en Regio’s (BFR) werkt aan goed openbaar bestuur, zodat maatschappelijke en regionale opgaven worden gerealiseerd. Daarbij richten we de bestuurlijke en financiële verhoudingen zo in dat gemeenten en provincies hun taken tijdig en goed kunnen oppakken. BFR bevordert dat er meer interbestuurlijk en interdepartementaal wordt gewerkt aan oplossingen voor urgente maatschappelijke opgaven. Hierbij houden we rekening met sociale, economische en regionale ontwikkelingen.

BFR heeft expertise op het terrein van de bestuurlijke inrichting, interbestuurlijke en financiële verhoudingen tussen Rijk en medeoverheden, de financiën van medeoverheden en gebiedsspecifieke aanpakken. Deze kennis zet BFR actief in voor politieke prioriteiten en het inspelen op bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken. Ook ondersteunt BFR medeoverheden en departementen bij (ingrijpende) beleidswijzigingen en de financiële impact en het toezicht hierop. Vraagstukken waar BFR bij betrokken is, zijn bijvoorbeeld de beschikbare middelen voor het sociaal domein en in het bijzonder de Jeugdzorg, de aanpak van de stikstofproblematiek, de bestuurlijke en financiële gevolgen voor medeoverheden van het klimaatakkoord en de regiodeals.

Ook is de directie BFR één van de twee fondsbeheerders van het gemeente- en provinciefonds (naast het ministerie van Financiën).

De directie BFR bestaat uit 4 afdelingen: Bestuur en Advisering, Bekostiging Binnenlands Bestuur, Regelgeving Toezicht en Monitoring, en Regio en Leefbaarheid.

Beleidsafdeling Regelgeving, toezicht en monitoring

Het hoofd Financiën Medeoverheden is afdelingshoofd van de afdeling Regelgeving, toezicht en monitoring (RTM). De beleidsafdeling RTM werkt aan financieel bestuurskrachtige gemeenten en provincies. Dit doen we op verschillende manieren. RTM is verantwoordelijk voor het stelsel dat bepaalt onder welke voorwaarden geld aan gemeenten en provincies wordt uitgekeerd. Ook volgt de afdeling de financiële positie van gemeenten en provincies op de voet. Hierbij kijken we of de taken die medeoverheden hebben nog in balans zijn met de middelen die ze ontvangen en of er aanpassingen in het beleid nodig zijn. Waar individuele gemeenten echt in de financiële problemen komen, gaan de inspecteurs van de afdeling met gemeenten en provincies in gesprek en kijken we welke maatregelen nodig zijn. We kijken wat de gemeente zelf kan doen of dat er bijvoorbeeld een aanvullende uitkering uit het Gemeentefonds nodig is om de problemen op te lossen.

Ook maakt RTM de regels waarbinnen provincies financieel toezicht houden op gemeenten en houdt RTM zelf financieel toezicht op de provincies. De afdeling zorgt dat de begrotings- en verantwoordingsregels voor gemeenten en provincies bij de tijd zijn en bijdragen aan een sterke lokale democratie. Gemeenten leveren hun informatie over begroting en jaarrekening in bij het Rijk en de afdeling RTM is daarvoor het loket.

De afdeling werkt nauw samen met de afdeling Bekostiging Binnenlands Bestuur (BBB) binnen de directie. BBB is onder meer verantwoordelijk voor de verdeling van het gemeente- en provinciefonds en de normeringssystematiek. Ook wordt er veel samen gewerkt met gemeenten en provincies en hun koepels VNG en IPO, de collega-departementen en partners als accountants en het CBS.

De opgave

De verschillende decentralisaties in het fysieke en sociaal domein hebben geleid tot veranderende verhoudingen tussen het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Met de decentralisaties in het sociaal domein heeft het Rijk veel verantwoordelijkheden neergelegd bij gemeenten. Door decentralisaties, maar ook doordat inwoners steeds meer verwachten van de overheid, staat de overheid steeds vaker voor de vraag welke rol ze in kan nemen.

Tegelijkertijd zijn er ook steeds vaker complexe opgaven die om nieuwe aanpakken en oplossingen vragen, waarbij overheden de handen ineen moeten slaan. Gemeenten hebben een groeiend pakket aan taken en een deel van deze taken overstijgt de gemeentegrens en vraagt samenwerking met andere overheden en partijen. Dit roept ook de vraag op of gemeenten nog toegerust zijn om alle taken goed te kunnen blijven doen en of de taken en middelen van gemeenten nog wel in balans zijn.

Zowel het openbaar bestuur als het financiële stelsel is nog onvoldoende toegerust op deze ontwikkelingen en dit vraagt om nieuwe manieren van samenwerken en nieuwe instrumenten. De uitdagingen waar gemeenten voor staan vragen steeds vaker meer dan wat binnen de huidige bestuurlijke en financiële afspraken mogelijk is.

Belangrijke opgaven voor de komende periode zijn:

 • Het verder ontwikkelen van de inzichten (o.a. data-analyse) om de financiële positie van gemeenten te duiden. We kijken naar de ontwikkeling van de financiële positie en impact die de financiën van gemeenten hebben op de voorzieningen die ze moeten en (mogelijk niet meer) kunnen bieden. Hierbij kijken we naast het huidig takenpakket ook naar toekomstige opgaven, zoals de energietransitie, zodat goed in beeld komt welk financieel pakket nodig is voor de opgaven waar gemeenten voor staan;
 • Het vernieuwen van het uitkeringsstelsel van het verstrekken van middelen naar medeoverheden. Hierbij ontwikkelen we uitkeringsvormen die goed aansluiten bij de bestuurlijke trend en wens om als Rijk, gemeenten en provincies vaker gezamenlijk opgaven op te pakken.
 • We zijn binnen het Rijk gesprekspartner van alle collega-departementen die geld aan gemeenten en provincies willen overmaken. Dit proces in het meedenken hoe dat het beste kan is toe aan vernieuwing.
 • Vernieuwen van het financieel toezicht in nauwe samenwerking met de toezichthouders van de provincies.
 • De vormgeving van de verantwoording van de coronamaatregelen: hoe kunnen we ervoor zorgen dat (met name) gemeenten het geld dat ze hebben ontvangen om de kosten door corona op te vangen rechtmatig wordt besteed? In overleg gemeenten, accountants en collega- vakdepartementen zorgen we ervoor dat verantwoordingsvraagstukken rond corona met het oog op zo min mogelijke administratieve lasten op een goede manier worden opgepakt.

Wat vraagt dit van jou?

Als hoofd van de beleidsafdeling RTM geef je inhoudelijke en strategische sturing op de vraagstukken van RTM. Je bent verantwoordelijk voor de realisatie van een aantal belangrijke financieel-bestuurlijke opgaven van het huidige kabinet en je draagt actief bij aan de voorbereidingen voor een nieuw kabinet op het domein van de financiële- en bestuurlijke verhoudingen tussen Rijk en medeoverheden. Je adviseert de ambtelijke en politieke top over de onderwerpen van RTM, zoals ontwikkelingen die raken aan de financiële positie van gemeenten en provincies en de inrichting van het openbaar bestuur.

Je geeft leiding aan een afdeling van 14 professionals met verschillende achtergronden en expertises. Dit vraagt dat je een goede balans hanteert tussen leiding geven en de inhoudelijke dossierkennis. Je voelt aan welke medewerkers ondersteuning nodig hebben of juist een hoge mate van zelfstandigheid waarderen. Je stimuleert de professionele ontwikkeling van medewerkers.

Je werkt samen met gemeenten, provincies en hun koepelorganisaties VNG en IPO en zoekt actief het overleg en de verbindingen die nodig zijn. Verder trek je nauw op met andere externe partners, zoals accountants en het CBS. Binnen het Rijk ben je voor de collega departementen het gezicht op het verstrekken van middelen naar medeoverheden. Ook werk je bijzonder nauw samen met het ministerie van Financien, die medefondsbeheerder is. Hierin is het belangrijk dat je zelfstandig je weg weet te vinden in de interbestuurlijke en interdepartementale samenwerkingsverbanden en de goede contacten en netwerken benut om gezamenlijk tot oplossingen te komen.

Als lid van het MT BFR draag je actief bij aan de brede opbouw van de directie en de ontwikkeling van het beleid. Als directieteam werken we afdelingsoverstijgend en werken we nauw samen aan een directie die over de eigen grenzen heen kijkt en werkt aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken die gemeenten en provincies raken.

Het afdelingshoofd Financiën gemeenten van RTM heeft:

 • academisch werk- en denkniveau;
 • ervaring met en inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen; brengt opgedane ervaring in of met de financiën van de lokale overheid (gemeenten en/of provincies) mee;  
 • ervaring met het omgaan met (tegenstrijdige) belangen van partijen;
 • leidinggevende ervaring met integrale managementverantwoordelijkheid of zware coördinerende ervaring binnen een complexe overheidsorganisatie (bijvoorbeeld bij een grote gemeente of een plek binnen het Rijk waar financiële vraagstukken aan de orde zijn)

Persoonstypering:

 • een verbindende persoonlijkheid voor de afdeling en het MT BFR;
 • een evenwichtig en doortastend persoon met een transparante en heldere communicatiestijl;
 • gevoel voor humor en relativeringsvermogen, inspirerend en motiverend;
 • kan zowel binnen als buiten BZK gezaghebbend en effectief optreden als een waardevolle gesprekspartner;
 • een persoon die medewerkers een werkplek biedt om trots op te zijn en zorgt voor een prettige, veilige en goede werksfeer en ontwikkelingsmogelijkheden.

Bijzonderheden

Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure. Ook kunnen we referenties opvragen.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Solliciteren

Je motivatiebrief en cv kun je als pdf uploaden via het sollicitatieformulier.

Meer informatie

Over de vacature

drs. J.E (Annelies) Kroeskamp
Directeur Bestuur, Financiën en Regio’s
Telefoonnummer: 070 426 65 09

Over de sollicitatieprocedure

Arlene Freer
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-31 64 07 66
E-mailadres: arlene.freer@minbzk.nl