Manager Participatie en arbeidsmarktregio’s bij SZW

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
BABD 301-21
Publicatiedatum
15 september 2021
Sluitingsdatum
29 september 2021

Ben jij op zoek naar een veelzijdige functie waarin je stuurt op maatschappelijke doelen, nauw samenwerkt met gemeenten, UWV, sociale partners, onderwijs en andere ministeries en als inhoudelijk sparringpartner fungeert voor bewindspersonen? Samen met je afdeling lever jij door regelgeving en instrumentontwikkeling een bijdrage aan het optimaliseren van de werking van de arbeidsmarkt.

afbeelding vrouw met laptop

Jouw opgave

Jij staat aan het roer van de afdeling Participatie en Arbeidsmarktregio's (PAM) en bent verantwoordelijk voor de brede koers en de kwaliteit van het werk. Er is een grote diversiteit aan werkzaamheden en door jouw motiverende en inspirerende manier van leidinggeven weet je onderlinge verbinding te creëren met een goed oog voor behoud van werkplezier. Je maakt daarbij gebruik van de expertise van de medewerkers, vanuit een coachende stijl van leidinggeven. Voor jou is het belangrijk dat je werkt vanuit een visie op de dienstverlening voor werkzoekenden en kwetsbare werkenden. Daarbij zorg je voor afdelingsdoelen met draagvlak en hak je waar nodig knopen door om voldoende voortgang te bereiken. Je stuurt op het behouden van een divers samengesteld team en zorgt voor een inclusief werkklimaat. En door jouw kennis van de dossiers en thema’s die er spelen, ben je een belangrijke adviseur voor de bewindspersonen van SZW.

Jij werkt nauw samen met je collega’s binnen en buiten de directie PDV. Daarnaast ben jij  een spin in het web  in het netwerk van UWV, gemeenten/VNG, Divosa, sociale partners, beroepsonderwijs, andere departementen en decentrale uitvoering in de arbeidsmarktregio’s. Jouw open en inspirerende wijze van communiceren werkt verbindend binnen deze krachtenvelden.

We heten je welkom in ons collegiaal MT, bestaande uit vier afdelingshoofden, twee programmamanagers en de directeur, waar de maatschappelijke opgaven centraal staan en humor gewaardeerd wordt. We zijn een directie en afdeling met collega’s die professioneel en intrinsiek gemotiveerd zijn om (kwetsbare) burgers zo goed mogelijk te ondersteunen. Als manager PAM draag je actief bij aan de strategie en de opgaven waarvoor we staan. Vanuit jouw ervaring vind jij  opgavegerichte en datagestuurde beleidsontwikkeling in een multidisciplinaire omgeving net zo belangrijk als wij.

Afdeling Participatie en Arbeidsmarktregio's

De afdeling PAM is met 12 beleidsmedewerkers verantwoordelijk voor het beleid, de regelgeving en landelijke ondersteuning van de infrastructuur voor de publieke arbeidsmarktdienstverlening in de arbeidsmarktregio’s. De afdeling zoekt graag de samenwerking op buiten de directie, binnen en buiten SZW. Zo weten we relevante partners goed te vinden voor vragen of adviezen, óók in deze bijzondere tijd waarin we veelal thuis aan het werk zijn.

In 35 regio’s helpen UWV en gemeenten hun werkzoekenden die daarbij ondersteuning nodig hebben op weg naar (ander) werk, al dan niet met loopbaanadvies en (om)scholing. Dat doen gemeenten en UWV samen met werkgevers, vakbonden, (beroeps-) onderwijs en private partijen zoals uitzendbureaus. In elke arbeidsmarktregio organiseert de centrumgemeente deze samenwerking en is er een gezamenlijk werkgeversservicepunt en een leerwerkloket. Als onderdeel van het herstelpakket voor de coronacrisis zijn hier regionale mobiliteitsteam bij gekomen die hulp bieden bij het snel aan ander werk helpen van mensen die werkloos geraakt zijn. Er is veel in beweging op het gebied van de toekomstige inrichting van deze arbeidsmarktdienstverlening, waar de afdeling in samenspraak met de stakeholders beleid en regelgeving voor maakt.

Voor SZW programmeert de afdeling ook de verschillende Europese fondsen en is zij opdrachtgever voor de uitvoering van deze regelingen. Daarnaast initieert de afdeling namens SZW en samen met de stakeholders tijdelijke programma’s en projecten voor de landelijke ondersteuning van de arbeidsmarktregio’s bij hun opgaven en verstrekt de subsidies daarvoor. In een van deze programma’s werkt SZW met VNG en UWV aan het verbeteren van de uitwisseling van matchingsgegevens van werkzoekenden en vacatures. Hierbij vervul je diverse rollen, zoals opdrachtgever, voorzitter van de stuurgroep, en subsidieverstrekker.

In samenwerking met andere departementen draagt de afdeling bij aan de zogeheten regio-deals en andere regio-specifieke beleidsinterventies van het kabinet. Ook coördineert de afdeling de advisering van de SZW-vertegenwoordiger in het werkkameroverleg van de VNG en de sociale partners. Tot slot coördineert de afdeling van het beleid van de directie op het gebied van informatievoorziening en gegevensuitwisseling.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Waarbij iedereen de kans krijgt om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dit kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving, werken nauw samen met partners en anticiperen op nieuwe ontwikkelingen in binnen- en buitenland. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels. Zijn er misstanden? Dan treden we op. Als werkgever geeft het ministerie het goede voorbeeld.

De directie Participatie en Decentrale Voorzieningen richt zich op de bijstand en de gemeentelijke voorzieningen om mensen aan het werk te helpen. Daarnaast richt de directie zich op armoedebeleid, schuldhulpverlening en samenwerking van UWV, gemeenten en andere partijen in de arbeidsmarktregio’s voor de arbeidsmarktdienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers.

De directie maakt beleid voor mensen die soms tijdelijk en soms structureel een afstand tot de arbeidsmarkt hebben en/of te maken hebben met schulden en daardoor niet zelf kunnen voorzien in het bestaan. Doelstelling is dat mensen zelfstandig in hun inkomen kunnen voorzien en participeren, zoveel als mogelijk door betaald werk. De Participatiewet, de wet SUWI, de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) zijn de belangrijkste kaders voor de directie.

De verantwoordelijkheid voor deze wetten is in vergaande mate gedecentraliseerd naar gemeenten. Dit betekent dat PDV systeemverantwoordelijkheid kent voor de kaders: regelgeving, financiering, monitoring, evaluatie en handhaving. Bijzonder aandachtspunt is de samenhang van de Participatiewet met andere gedecentraliseerde wetten in het sociaal domein (Wmo, Jeugdzorg).

Ten slotte is de directie ook verantwoordelijk voor een aantal subsidieregelingen, waaronder het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het arbeidsmarktdeel van de Europese middelen voor de klimaattransitie (JTF). De directie is intensief betrokken bij het mitigeren van de gevolgen van de coronacrisis: de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, de tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten, de tijdelijke regionale mobiliteitsteams voor bemiddeling naar ander werk.

Wat vragen we van je?

 • Je beschikt over academisch werk- en denkniveau en hebt ruime leidinggevende ervaring.
 • Je hebt ervaring met bestuurlijke vraagstukken en bent het gewend om te opereren in een veld waar belangentegenstellingen een rol kunnen spelen.
 • Je hebt kennis van of ervaring met ontwikkelingen op het gebied van technologie, informatieverwerking en data, zodat je nieuwe perspectieven kunt toevoegen aan het werk van onze afdeling en directie.
 • Je bent gewend om de kennis en ervaring van je team in te zetten bij het gezamenlijk vast- en zo nodig bijstellen van de koers.
 • Je kunt met gezag en souplesse optreden in een complex speelveld, en bent ontvankelijk voor signalen uit de praktijk, die je weet te vertalen naar beleid.
 • Je biedt een veilig werkklimaat aan een divers samengesteld team, geeft ruimte voor het opdoen van nieuwe leerervaringen, stimuleert tegengeluid en staat klaar voor je mensen.

Wat bieden we?

 • Een uitdagende managementfunctie in het hart van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarbij je grote impact hebt op de organisatie en op de samenleving.
 • Een salaris tussen de € 5.447,34 en € 7.682,93,- bruto per maand (schaal 15). Daarbovenop ontvang je 16,37% van je salaris als individueel keuzebudget (IKB). Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Ook detachering is mogelijk. In dat geval behoud je je huidige salarisschaal en rechtspositie.
 • Goede begeleiding en een uitgebreid inwerkprogramma.
 • Volop budget, tijd en aandacht voor persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling.
 • Flexibele werktijden.
 • Een volledige vergoeding voor woon-werkverkeer en een ruim en goed bereikbaar kantoor in Den Haag. In verband met de coronamaatregelen werk je op dit moment veel vanuit huis. Daarbij kun je rekenen op uitstekende thuiswerkvoorzieningen.
 • Meer informatie over de uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden vind je in de cao Rijk.

Bijzonderheden

Het ministerie van SZW houdt van diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten onze denkkracht en handelingsperspectieven. Daardoor kunnen we optimaal aansluiten bij de behoeftes uit de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect.

Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatieformulier te vermelden.

Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure. Ook kunnen we referenties opvragen.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw motivatiebrief en CV als PDF onder vermelding van vacaturenummer BABD 301-21 naar:

E-mailadres: wervingenselectiebabd@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Carry Goedhart
directeur, Participatie en Decentrale Voorzieningen
Telefoonnummer: 06-29 62 11 23

Over de sollicitatieprocedure

Claudia Redout
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-50 17 43 74
E-mailadres: credout@minszw.nl