Manager Staf en bedrijfsvoering bij JenV

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
BABD 376-20
Publicatiedatum
16 oktober 2020
Sluitingsdatum
29 oktober 2020

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.

Lees meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Directoraat-generaal Politie en Veiligheidsregio’s

Het directoraat-generaal Politie en Veiligheidsregio’s (DGPV) staat voor het creëren van randvoorwaarden waarbinnen bestuurders, gezagen en uitvoerende organisaties binnen rechtstatelijke waarborgen veiligheid optimaal vorm kunnen geven voor de inwoners van Nederland.

Verder behoren tot de opgaven van DGPenV bijvoorbeeld:

 • de Politiewet en de Wet op de Veiligheidsregio’s;
 • het toerusten en functioneren van de politieorganisatie;
 • het adaptief en lerend vermogen van de veiligheidsregio’s en andere crisispartners;
 • de decentrale crisisbeheersing;
 • het ontwikkelen van een robuuste en toekomstbestendige meldkamerfunctie;
 • het beheer van het politie- en brandweerkorps op de BES-eilanden.

De directeur-generaal en drie directeuren en de manager Staf en bedrijfsvoering geven gezamenlijk sturing aan het gehele directoraat. Het DG Politie en Veiligheidsregio's is niet georganiseerd in directies, maar werkt met portefeuilles. Dit houdt in dat alle medewerkers werkzaamheden verrichten voor alle directeuren. Hun vaste aanspreekpunt c.q. verantwoordelijke blijft hun eigen programmamanager en vervolgens hun directeur.

De portefeuilles zijn:

 • Politieorganisatie- en Middelen
 • Politieel beleid en Taakuitvoering
 • Veiligheidsregio's/Crisisbeheersing/Meldkamers ca.

De grenzen van de portefeuilles, programma’s (afdelingen) en projecten kunnen jaarlijks verschuiven, afhankelijk van de te realiseren ambities. Het DG wil zich verder ontwikkelen naar een flexibel ingericht en dynamisch werkende organisatie. De belangrijkste effecten die beoogd zijn met de flexibele inrichting zijn:

 • snel en slagvaardig in bezetting en in samenwerking kunnen reageren op de omgeving;
 • te bereiken resultaten op JenV/DG-niveau staan centraal, boven de omvang, samenstelling en resultaten van de individuele programma’s;
 • medewerkers zijn op meerdere onderwerpen inzetbaar.

De afdeling Staf en bedrijfsvoering

De afdeling Staf en bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de kernprocessen in het DG. Daaronder vallen alle staf- en parlementaire zaken, incidentenmanagement, relatiebeheer met politie, brandweer en veiligheidsregio’s, juridisch advies en wetgeving, bedrijfsvoering en financiën. De afdeling beslaat zo'n 20 fte van, zoals uit de opgave is te herleiden, diverse pluimage (bedrijfsvoering, juridisch, financieel, parlementaria, overlegstructuur). De belangrijkste partners extern zijn de korpsleiding/korpsstaf van de politie, bureau regioburgemeesters, het Parket-Generaal en intern DBO, DWJZ, DCOM en alle DG'n. De komende tijd zal meer naar synergievoordelen met intern en met andere DG'n worden gezocht.

De opgave

Specifieke opgaven voor de manager Staf en bedrijfsvoering voor de komende periode zijn zowel continuïteit- als ontwikkelgericht:

 • Het op strategisch niveau brengen van de ondersteuning van en advisering aan DG/MT en de inhoudelijke regie op DG-brede processen. De manager Staf en bedrijfsvoering is hierbij een volwaardig sparringpartner en inhoudelijk secretaris voor het MT. Hieronder ressorteren taken als het vervullen van de rol van DG-intern informatieknooppunt, de regie op strategisch bestuurlijke overleggen, de regie op parlementaire zaken, de borging van het stakeholdersmanagement en het zorgdragen voor de juridische, financiële en bedrijfsvoeringaangelegenheden DG-breed.
   
 • Onderdeel van deze opgave is het regisseren en coördineren van de organisatie-ontwikkeling binnen het DG. Van de manager Staf en bedrijfsvoering wordt verwacht dat hij/zij ontwikkelopgaven voor het DG identificeert en voorziet van een richtinggevend advies. Concreet mondt dit uit in een meerjarig beleidsplan, waarin de inhoudelijke longitudinale lijnen van de maatschappelijke opgaven van het DG zijn vervat, met daaraan gekoppeld een strategische personeelsplanning.
   
 • Het participeren in JenV-brede gremia/opgaves (voorbereiding regeerakkoord, begrotingsbehandeling, HRM/diversiteit en inclusie) en het bewerkstelligen van synergievoordelen binnen en buiten het DG.

Wat vraagt dit van jou?

 • academisch werk- en denkniveau;
 • ervaring met leidinggeven, ook in een complexe omgeving;
 • pro-actief, enthousiast, samenwerkingsgericht, oog voor de ontwikkeling van medewerkers;
 • ervaring met en gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen bij het Bestuursdepartement van JenV;
 • in staat DG overstijgend te denken en verbinding te maken met zowel medewerkers in het veld als de relevante samenwerkingspartners;
 • ruime ervaring in een beleidsmatige context;
 • kennis van het complexe politiebestel en het veiligheidsregiostelsel.

Wat bieden we?

 • Salarisschaal 15, (€ 5447,34 - 7682,93 bruto per maand). Naast het salaris ontvang je 16,37 procent Individueel Keuzebudget over uw salaris. Onderdeel daarvan is 8 procent vakantiegeld.
 • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Anders kijken. Meer zien. Een divers en inclusief JenV

Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving waar respect, samenwerking en aandacht voor individuele kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden voorop staan. Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt, ongeacht zijn of haar achtergrond of voorkeur. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Voor deze functie is een interne kandidaat aanwezig.

Meer informatie over deze vacature

Jan-Willem Schaper
directie Politieel Beleid en Taakuitvoering

Hans Cornelissen
programmamanager Politiële Beleidsontwikkeling
telefoonnummer: 06 50 73 85 93

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw motivatiebrief en CV als PDF onder vermelding van vacaturenummer BABD 376-20 naar:

E-mailadres: wervingenselectieABD-JenV@minjenv.nl

Meer informatie

Over de sollicitatieprocedure

Emilie Egberts
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-50 15 72 04
E-mailadres: e.a.egberts@minjenv.nl