Manager Strategie en Uitvoeringsadvies/plv directeur IND bij JenV

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Justitie en Veiligheid, Immigratie- en Naturalisatiedienst
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
BABD 18-20
Publicatiedatum
10 januari 2020
Sluitingsdatum
17 januari 2020

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. JenV werkt daarnaast aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven. Veiligheid en recht raakt mensen.

Aan de hand van helder geformuleerde maatschappelijke opgaven wordt gestreefd naar een stevige verbinding met de veiligheidsnetwerken en het sociaal- en zorgdomein. JenV communiceert open en transparant met de buitenwereld, innoveert en zoekt actief naar mogelijkheden voor co-creatie. JenV is een betrouwbare partner en realiseert samen met partners relevante maatschappelijke resultaten.

De Bestuursraad van Justitie en Veiligheid geeft sturing aan de departementale organisatie door samenwerking te stimuleren en richting te geven aan de invulling van de maatschappelijke opdracht van het ministerie. De leden van de Bestuursraad vormen een team dat in gezamenlijkheid de doelen van JenV realiseert. Daarbij zijn de inhoudelijke opgaven bepalend voor de manier van organiseren van het werk.

De Bestuursraad bestaat uit de SG, pSG, directeuren-generaal en de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV). Het Openbaar Ministerie, de Dienst Justitiële Inrichtingen, de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de Nationale Politie maken deel uit van de brede Bestuursraad JenV.

Immigratie- en Naturalisatiedienst

De maatschappelijke opgave van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is: de IND is verantwoordelijk voor het kostenefficiënt uitvoeren van een rechtvaardig toelatingsbeleid, met oog voor de menselijke maat en gericht op een veilig en welvarend Nederland.

De IND voert het vreemdelingenbeleid in Nederland uit. Dat betekent dat we alle verblijfsaanvragen beoordelen van mensen die in Nederland willen wonen of die graag Nederlander willen worden. Die mensen zijn de klanten van de IND. Het kan daarbij gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land en daarom asiel aanvragen. Of om mensen die hier willen werken, studeren of een gezin vormen met iemand die hier al woont. Maar het kan ook gaan om mensen die via een naturalisatieverzoek een Nederlands paspoort aanvragen.

Bij de IND zijn circa 4000 mensen werkzaam. De IND heeft te maken met verschillende uitdagingen zoals een wisselend werkaanbod en journalisten en burgers die het werk van de IND op de voet volgen. Onze medewerkers nemen beslissingen die ingrijpen in het leven van mensen.

De IND wil een krachtige, compacte en wendbare uitvoeringsorganisatie zijn met hoogwaardige kennis op het vreemdelingendomein die met oog voor de menselijke maat beslissingen neemt, daarop handhaaft en inspeelt op wisselende eisen en omstandigheden van de maatschappelijke dynamiek. Kwaliteit van dienstverlening staat voorop.

De IND bevindt zich in een politieke en continu veranderende omgeving, dit vraagt een slagvaardige en proactieve organisatie die in staat is tijdig en adequaat te anticiperen en zich blijvend te ontwikkelen.

Komende jaren is er veel aandacht voor de ambities in het regeerakkoord, (de ontwikkeling van) e-dienstverlening, innovatie, efficiëntere werkprocessen en een gezonde en vitale organisatie. Voortdurend verbeteren is aan de orde van de dag (Lean).

Afhankelijk van de ontwikkeling die de IND de komende jaren zal doormaken, zal blijken of de organisatie-inrichting wijzigingen behoeft. Bij continu ontwikkelen hoort ook continu evalueren en indien nodig aanpassen.

De leiderschapsstijl van de IND kenmerkt zich door het concept van dienend en sturend leiderschap. De dynamiek in de samenleving en de daarmee veranderende organisatie vraagt van IND-medewerkers nieuw gedrag. Het vergt leiderschap om deze veranderopgave te begeleiden en te faciliteren dat het nieuwe gedrag gemeengoed wordt.

Van de leidinggevenden wordt verwacht dat zij medewerkers inspireren, motiveren en ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling en medewerkers richten op samenwerking, innovatie en voortdurend verbeteren. We zoeken daarom leidinggevenden die hieraan bijdragen vanuit hun overtuiging en drive, die kunnen reflecteren op hun eigen rol en die de gezamenlijke koers van de IND uitdragen.

De directie Strategie en Uitvoeringsadvies

Directie Strategie en Uitvoeringsadvies (SUA) is het inhoudelijk kompas van de IND en ondersteunt de IND in zijn ambitie om een krachtige, compacte en wendbare organisatie te zijn, een organisatie die tijdig kan anticiperen en inspelen op de wisselende eisen en omstandigheden van de politieke en maatschappelijke dynamiek. SUA is dan ook verantwoordelijk voor de integrale advisering van de uitvoering, voor de ondersteuning van de IND bij het uitzetten van een koers op zijn kerntaken en bij het op koers houden van de IND. Daarnaast heeft SUA de ambitie verbindend te zijn binnen en buiten de IND.

De directie is opgebouwd uit vijf afdelingen aangestuurd door vijf managers: Onderzoek en Analyse, Strategie en Thematisch advies, Nationale veiligheid en twee integrale adviesafdelingen (Asiel en Bescherming en Regulier verblijf en Nederlanderschap). De totale formatie bedraagt ruim 90 fte.

De opgave

In het Strategisch Verhaal van de IND is terug te lezen hoe wij bijdragen aan een veilige samenleving en aan een economisch welvarend Nederland. De IND wil zich daarbij continu verbeteren en zich ontwikkelen naar een moderne, datagedreven en wendbare organisatie, met medewerkers die trots zijn op hun werk, die goed toegerust zijn en die zich veilig voelen: samen naar één IND. Dat is de kern van ons IND-verhaal.

SUA vervult in aansluiting op dit strategisch verhaal de rol als IND kompas en als de verbinder tussen beleid en uitvoering. De directie signaleert, analyseert, evalueert en doet dit op pro-actieve en transparante wijze en gericht op lerend vermogen.

Dit alles vindt plaats in een turbulente omgeving met o.a. een ontwikkeling naar een effectievere en efficiëntere overheid, kritische burgers en een minder voorspelbare instroom van aanvragen.

Wat vraagt dit van jou?

Als plaatsvervangend directeur ben je mede verantwoordelijk voor het realiseren van deze missie en visie. Bij afwezigheid en vervanging van de directeur neem je directeursfunctie in de volle breedte waar. Dit vraag om een scherp oog voor de strategische oriëntatie en voor het functioneren van de directie in zijn geheel.

Samen met de MT-leden van de directie participeer je in het MT en ben je medeverantwoordelijk voor het vertalen van de visie van de IND naar de te bepalen koers en strategie van de directie. Hierbij houd je rekening met maatschappelijke en/of politiek-bestuurlijke ontwikkelingen. Je geeft mede sturing aan de centrale veranderopgave van de directie en brengt in samenspraak met het MT SUA rust, focus en ruimte aan. We vinden het namelijk belangrijk om met elkaar de tijd te nemen die nodig is om de Ontwikkelagenda (Samen één IND) re realiseren.

Als manager van de afdeling Strategie en Thematisch advies (STa) advies geef je direct leiding aan een team professionals en ben je verantwoordelijk voor het behalen van resultaten binnen jouw aandachtgebied. Je bent in staat om de strategie van de directie door te vertalen naar doelen en kaders voor het eigen team en geeft hieraan op een bevlogen en eigentijdse manier leiding. Dit betekent dat je de professionals richting, ruimte en vertrouwen geeft om deze taken zo goed mogelijk op te pakken, en in staat bent hen te inspireren en te motiveren. Een belangrijke zorg die aan je toevertrouwd is, is die voor de ontwikkeling, mobiliteit en flexibiliteit van medewerkers.

De manager van STa is verantwoordelijk voor het vormgeven en intensiveren van samenwerking met relevante partijen en stakeholders op nationaal en internationaal niveau, bijv. met beleidsmakers, IND uitvoering, ketenpartners, zusterdiensten, onderzoeksinstellingen, universiteiten. Indien nodig treed je op als adviseur van de ambtelijke top en bewindslieden. Je bent in staat om het voortouw te nemen in strategische ontwikkelingen en om de IND als organisatie hierin te vertegenwoordigen.

Welke ervaring en kennis verwachten we?

De directie is volop in verandering en op zoek naar een enthousiaste manager voor wie deze opgave een uitdaging is. Met je analytisch vermogen en overstijgende blik ben je in staat om uiteenlopende belangen te herkennen en daarop een visie te vormen. Je verbindend vermogen en klantgerichte instelling weet je te benutten om schijnbare tegenstellingen te overbruggen. Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau, bent een stevige gesprekspartner op vreemdelingenterrein en hebt ervaring met politieke processen en hebt ervaring met verandermanagement en de kernthema’s van de directie te weten beleid, dienstverlenen en kwaliteit, handhaven, internationaal en ketensamenwerking. Daarnaast is een relevant netwerk op het gebied van nationale veiligheid een pre.

Je bent politiek-bestuurlijk sensitief en hebt gevoel voor maatschappelijk gevoelige vraagstukken. Daarnaast beschik je over een uitstekende antenne voor (inter)nationale ontwikkelingen en voor de gevoelens in de samenleving en de politiek.

De generieke competenties van een manager zijn: omgevingsbewustzijn, netwerken, aansturen organisatie, aansturen groep, ontwikkelen medewerkers en creativiteit. Deze zijn voor de IND aangevuld met de competenties samenwerken en dienend en sturend leiderschap (samenbindend leiderschap).

Publiek leiderschap

Publieke leiders beschikken over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de rijksbrede Visie op publiek leiderschap. Deze kernkwaliteiten zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het bredere verband en niet uitsluitend op het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk (ABD).
Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht, etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komt ten goede aan de kwaliteit van de manager. De rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:
managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
divers en veelzijdig samengestelde teams.

Van de toekomstige manager wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een minimale functieduur van 3 jaar is wenselijk. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is het uitgangspunt.

Een AIVD-onderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure. Het opvragen van referenties maakt mogelijk deel uit van de selectieprocedure. Mogelijk zal ook een selectieassessment onderdeel zijn van de selectieprocedure.

Voor deze functie is een gerede kandidaat.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 18-20 naar:

E-mailadres: wervingenselectieABD-JenV@minjenv.nl

Meer informatie

Over de vacature

Petula Huising
directeur Strategie en Uitvoeringsadvies
Telefoonnummer: 06-52 32 01 51

Over de sollicitatieprocedure

Gerry Anne Vleming
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-50 08 88 53
E-mailadres: g.a.vleming@ind.nl