MT-lid afdeling Regie directie Duurzame Mobiliteit bij IenW

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
BABD 309-22
Publicatiedatum
21 juli 2022
Sluitingsdatum
18 augustus 2022

Koers houden op de klimaatdoelen van mobiliteit en regisseren dat we met zijn allen de juiste vertaling maken. Dat is waar we je voor nodig hebben.

De directie Duurzame Mobiliteit

De directie Duurzame Mobiliteit werkt aan de uitvoering van het Klimaatakkoord Mobiliteit en het aanvullend klimaatbeleid van Rutte IV. De acties daarvan zijn belegd in vijf programma’s: Elektrisch vervoer, Actieve mobiliteit (fietsen en lopen), Gedrag en werkgeversaanpak, Verduurzaming in logistiek en Duurzame energiedragers in mobiliteit. Er zijn twee afdelingen waar programma-overstijgende taken zijn belegd: de afdeling Regie en de afdeling Internationale Coördinatie en Luchtkwaliteit van Voertuigen.

Er wordt multidisciplinair samengewerkt. Met andere onderdelen binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), bijvoorbeeld waar het gaat om duurzame luchtvaart. Maar ook met andere departementen, zoals met Economische Zaken en Klimaat (EKZ) als het gaat om de klimaatopgave of met Financiën op het terrein van de fiscaliteit. Ook werken we nauw samen met andere overheden, belangenorganisaties, uitvoeringsorganisaties, zelfstandige bestuursorganen (zoals de Nederlandse Emissieautoriteit) en veel private partijen.

Onze directie heeft een stevige internationale oriëntatie. Onze omgeving innoveert in sneltreinvaart. De opgave is om binnen deze complexe omgeving afgewogen en innovatieve oplossingen te vinden voor vraagstukken die ertoe doen. De onderwerpen kennen veelal een hoge politieke en bestuurlijke gevoeligheid. Er heerst een sfeer van optimisme, ruimte en vertrouwen.

De opgaven van de directie voor de komende tijd zijn:

 • het inpassen van de extra klimaatambities van het huidige kabinet en het ‘Fit-for-55’-pakket vanuit de EU, dat eisen stelt aan een versnelde decarbonisatie van de mobiliteitssector;
 • het behouden en waar mogelijk versnellen van het uitroltempo van laadinfrastructuur en realiseren van 100% emissievrije voertuigen;
 • ervoor zorgen dat er voor alle Nederlanders manieren zijn om duurzaam te reizen;
 • het mede vormgeven van het transitiepad voor de brandstoffen van de toekomst (oftewel duurzame energiedragers), die hun impact hebben op alle IenW-sectoren;  
 • het ontwikkelen van nieuwe instrumenten, zoals een eventueel emissiehandelssysteem (ETS) voor mobiliteit;
 • de fiscale behandeling van mobiliteit en de relatie met Betalen Naar Gebruik.

De directie is op zoek naar een tweede MT-lid (hoofd van de afdeling Regie), die met de directeur, de plaatsvervangend directeur en de programmamanagers sturing geeft aan de directie. In totaal bestaat DuMo uit circa 55 fte.

Als MT-lid geef je direct leiding aan de afdeling Regie, die uit circa 8 personen bestaat, en heb je daarnaast de HR-verantwoordelijkheid voor circa 25 personen van de programma’s Elektrisch vervoer, Actieve mobiliteit en Gedrag en werkgeversaanpak.

De afdeling Regie is, voor de hele directie en soms voor het hele departement, verantwoordelijk voor de koers op de klimaatdoelen van mobiliteit en stuurt zo nodig de strategie bij. Dit gebeurt via een groot aantal coördinerende taken om het overzicht te behouden, om strategische issues te signaleren en om nieuw beleid te integreren in de bestaande afspraken.

Voorbeelden van deze taken zijn:

 • de voorbereiding van ambtelijke en ministeriële onderraden voor klimaatbeleid;
 • de voorbereiding van Kamerdebatten;
 • de afstemming met de ministeries van EZK en Financiën, de zusterdirecties van het Directoraat-Generaal Mobiliteit en de decentrale overheden;
 • het secretariaat van het Uitvoeringsoverleg Klimaat met de maatschappelijke stakeholders;
 • de coördinatie van claims voor aanvullend klimaatbeleid bij bijvoorbeeld het klimaatfonds.

Deze taken worden grotendeels zelfstandig uitgevoerd door de dossierhouders van de afdeling.

Daarnaast zorgt de afdeling Regie dat de basis op orde is via een aantal bedrijfsvoeringstaken, zoals de begrotingszaken en het financieel beheer van de directie en het beheer van de afspraken met Rijkswaterstaat, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Het afdelingshoofd signaleert tijdig mogelijke afwijkingen in de afspraken en zoekt hiervoor op een collegiale manier naar oplossingen. Ook behartigt het afdelingshoofd op MT-niveau het klimaatbelang en de samenhang met de stimulering van emissieloos rijden in aanloop naar de introductie van Betalen Naar Gebruik in 2030.

Verder zijn er diverse onverwachte taken. De opgave van de directie bevindt zich in een omgeving die sterk in beweging is. Het is van belang hierop goed te kunnen inspelen en kansen te verzilveren. Soms zijn er opeens tijdelijke taken die in veel gevallen vanuit de afdeling Regie worden opgepakt of ondersteund, zoals de reactie op de Oekraïne-crisis. Het afdelingshoofd speelt hierin vaak een initiërende rol en stemt af met de relevante collega’s zodat er, óók bij tijdelijke taken, duidelijk is wat iedereen van elkaar kan verwachten.

Als MT-lid ben je daarnaast sparringpartner voor de programmamanagers van Elektrisch vervoer, Actieve mobiliteit en Gedrag en werkgeversaanpak. Het is hierbij belangrijk om hen te faciliteren en niet in de verleiding te komen om op de stoel van de programmamanagers te gaan zitten. De inhoudelijke verantwoordelijkheid en dagelijkse aansturing van de programmateams is belegd bij de programmamanagers, die daarover rapporteren aan de directeur. In de driehoek directeur, MT-lid en programmamanagers worden praktische afspraken gemaakt over de dagelijkse gang van zaken en onderlinge vervanging.

Wie ben je en wat neem je mee?

Als lid van het MT van de directie Duurzame Mobiliteit sta je samen met de andere MT-leden en programmamanagers voor de totale opgave en stel je op basis van collegialiteit de programmering van de activiteiten vast. Een flexibele inzet van alle medewerkers binnen de directie maakt daar onderdeel van uit. Je bent daarbij iemand die oog heeft voor de zachte kant en zich graag inzet om de ontwikkeling van het MT en de directie te versterken. Tot slot draag je, samen met de andere MT-leden, bij aan de langetermijn(organisatie)ontwikkeling van de directie (nu nog programmadirectie) en de medewerkers.

Voor de medewerkers ben je een goede coach en een verbinder. Je biedt professionals de ruimte, geeft medewerkers feedback en begeleidt hen in hun ontwikkeling. Concreet gaat het om de ontwikkeling van coördineren naar regisseren. Hierbij daag je collega’s uit om meer politiek en bestuurlijk te adviseren. Daarbij zorg je er niet alleen voor dat we als directie de afspraken nakomen, maar ook dat we klaar zijn voor de opgave van de toekomst. Ook heb je visie, kun je de strategische koers uitzetten (zowel inhoudelijk als organisatorisch) en veranderopgaven mee vormgeven.

Verder:

 • heb je aantoonbare ervaring in een politiek-bestuurlijke en beleidsmatige context en kun je hierin effectief schakelen;
 • heb je affiniteit met zowel de maatschappelijke kant van de duurzaamheidstransitie als de technisch-inhoudelijke kant;
 • kun je een heldere en stevige lijn uitdragen, met aandacht voor de samenwerking, de ontwikkelingen in de sector en de maatschappelijke belangen;
 • kun je uiteenlopende belangen van de diverse partners verbinden en vertalen naar een heldere beleidslijn die gedragen wordt;
 • heb je ervaring met het aansturen, stimuleren, inspireren en ontwikkelen van medewerkers en kun je de programmamanagers hierop coachen;
 • heb je een stevige persoonlijkheid waarmee je de afdeling een gezicht geeft;
 • ben je oprecht, transparant, inspirerend en ontwikkelingsgericht voor de individuele teamleden en het team als geheel;
 • heb je bij voorkeur ervaring met strategische en financiële onderwerpen;
 • ben je vaardig in het voeren van bestuurlijk overleggen en in onderhandelen, en heb je affiniteit met de relatie tussen beleid en uitvoering;
 • ga je continu op zoek naar de verbinding met andere afdelingen, directies en partijen, om zo een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van de directie;
 • heb je een flexibele instelling en kun jij je snel aanpassen in een veranderende omgeving;
 • heb je academisch werk- en denkniveau.

Talent als basis, diversiteit als kracht

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil een inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te behalen voor Nederland.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie.

Directoraat-generaal Mobiliteit

Het directoraat-generaal Mobiliteit (DGMo) is een van de vier beleidsdirectoraten binnen IenW en ontwikkelt beleid op het gebied van wegen, verkeersveiligheid, openbaar vervoer en spoor, fietsverkeer en duurzame mobiliteit. DGMo heeft als doel om – op een duurzame en veilige manier - de bereikbaarheid voor reizigers en de transportsector te optimaliseren. Ankerpunten daarbij zijn de toegankelijkheid, de betaalbaarheid en de (netwerk)kwaliteit van het wegennet en het spoor.

Wat bieden we?

 • De kans om op politiek-bestuurlijk niveau te werken aan uitdagingen die iedereen raken.
 • Mede leidinggeven aan een club mensen die allemaal gedreven zijn om Nederland beter te maken.
 • Een salaris in schaal 15. Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget van 16,37% over je salaris. Onderdeel daarvan is 8% vakantiegeld.
 • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Bijzonderheden

 • Een selectieassessment en het opvragen van referenties kunnen deel uitmaken van de procedure. Dit kan ook betekenen dat openbare bronnen als sociale media worden geraadpleegd.
 • Preselectiegesprekken met de MD-adviseur vinden (virtueel) plaats tussen 23 en 25 augustus..
 • De selectiegesprekken zullen naar verwachting op 31 augustus plaatsvinden.
 • Wij houden tijdens het sollicitatieproces rekening met een evenwichtige samenstelling van het(management)team.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Meer informatie over deze vacature

Petrouschka Werther (aanwezig van 25 juli tot en met 5 augustus)
Directeur Duurzame Mobiliteit    
Telefoonnummer: 06-21 80 22 04

of

Nanja Piek (gehele periode aanwezig)
Plaatsvervangend directeur Duurzame Mobiliteit
Telefoonnummer: 06-15 29 61 88

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Silvana Faverey
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-50 17 46 16 (niet bereikbaar op de vrijdagen)
E-mailadres: silvana.faverey@minbzk.nl

of

Regna Aschurie
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-15 85 61 32 (afwezig tot 3 augustus)
E-mailadres: regna.aschurie@minienw.nl

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur je motivatiebrief en cv als pdf onder vermelding van vacaturenummer BABD 309-22 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl