MT-lid Directie Energiemarkt bij EZK

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, DG Klimaat en Energie / Directie Energiemarkt
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
BABD 430-22
Publicatiedatum
5 augustus 2022
Sluitingsdatum
21 augustus 2022

Als MT-lid Energiemarkt werk je mee aan een van de grootste uitdagingen van de komende decennia: de klimaat- en energietransitie. Het zijn actuele onderwerpen, die voorbijkomen in debatten, media en dichtbij mensen. Denk aan de aanleg van wind- en zonneparken, hoogspanningsverbindingen, alternatieven voor warmte uit aardgas en de ontwikkeling van waterstof. Hiervoor zoeken we een internationaal georiënteerde verbinder die strategisch kan denken en wil bijdragen aan het bouwen van deze nieuwe directie.

Windmolens, zonnepaneel en gasbrander

De opgave

De directie bestaat uit een team van 5 MT-leden onder leiding van een directeur. Als MT-lid stuur jij twee clusters aan: Cluster EU & Internationaal en Cluster Netbeheer. In totaal bestaan de clusters uit ongeveer 20 fte.

Je bent verantwoordelijk voor het vormgeven van de Nederlandse energie-inzet op internationaal en Europees terrein. De energietransitie is daarbij leidend, maar je houdt het belang van betaalbaarheid en betrouwbaarheid van het energiesysteem altijd in het oog. De Nederlandse inzet wordt onder meer ingebracht bij de Europese Unie, de Europese lidstaten en bij diverse internationale organisaties, zoals het Internationaal Energie Agentschap. De Europese Unie heeft met het ambitieuze ‘Fit for 55’ pakket een pakket neergelegd met veel regelgeving, onder andere op het energieterrein.

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het beleid rondom de ordening en regulering van de netbeheerders. Dit doe je in samenspel met de collega’s die de ordening van de verschillende energiemarkten onder hun hoede hebben. Onderwerpen zijn de krapte op het elektriciteitsnet en het afbouwen van gas in de gebouwde omgeving. Dit vergt veel overleg met stakeholders en de inzet van een stevige hoeveelheid wet- en regelgeving. Daarbij denk je ook actief mee met de bredere problematiek van regie van overheidszijde op het toekomstige energiesysteem, gezien de ondersteunende rol van elektriciteitsinfrastructuur. Je overlegt hierbij nauw met de ACM, netbeheerders en grote energiegebruikers.

De energietransitie moet bovendien plaatsvinden in nauwe samenhang met andere grote opgaven zoals woningbouw, natuur/stikstof en de verduurzaming van de industrie, gebouwde omgeving, mobiliteit en land- en tuinbouw.

Wie ben je?

Wij zoeken een manager die zowel inhoudelijk sterk is als een goed gevoel heeft voor persoonlijke, team- en organisatieontwikkeling. Een manager met een strategische blik, internationale oriëntatie, doortastendheid, politiek-bestuurlijke sensitiviteit en motiverend leiderschap. Je bent verbindend, brengt structuur in complexe vraagstukken en voelt je comfortabel in een omgeving waar je kunt bouwen aan een nieuwe organisatie.

Je bent in staat buiten je eigen portefeuille mee te denken en doen op directie brede vraagstukken. Door overzicht te houden op wat er directie breed speelt ben je in staat je collega’s in het MT te vervangen bij overleggen op MT/directeursniveau en de directie strategisch te vertegenwoordigen. Dit vraagt van jou een flexibele en collegiale instelling en een open verhouding met de directeur. Ook draag je actief bij aan een constructieve samenwerking van het MT en bouw je mee aan dit nieuwe team.

Wat vragen we?

  • Academisch niveau, waarbij een technische achtergrond een pré is;
  • Strategisch inzicht, overziet het interne en externe speelveld en weet dat te vertalen naar concrete processtappen;
  • Ervaring met het werken in een complexe (politiek-bestuurlijke) omgeving, waarbij veel belangen een rol spelen;
  • Internationale ervaring en een zeer goede beheersing van de Engelse taal in woord en schrift;
  • Een echte teamspeler die goed kan samenwerken met partijen op verschillende niveaus binnen en buiten de overheid en een nieuw netwerk snel op orde heeft;
  • Meerdere jaren leidinggevende ervaring, bij voorkeur ervaring in het klimaat- en energiebeleid.

Wat bieden we?

  • De kans om met een enthousiast team van professionals te werken aan relevante maatschappelijke uitdagingen op het gebied van energie en klimaat.
  • Salarisschaal 15. Naast het salaris ontvang je 16,37 procent Individueel Keuzebudget over je salaris. Onderdeel daarvan is acht procent vakantiegeld.
  • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Samen met zijn partners werkt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) aan de welvaart van alle Nederlanders, nu en later. EZK verbindt en vernieuwt. Wij werken aan een klimaat neutrale samenleving en schone, betrouwbare en betaalbare energievoorziening. We staan voor een open economie met een sterke internationale concurrentiepositie. We stimuleren innovatie en benutten de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering. We geven ondernemers ruimte om te vernieuwen en borgen de balans tussen de belangen van bedrijven en consumenten. Deze uitdagingen vragen erom dat verduurzaming en economische ontwikkeling samengaan. In Nederland, maar ook internationaal. We zoeken daarbij actieve samenwerking met externe partners, binnen onze grenzen, Europees en globaal.

Het Directoraat-Generaal Klimaat & Energie

Energie is overal. Van de stopcontacten en verwarming in je eigen huis tot aan windparken op de Noordzee en vloeibaar gas uit verre werelddelen. Een doeltreffend energiebeleid is cruciaal voor welvaart en welzijn van de huidige en toekomstige generaties.

De opgave van het DG Klimaat & Energie (DGKE) is te zorgen voor een duurzame energievoorziening die tegelijkertijd veilig, betrouwbaar, ruimtelijk inpasbaar en betaalbaar is. Dat levert grote maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen op: Welke eisen stelt een sterk concurrerende CO2-neutrale economie in 2050 aan ons energiesysteem nu en in de toekomst? Hoe ziet onze lange termijn energievoorziening eruit en hoe spelen we daar nu al strategisch op in? Hoe ontwikkelen we dit energiesysteem op tijd en in samenhang met de andere ruimteclaims? Waar sturen we op als Rijksoverheid en wat laten we aan de markt? Welke kaders stelt de overheid aan marktpartijen en medeoverheden? Hoe realiseren we de grote energieprojecten die hiervoor nodig zijn in ruimtelijk, technisch en financieel opzicht? En hoe creëren we draagvlak voor de effecten van ons beleid, bijvoorbeeld voor de overgang van aardgas naar duurzame warmte in de gebouwde omgeving? Dit zijn vragen die centraal staan in het werk bij het DGKE. Daarnaast voert het DG ook de regie op het nationale en internationale klimaatbeleid.

Het DG bestaat uit vijf directies plus een cluster Algemene Zaken. Het staat in nauwe verbinding met het programma-DG Groningen & Ondergrond en het DG Bedrijfsleven & Innovatie van EZK. Bij al deze taken werkt het DG bovendien samen met vele stakeholders zoals bedrijven, maatschappelijke organisaties, regionale en lokale overheden, burgers, kennisinstellingen en uitvoeringsorganisaties.

Directie Energiemarkt

De directie Energiemarkt richt zich op het realiseren van de ambitie ten aanzien van CO2-reductie voor de energiesectoren in het klimaatbeleid. Hierbij is nadrukkelijk aandacht voor een goed functionerend energiesysteem in een mondiale en Europese context om de transitie van fossiele naar duurzame energievoorziening mogelijk te maken. Daarbij borgt de directie de betaalbaarheid en de betrouwbaarheid van de energievoorziening, zowel de leveringszekerheid als de voorzieningszekerheid. De voornaamste instrumenten zijn internationale en Europese samenwerking, ordening en regulering van de verschillende energiemarkten en (subsidie)-instrumentarium in de gebouwde omgeving.

De directie is verantwoordelijk voor het energiebesparingsbeleid en het realiseren van CO2-neutrale grootschalige elektriciteitsproductie, voor het beleid rondom de energierekening, waaronder de energiebelasting en voor de inbreng in en onderhandelingen over het energiebeleid in internationaal verband, in de Europese Unie en in het Pentalaterale Forum. Daartoe zet de directie onder meer de Energiegezant in.

De directie zorgt voor goed werkende energiemarkten. Daaronder valt de bijbehorende wetgeving voor de energiedragers warmte, gas, elektriciteit en waterstof, inclusief de ordening en regulering van de markten en de energie infrastructuur. Het streven is dat de doelen voor 2030 uit het Klimaatakkoord voor de elektriciteitssector worden gerealiseerd.

Daarnaast is de directie verantwoordelijk voor het borgen van het security-beleid voor de energiesector, waaronder crisisbeheersing, cybersecurity en economische veiligheid.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Anders kijken. Meer zien.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Solliciteren

Graag ontvangen we je reactie via het sollicitatieformulier onder vermelding van vacaturenummer BABD 430-22.

Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure.

Referenties kunnen worden opgevraagd.

Meer informatie

Over de vacature

Michel Heijdra
Directeur Energiemarkt
Telefoonnummer: 070-379 6670 / 06-29 68 38 15 (secretariaat Naisa Felipa)

Over de sollicitatieprocedure

Marens Evers
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-11 30 17 26 (bereikbaar maandag t/m donderdag)
E-mailadres: e.g.j.evers@minezk.nl