MT-lid directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding bij JenV

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
BABD 417-21
Publicatiedatum
17 november 2021
Sluitingsdatum
30 november 2021
Twee advocaten en een beeld van Vrouwe Justitia

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.

Lees meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding

De directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding (DRC) is een van de zes directies binnen het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving (DGRR) en bevindt zich in het hart van justitie. DRC draagt bij aan het creëren van veiligheid door het bevorderen van rechtshandhaving en het terugdringen van criminaliteit middels eigentijdse preventie, handhaving, opsporing en vervolging. Het beleid dat wij daarvoor maken, past binnen de kaders van de rechtsstaat en draagt waar nodig ook bij aan de verdere vorming hiervan. Binnen deze kaders heeft het tot doel om het opsporings- en vervolgingsapparaat zo goed als mogelijk in staat te stellen om haar taak uit te oefenen.

De kernopgaven voor DRC zijn op dit moment onder andere de aanpak van mensenhandel, verkeersveiligheid, cybercrime, discriminatie, milieucriminaliteit, zeden waaronder de aanpak van kinderporno en fraude. Belangrijke ontwikkelingen zoals digitalisering en internationalisering van de samenleving hebben effect op de beleidsdossiers van DRC.

Vraagstukken hierbij zijn bijvoorbeeld: hoe om te gaan met internationaal en vanuit het buitenland opererende criminele organisaties in Nederland, hoe handhaaf je het recht in het digitale domein, hoe zorg je voor een goede opvang van slachtoffers mensenhandel en tegelijk voor een effectieve inzet van het strafrecht, wat zijn de criminogene effecten van het toekomstige klimaatbeleid?

DRC functioneert in een complex politiek-bestuurlijk speelveld met politiek-gevoelige thema’s. De dossiers worden regelmatig besproken in de media. In de komende jaren, te beginnen met het komende nieuwe Regeerakkoord, kunnen en zullen er nieuwe opgaven komen, waarop DRC zal moeten kunnen acteren.
DRC werkt samen met een divers en groot aantal partners, waaronder het Openbaar Ministerie, politie, bijzondere opsporingsdiensten, gemeenten, maatschappelijke organisaties, wetenschap en de private sector.

Voor de versterkte aanpak van ondermijning is een programma-DG Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit (DGO) ingericht met ingang van 1 september 2020. De beleidsactiviteiten rondom ondermijning vinden tijdelijk onder de aansturing van het programma-DG plaats. Een deel van de medewerkers van DRC werkt nu opgavegericht voor DGO. Vanwege de inhoudelijke raakvlakken wordt er nauw samengewerkt met het programma-DG en levert DRC kennis en kunde en medewerkers aan dat programma.

De directie bestaat momenteel uit drie afdelingen: Criminaliteit en Veiligheid, Georganiseerde Criminaliteit en Fraude en Ordening. Er wordt nagedacht over een andere clusterindeling, organisatievorm en werkwijze die naar verwachting in de loop van 2022 zijn beslag zal krijgen (zie hierna ook bij 'Opgave'). De verdeling van inhoudelijke onderwerpen zal daarmee ook binnen het MT DRC veranderen. Als MT-lid van DRC geef je in ieder geval sturing aan diverse maatschappelijke opgaven en ben je personeelsverantwoordelijk voor een groep medewerkers.

Vooruitlopend daarop is deze vacaturetekst voor een MT-lid DRC, dat in eerste instantie belast zal zijn met de portefeuille/afdeling Fraude en Ordening. Bij DRC/FenO werken ongeveer 18 bevlogen en inhoudelijk deskundige professionals. De werksfeer is informeel en collegiaal.

De opgave

Belangrijke maatschappelijke opgaven waar de afdeling Fraude en Ordening zich momenteel op richt zijn onder andere de totstandkoming van een integrale aanpak van fraude waarbij online fraude de laatste jaren enorm is gestegen, de strafrechtelijke handhaving van verkeerscriminaliteit en corruptie en de bestrijding van milieucriminaliteit. Wat milieucriminaliteit betreft, laten recente rapporten zien dat de strafrechtelijke handhaving verbeterd dient te worden, hetgeen in samenwerking met bijzondere opsporingsdiensten van andere departementen en justitiepartners dient plaats te vinden.

Voor een effectieve aanpak van veel fraude- en ordeningsthema’s is preventie het effectiefste middel en daarvoor is een brede coalitie nodig met andere departementen en private partijen, medeoverheden en brancheorganisaties. Dat vraagt om een verbindende insteek en een coördinerende rol van de afdeling.

De afdeling treedt ook op als opdrachtgever voor verschillende uitvoerende diensten, zoals het Verwijzingsportaal Bankgegevens (VB), het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) en de uitvoeringsorganisatie Justis waar het gaat om toezicht op rechtspersonen.

De organisatie van de directie zal de komende tijd in beweging zijn. De komst van het directoraat-generaal Ondermijning, waar veel voormalige thema’s van de directie onder vallen, maakt dat de huidige indeling van beleidsonderwerpen over de drie afdelingen binnen DRC onevenwichtig is geworden. Voorts is binnen DGRR de formatie op orde gebracht en dient DRC met de bestaande capaciteit om te gaan met een toenemende vraag aan beleidsinzet.

Zowel de verdeling in clusters en/of afdelingen op inhoudelijke gronden vraagt aandacht alsook hoe de directie zich wendbaarder kan organiseren om nieuwe opgaven en pieken en dalen in het werk beter op te kunnen vangen. Daarnaast werkt de directie, waar dat passend is, opgavegericht, hetgeen betekent dat bij de toedeling van verantwoordelijkheden aan MT-leden niet altijd de afdelingsgewijze opbouw bepalend is.

Dit vraagt ook het nodige van de werkwijze in het MT DRC. Het MT DRC wil in gezamenlijkheid en vanuit integrale verantwoordelijkheid sturen op capaciteit en prioriteiten, en samen aan de lat staan voor strategische vraagstukken alsmede goede personeelszorg en –ontwikkeling. Als lid van het managementteam van de directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding (DRC) en, samen met de andere leden van het MT, geef je dus leiding aan de directie als geheel.

Wat vraagt dit van jou?

Je bent een coachende en verbindende leidinggevende die oog voor de mensen heeft en aandacht besteedt aan loopbaanontwikkeling. Je hebt zicht op hoofdlijnen en geeft ruimte en eigen verantwoordelijkheid aan medewerkers, zodat je optimaal gebruik maakt van hun capaciteiten. Tegelijkertijd ben je in staat inhoudelijk te sparren met medewerkers en heb je een goed gevoel voor dossiers waar je zelf vanuit de rol van meewerkend voorman de regie moet pakken of als adviseur van de minister dient op te treden.

Dit vraagt van jou als leidinggevende het vermogen om continu te schakelen tussen vertrouwen en ruimte geven enerzijds en regie en besluiten nemen anderzijds. Je brengt rust door duidelijke keuzes te maken en medewerkers te ondersteunen bij het stellen van prioriteiten.

Als MT-lid ben je collegiaal en samenwerkingsgericht en neem je in de breedte verantwoordelijkheid. Je kijkt met een brede blik naar de directie en naar de omgeving en je vindt het leuk om over de grenzen van onderwerpen heen te kijken. Vanuit organisatieontwikkelingsperspectief lever je bovendien een bijdrage aan het doorontwikkelen van de directie.

Je bent innovatief en nieuwsgierig, je durft buiten de gebaande paden te denken en je vindt het leuk om te experimenteren met alternatieve en creatieve werkvormen. Hiermee inspireer je ook medewerkers en collega-MT-leden.

Je kent het politiek-bestuurlijke speelveld en je staat stevig in je schoenen, waardoor je ook bij flinke weerstand of politieke hectiek koers kan houden. Je bent daarbij in staat om met behoud van de goede relatie een confrontatie aan te gaan en die tot een gedragen oplossing te brengen.

Ook voor externe samenwerkingspartners ben je benaderbaar en zelf benader je partijen ook proactief. Je verdiept je in hoe het beleid uitwerkt in de praktijk, je onderhoudt je netwerk en neemt de blik van buiten mee naar binnen. Je hebt plezier in het opbouwen van coalities met verschillende samenwerkingspartners.

Dit vraagt van het nieuwe MT-lid in ieder geval:

  • academisch werk- en denkniveau;
  • leidinggevende ervaring of ambitie;
  • ervaring met beleidsprocessen in een politiek-bestuurlijke context;
  • ervaring met het adviseren en ondersteunen van bewindspersonen en de ambtelijke leiding;
  • affiniteit met organisatieontwikkeling en/of innovatieve werkvormen;
  • netwerk- en beïnvloedingsvaardigheden.

Iedereen is anders, en juist de verschillen in mensen helpen ons om een nog beter DRC te zijn. Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent!

Wat bieden we?

Salarisschaal 15. Vast Individueel Keuzebudget over je salaris. Onderdeel daarvan is 8% vakantiegeld.

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw motivatiebrief en CV als PDF onder vermelding van vacaturenummer BABD 417-21 naar:

E-mailadres: wervingenselectieABD-JenV@minjenv.nl

Meer informatie

Over de vacature

Lisette de Bie
Directeur Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
Telefoonnummer: 06-46 89 17 69

Over de sollicitatieprocedure

Emilie Egberts
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-50 15 72 04
E-mailadres: e.a.egberts@minjenv.nl