MT-lid directie Samenleving & Integratie bij SZW

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
BABD 626-19
Publicatiedatum
9 september 2019
Sluitingsdatum
18 september 2019

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

De directie

De directie Samenleving en Integratie (S&I) valt onder het directoraat-generaal Sociale Zekerheid en Integratie (DGSZI). Het doel van DGSZI is om in partnerschap met gemeenten, uitvoeringsorganisaties en andere maatschappelijke organisaties te werken aan activering naar arbeid en inkomensbescherming voor mensen die (tijdelijk) niet zelf in hun onderhoud kunnen voorzien. Daarnaast werken we aan een sociaal stabiele samenleving waarin mensen zonder belemmeringen kunnen meedoen, in al hun verscheidenheid met elkaar samenleven en iedereen, ongeacht herkomst, religie of levensovertuiging, zich thuis voelt.

De directie S&I werkt aan vraagstukken die samenhangen met diversiteit als gevolg van migratie. We willen bevorderen dat iedereen meedoet in de samenleving en het sociaal vertrouwen in elkaar en in de samenleving versterken. Daarmee zorgen we dat de samenleving tegen een stootje kan. De directie werkt hiervoor samen met overheidsorganisaties, maatschappelijke netwerken en werkgevers. Wat onze rol daarin is, verschilt per onderwerp. Het kan gaan om kennis, strategie, communicatie, coördinatie, regie en interventie.

De opgave

In verband met ziekte zoeken we voor de duur van een jaar een MT-lid voor de directie Samenleving en Integratie, met als focus het thema ‘Weerbare Samenleving’. Je draait mee in het MT van de directie en geeft sturing aan de medewerkers van Weerbare Samenleving (zo’n 20 medewerkers). Het thema Weerbare Samenleving bestaat nog maar anderhalf jaar en is als werkterrein in ontwikkeling. Van het MT lid wordt verwacht dat deze voort bouwt op de ingezette weg.

Binnen het thema Weerbare Samenleving wordt er gewerkt aan het vergroten van de weerbaarheid van gemeenten, professionals en gemeenschappen in het omgaan met ontwikkelingen die integratie, de democratische rechtsorde en de sociale stabiliteit onder druk zetten. Denk daarbij aan preventie van maatschappelijke spanningen, extremisme, radicalisering, het tegengaan van ongewenste buitenlandse inmenging, en problematisch gedrag dat niet altijd strafbaar is, maar wel onwenselijk.

De beleidsinzet is volop in ontwikkeling. Dit vraagt om flexibiliteit en creativiteit, maar vooral goed contact met de buitenwereld. Naast gemeenten, gemeenschappen en professionals werken we binnen de Rijksoverheid onder andere nauw samen met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) van het ministerie van Justitie en Veiligheid, en met de ministeries van Buitenlandse Zaken, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze samenwerking is in ontwikkeling en vraagt stevige sturing van het MT-lid.

Ook het team zelf is in ontwikkeling en de afgelopen periode behoorlijk gegroeid, als gevolg van de grote opgave op onder andere het terrein van problematisch gedrag. Van het MT-lid wordt verwacht dat die verder bouwt aan het team, aan de rollen en taken binnen het team en aan de professionalisering van de samenwerking met de hierboven genoemde partners. Het MT-lid vertegenwoordigd de directie en het ministerie in externe overleggen en is secondant van de minister bij bestuurlijke overleggen.

Wat vraagt dit van je?

Omdat het om tijdelijke vervanging gaat, zoeken we bij voorkeur iemand die snel beschikbaar en snel ingewerkt is. Het betreft een vertrouwensfunctie. Een A onderzoek van de AIVD maakt deel uit van de selectieprocedure.

We zoeken iemand die:

  • met empathie leiding kan geven aan een diverse club medewerkers.
  • bewezen stevig kan opereren in een ingewikkeld interdepartementaal krachtenveld (met NCTV, AIVD en BZ).
  • zich hard kan maken voor de kernwaarden van de rechtsstaat, ook als dat ingaat tegen de wens van de politiek en van collega’s.
  • goed in contact staat met de maatschappij (m.n. gemeenten, gemeenschappen en professionals) en deze behoefte kan meenemen in beleidsontwikkeling. En vice versa deze beleidsontwikkeling buiten goed kan uitleggen.

Publiek leiderschap

Jij beschikt over drie kernkwaliteiten die in de rijksbrede Visie op publiek leiderschap worden genoemd:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het rijk. Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komt ten goede aan de kwaliteit van de manager. De Rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

  • managers die brede ervaring hebben;
  • flexibel inzetbaar zijn en divers en veelzijdig samengestelde teams.

Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.
Een AIVD A-onderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.

Van de toekomstige manager wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt.

Overige bijzonderheden

  • Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) houdt van diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van SZW waardoor we optimaal aansluiten bij de behoeften uit de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect.
  • Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatieformulier te vermelden.
  • VWNW kandidaten dienen bij hun sollicitatie duidelijk te vermelden dat zij over deze status beschikken zodat hun sollicitatie met de juiste voorrang behandeld kan worden.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 626-19 naar:

E-mailadres: managementdevelopment@minszw.nl

Meer informatie

Over de vacature

Mark Roscam Abbing
plaatsvervangend DG SZI, ministerie van SZW.
Telefoonnummer: 06-52485214
E-mailadres: mroscamabbing@minszw.nl

Over de sollicitatieprocedure

Tamar van Beek
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-21220992
E-mailadres: tvbeek@minszw.nl