MT-lid Duurzame Warmte en Energiebesparing, tevens plv. directeur bij EZK

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
BABD 296-21
Publicatiedatum
22 juli 2021
Sluitingsdatum
22 augustus 2021

Deze functie biedt een unieke kans om invulling te geven aan afspraken in het Klimaatakkoord. Heb jij de ambitie om concreet bij te dragen aan de energietransitie in Nederland? Wil jij politiek-strategisch adviseren over wat er nodig is om de warmtevoorziening in Nederland te verduurzamen en om minder energie te verbruiken? Weet jij vanuit een coherente visie hiervoor partijen binnen en buiten het ministerie te mobiliseren? En kan jij bovendien de vertaling maken van regels en beleid naar realistische handelingsopties voor gemeenten, bedrijven en bewoners?

illustratie van Haagse ministeries met windmolens en zonnepanelen

De opgave

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat draagt de verantwoordelijkheid voor de realisatie van de klimaatdoelen en voor de energietransitie. Van belang is dat er voortgang wordt geboekt op de ambitieuze doelen uit onder andere het Klimaatakkoord. Als MT-lid bij de directie Warmte en Ondergrond (W&O) werk je aan beleidsmatige en strategische onderwerpen, gericht op de transitie naar duurzame warmte en op energiebesparing. Verduurzaming van de gebouwde omgeving kan alleen met de inzet van meer duurzame warmtebronnen. Hiervoor is een gelaagde aanpak van enerzijds collectieve investeringen in bijvoorbeeld warmte-infrastructuur nodig en anderzijds individuele prikkels om verder te verduurzamen. Voor dat laatste voeren we bijvoorbeeld de ISDE-subsidieregeling uit. Het energiebesparingsbeleid richt zich primair op het bevorderen van investeringen door bedrijven in energie-efficiëntie en CO2-reductie.

Het betreft doorgaans complexe vraagstukken waar diverse belangen elkaar regelmatig tegenkomen en om sturing vragen. Denk aan de verminderde inzet van houtige biomassa als warmtebron, een nieuwe marktordening voor collectieve warmtenetten of een striktere naleving van de energiebesparingsplicht. Oplossingsrichtingen zijn niet eenduidig en vergen een goed politiek bestuurlijk gevoel en inzet en samenwerking van vele stakeholders om tot oplossingen te komen. We werken nauw samen met andere ministeries zoals BZK, met de medeoverheden, met bedrijven, met belangorganisaties en met uitvoerings- en toezichtorganisaties.

Binnen de directie houden jouw twee clusters zich bezig met het verduurzamen van de warmtevoorziening in Nederland. De werkzaamheden omvatten onder meer het wetstraject voor de nieuwe Warmtewet, de aanleg en financiering van warmte-infrastructuur en het ontwikkelen van geothermie en andere duurzame warmtebronnen zoals restwarmte, aquathermie en groen gas. Daarnaast wordt gewerkt aan de uitvoering (en komende herziening) van de Energie-efficiencyrichtlijn en de toepassing en naleving van de Energiebesparingsplicht voor bedrijven.

In samenwerking met de betrokken clusterleiders stuur je op de inhoud van twee clusters. Je hebt p-verantwoordelijkheid voor de betrokken medewerkers (ongeveer 20 medewerkers) en vertegenwoordigt de directie in relevante stuurgroepen en bestuurlijke overleggen.

Wat vraagt dit van jou?

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Ervaring in het opereren in een complex veld met veel verschillende partijen en belangen en aantoonbaar in staat bruggen te bouwen en resultaten te boeken;
 • Coachend en toegankelijk leidinggevende, zet zich in voor een effectieve, resultaatgerichte en ook ontspannen werkcultuur waar medewerkers zich kunnen ontwikkelen. Geeft gericht en tijdig feedback en staat er zelf ook voor open;
 • Je draagt op MT-niveau bij aan een goede samenwerking binnen DGK&E en EZK-breed én aan de strategische keuzes van de directie;
 • Ervaring met de energiesector of verduurzaming van de gebouwde omgeving of het bedrijfsleven is een voordeel;
 • In je rol als plaatsvervangend directeur: van nature kijk je breed. Je vindt het leuk om over de grenzen van je eigen portefeuille mee te denken en te adviseren. Je bent resultaatgericht en planmatig ingesteld en je hebt een schouders eronder mentaliteit.

Gevraagde persoonlijke typering

 • Inspirerend en verbindend leidinggevende met organisatietalent;
 • Sterke in- en externe oriëntatie, hoge mate van omgevingsbewust en bestuurssensitiviteit;
 • Uitstekende netwerker opereert met tact, toewijding en met politiek-bestuurlijk gevoel. In staat zich onafhankelijk op te stellen in het politieke en bestuurlijke krachtenveld en de rug recht te houden;
 • Heldere visie, analytisch scherp, strategisch inzicht, kijkt over grenzen heen en weet verbanden te leggen;
 • Creatief en flexibel reagerend op veranderende omstandigheden en toch koersvast.

Ministerie van Economische zaken en Klimaat

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. Samen met zijn partners werkt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan de welvaart van alle Nederlanders, nu en later.

Anders kijken. Meer zien.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Directie Warmte & Ondergrond

De directie Warmte & Ondergrond is onderdeel van het directoraat-generaal Klimaat & Energie (DGK&E) van het ministerie van EZK. De directie richt zich op het realiseren van de warmteopgave uit het Klimaatakkoord, het realiseren van energiebesparing, het faciliteren van grote energieprojecten en draagt zorg voor veilige en doelmatige mijnbouwactiviteiten in Nederland onder meer door het maken van beleid en het afgeven van vergunningen. Daarbij zijn overheid, samenleving, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen samen verantwoordelijk voor de energietransitie. Alleen dan is deze opgave te realiseren. De directie is verder verantwoordelijk voor de inbreng van het Rijk bij de totstandkoming van de Regionale Energie Strategieën (RES’en) en de gemeentelijke en provinciale warmtevisies.

Wat bieden wij?

 • Een leidinggevende rol in een dynamisch en complex werkveld waarbij je samenwerkt met betrokken collega’s.
 • Een maatschappelijk relevante functie met impact op de samenleving waarbij je zowel decentraal en nationaal actief bent.
 • Een gemotiveerde groep collega’s die van de energietransitie een succes wil maken.
 • Salarisschaal 15 (€ 5.447,34 - 7.682,93 bruto per maand). Naast het salaris ontvang je 16,37 procent Individueel Keuzebudget over je salaris. Onderdeel daarvan is 8 procent vakantiegeld.
 • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Solliciteren

Graag ontvangen we uw reactie via het online sollicitatieformulier onder vermelding van vacaturenummer BABD 296-21.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van het sollicitatieproces.
Referenties worden opgevraagd.

Meer informatie

Over de vacature

Sandor Gaastra (vanaf maandag 2 augustus)
Directeur-generaal Klimaat en Energie
Telefoonnummer: 070 - 379 6151 (secretariaat)

Over de sollicitatieprocedure

Marens Evers (maandag t/m donderdag; afwezig van 6 augustus t/m 15 augustus)
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06 - 11 30 17 26
E-mailadres: e.g.j.evers@minezk.nl