MT-lid Kansengelijkheid en Onderwijsondersteuning bij OCW

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
BABD 744-19
Publicatiedatum
2 december 2019
Sluitingsdatum
16 december 2019

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Het ministerie van OCW werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. OCW wil dat iedereen goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Daarnaast wil OCW dat iedereen cultuur kan beleven en dat leraren, kunstenaars, programmamakers en wetenschappers hun werk kunnen doen. De professionals in de verschillende sectoren zijn daarbij cruciaal. Werken bij het ministerie van OCW betekent werken in een ambitieuze en tegelijkertijd informele en goede sfeer.

De directie

Het directoraat-generaal Primair en Voortgezet Onderwijs (DGPV) bestond tot voor kort uit twee beleidsdirecties, namelijk Primair Onderwijs (PO) en Voortgezet Onderwijs (VO). De onderwerpen kansengelijkheid, passend onderwijs en onderwijs en zorg waren belegd bij de directies PO en VO. DGPV wil deze beleidsthema’s met meer focus aanpakken door het organisatorisch onder te brengen in een nieuw te vormen beleidsdirectie. Per 1 december 2019 is daartoe de directie Kansengelijkheid en Onderwijsondersteuning (KO) opgericht. Het komende jaar wordt via een zogenoemde Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) verkend hoe dit het meest effectief en efficiënt kan worden georganiseerd. Daarna wordt bepaald hoe de directie structureel wordt vormgegeven.

Bij de nieuw opgerichte directie KO werken nu ruim 20 en, na invulling van alle vacatures, straks ongeveer 30 enthousiaste professionals aan beleid ter bevordering van kansengelijkheid, ter verbetering van passend onderwijs en om de samenwerking tussen onderwijs en zorg voor leerlingen echt gestalte te geven. Het is een directie in opbouw, waarin de drie teams centraal staan. Gezamenlijk bouwen we aan onze werkwijze en cultuur. De directie bestaat uit drie teams: het team Passend Onderwijs en stelsels, het team Zorg en Onderwijsondersteuning en het team Kansengelijkheid.

De onderwerpen waar we aan werken doen ertoe en kunnen op veel politieke, maatschappelijke en publicitaire aandacht rekenen. Denk aan de evaluatie en versterking van passend onderwijs, thuiszittersproblematiek of de discussie over de vrijwillige ouderbijdrage op scholen.

De functie

Je bent als MT-lid verantwoordelijk voor de aansturing van twee teams binnen de directie: het team kansengelijkheid en het team zorg en onderwijsondersteuning. Je bent personeelsverantwoordelijk voor circa 16 medewerkers. Samen met de directeur vorm je het MT van de directie. Je bent tevens plaatsvervangend directeur.

De opgave

De teams waar je leiding aan geeft hebben de volgende maatschappelijke opgaven:

 • Hoe zorgen we ervoor dat het onderwijs gelijke kansen biedt aan kinderen, zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen, zonder dat daarbij het opleidingsniveau of het inkomen van hun ouders een rol spelen?
 • Hoe verbinden we onderwijs en zorg zodat leerlingen die beide nodig hebben het beste uit zichzelf kunnen halen?

We zijn ervan overtuigd dat het voor succesvol beleid én voor het eigen werkplezier belangrijk is dat de medewerkers van de directie zich zoveel mogelijk eigenaar voelen van de onderwerpen waarmee zij aan de slag zijn. We werken in teams die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de inhoud en werkprocessen. Daarbij streven we naar een uitdagende, maar ook gezonde werkbelasting.

De directie KO staat voor belangrijke uitdagingen. We werken in een nieuwe directie, die nog verder moet worden vormgegeven. Tegelijkertijd willen we de verbinding met de andere directies binnen het Directoraat-generaal behouden en verder versterken. Dit vraagt actieve aandacht van het management van de drie betrokken directies. De beleidsinhoudelijke uitdagingen zijn er niet minder om. De relatie van onderwijs met jeugdhulp en jeugdzorg is een belangrijk maatschappelijk en beleidsmatig vraagstuk. Als de zorg voor leerlingen beter op orde is, kunnen zij ook beter presteren in de klas. Een betere zorg en een goede onderwijsondersteuning gaan hand in hand. Het samen met VWS en alle betrokken partijen uitwerken van een goede verbinding van onderwijs en zorg is een speerpunt voor de directie KO. Uiteraard is een nauw contact met diverse veldpartijen op verschillende niveaus van grote waarde om het thema onderwijs en zorg verder te brengen.
Voor kansengelijkheid werken we onder andere aan vraagstukken rondom de inzet van aanvullend onderwijs, we onderzoeken de effecten van 10-14-scholen, we voeren diverse subsidieregelingen uit en zoeken steeds naar nieuwe mogelijkheden om kansengelijkheid mee te versterken.

Wat zoeken we?

Wij zijn op zoek naar een ervaren leidinggevende die:

 • Coachend leiding wil geven en medewerkers ruimte geeft om zelf de inhoudelijke keuzes te maken.
 • Medewerkers helpt om tot goede resultaten te komen, doordat hij of zij meedenkt over hoe processen kunnen worden ingericht om resultaat te boeken.
 • Zich efficiënt beweegt in een politiek bestuurlijke context, en
 • Een grote rol kan spelen bij het opbouwen van de directie.

Je bent dan ook iemand die:

 • De capaciteiten heeft om coachend leiding te geven, een team te bouwen en medewerkers te begeleiden.
 • Richting geeft zonder zélf achter het stuur te willen zitten en daarmee ruimte creëert voor en vertrouwen heeft in medewerkers.
 • Stuurt op cohesie en teamgeest maar ook op resultaten halen binnen een zeer bevlogen en op inhoudsgerichte cultuur.
 • Een goed inzicht heeft in kwaliteiten van mensen, mensen wil en kan inzetten op hun kracht, ze de ruimte geeft en stuurt op hun professionele ontwikkeling.
 • Keuzes durft te maken in welke taken wél en welke taken níet opgepakt moeten worden, waarbij je oog hebt voor de werk-privé balans van de medewerkers.
 • Buiten de gebaande paden durft te treden, oog heeft voor innovatieve methoden van beleidsontwikkeling en werkt ‘van buiten naar binnen’.
 • Het leuk vindt om in “het veld” en in de interdepartementale context samen te werken en resultaten te bereiken.
 • Analytisch en communicatief sterk is en daarmee in staat is effectief te opereren in een stevig politiek en bestuurlijk krachtenveld.
 • Een academisch werk- en denkniveau heeft.

Daarnaast beschik je over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de Rijksbrede Visie op publiek leiderschap. Dit zijn:
Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.
Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.
Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk (ABD). Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht, etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komen ten goede aan de kwaliteit van de manager. De rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

 • managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
 • divers en veelzijdig samengestelde teams.

Er kan gekozen worden voor de inzet van een assessment. Ook worden referenties opgevraagd.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 744-19 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Dhr. Martijn Sanders
Directeur Kansengelijkheid en Onderwijsondersteuning
Telefoonnummer: 070-412 21 24

Over de sollicitatieprocedure

Mw. Gerri Blekkink
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-11 35 73 79