MT-lid tevens plaatsvervangend concerndirecteur Informatievoorziening bij IenW

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
BABD 76-21
Publicatiedatum
18 februari 2021
Sluitingsdatum
9 maart 2021

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op bereikbaarheid en leefbaarheid, met een vlotte doorstroming in een veilige, goed ingerichte en schone omgeving. Wij werken aan krachtige verbindingen over de weg, het spoor, water en door de lucht. We beschermen tegen wateroverlast, zorgen voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en werken aan het realiseren van een circulaire economie. Een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daar werkt IenW aan.

snelweg met auto's

Hoofddirectie Financiën en Integrale Bedrijfsvoering

De hoofddirectie Financiën en Integrale Bedrijfsvoering staat voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering voor IenW: flexibel en wendbaar met een stabiele basis, waarbij de opgave van IenW centraal staat. De hoofddirectie bestaat uit drie concerndirecties: Financiën, Mens en Organisatie, Informatievoorziening (IV) en de directie Uitvoering en Decentrale Advies en Control (UDAC).

Concerndirectie Informatievoorziening

Als afdelingshoofd ben je lid van het MT, naast de concerndirecteur IV (tevens uitvoerend CIO) en een afdelingshoofd Integrale Beveiliging (tevens BVA). Jij vervangt de concerndirecteur IV bij haar afwezigheid.

Op dit moment bestaat de concerndirectie Informatievoorziening (IV) uit ongeveer 20 fte. De bedoeling is om de komende jaren uit te breiden naar zo’n 35 fte. De concern chief information security officer (CISO), de functionaris gegevensbescherming (FG) en de beveiligingsautoriteit (BVA) vallen ook onder deze directie.

De hoofdtaken van de concerndirectie op het gebied van IV zijn strategievorming, kaderstelling en control.

IV is een dominant kritische succesfactor voor beleid, uitvoering en inspectie geworden. De sturing en beheersing van IV-activiteiten bij ministeries − waaronder het ministerie van IenW − kan echter beter. De komende jaren wordt rijksbreed langs een drietal lijnen gewerkt aan versterking van de IV-functie:

  • (ook) strategische advisering aan de voorkant (IV in het hart van beleid, uitvoering en inspectie) in plaats van (alleen) formele control aan de achterkant;
  • opstellen van meerjarige departementale IV-plannen en het tegelijkertijd met de departementale begrotingen aanbieden op Prinsjesdag van die IV-plannen aan het parlement;
  • versterken van kennis en vaardigheden door meer aandacht te schenken aan het lerend vermogen van de IV-functie.

We verwachten dat die trajecten meerdere jaren in beslag nemen. Voor de CIO’s van de ministeries betekent dit dat zij een belangrijk deel van hun tijd bezig zijn met veranderen en kwartier maken. Zo ook de CIO van IenW. Belangrijk daarbij is dat IenW een grote organisatie is, bestaande uit veel verschillende onderdelen. Voor een succesvolle verandering richting een volwassener sturing en beheersing van IV-activiteiten, is een goede afstemming met al die onderdelen essentieel.

De opgave

Wij willen de beste worden op het gebied van digitalisering. Daarin speel jij een belangrijke rol. Tussen wat we met IV kunnen en willen doen, zit nog een gat. Er is werk aan de winkel op het op orde krijgen en houden van de interne informatievoorziening en verantwoording daarover, IV-advisering in het hart van beleid, uitvoering en inspectie krijgen en het versterken van IV-kennis van alle IenW’ers. Er ligt dus een stevige inhoudelijke uitdaging voor je.

Je weet waar je het over hebt en waar je voor staat. Dankzij jou beschikt het CIO-office over de juiste kennis om op strategisch en tactisch niveau te kunnen opereren op domeinen als cyber, data, architectuur en automatisering. Ook bevorder je de samenwerking van het CIO-office met andere organisatieonderdelen van IenW. Dat je een verbindende persoonlijkheid bent en prima in staat bent snel een relevant Rijksbreed netwerk op te bouwen, komt hierbij goed van pas. Steeds weer stem jij je toon en stijl af op je omgeving. Zo beweeg je je probleemloos binnen de interne organisatie en binnen de departementale, politiek-bestuurlijke en maatschappelijke krachtenvelden waarmee je te maken hebt. Continu draag je het beleid, de kaders en de kennis van informatievoorziening uit. Dit doe je binnen IenW, binnen de Rijksoverheid en extern.

Daarnaast wordt van jou als afdelingshoofd een belangrijke rol op personele aansturing verwacht. De concerndirectie is nieuw, ontstaan uit samenvoeging van bestaande afdelingen én uitbreiding in het licht van het groeiende belang van een volwassen IV. Jouw afdeling bestaat momenteel uit 10 fte en zal groeien naar 15 tot 20 fte met functies op strategische advisering, kaderstelling en architectuur en sturingsinstrumenten zoals portfoliomanagement.

Je bent een verbindend leidinggevende, die energie en initiatief laat zien om deze directie samen met de medewerkers klaar te maken voor de toekomst. Je bent inspirerend en proactief, betrokken en gericht op samenwerking en je weet mensen mee te krijgen en te overtuigen. Je hebt oog voor de medewerkers, zeker in deze tijd met alle thuiswerkuitdagingen.

Wat neem je mee?

  • Je koppelt academisch niveau aan actuele kennis van IV en de ontwikkelingen op dat terrein.
  • Je hebt leidinggevende ervaring in een politiek-bestuurlijke context of met politiek-bestuurlijke vraagstukken op middenmanagementniveau.
  • Je combineert strategische advisering en innovatiekracht met ervaring met beheers- en controlemechanismen binnen de Rijksoverheid.
  • Je hebt een heldere visie op de ontwikkeling van IV (data en ICT) binnen de Rijksoverheid.

Talent als basis, diversiteit als kracht

IenW wil een inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te behalen voor Nederland.

Wat bieden we?

  • De kans om op hoog politiek-bestuurlijk niveau te werken aan uitdagingen die iedereen raken.
  • Leidinggeven aan een club mensen die allemaal gedreven zijn om Nederland beter te maken.
  • Salarisschaal 15 (max. € 7.736,71 bruto per maand). Naast het salaris ontvang je 16,37 procent Individueel Keuzebudget over uw salaris. Onderdeel daarvan is 8 procent vakantiegeld.

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw motivatiebrief en CV als PDF onder vermelding van vacaturenummer BABD 76-21 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Rian van den Broek
concerndirecteur Informatievoorziening
Telefoonnummer: 070-456 6086 (secretariaat)

Over de sollicitatieprocedure

Henny Bekhof
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06 - 11 05 57 73
E-mailadres: henny.bekhof@minbzk.nl