MT-lid Topsectoren en Industriebeleid bij EZK

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
DGBI_20191002_15
Publicatiedatum
3 oktober 2019
Sluitingsdatum
20 oktober 2019

Ministerie van Economische zaken en Klimaat

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. Samen met zijn partners werkt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan de welvaart van alle Nederlanders, nu en later.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat verbindt en vernieuwt. Wij werken aan een klimaatneutrale samenleving en schone, betrouwbare en betaalbare energie. We staan voor een open economie met een sterke internationale concurrentiepositie. We stimuleren innovatie en benutten de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering. We geven ondernemers ruimte om te vernieuwen en borgen de balans tussen de belangen van bedrijven en consumenten.

Deze uitdagingen vragen erom dat verduurzaming en economische ontwikkeling samengaan. In Nederland, maar ook grensoverschrijdend. We zoeken daarbij actieve samenwerking met Europese en internationale partners.

Directoraat-generaal Bedrijfsleven en Innovatie

De missie van het directoraat-generaal voor Bedrijfsleven en Innovatie: Het creëren van een uitmuntend ondernemersklimaat dat bedrijven in het algemeen en Topsectoren in het bijzonder in staat stelt succesvol, duurzaam en innovatief te ondernemen.

Het DG B&I is binnen de Rijksoverheid hét aanspreekpunt voor ondernemers en onderzoekers met ambitie. Onze rol is het bedrijfsleven te stimuleren, belemmeringen weg te nemen en nieuwe kansen te faciliteren voor innovatie en groei. Vanuit onze regierol geven we ruimte aan en faciliteren we ondernemers, onderzoekers en overheden om te werken aan maatschappelijke vraagstukken en concurrentiekracht. DG B&I maakt daarvoor gebruik van generieke instrumenten en intervenieert bij publieke en private partijen.  

Het DG Bedrijfsleven & Innovatie (B&I) bestaat uit vijf beleidsdirecties, waar de Directie Topsectoren en Industriebeleid er één van is. Opgavegericht werken is uitgangspunt. Wij streven naar een platte organisatie met zo min mogelijk schotten die de samenhang van de maatschappelijke opgaven en beleidsprocessen ondersteunt. Samenwerking en verbinding tussen de organisatieonderdelen en een flexibele inzet van mensen en middelen zijn daarbij cruciaal.

Directie Topsectoren en Industriebeleid

De directie Topsectoren en Industriebeleid (TOP) is dé toegankelijke netwerkpartner die signalen vanuit de maatschappij en het bedrijfsleven vertaalt in overheidsbeleid ten behoeve van het verdienvermogen van Nederland. Specifiek is de directie verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitrol van het (top)sectorenbeleid en het industriebeleid en de verduurzamingsopgaven die daar spelen.

De directie vervult een regierol, zowel richting externe stakeholders (o.a. topteams, bedrijven en koepel-/brancheorganisaties en de regio) als binnen de overheid (andere EZK-onderdelen en departementen) en bewaakt de integrale aanpak van het topsectorenbeleid. Daarnaast is de directie accountmanager voor het bedrijfsleven.

De directie Topsectoren en Industriebeleid is de afgelopen jaren flink gegroeid (~75FTE). Deze groei is veroorzaakt door het verder verbinden van verduurzaming aan het bedrijfslevenbeleid en de toenemende maatschappelijke uitdagingen op het terrein van onder andere het Klimaatakkoord, de Circulaire Economie en Economische Veiligheid. Met de uitvoering van het Klimaat Akkoord Industrie komen we in een nieuwe fase waarvoor de programmaorganisatie Verduurzaming Industrie anders zal worden ingericht.

Vanwege deze opgave wordt het MT van de directie uitgebreid naar 5 leden. Als MT-lid stuur je direct en indirect 15-20 medewerkers aan met een divers portfolio aan dossiers. Elk MT lid is ook verantwoordelijk voor de aansturing van een of meerdere Topsectoren.

De opgave

De verduurzamingsopgave is immens en het aantal stakeholders dat zowel aan de publieke als de private kant moet leveren, is heel groot. Dit vergt van EZK een aanjaag- en coördinatiefunctie om grootschalige investerings- en infrastructuurprojecten voor een CO2 neutrale economie van de grond te krijgen. Juist in een tijd dat de (energie intensieve) industrie onder een maatschappelijk vergrootglas ligt.

Al naar gelang kennis, ervaring en affiniteit kan de portfolio worden ingericht, maar de intentie is dat voor de komende periode verduurzaming van de industrie en de uitvoering van het Klimaatakkoord betreffende de verduurzaming van de industrie centraal zal staan binnen de nieuw in te vullen functie. Hierbij moet je denken aan intensieve samenwerking met de industriële clusters van de Eemsdelta, Botlek tot Zeeland en Limburg in de zogenaamde ‘koplopersaanpak’ om inspirerende projecten zoals duurzame waterstof, carbon capture, electrificatie en plasticrecycling van de grond te krijgen.

Maar ook het mogelijk helpen maken van nieuwe (vaak buitenlandse) investeringen in nieuwe circulaire waardeketens zoals bioraffinage, waste to chemicals, hernieuwbare plastics etc. Ook is er veel aandacht voor het ontwikkelen van het ondersteunende beleid en instrumentarium, dat de juiste prikkels geeft om de transities te versnellen.

Tegelijkertijd wordt de interne organisatie van de directe opnieuw bekeken en zijn er nieuwe vaardigheden en wellicht nieuw beleid nodig om de maatschappelijke uitdagingen om te zetten in economische kansen. Van het nieuwe MT-lid wordt verwacht dat hij/zij zich dus ook actief met de ontwikkeling van de medewerkers en de organisatie bezighoudt.

Wat vraag dit van jou?

Genoemde opgaven vragen om:

 • brede beleidservaring in een interdepartementale omgeving;
 • ervaring met publiek-private samenwerking;
 • ervaring met projectmatig en resultaatgericht werken;
 • aantoonbare affiniteit met het bedrijfsleven, innovatie en/of verduurzaming/klimaat;
 • relevante leidinggevende ervaring met het aansturen en coachen van teams;
 • strategisch inzicht en een uitstekende politiek-bestuurlijke antenne;
 • uitgebreide kennis en ervaring met beleidsprocessen, EU-internationaal, wet- en regelgeving.

Gevraagde persoonlijke typering:

 • verbindende, inspirerende en coachende stijl van leidinggeven met oog voor diversiteit en inclusiviteit;
 • organisatiesensitief, in staat om de goede dingen te doen voor de organisatie;
 • netwerker, communicatief vaardig, niet bang voor de bühne ook als de boodschap niet altijd welkom is.

Publiek leiderschap

Je beschikt over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de rijksbrede Visie op publiek leiderschap. Dit zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk (ABD). Ervaring in meerdere contexten, (bijv. uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komt ten goede aan de kwaliteit van de manager. De rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

 • (top)managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
 • divers en veelzijdig samengestelde teams.

Van de toekomstige manager wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt.

Bijzonderheden

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Een assessment en een referentiecheck kunnen onderdeel uitmaken van de vacature.

De selectiegesprekken worden gepland vanaf 11 november 2019.

Solliciteren

Graag ontvangen we je reactie via het sollicitatieformulier.

Meer informatie

Over de vacature

David Pappie
directeur Topsectoren en Industriebeleid
Telefoonnummer: 06-55 49 39 36

Over de sollicitatieprocedure

Leonore Harthoorn
MD-consultant voor de ministeries van EZK en LNV
Telefoonnummer: 06-15 12 67 59
E-mailadres: l.harthoorn@minez.nl