MT-lid Warmte & Ondergrond bij EZK

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
BABD 610-19
Publicatiedatum
11 september 2019
Sluitingsdatum
24 september 2019

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. Samen met zijn partners werkt het ministerie van EZK aan de welvaart van alle Nederlanders, nu en later. Het ministerie van EZK verbindt en vernieuwt. Wij werken aan een klimaatneutrale samenleving en schone, betrouwbare en betaalbare energie. We staan voor een open economie met een sterke internationale concurrentiepositie. We stimuleren innovatie en benutten de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering.

We geven ondernemers ruimte om te vernieuwen en borgen de balans tussen de belangen van bedrijven en consumenten. Deze uitdagingen vragen erom dat verduurzaming en economische ontwikkeling samengaan. In Nederland, maar ook grensoverschrijdend. We zoeken daarbij actieve samenwerking met Europese en internationale partners.

Meer informatie over EZK.

Directie Warmte & Ondergrond

De directie Warmte & Ondergrond is onderdeel van het directoraat-generaal Klimaat & Energie (DGK&E) van het ministerie van EZK. De directie richt zich onder andere op het verduurzamen van de warmtevoorziening in Nederland, op een goed, doelmatig en zo duurzaam mogelijk gebruik van de diepe ondergrond (zoals de winning van aardgas en het gebruiken van aardwarmte) en het daarbij zo goed mogelijk betrekken van burgers, bedrijven en mede-overheden.

Belangrijk bij de energietransitie is het (ruimtelijk) mogelijk maken van grote energieprojecten, en daarvoor de noodzakelijke voorwaarden creëren. Het gaat hier om onder andere windparken, zonneparken en hoogspanningsverbindingen die vallen onder de zogeheten Rijkscoördinatieregeling (RCR). Deze regeling biedt de rijksoverheid de mogelijkheid om bij projecten van nationaal belang de besluitvorming te coördineren. De RCR verkort en stroomlijnt de procedures, waardoor projecten sneller en met betere betrokkenheid van betrokkenen worden gerealiseerd.

Binnen de directie zijn er twee clusters die zich bezighouden met de RCR, een cluster voor wind- en zonneprojecten, en een cluster voor hoogspanningsverbindingen en grote gasproductie en opslagprojecten.

De opgave

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat draagt de verantwoordelijkheid voor de realisatie van energie-infrastructuur van nationaal belang. Dit betreft grootschalige wind- en zonneparken en hoogspanningsverbindingen, zowel op land als op het water. En daarnaast ook mijnbouwprojecten en gasinfrastructuur zoals de nieuwe stikstoffabriek in Groningen en CO2 opslag. Het realiseren van deze opwek- en transport- en opslaginfrastructuur wordt steeds complexer. Het aanleggen van bijvoorbeeld grootschalige windparken raakt de belangen van vele partijen, vraagt een zorgvuldige ruimtelijke inpassing en moet dan ook, niet in de laatste plaats vanwege het noodzakelijke maatschappelijke draagvlak, via een zorgvuldig omgevingsproces vorm krijgen.

Tegelijkertijd is het ook belangrijk dat er voortgang wordt geboekt om de ambitieuze doelen uit onder andere het Klimaatakkoord te halen. Dit vraagt om sturing op het in balans brengen van zowel zorgvuldige als snelle besluitvorming en daarbij ook zoveel mogelijk te streven naar toekomstvaste ruimtelijke besluiten. Een instrument dat we daarbij inzetten zijn (ruimtelijke) verkenningen naar aard en omvang van toekomstige projecten en de mogelijke beleidsknelpunten (veiligheid, milieu, maatschappelijke weerstand) die zich bij de realisatie kunnen voordoen. Het gaat hierbij om vragen over aard en omvang van de energie-infrastructuur en de integratie van energiesystemen. Het gaat hier ook om nut en noodzaak en ruimtelijke ordening van toekomstige projecten.

Wat vraagt dit van jou?

We zijn op zoek naar iemand die de ambitie heeft om concreet bij te dragen aan de verduurzaming van Nederland. Als MT-lid bij de directie Warmte & Ondergrond heb je de unieke kans om zowel op strategisch en beleidsmatig niveau, als door het concreet realiseren van energieprojecten midden in de samenleving invulling te geven aan de afspraken in het Klimaatakkoord. Vanwege de maatschappelijke complexiteit van de projecten vragen we een hoge mate van omgevingsbewustzijn en bestuurssensitiviteit, zowel op decentraal als nationaal niveau.

Daarnaast werk je aan beleidsmatige en strategische onderwerpen, zoals de regionale energiestrategieën en de bijdrage die de rijksoverheid daar kan leveren, het mogelijk maken van een natuurinclusieve energietransitie (denk aan vogelbescherming of stikstofreductie), de implementatie van de omgevingswet, elektromagnetische straling van hoogspanningsleidingen, de wijze van netinpassing, etc.
Vanwege de verschillende rollen verwachten we dat je kunt schakelen tussen politiek-strategisch adviseren en het omgaan met zorgen van bewoners; je moet creatief en flexibel kunnen reageren op veranderende omstandigheden. Je kunt daarbij bouwen op (ervaren) projectleiders die de diverse RCR projecten trekken.

Het MT-lid stuurt - in samenwerking met de betrokken clusterleiders - op hoofdlijnen op de inhoud van de teams, heeft p-verantwoordelijkheid voor de betrokken medewerkers en vertegenwoordigt de directie in relevante stuurgroepen en bestuurlijke overleggen. Bij gelegenheid vervangt hij/zij de directeur. Het MT-lid zorgt voor een goede samenwerking (op MT-niveau) binnen EZK en binnen DGK&E.

Gevraagde persoonlijke typering

  • coachend en toegankelijk leider, zet zich in voor een effectieve, resultaatgerichte en ook ontspannen werkcultuur waar medewerkers zich kunnen ontwikkelen;
  • inspirerend en verbindend, opereert met tact, toewijding en met politiek-bestuurlijk gevoel. In staat zich onafhankelijk op te stellen in het politieke en bestuurlijke krachtenveld en de rug recht te houden;
  • omgevingsbewust, sterke in- en externe oriëntatie, uitstekende netwerker;
  • teamspeler, zowel in MT als in brede organisatie;
  • analytisch scherp, resultaatgericht, strategisch inzicht en koersvast;
  • geeft gericht en tijdig feedback en staat er zelf ook voor open;
  • in staat om te structureren en te organiseren;
  • houdt een goed humeur, ook in stressvolle situaties.

Publiek leiderschap

In de rijksbrede Visie op publiek leiderschap worden de kernkwaliteiten genoemd waarover iedere publiek leider dient te beschikken. Deze kernkwaliteiten zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Criteria Algemene Bestuurdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk (ABD). Ervaring in meerdere contexten, (bijv. uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komt ten goede aan de kwaliteit van de manager. De rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

  • (top)managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
  • divers en veelzijdig samengestelde teams.

Van de toekomstige manager wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt.

Een assessment en een referentiecheck kunnen onderdeel uitmaken van de vacature.

Solliciteren

Je kunt online solliciteren via het sollicitatieformulier.

Meer informatie

Over de vacature

Meindert Smallenbroek
directeur Warmte en Ondergrond
Telefoonnummer: 06-18 30 45 01
E-mailadres: m.smallenbroek@minezk.nl

Over de sollicitatieprocedure

Marens Evers
MD-consultant voor de ministeries van EZK en LNV
Telefoonnummer: 06-11 30 17 26 (maandag tot en met donderdag)
E-mailadres: E.G.J.Evers@minez.nl