Ombudsfunctionaris Politie

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Politie
Salarisschaal
16
Standplaats
Den Haag
Vacaturenummer
BABD 28-23
Publicatiedatum
13 januari 2023
Sluitingsdatum
20 februari 2023

De politie staat in het hart van de samenleving waar zij dagelijks een grote bijdrage levert aan een veiliger Nederland door betere politieprestaties, meer vertrouwen en legitimiteit van de politie en het functioneren als één korps. Het politiekorps bestaat uit de korpsleiding, 10 regionale eenheden, een landelijke eenheid, de Politieacademie, de staf korpsleiding, het Politiedienstencentrum (PDC) en de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS).

Om het interne functioneren van de politie als sociale organisatie te verbeteren en om beter zicht te krijgen op wat er speelt en wat nodig is, is per 1 januari 2020 het instituut Ombudsfunctionaris politie opgericht. Vanuit een onafhankelijke positie en vanuit een adviserende en bemiddelende rol stimuleert de Ombudsfunctionaris de politieorganisatie de interne sociale veiligheid te verbeteren. Ook kan de Ombudsfunctionaris hiertoe op verzoek of op eigen initiatief onderzoek verrichten. Het instituut heeft toegang tot alle delen van de politieorganisatie, is bevoegd om alle relevante documenten in te zien en mag iedere relevante vergadering bijwonen.

De Ombudsfunctionaris werkt samen met de binnen de politie bestaande loketten. Deze bestaande voorzieningen (loketten) gericht op bejegening, integriteit en sociale veiligheid blijven alle in werking en in positie. Dit geldt ook voor de bestaande lijnbevoegdheden.

Binnen het bureau Ombudsfunctionaris zijn de navolgende rollen aanwezig; Ombudsfunctionaris politie, bureauhoofd Ombudsfunctionaris politie, adviseur/onderzoeker en administratief medewerker. 

Rol Ombudsfunctionaris politie

De Ombudsfunctionaris is het in- en externe boegbeeld van het instituut en draagt als autoriteit bij aan de verbetering van de interne sociale veiligheid door de politieorganisatie. Hij (of uiteraard zij) heeft rechtstreeks toegang tot en adviseert (gevraagd én ongevraagd) aan de korpschef. Hij is de verbindende schakel tussen de politieorganisatie en de medewerkers van het bureau Ombudsfunctionaris. Zij leggen enkel aan hem verantwoording af.

De Ombudsfunctionaris brengt een openbaar jaarverslag uit waarin wordt ingegaan op de lopende en benodigde ontwikkeling van het korps op het gebied van sociale veiligheid. Daarnaast publiceert hij periodiek blogs en openbare adviezen. 

Profiel Ombudsfunctionaris politie

 • De Ombudsfunctionaris is een stevige persoonlijkheid die zich onafhankelijk, onpartijdig en objectief opstelt. Door zijn maatschappelijk aanzien is hij een boegbeeld voor de functie en positioneert hij het instituut op krachtige wijze. Hij heeft een uitgesproken motivatie voor de inhoud van het werk.
 • De Ombudsfunctionaris heeft een hoge mate van organisatiesensitiviteit. Hij heeft bij voorkeur ervaring binnen de politieorganisatie op strategisch niveau, heeft ruime ervaring in of met het openbaar bestuur vanuit een externe functie en bij voorkeur ook in maatschappelijke (neven)functies. Hij heeft een visie op de benodigde doorontwikkeling van de interne sociale veiligheid, kan met voldoende afstand reflecteren op de ontwikkelingen in de politieorganisatie en daarover onafhankelijk adviseren.
 • De Ombudsfunctionaris bouwt en onderhoudt een netwerk, verbindt (in- en externe) partners en houdt hen in positie. Hij kan zich goed inleven in ieders situatie en met alle partijen op basis van gelijkwaardigheid in gesprek. Hij heeft affiniteit met conflicthantering, kan op diplomatieke wijze omgaan met belangentegenstellingen en deze op pragmatische wijze (helpen) oplossen.
 • De Ombudsfunctionaris beschikt over academisch werk- en denkniveau en over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.

Competenties

 • gezaghebbend
 • oplossingsgericht
 • volhardend
 • samenwerkingsgericht
 • vertrouwenwekkend
 • zorgvuldig
 • toegankelijk

Opgave

In 2020 is het instituut Ombudsfunctionaris politie opgericht voor in beginsel een periode van 3 jaar. Per 1 januari 2023 is het instituut geborgd binnen de bestaande organisatie en wordt het verder doorontwikkeld en geprofessionaliseerd. De Ombudsfunctionaris zal zich niet alleen richten op het adviseren, bemiddelen en onderzoeken van meldingen die aan het bureau worden gericht, maar zal ook actief werkbezoeken gaan afleggen om signalen over de sociale veiligheid op te halen vanaf de werkvloer.

Arbeidsvoorwaarden

De volgende arbeidsvoorwaarden zijn van toepassing conform het Besluit bezoldiging politie (Bbp):

 • De LFNP-functie is directeur, domein leiding. Voor de volledige tekst van deze functie wordt verwezen naar de LFNP versie 15 april 2013, Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie.
 • Salarisschaal16 Bbp met een maximum van € 10.179,91 bruto op basis van een 40-urige werkweek;
 • Gewenste arbeidsduur per week in overleg te bepalen met een minimum van 24 uur.
 • Gewenste duur functievervulling 3 tot 5 jaar.
 • Aanstellingsvorm in overleg te bepalen.
 • Vakantie- en eindejaarsuitkering van  respectievelijk 8% en 8,33%.
 • Standplaats Den Haag.
 • Een screening door de politie maakt deel uit van de procedure.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur je motivatiebrief en cv als pdf onder vermelding van vacaturenummer BABD 28-23 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

De heer Erik de Vries
Directeur Staf Korpsleiding
Telefoonnummer: 06-51 38 81 88

Over de sollicitatieprocedure

Mevrouw Renata van der Wiel
MDburo politietop
Telefoonnummer: 06-48 13 58 81
E-mailadres: renata.wiel@minbzk.nl