Plaatsvervangend directeur-generaal Rijkswaterstaat

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Salarisschaal
18
Standplaats
Den Haag/Utrecht
Vacaturenummer
BABD 67-20
Publicatiedatum
19 maart 2020
Sluitingsdatum
5 april 2020

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat (RWS) werkt aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is en voldoende en schoon water. Waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Onze focus ligt op een duurzame inrichting van de ruimte, zodat Nederland veilig, bereikbaar en leefbaar blijft. Hiervoor beheren en ontwikkelen wij rijkswegen, –vaarwegen en –wateren. Wij doen dat niet in ons eentje maar samen met anderen. ‘Buiten beter en binnen slagvaardiger’ is ons werkmotto.

Met ruim 9.000 medewerkers de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), werkzaam in zes landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen, dagelijks samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

Vraag aan een Rijkswaterstater waar hij trots op is en hij laat het zien: stormvloedkeringen, viaducten, en wegen die mooi zijn ingepast in de ruimte van Nederland. Wegen en vaarwegen waar mensen door RWS worden begeleid om iedere dag weer veilig thuis te komen. RWS maakt en creëert zaken die voor het bestaan van ons land essentieel zijn.

Sinds de oprichting in 1798 is Nederland en dus ook het werk van RWS, erg veranderd. Hoe zorgen we ervoor dat we klaar zijn voor Nederland 2050?

RWS doet het werk niet alleen. Wij zijn trots op onze kennis en deskundigheid én ons vermogen om samen met anderen duurzaam vorm te geven aan de ruimte in Nederland. Wij doen dat in opdracht van beleidsonderdelen van de ministeries van IenW, EZK, BZK en LNV. Wij betrekken burgers en belangenorganisaties bij onze afwegingen en besluiten. Marktpartijen zijn voor ons als uitvoeringspartner een essentiële stakeholder.

RWS bestaat dit jaar 222 jaar. Zo’n lang bestaan is alleen mogelijk als ook de organisatie continu mee verandert met de eisen van de samenleving. En dat is ook nu het geval. Bouwen aan een duurzaam ingerichte ruimte is onze opdracht. Klaar zijn voor de toekomst. Dat doen wij door onszelf voortdurend af te vragen hoe wij het buiten nog beter kunnen doen door in onze eigen organisatie slagvaardiger samen te werken. Leren, ontdekken, lef en durf om het anders te doen horen daarbij.

Ons leiderschap is gebaseerd op het uitgangspunt dat onze medewerkers als professional binnen de gestelde kaders verantwoordelijkheid hebben, nemen en afleggen voor hun werk. Als leidinggevende ken je je medewerkers en collega’s en weet je wat zij nodig hebben om hun werk goed en met plezier te kunnen doen. Dit vraagt oprechte interesse en ook sturing. Je geeft richting en ruimte om hun kennis en talenten optimaal te benutten én te ontwikkelen.

Plaatsvervangend directeur-generaal (pDG)

De directeur-generaal (DG) en pDG zijn complementair aan elkaar en zijn elkaars sparringpartner. De portefeuille tussen de DG en pDG is verdeeld langs een aantal lijnen. De pDG geeft leiding aan de hoofdingenieur-directeuren (HID’en) van zeven regionale diensten, in personele zin en inhoudelijk. Hij is voorzitter van het tweewekelijks overleg met de zeven regionale onderdelen.

De pDG staat ervoor aan de lat om de positie van de regionale diensten van RWS intern en extern verder vorm te geven. “7=1” is daarbij het motto.

Hij geeft leiding aan een aantal veranderingstrajecten op het gebied van assetmanagement alsook aan de grootschalige vervangings- en renovatieopgave waar RWS voor staat. Op al die punten onderhoudt de pDG contacten met beleids DG’s en adviseert de pDG direct de betrokken minister(s).

De pDG is onderdeel van het bestuur van RWS en van de groepsraad. In het bestuur wordt de koers van RWS bepaald en in de groepsraad wordt uitvoering gegeven aan de besluiten van het bestuur. Elkaar actief helpen, inspireren en verrijken wordt van ieder lid in de groepsraad verwacht.

De pDG neemt deel aan de ministerstaf van IenW en bij afwezigheid van de DG neemt hij deel aan de IenW bestuursraad en vervangt hij haar richting medewerkers en partners. Specifiek daarbij is het departementale crisiscentrum dat alle crises waar het ministerie van IenW een rol bij heeft, afhandelt. De DG is daar verantwoordelijk voor. Bij haar afwezigheid vervangt de pDG haar ook op dat punt. Ook vervangt de pDG de DG bij haar afwezigheid in het overleg met de medezeggenschap (c.q. de Groepsondernemingsraad Rijkswaterstaat).

De opgaven

Rijkswaterstaat staat ieder jaar weer voor de opgave om een grote productie te draaien. Daarnaast zijn er 5 grote inhoudelijke veranderingen gedefinieerd: Verjongen, Vernieuwen en Verduurzamen, Duurzame Leefomgeving, Data- en informatievoorziening, Smart mobility en Omgevingswet.

Intern RWS is de grote opgave om de matrixorganisatie met veel interne afhankelijkheden, slagvaardig te laten opereren. Een doorlopende opgave ligt ook in verdere verbetering van de samenwerking in de driehoek opdrachtgever (veelal beleids DG’s van IenW en andere departementen) – opdrachtnemer (RWS) – eigenaar (IenW).

Dit vraagt:

 • toekomstbestendig uitvoering geven aan de door beleid en politiek gestelde opgaven in samenwerking met partners en stakeholders;
 • vanuit de eigen expertise proactief meewerken aan toekomstige ontwikkelingen;
 • een toekomstbestendige organisatie bouwen en een aantrekkelijk werkgever zijn. Door vergrijzing van de organisatie, in combinatie met natuurlijk verloop, kent RWS een doorlopende opgave met betrekking tot het aantrekken van nieuw talent en het behouden van de opgebouwde kennis en ervaring voor de organisatie.

Wie ben jij?

 • Een boegbeeld voor waar RWS voor staat.
 • Van nature ben je iemand die de verschillende in- en externe partijen met elkaar verbindt en daarbij het grotere organisatiebelang en de stip op de horizon voor ogen houdt.
 • Als betrokken teamspeler geef je visionair en innovatief richting aan de medewerkers en daarmee inspireer en enthousiasmeer je hen. Zij krijgen van jou het vertrouwen en de ruimte om zelf de uitvoering te bepalen.
 • Respect, heldere communicatie, aanspreekbaarheid en samenwerking zijn belangrijke kernwaarden voor je. Stressbestendigheid en een gezonde dosis relativeringsvermogen en een pragmatische instelling kenmerken jou.

Wat neem je mee?

 • ruime ervaring met integraal management binnen een grote organisatie in een politiek-bestuurlijke omgeving;
 • ervaring in een grote uitvoeringsorganisatie;
 • kennis van opdrachtgeverschap en ervaring met onder meer stakeholdermanagement en belangenafwegingen binnen complexe projecten en opdrachten;
 • kennis van de belangrijkste ontwikkelingen in het fysieke domein;
 • ervaring met een succesvol veranderingstraject/transitietraject is een pre;
 • een wo-diploma.

Talent als basis, diversiteit als kracht

Rijkswaterstaat wil een inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland.

Wat bieden we?

 • De kans om op hoog politiek-bestuurlijk niveau te werken aan uitdagingen die iedereen raken.
 • Leidinggeven aan een grote club bevlogen mensen die allemaal gedreven zijn om Nederland beter te maken.
 • Salarisschaal 18. Naast het salaris ontvangt u 16,37 procent Individueel Keuzebudget over uw salaris. Onderdeel daarvan is 8 procent vakantiegeld.
 • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees meer over de ABD en publiek leiderschap:

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 67-20 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Michèle Blom
DG Rijkswaterstaat
Telefoonnummer: 088-797 00 76

Over de sollicitatieprocedure

Henny Bekhof
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-11 05 57 73
E-mailadres: henny.bekhof@minbzk.nl