Plaatsvervangend directeur Interne organisatie (met eigen portefeuille) bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Salarisschaal
15
Standplaats
Utrecht
Vacaturenummer
BABD 17-23
Publicatiedatum
19 januari 2023
Sluitingsdatum
2 februari 2023

Heb jij affiniteit met de doorontwikkeling van dienstverlening binnen een grote organisatie? Ben je in staat om beleid om te zetten in concrete actie? Zijn de rollen van Chief Data Officer (CDO) en Chief Security Officer (CSO) bij jou in goede handen? En ben je in staat om in verbinding met management en medewerkers van de directie Interne organisatie als plaatsvervangend directeur op te treden? Lees dan verder!

Mensen op straat in een stad

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) staat, als onderdeel van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mede ten behoeve van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. Door het voeren van de dialoog met belanghebbenden, het toezien op (inter)nationale wet- en regelgeving en een optimale beheersing van risico’s, vergroten we de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren. De NVWA rapporteert aan de minister van LNV en de minister van VWS.

Het lijkt vanzelfsprekend dat ons eten en andere producten veilig zijn. Consumenten en gebruikers moeten hierop kunnen vertrouwen. Bedrijven werken daar iedere dag aan. De overheid ziet er op toe dat zij zich aan de geldende wetten en regels houden. De NVWA ziet erop toe dat bedrijven hun zaken goed op orde hebben om gezondheid, veiligheid en kwaliteit verder te verbeteren. Daarbij gaan we uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen treden we stevig op in het belang van de samenleving. Ons werkterrein is breed. Daarom kijken wij goed waar de grootste risico’s zitten. Zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren als dat nodig. En we ons dáár in kunnen zetten waar ons toezicht het hardst nodig is.

Met inspecties, laboratorium- en opsporingsonderzoeken, en communicatie stimuleren we dat ondernemers zich aan de regels houden. Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten veilig in de handel brengen. En uiteraard zien we stevig toe op dierenwelzijn. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken we zowel het vertrouwen in onze eigen producten, en daarmee de positie van Nederland. De NVWA opereert vanuit gezag in plaats van macht en streeft naar een gezonde balans tussen preventie en repressie.

Afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van het verbeteren van de organisatie van ons werk, stap voor stap en structureel. Helder werd waar er verbeteringen nodig zijn en welke maatschappelijke risico’s aandacht behoeven. Wij hebben gekozen voor een transitie gericht op inhoud en organisatie, waarbij geleerd wordt van zaken die in het verleden niet goed zijn gegaan. Een werkagenda die bestaat uit beheersbare stappen en niet uit een veelomvattend groot plan, maar die wel de fundamentele problematiek aanpakt. Realisatie voor en door medewerkers is een leidend principe. De organisatie heeft het toekomstvast maken van de NVWA als speerpunt. De eerste verbetermaatregelen hebben inmiddels resultaten opgeleverd.

In het coalitieakkoord 2021-2025 is het versterken van de positie van de NVWA opgenomen. Het voornemen is om te investeren in de publieke taken van de NVWA. In 2022 zal naar verwachting voor 30 miljoen euro extra geïnvesteerd worden. De investeringen zullen jaarlijks oplopen.

De personeelsformatie zal daarmee fors worden uitgebreid.

De organisatie van de NVWA bestaat uit vier directies: Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie. Zij werken samen met de programmadirecteur Herziening Stelsel Toezicht en Keuren.

Directie Interne Organisatie

De directie IO ondersteunt het primaire proces van de NVWA met dienstverlening die aansluit op de behoeften en verwachtingen van onze klanten.

In de directie IO:

 • wordt gewerkt aan betrouwbare IV en ICT voor de NVWA;
 • zijn de financiële processen ondergebracht en wordt de control- en auditfunctie uitgeoefend;
 • worden de NVWA collega’s gefaciliteerd met onder andere het leveren van beschermende kleding, het zorgen voor goede huisvesting en ICT-apparatuur;
 • wordt gewerkt aan sturing, beheersing en ontwikkeling van de NVWA-organisatie;
 • zetten we ons in voor een veilige en inspirerende werkomgeving en voor professionele ontwikkeling van onze NVWA collega’s.

De speerpunten waarop de directie IO zich de komende jaren op richt:

 • Werving en onboarding van nieuwe medewerkers. Mede in het licht van de extra financiële middelen van structureel 100 miljoen euro uit het Coalitieakkoord Rutte IV.
 • Herziening van het stelsel van Keuren en Toezicht.
 • Uitvoering van het IV/ICT-actieplan, waarmee de informatievoorziening en de informatiepositie van de NVWA op een structureel hoger niveau wordt gebracht.
 • Professionalisering en doorontwikkeling van de IV-keten en data-governance in nauwe samenwerking en afstemming met de business.
 • Uitvoering van het NVWA-deel van het EZK/LNV-brede programma Transparantie in Informatie.
 • Optimaliseren van de P&C-cyclus en de instrumenten die daarbij worden ingezet, in samenwerking en afstemming met de business.
 • De doorontwikkeling van een (virtuele en fysieke) frontoffice waarin Personeel & Organisatie (P&O), Huisvesting & Facilitair Management (HFM), Informatiemanagement (IM) en Financiën & Control (F&C) intensief samenwerken aan integrale dienstverlening die gericht is op het maximaal ondersteunen en ontzorgen van de gebruiker.

De directie IO bestaat uit negen onderdelen: Financiën en Control (F&C), Sturing & Risicobeheer (S&R), Personeel en Organisatie (P&O), Informatiemanagement (IM), Interne Auditdienst (IAD), Huisvesting en Facilitair Management (HFM), Project- en Interimmanagers Pool (PIP), de CIO office en het directiesecretariaat. Bij de directie IO zijn ruim 400 medewerkers werkzaam.

De opgave

Het werk van de NVWA ligt onder een vergrootglas en zowel door de politiek als door de consument en het bedrijfsleven wordt met een kritisch oog naar ons gekeken. Naar ons handelen als toezichthouder in zijn algemeenheid als ons toezicht in de domeinen dierenwelzijn, diergezondheid en voedselveiligheid in het bijzonder. Van de directie IO vraagt dit om scherp te hebben wat de business nodig heeft om onze opgaven te realiseren en om daarbij zo nodig tijdig onze dienstverlening op aan te passen.

Voor de plaatsvervangend directeur IO ziet de portefeuille er -indicatief- als volgt uit. Afspraken over de precieze invulling worden gemaakt met de directeur IO. De portefeuille is (deels) dynamisch van aard en zal al naar gelang externe en interne ontwikkelingen in overleg kunnen worden aangepast. Dit vraagt om een ‘hands-on’-mentaliteit, het vermogen om snel in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen en een dienstverlenende instelling.

Portefeuille plv. directeur IO:

 • vervangt, bij afwezigheid, de directeur IO in al zijn/haar rollen (directeur IO, CFO/CIO, voorzitter van het MT IO, voorzitter van de Beraden Bedrijfsvoering en Informatiemanagement, lid van de Groepsraad, en het Audit committee);
 • de hiërarchische  aansturing van (in ieder geval) de afdelingen S&R, HFM en PIP;
 • in de rol van Chief Data Officer (CDO) verantwoordelijk voor (ontwikkeling en uitvoering van) de datastrategie van de NVWA; stuurt actief op de transformatie van de NVWA naar een informatie gestuurde en innovatieve toezichtsorganisatie;
 • in de rol van Chief Security Officer (CSO) verantwoordelijk voor de portefeuille Integrale Beveiliging; stuurt op compliance en ondersteunt de organisatie bij compliance-vraagstukken (op o.a. IB- en AVG-terrein), zowel in bewustwording als in instrumentatie;
 • verantwoordelijk voor (het stelsel van) risico-, kwaliteits- en prestatiemanagement (A3) binnen de NVWA;
 • verantwoordelijk voor het (verder) op orde brengen van de informatiehuishouding van de NVWA door o.a. digitalisering en professionalisering van de (documentaire) informatievoorziening, op basis van de Rijksbrede opdracht ‘Open op orde’ en het EZK/LNV programma ‘Transparantie in Informatie’;
 • doorontwikkeling van de integrale dienstverlening (via het Service center) aan de NVWA-medewerkers en het stimuleren en het vergroten van de klantgerichtheid, met als centrale opdracht: het ontzorgen van de gebruiker;
 • verantwoordelijk voor de huisvestingsportefeuille van de NVWA, en, in de rol van SPC (Single Point of Contact) naar het Rijksvastgoedbedrijf, tevens verantwoordelijk voor de ‘specialties’ van de departementen EZK en LNV;
 • lid van het Beraad Bedrijfsvoering, deelname aan departementale en interdepartementale overleggen en deelname aan stuur- en begeleidingsgroepen binnen de NVWA als vertegenwoordiger vanuit de directie Interne organisatie.

Wat vraagt dit van je?

 • academisch werk- en denkniveau;
 • sturen en leidinggeven indachtig de NVWA-visie op leiderschap;
 • kennis en ervaring op het brede domein van bedrijfsvoering, bij voorkeur bij een grotere uitvoerings- of toezichtorganisatie;
 • kennis en ervaring op het terrein van IV en ICT(inclusief governance), bij voorkeur bij een grotere uitvoerings- of toezichtorganisatie;
 • in staat om gezaghebbend te opereren in een grote en complexe organisatie;
 • managementervaring in meerdere complexe omgevingen (organisatieonderdelen, departementen, binnen of buiten de Rijksoverheid);
 • aantoonbare kennis van en ervaring met het begeleiden van veranderingen en vernieuwing binnen een complexe context.

Competenties

 • samenbindend leiderschap;
 • inspirerend/motiverend;
 • resultaatgericht;
 • omgevingsbewust;
 • netwerkvaardigheid;
 • veranderkracht;
 • organisatiegericht aansturen.

Gevraagde persoonlijke typering

 • open, evenwichtige persoonlijkheid met verbindend vermogen en bestuurlijke en politieke sensitiviteit;
 • gericht op innovatie en verbetering;
 • heeft dienstverlening ‘in de genen’;
 • geeft inspirerend richting aan organisatieontwikkeling en weet mensen hierin mee te nemen en draagvlak te creëren;
 • coachend leider die stuurt op kwaliteit, resultaat en de ontwikkeling van de medewerkers; geeft ruimte aan vakmanschap en is daarbij een goede gesprekspartner; draagt zorg voor een veilig werkklimaat;
 • kan overtuigend invloed uitoefenen op strategisch niveau;
 • goed ontwikkeld analytisch vermogen, extern georiënteerd en kan daarbij over de grenzen van het eigen vakgebied kijken;
 • beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in de organisatie door de juiste vragen te stellen en op transparante wijze koers en positie te bepalen;
 • beschikt over een gezonde portie lef en humor.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Anders kijken. Meer zien.

De ministeries van EZK en LNV streven ernaar om werkgevers te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Wat bieden we?

 • De kans om je leiderschap in te zetten voor een veiliger Nederland voor mens, dier en milieu; en voorop te gaan in een publiek relevante en zichtbare rol.
 • De kans om binnen een inspirerende organisatie op hoog niveau met anderen te werken aan maatschappelijk uitdagingen.
 • Mee leiding te geven aan een sterk groeiende organisatie met bevlogen mensen die allemaal gedreven zijn om Nederland beter te maken.
 • Salarisschaal 15. Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. Onderdeel daarvan is 8 procent vakantiegeld.
 • Een toelage en representatievergoeding voor de rol van plaatsvervangend directeur.
 • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de cao Rijk.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Iedere dag zetten wij ons in voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor de huidige en toekomstige generaties. Wij maken ons sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord. Als ministerie maken wij ons er hard voor dat we de Nederlandse innovatiekracht op het gebied van voedselproductie gebruiken voor stappen in duurzaamheid. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren. Wij maken ons ook sterk voor de natuur. Beschermen die. Wij werken aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.

Landbouw, natuur en kwaliteit van voedsel zijn nauw met elkaar verweven. Ze kunnen elkaar versterken én schuren. Het maakt belangen soms moeilijk verenigbaar en kan leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving. Juist dáár vind je ons. Het is aan ons die dilemma’s helder en bespreekbaar te maken. Continu zoeken wij daarvoor de samenwerking met partijen uit de maatschappij. Door beleid te maken geven wij richting. Wij maken wetten en regels. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de naleving hiervan. Onze kennis en bevindingen delen wij met de politiek, zodat die keuzes kan maken. Ook buiten Nederland zoeken wij samenwerking voor oplossingen. En internationaal oefenen we invloed uit op beleid en besluitvorming.

De selectieprocedure

De selectiegesprekken worden gepland in week 7. Voorafgaand aan de selectieprocedure vinden preselectiegesprekken plaats. Een assessment kan deel uitmaken van het selectieproces. Ook worden referenties opgevraagd.

De Meldplicht financiële belangen kan van toepassing zijn. Dit betekent dat u bij uw aanstelling meldingsplichtige bent m.b.t. uw persoonlijke financiële omstandigheden over bezit van effecten en andere relevante financiële belangen. Om risico’s op (de schijn van) financiële belangenverstrengeling en/of oneigenlijk gebruik van koersgevoelige informatie te vermijden geldt meestal dat u geen effecten of andere financiële belangen mag bezitten en verwerven. Waar mogelijk worden hierover maatwerkafspraken met u gemaakt.

Solliciteren

Je reactie op deze vacature ontvangen wij graag uiterlijk 6 februari 2023. Stuur je curriculum vitae en je motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 17-23 via het sollicitatieformulier.

Meer informatie

Over de vacature

Maarten Smorenburg
directeur Interne Organisatie van de NVWA
Telefoonnummer: 06-11 16 98 48 (via secretariaat: Sylvia Gunn managementondersteuner)

Over de sollicitatieprocedure

Pieter Mooijman
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-29 63 60 63