Plaatsvervangend programmadirecteur Financiën en Control/afdelingshoofd Concerncontrol en Begrotingszaken bij de Douane

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Financiën, directoraat-generaal Douane
Salarisschaal
15
Standplaats
Rotterdam
Vacaturenummer
BABD 249-21
Publicatiedatum
11 juni 2021
Sluitingsdatum
28 juni 2021
Twee douanebeambten met auto

Het ministerie van Financiën: samen werken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland. Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

De ambtelijke leiding van het ministerie bestaat uit de secretaris-generaal (SG), de plaatsvervangend SG, de thesaurier-generaal, de directeur-generaal (DG) voor Fiscale Zaken, de DG Rijksbegroting, de DG Belastingdienst, de DG Toeslagen en de DG Douane. De directeur Financieel Economische Zaken van Financiën en de directeur Bestuursondersteuning en Advisering nemen deel aan de bestuursraad.

Klik hier voor meer informatie over het ministerie van Financiën.
 

De Douane

De Douane is een handhavingsdienst, stelt de verschuldigde douanerechten en accijnzen vast en heft en int deze. De geïnde bedragen worden afgedragen aan de Nederlandse schatkist en de EU. De Douane zorgt er ook voor dat de samenleving zo goed mogelijk wordt beschermd tegen onveilige en ongewenste goederen. Hieronder valt een breed scala aan taken op het terrein van veiligheid, milieu, flora en fauna, gezondheid en cultuur. Én de Douane draagt bij aan het versterken van de concurrentiepositie van Nederland en de EU door toe te zien op de naleving van Europese maatregelen voor marktordening en te zorgen voor een snelle en goede douaneafhandeling, resulterend in zo min mogelijk oponthoud en lage administratieve lasten. Klik hier voor meer informatie over de Douane.

Ontwikkelingen

De Douane is volop in ontwikkeling. Begin 2021 is de Douane ontvlochten uit de Belastingdienst en als zelfstandig Directoraat-Generaal (DG) gepositioneerd binnen het ministerie van Financiën. Het inrichten van een eigenstandige Financiën & Control organisatie maakt hier onderdeel van uit. De directie wordt voor de duur van circa drie jaar vanuit een programmadirectie ingericht en is rechtstreeks onder de DG Douane gepositioneerd. De programmadirecteur Financiën & Control heeft zitting in het MT Douane en draagt als lid van het MT Douane bij aan de strategie en het beleid van de organisatie in het algemeen en is medeverantwoordelijk voor de besturing van de hele Douaneorganisatie. 

De programmadirectie Financiën & Control van de Douane

De directie Financiën & Control  (F&C) moet gaan functioneren als het betrouwbare kompas van de Douane en heeft drie rollen: hoeder, kadersteller en raadgever. 

De directie is hoeder en brengt in kaart hoe de financiën van de Douane erbij staan en welke stuurmogelijkheden er zijn om het budget en de uitgaven zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten. Op basis van deze inzichten bereidt de directie F&C op vaste momenten in de planning- & control cyclus (P&C-cyclus) besluitvorming voor. Tevens voert de programmadirectie control de regie en coördinatie op de P&C-cyclus binnen de Douane. Daarnaast zorgt zij voor de juiste checks & balances binnen de Douane en het borgen daarvan. Hierbij trekt de programmadirectie control samen op met de concerncontroller van het ministerie: de directie Financieel-Economische Zaken (FEZ). De programmadirectie control beoordeelt of er wordt voldaan aan de kaders, of het juiste proces is gevolgd en of er opvolging wordt gegeven aan de besluiten die zijn genomen. Tevens adviseert de programmadirecteur F&C de DG Douane als dit niet geval blijkt te zijn en indien nodig de directeur FEZ. 

De directie F&C is kadersteller voor de Douane op het gebied van financiën en interne beheersing. Deze kaders sluiten aan bij de Rijksbrede- en departementale kaders, die leidend zijn voor de Douane (cascadering). FEZ is verantwoordelijk voor het stellen van de departementale kaders; de programmadirectie Finance & control zorgt voor de doorvertaling van deze kaders en spelregels.

De directie F&C is raadgever en dus de schakel tussen het kerndepartement en de Douane. De programmadirectie adviseert en toetst op verbindende wijze. Gevraagd en ongevraagd geeft zij advies binnen de hele Douane. Met de analytisch-kritische en onafhankelijke blik zorgt de programmadirectie ervoor, dat het directieteam van de Douane besluiten neemt die goed onderbouwd zijn. Daarnaast is het een belangrijke taak van de programmadirectie om te controleren of doelstellingen worden gehaald. Tot slot is de programmadirectie het aanspreekpunt voor FEZ in zijn rol van eigenaarsadvisering en adviseert deze de DG Douane ten behoeve van (overkoepelende) Driehoeksoverleggen en (overkoepelende) Eigenaars overleggen.

De programmadirectie zal naar verwachting bestaan uit circa 60 fte en 3 teams.

Positie

De plaatsvervangend programmadirecteur Financiën & Control is binnen de directie verantwoordelijk voor het team Concerncontrol en Begrotingszaken. Dit team is verantwoordelijk voor de DG brede control en kaderstelling. Het team bestaat uit een drietal clusters met verschillende aandachtsgebieden: begrotingszaken (waaronder de planning- en controlcyclus binnen het ministerie van Financien en de Tweede Kamer), Beleidscontrol en advies (waaronder ook advisering eigenaars- en opdrachtgeverszaken) en cluster ontvangsten. De plaatsvervangend directeur ondersteunt daarnaast de programmadirecteur F&C bij de opgave om de financiën en control organisatie binnen de Douane op te richten, in te richten en werkend te krijgen. De plaatsvervangend directeur is de integrale vervanger van de directeur en vervangt bij afwezigheid de directeur Financiën & Control in het MT Douane en in overige bijeenkomsten (zoals bij overleg met de Medezeggenschap) waar nodig.

Het krachtenveld

Alle relevante politieke en institutionele stakeholders: staatssecretaris Toeslagen en Douane, (p)SG, Rekenkamer, IRF, ADR, OOD en de collega onderdelen van de Belastingdienst en Toeslagen zijn voor de programmadirecteur control vanzelfsprekende gesprekspartners. Nauwe samenwerking met in ieder geval FEZ is vereist. 

De opgave

 • Een relevante afgeronde academische opleiding, economie, bestuurskunde of bedrijfskunde; 
 • In het bijzonder meerjarige kennis en ervaring in de departementale financiële functie, FEZ of DG Control. Met de nadruk op beleidscontrol en begrotingszaken; 
 • Ervaring met de departementale lijnen en verantwoordelijkheden; 
 • Bij voorkeur ervaring in opdrachtgevers- en/of eigenaarsondersteuning; 
 • Bij voorkeur ervaring met grote uitvoeringsorganisatie bij de (Rijks)overheid; 
 • Een moderne visie op leiderschap, management en organisatieontwikkeling. 

Competenties

 • Bestuurlijke en politieke sensitiviteit: omgeving- en organisatiebewust;
 • Constructief (zelf-)kritisch en stevig waar nodig;
 • Veeleisend/ambitieus op de inhoud;
 • Daadkrachtige en verbindend.

Wat bieden we?

 • De kans om op strategisch niveau bij te dragen aan maatschappelijke opgaven en uitdagingen;
 • Salarisschaal 15, naast het salaris ontvangt u 16,37 procent Individueel Keuzebudget over uw salaris. Onderdeel daarvan is 8 procent vakantiegeld.
 • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Talent als basis, diversiteit als kracht

Bij het Rijk willen we inclusief zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Een selectie-assessment maakt eventueel onderdeel uit van de procedure. Ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw motivatiebrief en CV als PDF onder vermelding van vacaturenummer BABD 249-21 naar:

E-mailadres: vacatures-MD@minfin.nl

Meer informatie

Over de vacature

Mechteld Fletcher
Programmadirecteur Financiën & Control Douane
Telefoonnummer: 06-11796307
E-mailadres: mjm.fletcher@douane.nl

Over de sollicitatieprocedure

Victor Paumen
MD-adviseur Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-15273896
E-mailadres: victor.paumen@minbzk.nl