Plaatsvervangend secretaris-generaal bij JenV

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Salarisschaal
18
Vacaturenummer
BABD 563-19
Publicatiedatum
12 september 2019
Sluitingsdatum
26 september 2019

De opgave van Justitie en Veiligheid

Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen.

Justitie en Veiligheid communiceert open en transparant met de buitenwereld, innoveert en zoekt actief naar mogelijkheden voor co-creatie (zie ook: “JenV verandert”). Justitie en Veiligheid is een betrouwbare partner en realiseert samen met haar partners relevante maatschappelijke resultaten.

De plaatsvervangend secretaris-generaal

De plaatsvervangend secretaris-generaal (pSG) is één van de boegbeelden van JenV. Van hem/haar wordt een voorbeeldrol verwacht bij het realiseren van de hierboven genoemde kernwaarden van JenV, zowel binnen als buiten.

De pSG is belast met de aansturing van de directeuren van de: directie Personeel en Organisatie, directie Informatievoorziening en Inkoop, directie Huisvesting en Facilities, het Dienstencentrum en de directie Eigenaarsadvisering.

De pSG is verantwoordelijk voor de strategische informatievoorziening en ICT binnen de ketens en (primaire) bedrijfsprocessen van JenV (generieke en gemeenschappelijke dienstverlening). Daarnaast is de pSG verantwoordelijk voor het bedrijfsvoeringbeleid van JenV in brede zin en is systeemverantwoordelijk voor de werkdomeinen personeel, informatievoorziening en ICT, inkoop, facilitair en huisvesting en eigenaarsadvisering. In dit kader participeert de pSG in diverse interdepartementale gremia.

De pSG vervult de rol van “Chief information Officer (CIO)” van JenV en die van eigenaar voor taakorganisaties, zoals Justid, Justis, Centraal Justitieel Incasso Bureau, Raad voor de Rechtsbijstand, Bureau Financieel Toezicht en het Schadefonds geweldsmisdrijven. De pSG is namens het Rijk opdrachtgever van het SSC ICT.  

De pSG is lid van de Bestuursraad, de Ministerstaf, het Strategisch Bestuurlijk Beraad en is voorzitter van het Strategisch Bedrijfsvoeringsberaad (SBR) van JenV. Daarnaast is hij/zij bestuurder van de Ondernemingsraad van het pSG-cluster en tevens, in voorkomende gevallen namens de SG, als bestuurder Departementale Ondernemingsraad (DOR), Groepsondernemingsraad van het Bestuursdepartement (GOR-BD) en Ondernemingsraad SG-cluster (OR SG). De pSG treedt namens de vijf in de Turfmark 147 gehuisveste organisatieonderdelen van JenV op als bestuurder voor de Samenwerkende Medezeggenschap Turfmarkt. Tot slot is de pSG lid van de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR/DGOBR) en het interdepartementale overleg van CIO’s (CIO-beraad).

De pSG is de eerste vervanger van de SG en neemt derhalve de functie van secretaris-generaal (SG) bij afwezigheid als bestuurder van de JenV-organisatie (w.o. het SG-overleg) waar.

De SG en pSG maken afspraken over prioritering van taken en dossiers.

Ontwikkelingen

Het ministerie staat voortdurend in de belangstelling van media en politiek vanwege de actualiteit door de complexiteit van de maatschappelijke opgaven. Tegen deze achtergrond heeft de Bestuursraad de ambitie om de organisatie zo te laten functioneren dat de organisatie de uitdagingen goed het hoofd kan bieden, de maatschappelijke opgaven kan realiseren waarvoor ze gesteld staat, in verbinding is en blijft met de partners buiten het departement en op zodanige wijze dat de medewerkers iedere dag geïnspireerd en met energie aan de slag gaan.

Van de pSG wordt actieve regie verwacht op het proces van de uitkomsten koerskaart en medewerkersonderzoek, met aandacht voor sociale veiligheid.

Binnen het cluster van de pSG ligt er een vastgestelde visie op de (governance van de) bedrijfsvoering. Daarnaast is er sinds 2017 stapsgewijs een nieuw sturingsmodel ingevoerd. Hierdoor is het begrotingsproces inmiddels op orde en wordt het strategisch vermogen steeds verder versterkt. Het nieuwe sturingsmodel van JenV, waarin het opdrachtgeverschap van de taakorganisaties is gescheiden van het eigenaarschap staat stevig in de basis en moet nu verfijnd en uitgebreid worden naar alle (taak)organisaties die onder de verantwoordelijkheid van JenV vallen. Het verandertraject dat sinds 2016 loopt komt in de fase van bestendiging. De wens om een goede verbinding op te bouwen en te behouden met de buitenwereld en meer transparantie blijven onverkort van toepassing.

Aan het eind van dit jaar zal een brede heroriëntatie plaatsvinden van de topstructuur van JenV. Deze heroriëntatie kan ook consequenties hebben voor de inhoud van de functie van pSG, met mogelijk andere accenten op de eigenaarsrol.

Opgave

De pSG levert:

 • als eerste en volwaardig plaatsvervanger van de SG, een structureel en intensief samenspel met de SG, zodanig dat deze vervangende rol waar gemaakt kan worden. Is daarop ook gezaghebbend, zowel naar bewindspersonen, het externe netwerk als intern. De SG maakt afspraken over de portefeuilleverdeling.
 • als lid van de Bestuursraad (BR) mede sturing aan de JenV organisatie en draagt naast de eigen portefeuille mede verantwoordelijkheid voor JenV brede onderwerpen. Deze onderwerpen worden toebedeeld afhankelijk van wisselingen in samenstelling van de BR, politieke keuzes, persoonlijke affiniteiten en aanwezige competenties binnen de BR;
 • een belangrijke bijdrage aan de strategische en organisatorische verandering van JenV. De pSG stuurt hier samen met de SG actief op. De pSG en de SG dienen in deze complementair te zijn, bijvoorbeeld het realiseren van een Concern Dienstverlener JenV. Dit vraagt om gedeeld leiderschap.
 • een bijdrage aan het bestendigen en onderhouden van gerealiseerde JenV-brede samenwerkingsverbanden in de vakdomeinen personeel, inkoop, informatievoorziening, ICT en huisvesting. Dit vraagt om goed ontwikkelde netwerkvaardigheden. Dit vraagt om politieke en bestuurssensitiviteit, maatschappelijke sensitiviteit en omgevingsbewustzijn.
 • een bijdrage aan een goede relatie met vertegenwoordigers van medezeggenschap en vakbonden, zodat de beoogde strategische en organisatorische veranderingen op draagvlak kunnen rekenen. Dit vraagt om conceptuele flexibiliteit en een goede vervulling van de rol van boegbeeld.
 • een verdere doorontwikkeling van de eigenaarsrol in de richting van genoemde organisatieonderdelen. Dit vraagt om een goede samenwerking in de driehoek samen met opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Welke ervaring en kennis verwachten we?

De pSG:

 • heeft ervaring in het leidinggeven op topniveau in een politiek-bestuurlijke context;
 • straalt inclusiviteit uit en werkt ook in persoon aan een inclusieve J&V cultuur;
 • heeft ervaring met uitvoeringsorganisaties, ketenvraagstukken en brede bedrijfsvoering;
 • heeft inzicht in de complexiteit van de eigenaarsrol en heeft het gezag om die rol te vervullen;
 • beschikt over een groot interdepartementaal netwerk en heeft ervaring met het snel opbouwen en onderhouden van een relevant netwerk;
 • heeft ervaring met veranderopgaven en met het verder ontwikkelen van een omvangrijke, complexe organisatie en met moderne manieren van werken zoals opgavegericht werken;
 • heeft ervaring in het aansturen van complexe ICT projecten en informatievoorziening;
 • heeft ervaring met de HR portefeuille, heeft oog voor personeel en aantoonbare ervaring met het bevorderen van sociale veiligheid en een prettig werkklimaat;
 • aantoonbare ervaring als WOR-bestuurder met medezeggenschap.

Publiek leiderschap

Publieke leiders beschikken over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de rijksbrede Visie op publiek leiderschap. Dit zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk (ABD).

Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht, etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komen ten goede aan de kwaliteit van de manager. De rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

 • managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
 • divers en veelzijdig samengestelde teams.

De functie van plaatsvervangend secretaris-generaal behoort tot de topmanagementgroep (TMG) van het Rijk. De benoeming geldt voor een periode van maximaal 7 jaar.

Een AIVD-onderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure. Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 563-19 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Siebe Riedstra
secretaris-generaal
Telefoonnummer: 070 370 68 83
E-mailadres: sg-secre@minjenv.nl

Over de sollicitatieprocedure

Max Arler
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06 55 44 11 70
E-mailadres: max.arler@minbzk.nl