Plaatsvervangend directeur Douane Landelijk Tactisch Centrum bij Financiën

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
directoraat-generaal Douane, ministerie van Financiën
Salarisschaal
15
Standplaats
Rotterdam
Vacaturenummer
BABD 378-21
Publicatiedatum
30 september 2021
Sluitingsdatum
24 oktober 2021
Twee douanebeambten met auto

Het ministerie van Financiën: samen werken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland. Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

De ambtelijke leiding van het ministerie bestaat uit de secretaris-generaal (SG), de plaatsvervangend SG, de thesaurier-generaal, de directeur-generaal (DG) voor Fiscale Zaken, de DG Rijksbegroting, de DG Belastingdienst, de DG Toeslagen en de DG Douane. De directeur Financieel Economische Zaken van Financiën en de directeur Bestuursondersteuning en Advisering nemen deel aan de bestuursraad.

Meer informatie over het ministerie van Financiën.

De Douane

De Douane is een handhavingsdienst, stelt de verschuldigde douanerechten en accijnzen vast en heft en int deze. De geïnde bedragen worden afgedragen aan de Nederlandse schatkist en de EU. De Douane zorgt er ook voor dat de samenleving zo goed mogelijk wordt beschermd tegen onveilige en ongewenste goederen. Hieronder valt een breed scala aan taken op het terrein van veiligheid, milieu, flora en fauna, gezondheid en cultuur. En de Douane draagt bij aan het versterken van de concurrentiepositie van Nederland en de EU door toe te zien op de naleving van Europese maatregelen voor marktordening en te zorgen voor een snelle en goede douaneafhandeling, resulterend in zo min mogelijk oponthoud en lage administratieve lasten.

Meer informatie over de Douane. De Douane is volop in ontwikkeling. Begin 2021 is de Douane ontvlochten uit de Belastingdienst en als zelfstandig directoraat-generaal (DG) gepositioneerd binnen het ministerie van Financiën.

Douane Landelijk Tactisch Centrum

Het Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC) is verantwoordelijk voor de risico- en compliance gerichte aansturing van de handhaving door de Douane en voor de evaluatie en analyse van de handhavingsresultaten. Hiermee vervult het DLTC een scharnierfunctie tussen het (handhavings)beleid en de uitvoering van Douane Nederland. Het DLTC heeft twee werklocaties: Rotterdam en Schiphol. Op die twee werklocaties zijn meerdere teams gezamenlijk verantwoordelijk voor de kop-tot-staart aanpak van de risico’s. Dat wil zeggen: het oppakken van risicosignalen, het analyseren ervan, het zorgen voor de juiste selecties, het uitzetten van controle opdrachten en het evalueren van de resultaten en effecten van de controles. Daadwerkelijke controles en toezicht worden uitgevoerd door een van de regiokantoren. Hiervoor maakt het DLTC de controleopdrachten.

Voor deze werkzaamheden zijn binnen het DLTC de volgende functies ingericht:

 • intelligence onderzoek van risico’s, bepalen aanpak en richting geven aan evaluatie;
 • werkvoorbereiding: uitvoeren selecties en maken van de feitelijke controle opdrachten;
 • geoefend oog: doorselecteren met behulp van actuele informatie, voornamelijk in de processen Binnenbrengen en Uitgaan;
 • analyse en evaluatie: verzamelen van data over en evalueren van controles en toezicht.

Naast de teams die deze werkzaamheden uitvoeren omvat het DLTC nog een aantal specialistische teams: het Landelijk Fraudeteam, het Multidisciplinair Interventie Team i.o., de Landelijke Meldkamer Douane, Data Werk Organisatie i.o., Profielbeheer, Open Source Intelligence, Import Control System, Douane Informatie Centrum, Kennis Infrastructuur en Cameratoezicht.

De opgave

De directie van het DLTC bestaat uit een directeur en twee plaatsvervangend directeuren. Gezamenlijk geeft u leiding aan de 24 leidinggevenden van de verschillende teams en aan de veranderopgave voor het DLTC. In lijn met de Handhavingsvisie en het Strategisch Meerjaren Plan van de Douane staat het DLTC voor de uitdaging om de kwaliteit van de risicobeheersing verder te ontwikkelen, te investeren in datagedreven werken en de weerbaarheid van de medewerkers in relatie tot de omgeving te vergroten.

U geeft invulling aan de aansturing volgens de focusplannen van het DLTC, met de leidende principes: één DLTC, de klant centraal en DLTC heeft toegevoegde waarde. Ook het aansturen van de implementatie van nieuwe systemen en regelgeving valt onder uw verantwoordelijkheid.

U stimuleert leidinggevenden –samen met hun medewerkers- zowel in de doorontwikkeling als in de realisatie van de visie actief te zijn en heeft oprechte aandacht voor de complexe en dynamische omgeving waarin zij opereren. Ook heeft u oog voor het belang van medezeggenschap en neemt u deel aan overleggen met de medezeggenschap.

Het krachtenveld

Alle regiodirecteuren, plaatsvervangend directeuren, leden van MT Douane, teamleiders van andere directies, alsmede externe samenwerkingspartners zoals de Politie, Koninklijke Marechaussee, FIOD, Belastingdienst, Kustwacht etc. zijn voor de plaatsvervangend directeur DLTC vanzelfsprekende gesprekspartners. Nauwe samenwerking met in ieder geval de regiodirecties, directie Handhavingsbeleid en Bureau Operaties is vereist.

Wat vraagt dit van u?

 • U beschikt over een relevante afgeronde academische opleiding.
 • U heeft ruime leidinggevende ervaring, bij voorkeur met de aansturing van leidinggevenden.
 • U bent bekend met veranderprocessen van publieke uitvoeringsorganisaties en heeft oog voor de politieke en menselijke implicaties.
 • U heeft kennis van en ervaring met risicobeheersingsmethoden en technieken.
 • U heeft aantoonbare leiderschapskwaliteiten, zoals empathie, goed luisteren, verbaal sterk, verbindend en samenwerkingsgericht. U kunt synergie tussen mensen creëren.
 • U brengt structuur aan, stuurt op concrete doelstellingen en resultaat en stelt heldere prioriteiten.
 • U heeft een moderne visie op leiderschap, management en organisatieontwikkeling.

Competenties

 • bestuurlijke en politieke sensitiviteit: omgeving- en organisatiebewust;
 • constructief (zelf-)kritisch en stevig waar nodig;
 • veeleisend/ambitieus op de inhoud;
 • daadkrachtig en verbindend.

Wat bieden we?

 • De kans om op strategisch/tactisch niveau bij te dragen aan maatschappelijke opgaven en uitdagingen.
 • Salarisschaal 15 (Naast het salaris ontvangt u 16,37 procent Individueel Keuzebudget over uw salaris. Onderdeel daarvan is 8 procent vakantiegeld).
 • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Talent als basis, diversiteit als kracht

Bij het Rijk willen we inclusief zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Een selectie-assessment maakt eventueel onderdeel uit van de procedure. Ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw motivatiebrief en CV als PDF onder vermelding van vacaturenummer BABD 378-21 naar:

E-mailadres: vacatures-MD@minfin.nl

Meer informatie

Over de vacature

Shirley Gerritsen
directeur DLTC
Telefoonnummer: 06-27 02 57 12 (via secretariaat)
E-mailadres: sa.gerritsen@douane.nl

Over de sollicitatieprocedure

Victor Paumen
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-15 27 38 96 (aanwezig vanaf week 42)
E-mailadres: victor.paumen@minbzk.nl