Programmadirecteur GLB-Nationaal Strategisch Plan bij LNV

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Salarisschaal
16
Vacaturenummer
BABD 280-20
Publicatiedatum
13 oktober 2020
Sluitingsdatum
2 november 2020

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landbouw, visserij, natuur en voedsel raken iedereen: iedereen is consument en we zijn allemaal afhankelijk van de aarde. Ons werk is daarom van betekenis voor de hele samenleving. Samen met alle betrokkenen wordt er gewerkt aan het herstel en behoud van Nederlandse natuur. De Nederlandse agrofoodsector moet economisch perspectief hebben en produceren in verbondenheid met waarden van duurzaamheid en welzijn. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen met nadruk op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee draagt Nederland bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk. Een belangrijke opgave voor het ministerie is ook het bijdragen aan de vitalisering van de plattelands-regio’s in Nederland.

De minister van LNV heeft de visie ‘Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden’ en het daarop volgende realisatieplan uitgebracht. Meer informatie over de visie van LNV.

Anders kijken. Meer zien.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Directoraat-generaal Agro

DG Agro werkt aan belangrijke maatschappelijke opgaven vanuit de samenhang tussen landbouw, voedsel en de (natuurlijke) leefomgeving. Het gaat daarbij om urgenties als de maatschappelijke inpassing van land- en tuinbouw, de mondiale opgave om de groeiende wereldbevolking te voeden, het leveren van een bijdrage aan de klimaatdoelen voor 2030 en 2050, verminderen van de druk op natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteit, het ontwikkelen van verdienmodellen die de primaire sector samen oplopend met de verduurzaming ook economisch perspectief bieden en stimuleren en faciliteren van innovatie, onderzoek en kennis voor nationale en mondiale maatschappelijke uitdagingen.

Veel kaders worden Europees bepaald, daarom dragen we vanuit de maatschappelijke uitdagingen bij aan de vorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie en de goede uitvoering van deze EU-beleidskaders in Nederland.

Het programma GLB-Nationaal Strategisch Plan

Medio 2018 heeft de EC 3 verordeningen gepubliceerd voor de nieuwe periode van het Europese gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Lidstaten zijn verplicht om één nationaal strategisch plan (NSP) te maken waarin wordt beschreven op welke wijze NL in de planperiode 2023-2027 een bijdrage levert aan de Europese doelen voor het GLB en hoe dat ondersteunend is aan de opgaven van het nationale landbouw- en plattelandsbeleid. Die doelen betreffen de economische kant van de landbouw, maar nadrukkelijk ook (duurzaamheids)doelen op het gebied van o.a. klimaat, milieu, biodiversiteit, dierenwelzijn, leefbaarheid en gezondheid. Daarvoor is jaarlijks ca. € 800 mln vanuit Europa voor Nederland beschikbaar.

LNV en de provincies hebben besloten om het NSP gezamenlijk vorm te geven, in een interbestuurlijk programma, vanuit het gegeven dat LNV, provincies en waterschappen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de genoemde doelen en ook samen zorgen voor nationale cofinanciering. Het programma maakt daarbij géén onderdeel uit van de lijnorganisatie binnen LNV en provincies.

Het programma GLB-NSP is ca. 1,5 jaar geleden gestart. Door vertraagde besluitvorming in Brussel is de aanvankelijke datum van inwerkingtreden van het nieuwe GLB opgeschoven van 2021 naar 2023. Per 1-1-2023 zal het nieuwe GLB van kracht worden en kan de programmaorganisatie worden afgebouwd. Het programma GLB-NSP loopt daarmee nog ca.3 jaar.

De programmadirecteur is in dienst van LNV en is in personele zin rechtstreeks gekoppeld aan de directeur-generaal Agro. De gedelegeerd opdrachtgevers van het interbestuurlijk programma zijn de directeur Europese, Internationale en Agro-economische aangelegenheden (LNV/EIA) en een directeur uit Noord-Brabant, namens de gezamenlijke provincies. De programmadirecteur rapporteert over de voortgang van het programma aan een stuurgroep onder voorzitterschap van de directeur LNV/EIA.

De opgave

 • Je geeft leiding aan programmaorganisatie GLB-NSP. Dagelijkse leiding aan het programmateam (15 personen) en via de projectleiders van de 6 werkgroepen aan de totale programmaorganisatie van ca. 60 personen (25fte).
 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van het Nationaal Strategisch Plan (NSP), voor de tijdigheid ervan, de kwaliteit en de EU-conformiteit. Je organiseert daarbij het proces van totstandkoming van het NSP door intensieve samenwerking met de lijnorganisaties en met de bestaande beleidsprogramma’s.
 • Je opereert in een complex veld van belangen, zowel interbestuurlijk als met stakeholders (boerenorganisaties, ngo’s). Het programma komt tot stand in nauwe samenwerking met het programma Herziening-GLB, dat binnen de directie EIA verantwoordelijk is voor de onderhandelingen in Europees verband.
 • Je geeft in samenspraak met de directeur EIA-vorm aan het opdrachtgeverschap van LNV aan RVO voor de voorbereiding van de implementatie van de nieuwe GLB periode 2023-2027.
 • Je rapporteert over de voortgang en legt beleidsbeslissingen voor aan de stuurgroep GLB-NSP, onder voorzitterschap van de directeur EIA en bestaande uit 6 directeuren van LNV, I&W, IPO en UvW.

Wat vraagt dit van jou?

Genoemde opgaven vragen om:

 • academisch werk- en denkniveau (WO);
 • ruime leidinggevende ervaring in complexe, lijn- en/of programmaorganisatie;
 • kennis en ervaring van een complex politiek-maatschappelijke krachtenveld en in staat zijn om daarbinnen als boegbeeld te opereren;
 • snel kunnen schakelen tussen diverse belangen binnen lijnorganisatie en het programma.

Gevraagde persoonlijke typering

 • Je bent organisatorisch en bestuurlijk sensitief, communicatief vaardig en hebt een boegbeeldfunctie naar de werkorganisatie, lijnorganisaties en stakeholders.
 • Omgevingsbewust, uitstekende netwerker met een sterke in- en externe oriëntatie.
 • Je kunt snel schakelen tussen inhoud (beheersing dossier) en beleid/bestuur en hebt oog voor de belangen van de verschillende actoren.
 • Je bent stressbestendig en kunt omgaan met de druk van voortdurend tegengestelde belangen bij de totstandkoming van het plan en de verdeling van subsidiemiddelen.
 • Je hebt affiniteit met landbouw en/ of de ontwikkelingen in het landelijk gebied.

Wat bieden wij?

 • De kans om als boegbeeld te werken in een complex veld van belangen zowel interbestuurlijk als met stakeholders.
 • Leiding geven aan een groep van bevlogen mensen in een dynamische omgeving.
 • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.
 • Salarisschaal 16, (€ 8.047,53 bruto per maand). Naast het salaris ontvang je 16,37 procent Individueel Keuzebudget over uw salaris. Onderdeel daarvan is 8 procent vakantiegeld.
 • Flexibele werktijden.
 • Een volledige vergoeding voor woon-werkverkeer en een ruim en goed bereikbaar kantoor in Den Haag. Omdat je zeker in het begin vanwege de coronamaatregelen veel thuiswerkt, kun je ook rekenen op uitstekende thuiswerkvoorzieningen.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Een assessment kan deel uitmaken van het selectieproces. Ook worden referenties opgevraagd.

De selectieprocedure

De selectiegesprekken worden in de eerste week van november gepland.

Solliciteren

Je reactie op deze vacature ontvangen wij graag uiterlijk 28 oktober via het sollicitatieformulier.

Meer informatie

Over de vacature

Guido Landheer
directeur EIA
Telefoonnummer: 070-379 89 41 (secretariaat)

Over de sollicitatieprocedure

Stella Makadoero
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-11 37 66 35
E-mailadres: s.makadoero@minezk.nl