Programmadirecteur Regiebureau Plattelandsontwikkelingsprogramma bij LNV

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Salarisschaal
16
Vacaturenummer
BABD 208-21
Publicatiedatum
27 mei 2021
Sluitingsdatum
16 juni 2021
Boer met koeien in de wei

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landbouw, visserij, natuur en voedsel raken iedereen: iedereen is consument en we zijn allemaal afhankelijk van de aarde. Ons werk is daarom van betekenis voor de hele samenleving. Samen met alle betrokkenen wordt er gewerkt aan het herstel en behoud van Nederlandse natuur. De Nederlandse agrofoodsector moet economisch perspectief hebben en produceren in verbondenheid met waarden van duurzaamheid en welzijn. Het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen met nadruk op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee draagt Nederland bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk. Een belangrijke opgave voor het ministerie is ook het bijdragen aan de vitalisering van de plattelandsregio’s in Nederland.

Directoraat-generaal Agro

DG Agro werkt aan belangrijke maatschappelijke opgaven vanuit de samenhang tussen landbouw, voedsel en de (natuurlijke) leefomgeving. Het gaat daarbij om urgenties als de maatschappelijke inpassing van land- en tuinbouw, de mondiale opgave om de groeiende wereldbevolking te voeden, het leveren van een bijdrage aan de klimaatdoelen voor 2030 en 2050, verminderen van de druk op natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteit, het ontwikkelen van verdienmodellen die de primaire sector samen oplopend met de verduurzaming ook economisch perspectief bieden en stimuleren en faciliteren van innovatie, onderzoek en kennis voor nationale en mondiale maatschappelijke uitdagingen. Veel kaders worden Europees bepaald, daarom dragen we vanuit de maatschappelijke uitdagingen bij aan onder meer de vorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie en de goede uitvoering van deze EU-beleidskaders in Nederland. 

Regiebureau Plattelandsontwikkelingsprogramma

Met de Europese plattelandssubsidies worden veel projecten uitgevoerd die ons platteland mooier en duurzamer maken. Het gaat bijvoorbeeld om een toekomstbestendige landbouw, een eerlijke boterham voor boeren, biodiversiteit, klimaat en milieu, dierenwelzijn en korte voedselketens. Met het Plattelandsontwikkelings-programma (POP) geeft Nederland invulling aan het Europese plattelandsbeleid, onderdeel van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Provincies, Rijk, Waterschappen, RVO en het Regiebureau Plattelandsontwikkelingsprogramma (Regiebureau POP) werken samen om de doelen van het POP te realiseren. Prioritaire thema’s in POP3 zijn innovatie, water, jonge boeren, LEADER (lokale plattelandsinitiatieven) en agrarisch natuurbeheer. Met het programma is gedurende de looptijd (2014-2023) circa 2 miljard euro gemoeid. 

Het Regiebureau POP is een gezamenlijke programmadirectie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (DG Agro) en de twaalf provincies. Zij zijn de opdrachtgevers van het Regiebureau. 
Het Regiebureau POP werkt aan een vitaal platteland vanuit een onafhankelijke positie, kennis en verbindende kracht. Zij adviseert en ondersteunt het ministerie van LNV, de provincies, de waterschappen en RVO bij de uitvoering van hun activiteiten voor het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Het Regiebureau deelt de POP3-resultaten en verbindt op die manier kennis, mensen en projecten. Het Regiebureau is hiermee een belangrijke schakel tussen beleid en uitvoering, tussen onze opdrachtgevers en onze netwerkpartners, binnen POP3 en andere plattelandsprogramma’s, tussen Nederland en Europa en tussen nu en de toekomst.

Het Regiebureau POP bestaat uit twee nauw samenwerkende teams waarvan de medewerkers afkomstig (gedetacheerd) zijn van de opdrachtgevers. Het Programmateam ondersteunt de opdrachtgevers en hun netwerk bij de uitvoering van het programma door haar coördinerende en verbindende rol bij landelijke overleggen, door te rapporteren over de financiële en inhoudelijke voortgang naar zowel de opdrachtgevers als de EU, en door te adviseren op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau. Het team Netwerk Support Unit zorgt ervoor dat de POP-projecten bekendheid krijgen in ons netwerk platteland en dat opgedane kennis beschikbaar komt op het boerenerf. 

Het Regiebureau draagt met haar kennis en expertise bij aan het ontwikkelen van het nieuwe Nationaal Strategische Plan (NSP) van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) in de volgende programmaperiode (2023-2027). Onderdeel daarvan is het inrichten van een nieuwe governance en regie-organisatie. De periode 2021-2022 is een overgangsperiode waarin de bestaande aanpak (POP3) van kracht blijft.

De programmadirecteur geeft leiding aan 12 medewerkers. 
De programmadirecteur POP is tevens kwartiermaker en beoogd programmadirecteur van de nieuwe organisatie per 1 januari 2023 (-2027). 
 

De opgave

 • Je bent eindverantwoordelijk voor het Regiebureau POP en daarmee voor de (strategische) aansturing en implementatie van het programma en de te behalen resultaten. Je onderhoudt een intensief netwerk en initieert overleggen, ook als voorzitter, bijv. het Twaalf Provinciën Overleg, het managementoverleg Uitvoering, het Comité van Toezicht (CvT). Daarnaast neem je deel aan bestuurlijke overleggen met gedeputeerden (LBPOP) en met de Minister van LNV vanuit een adviserende rol. Naast politiek-bestuurlijke vaardigheden vraagt dit van jou een stevige regierol o.a. gericht op intensivering van de samenwerking met betrokken partijen, zoals de provincies, en (meer) gezamenlijk programmeren; 
 • Je bent de ambassadeur van het samenwerkingsmodel van POP en een spil tussen bestuurders en managers en uitvoerders en beleidsmakers. Jij dient met de teams van het Regiebureau te zorgen voor een soepel proces van uitvoering van POP en het Netwerk Platteland. Je draagt zorg voor de tijdige en goede besteding van alle beschikbare middelen aan de juiste doelen en doelstellingen conform de EU- lijnen. Dit zijn complexe bestuurlijke vraagstukken die verbindende kwaliteiten vereisen en oog voor vernieuwing;
 • Momenteel worden de voorbereidingen getroffen voor het toekomstige NSP. Het NSP is de Nederlandse  invulling van het nieuwe GLB, waarin het Plattelandsontwikkelingsprogramma vanaf 2023 opgaat. Dit betekent dat er naast een inhoudelijke programma ook een nieuwe governancestructuur moet worden opgezet en een nieuwe organisatie opgebouwd. Jij geeft -als kwartiermaker- leiding aan het vormgeven van deze toekomstige structuur. Vragen die daarbij spelen zijn welke taken gaan onder een nieuw bureau vallen, op welke wijze wordt er samengewerkt met het netwerk en met welke rol- en verantwoordelijkheidsverdeling gaan we vanaf 2023 werken. Tenslotte zorg jij ervoor, dat de afwikkeling van het huidige programma goed landt in de toekomstige structuur en dat kennis en ervaring ook na 2022 wordt geborgd; 
 • De verlenging (POP3+) van het huidige programma (2021-2022) en de inpassing van de COVID-herstelmiddelen vereist van jou veel aandacht voor besluitvorming en implementatie naast het lopende POP3 programma; aandacht voor de uitvoering (inclusief de kosten van de uitvoering) is daarbij  essentieel. 

Wat vraagt dit van jou?

Genoemde opgaven vragen om:

 • Leidinggevende ervaring op het niveau van directeur of ruime leidinggevende ervaring en aantoonbare potentie om op het niveau van directeur te functioneren;
 • Ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving, bij voorkeur bij de Rijksoverheid en/of de provincie;
 • Kennis en ervaring met Europees subsidiebeleid is een pré;
 • Ervaring in samenwerking binnen brede netwerken;
 • Affiniteit met het landbouw- en natuurbeleid.

Gevraagde persoonlijke typering

Een leidinggevende positie op het snijvlak van beleid en uitvoering spreekt je aan. Je krijgt energie van bestuurlijke processen gericht op realisatie. Je bent in staat het geheel te overzien en regie te voeren, anderzijds vind je het ook leuk om op details in te zoomen. Je laat het Regiebureau functioneren als een team. Samenwerken met veel partijen is een must. Je bent:

 • Open, evenwichtig, zelfbewust; straalt gezag en vertrouwen uit;
 • Inspirerend en verbindend; teamspeler; je stimuleert  samenwerking; 
 • Coachend leider; je hebt aandacht voor de ontwikkeling van medewerkers en de balans werk-privé; 
 • Ondernemend en omgevingsbewust, sterke in- en externe oriëntatie, uitstekende netwerker; gericht op samenwerking en verbinding met verschillende partijen op diverse niveaus;
 • Politiek-bestuurlijk sensitief en stelt je onafhankelijk op in het krachtenveld;
 • Analytisch, resultaatgericht en hebt visie. 

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Een assessment kan deel uitmaken van het selectieproces. Ook worden referenties opgevraagd. Het Rijk besteedt nadrukkelijk aandacht aan divers en veelzijdig samengestelde teams.

Wat bieden we?

 • De kans om binnen een inspirerend organisatie op hoog politiek-bestuurlijk niveau met anderen te werken aan maatschappelijk uitdagingen;
 • Leidinggeven aan een organisatie met bevlogen mensen die allemaal gedreven zijn om Nederland beter te maken;
 • Salarisschaal 16, maximaal €8.431,26 bruto per maand. Naast het salaris ontvang je 16,37% Individueel Keuzebudget over jouw salaris. Onderdeel daarvan is 8 procent vakantiegeld;
 • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk, en vind je in de CAO Rijk.
   

Over de sollicitatieprocedure

Over de sollicitatieprocedure kunt u tot en met 3 juni 2021 contact opnemen met Aris Jan Hofker, MD-consultant op telefoonnummer 06-21101923 (ook via WhatsApp) of email bereikbaar: aris-jan.hofker@minbzk.nl.  

In de periode van 4 tot 16 juni 2021 kunt u contact opnemen met Stella Makadoero, MD consultant, op telefoonnummer 06-11376635 (maandag t/m donderdag) of email bereikbaar: s.makadoero@minezk.nl.

De selectieprocedure

De selectiegesprekken zijn gepland in de eerste drie weken van juli 2021. Voorafgaand aan de selectieprocedure worden préselectiegesprekken gevoerd.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw motivatiebrief en CV als PDF onder vermelding van vacaturenummer BABD 208-21 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Guido Landheer
plaatsvervangend directeur-generaal Agro
Telefoonnummer: 070-3798941 (secretariaat)