Programmamanager Bedrijven met Gevaarlijke Stoffen bij de Inspectie SZW

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Inspectie SZW
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
BABD 374-19
Publicatiedatum
1 februari 2019
Sluitingsdatum
17 februari 2019

Mnisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kan bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

De Inspectie SZW

De Inspectie SZW is de toezichthouder op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zij werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Op basis van risico- en omgevingsanalyses zet zij toezicht en opsporing in waar de meest hardnekkige problemen voorkomen en waar de kans op effect groot is.

Daarnaast signaleren we de risico’s en relevante ontwikkelingen op de beleidsterreinen van het ministerie van SZW. En geven die door aan onze bewindspersonen en beleidsambtenaren. Binnen de Inspectie SZW wordt in programma’s en projecten gewerkt.

We houden onder andere toezicht op de naleving van wet- en regelgeving op het terrein van arbeidsomstandigheden, productveiligheid professionele producten, het verbod op illegale tewerkstelling en betaling onder het wettelijk minimumloon. We sporen fraude, en georganiseerde criminaliteit op binnen de keten van werk en inkomen.

De Inspectie SZW kent vijf directies: de directie Analyse, Programmering en Strategie, de directie Opsporing, twee directies Toezicht en de directie Mensen en Middelen.

De opgave

Groei en ontwikkeling
De Inspectie groeit. Dit vloeit voort uit het regeerakkoord. Dit betekent ook een intensievere en voortdurende ontwikkeling van de aanpak voor blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Sturen en beïnvloeden
Je stuurt het programmateam aan en bent daarbij gericht op de samenhang van projecten, processen en activiteiten gericht op strategische inspectiebrede vraagstukken. Hierbij ben je verantwoordelijk voor de aansturing op bedrijfsvoeringaspecten en daarbij zorg je voor een efficiënte inzet van mensen en middelen, toegekende budgetten en nauwgezette (voortgang)bewaking en monitoring. Je vertegenwoordigt de inspectie op strategisch niveau en neemt deel aan diverse netwerken en onderhoudt in- en externe contacten. Je weet de ambtelijke bestuurders en politieke top richtinggevend te beïnvloeden.

Effect en impact
Het programma focust zowel op de verhoging van de procesveiligheid (acuut blootstellingsgevaar), als het verminderen van chronische blootstelling van werknemers aan kankerverwekkende stoffen. Je vindt het een uitdaging om vorm te geven aan een brede interventiemix waardoor er aantoonbaar minder werknemers in de komende jaren worden blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen. Dit doe je met een kernteam met projectleiders, onderzoekers en specialisten waar je functioneel leiding aan geeft. Je wil je verbinden aan resultaten uit het programmaplan 2016-2020, zoals het realiseren dat de Inspectie SZW in 2020 in ten minste 90% deel gaat nemen aan de inspecties die plaats vinden in het kader van BRZO en het vormgeven van een gespecialiseerd team voor de aanpak van gevaarlijke stoffen. Je bent verantwoordelijk voor het opleveren van een nieuw meerjarig programmaplan en de Staat van Gevaarlijke Stoffen dit najaar. Tevens participeer je namens de Inspectie SZW in het Management Overleg BRZO+.

Netwerksturing en incidentmanagement
Je vindt het leuk om een breed scala van activiteiten aan te sturen die kennis vragen van ARBO wetgeving, veiligheid van procesinstallaties, bestuursrechtelijk toezicht en strafrecht. Vanuit dit brede programma vertegenwoordig je de Inspectie SZW en onderhoud je contacten met ondermeer Omgevingsdiensten, Veiligheidsregio’s, ILT, departement I&W en SZW, het Functioneel Pakket Milieu (OM), sociale partners en brancheorganisaties. Je kunt goed inspelen op crises en incidenten, en bent bereid om in dergelijke gevallen buiten reguliere tijden beschikbaar te zijn. Je zorgt er dan voor dat maatschappelijke en politiek-bestuurlijke vragen adequaat kunnen worden beantwoord. Denk hierbij aan incidenten als blootstelling aan PFOA, DMAC of Chroom6.

Samenwerken
Met de andere programmamanagers en projectleiders van de Inspectie SZW werk je collegiaal samen en heb je overzicht over het totale portfolio aan programma’s en de opgaves voor de Inspectie als geheel. Je bent bereid en in staat afwegingen te maken die breder zijn dan je eigen programma. Je bent bereid en in staat ook andere programma’s te leiden.

Wat vraagt dit van je?

De opgave vraagt het volgende van je:

 • Je hebt een afgeronde universitaire opleiding.
 • Je hebt ruime ervaring met het leiden van complexe programma's en projecten (strekt tot aanbeveling: ervaring bij minimaal twee departements-/dienstonderdelen of daarbuiten en/of in meerdere aandachtsgebieden, o.a. beleid, uitvoering, bedrijfsvoering).
 • Je bent politiek-bestuurlijk sterk. Je hebt een goed oog voor de verschillende belangen en behoeften die spelen en kunt goed verbindingen leggen (binnen en buiten de overheid). Je bent een goede netwerker.
 • Je hebt ervaring in het coachen van medewerkers, het aansturen van een team en hebt een mensgerichte stijl, waarbij je ruimte en vertrouwen kunt geven.
 • Je hebt overzicht en kunt goed op het proces sturen. Je bent stressbestendig, creatief, kunt snel schakelen en zorgt dat deadlines worden gehaald.
 • Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden. Je gaat voor kwaliteit en resultaat.
 • Je hebt kennis en beschikt over vaardigheden met betrekking tot ARBO wetgeving en van (innovatieve) methoden en technieken voor toezicht en opsporing.
 • Bij voorkeur beschik je over kennis op het gebied van het voorkomen van blootstelling van gevaarlijke stoffen.

Overige competenties:

 • Politiek-bestuurlijke sensiviteit
 • Aansturen organisatie
 • Anticiperen
 • Bestuurssensitiviteit
 • Creativiteit
 • Netwerken
 • Omgevingsbewustzijn

Overige zaken

De functie van programmamanager is nieuw binnen de inspectie. De inspectie is sinds een jaar overgegaan naar een matrixorganisatie waarbij in de programmastuurlijn de interventies worden ontwikkeld en gerealiseerd ten behoeve van het behalen van maatschappelijk effect. Dit vraagt van jou dat je ook in staat bent medewerkers mee te nemen in de ontwikkeling zonder dat je personeelsverantwoordelijkheid draagt. Je hebt daarbij een voorbeeldrol.

Publiek leiderschap

Jij beschikt over drie kernkwaliteiten die in de Rijksbrede Visie op publiek leiderschap worden genoemd:

Samenwerken
Je brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, bent gericht op het breder verband en niet uitsluitend het ‘eigen’ domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en bent daarbij in staat om je te verplaatsen in verschillende perspectieven.

Integriteit
Je werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in je dagelijks handelen zien.

Reflectie
Je beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en je stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie.

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het rijk. Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht) en in verschillende organisaties binnen of buiten het rijk, komen ten goede aan de kwaliteit van de manager. De Rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

 • managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
 • divers en veelzijdig samengestelde teams.

Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 374-19 naar:

E-mailadres: managementdevelopment@minszw.nl

Meer informatie

Over de vacature

Nicole Kroon
Directeur Toezicht
Telefoonnummer: 070-333 43 55
E-mailadres: lkroon@inspectieszw.nl

Over de sollicitatieprocedure

Tamar van Beek
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-21 22 09 92
E-mailadres: tvbeek@minszw.nl