Programmamanager Rechtsbijstand/MT-lid bij JenV

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
BABD 194-20
Publicatiedatum
20 mei 2020
Sluitingsdatum
7 juni 2020

De directie Rechtsbestel

De directie Rechtsbestel (DRB) stelt de minister in staat zijn stelselverantwoordelijkheid voor het rechtsbestel te kunnen dragen. In die rol moet de minister er voor zorgen dat de juridische infrastructuur (de daarin opererende instituties en actoren, afzonderlijk en in samenhang, plus de regels die het functioneren bepalen) zodanig functioneert dat het zijn maatschappelijke functie kan vervullen. Dat wil zeggen dat het rechtsbestel het mogelijk maakt rechten te effectueren, de nakoming van verplichtingen af te dwingen, rechtszekerheid te bieden en ordenend en handhavend op te treden, zodat het samenleven ordelijk en rechtvaardig kan verlopen. Die stelselverantwoordelijkheid kan hij alleen maar realiseren door samen te werken met veel partijen buiten het departement. Zo werkt DRB samen met, en schept de voorwaarden voor, uiteenlopende organisaties als de Rechtspraak, de Orde van Advocaten en het Bureau Financieel Toezicht.

De directie bestaat uit 3 afdelingen: Rechtspraak en Geschiloplossing (RGO), Toegang Rechtsbestel (TR) en Strafrechtelijke Bestel en arbeidsvoorwaarden (SBA).

In het regeerakkoord is de opdracht opgenomen om het stelsel van rechtsbijstand te herzien. De stelselvernieuwing kan continue rekenen op politieke belangstelling. Vanwege de complexiteit van de opgave is een stevig en apart gepositioneerd programmateam ingericht dat de afgelopen jaren naast de staande organisatie van de Directie Rechtsbestel was gepositioneerd. Voor de volgende fase en met het oog op de borging van de uitkomsten van het programma is het van belang om de programma-organisatie meer in verbinding te brengen met de staande organisatie.

Voor de opvolging van de huidige programmadirecteur werven we daarom nu een veelzijdige manager die zowel ervaring heeft met de aansturing van complexe programma’s als met lijnmanagement. De nieuwe programmamanager wordt MT-lid van DRB en vervult in de toekomst de functie van afdelingshoofd Toegang Rechtsbestel.

De opgave van Justitie en Veiligheid

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt Justitie en Veiligheid aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven. Veiligheid en recht raakt mensen.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid werkt met helder geformuleerde maatschappelijke opgaven en streeft naar een betere verbinding met de omgeving. Justitie en Veiligheid communiceert open en transparant met de buitenwereld, innoveert en zoekt actief naar mogelijkheden voor samenwerking. Zie ook 'JenV Verandert'. Justitie en Veiligheid is een betrouwbare partner en realiseert samen met partners relevante maatschappelijke resultaten.

De Bestuursraad van Justitie en Veiligheid (hierna: JenV) geeft sturing aan de departementale organisatie door samenwerking te stimuleren en richting te geven aan de invulling van de maatschappelijke opdracht van het ministerie. De leden van de Bestuursraad vormen een team dat in gezamenlijkheid de doelen van JenV realiseert. Daarbij zijn de inhoudelijke opgaven bepalend voor de manier van organiseren van het werk. De Bestuursraad bestaat uit directeuren-generaal en de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV). Het Openbaar Ministerie, de Dienst Justitiële Inrichtingen, de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de Nationale Politie maken deel uit van de brede Bestuursraad JenV.

De opgave

Op 9 november 2018 heeft de Minister voor Rechtsbescherming de contouren van een nieuw stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand aan de Tweede Kamer geschetst. Deze contouren geven aan hoe het kabinet de opgave uit het regeerakkoord tot herziening van het stelsel vormgeeft. In juli 2019 heeft de Minister voor Rechtsbescherming zijn uitvoeringsplan met de Kamer gedeeld. De kern is opgavegericht werken. Het programma hanteert een lerende aanpak: het aanscherpen van de contouren gaat hand in hand met het in pilots ontwikkelen en praktisch toetsen van nieuwe werkwijzen. Samen met de belangrijkste samenwerkingspartners (raad voor rechtsbijstand, het Juridisch Loket, de advocatuur, mediators, verzekeraars, gemeenten) werkt het programma de contouren uit tot een werkend stelsel. Het programma is inmiddels in de pilotfase aangeland, die loopt tot 2022. De afronding van de transitie staat gepland op 1 januari 2025. Wetgeving is het sluitstuk.

De werkzaamheden hebben een sterk programmatisch karakter. Binnen de programmaorganisatie wordt een aantal onderdelen van het nieuwe stelsel, zoals de versterking van de laagdrempelige toegang tot informatie en advies en de nieuwe rechtshulppakketten, in onderlinge samenhang uitgewerkt. Daarnaast is er een specifiek deelprogramma ingericht voor het verbeteren van de proceshouding van de overheid, omdat de overheid vaak wederpartij is voor burgers met een toegevoegde advocaat. Ook is het verder vormgeven van het opdrachtgeverschap van het Juridisch Loket en de Raad voor Rechtsbijstand een belangrijk onderdeel van de opgave. Beide organisaties hebben in opdracht van het departement eigen programma-organisaties ingericht om hun deel van de stelselvernieuwing vorm te geven.

De programmamanager is een hooggekwalificeerde manager met ervaring met veeleisende programmaopdrachten in een politiek en bestuurlijk gevoelige omgeving. De programmamanager die we zoeken krijgt de opdracht om het programma verder door te ontwikkelen en aan te sturen om tijdige resultaten neer te zetten. Het departementale programmateam bestaat uit ongeveer 20 medewerkers, waar de programmamanager als MT-lid P-verantwoordelijkheid voor heeft. De DGRR is ambtelijk opdrachtgever voor het programma, de Minister voor Rechtsbescherming politiek verantwoordelijk. De programmamanager legt verantwoording af aan de directeur Rechtsbestel, die optreedt als gedelegeerd opdrachtgever voor het programma.

Wat vraagt dit van jou?

 • Je stuurt met visie en energie de uitvoering van het programma aan.
 • Je bent een veelzijdig manager, zowel in het programma als in de lijn.
 • Je bent zichtbaar en bereikbaar voor de externe partners en voor de leden van de interne programma-organisatie.
 • Je brengt verbinding aan, intern en met de omgeving.
 • Je stimuleert vernieuwing en innovatie.
 • Je hebt ervaring met complex programma-management.
 • Je kan goed omgaan met en werken onder grote tijds- en politieke druk.
 • Je hebt meerjarige managementervaring.
 • Je hebt ervaring met beleidsvraagstukken.
 • Je hebt ervaring met netwerkmanagement/ketensamenwerkingsvraagstukken waaronder informatievoorzieningsvraagstukken.
 • Het hebben van kennis van en ervaring met rechtstatelijke thema’s strekt tot aanbeveling.
 • Het hebben van ervaring in complexe beleidsomgeving strekt tot aanbeveling.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Een selectieassessment maakt deel uit van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 17 juni (middag) en 19 juni (ochtend).

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 194-20 naar:

E-mailadres: wervingenselectieABD-JenV@minjenv.nl

Meer informatie

Over de vacature

Ädwin Rotscheid
hoofd afdeling Rechtsbestel
Telefoonnummer: 06-50 15 70 78
E-mailadres: a.r.rotscheid@minjenv.nl

Over de sollicitatieprocedure

Emilie Egberts
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-50 15 72 04
E-mailadres: e.a.egberts@minjenv.nl