Secretaris/directeur bij het agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen bij VWS

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Salarisschaal
17
Vacaturenummer
BABD 384-20
Publicatiedatum
20 november 2020
Sluitingsdatum
6 december 2020
Geneesmiddelen

Over het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Iedereen die een medicijn gebruikt moet daarop kunnen vertrouwen. Dit is waar het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) elke dag aan werkt. Als onafhankelijke autoriteit reguleert het CBG de kwaliteit, werking en veiligheid van een medicijn, en stimuleert het CBG het juiste gebruik door de juiste patiënt. Het College is als zelfstandig bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beoordeling, registratie en risicobewaking van medicijnen voor mensen.

Bij het Agentschap CBG (aCBG) werk je met ruim 350 collega’s aan de voorbereiding en uitvoering van de besluiten van het College. Ook zorgt het CBG voor de coördinatie van de geneesmiddelenbewaking in Nederland en van de beoordeling van diergeneesmiddelen en nieuwe voedingsmiddelen.

Meer informatie over het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

Het CBG is een agentschap van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De secretaris/directeur

Je bent eindverantwoordelijk voor het nemen van beleidsbeslissingen inzake alle activiteiten die tot het takenpakket en werkgebied van het aCBG behoren. Je doet dit samen met de vier divisiehoofden  met wie je het directieteam vormt en aan wie je leiding geeft.

Als directeur/secretaris vorm je de schakel tussen het College en het Agentschap voor inhoudelijke en bestuurlijke vraagstukken. Je bent als eerste secretaris aanwezig bij de Collegevergaderingen en vertaalt wat daar gebeurt in richtinggevende uitgangspunten voor de werkzaamheden van het Agentschap. Daarin neem je ook wettelijke taken en beleidsbeslissingen vanuit VWS mee. Indien nodig geef je in de Collegevergadering feedback op besluiten van het College daar waar het raakt aan het functioneren van het Agentschap. Dat betekent een intensieve samenwerking met de Voorzitter van het College over de gang van zaken binnen het College, het Agentschap maar ook daar buiten.

Daar waar het gaat om niet-inhoudelijke zaken, vertegenwoordig je het Agentschap  waar nodig in de nationale keten van overheidsorganisaties die zich rond medicijnen heeft gevormd, maar ook bij bedrijven en andere instellingen. Je onderhoudt goede contacten binnen het moederministerie VWS, maar ook met LNV uit hoofde van je verantwoordelijkheid voor diergeneesmiddelen. Je informeert en adviseert daarin de departementsleiding en externe partijen omtrent beleidsinhoudelijke aspecten met betrekking tot het onderzoek van medicijnen, het registratieproces en de geneesmiddelen-bewaking en stemt dit waar nodig af met de voorzitter van het College.

Internationaal vertegenwoordig je het College en Agentschap  in besluitvormende overlegorganen o.a. de Heads of Medicines Agencies (HMA), het verband van vergelijkbare instituties in de Europese lidstaten, en in de Management Board van het European Medicines Agency (EMA) in Amsterdam. De inbreng in de internationale gremia stem je af met de beleidslijn van het ministerie van VWS.

De opgave

Naast leiding en uitvoering geven aan de jaarplancyclus binnen de contouren van het nieuwe Strategische Business Plan 2020-2024 staan de komende jaren enkele belangrijke ontwikkelingen voor de deur die mede maatgevend zullen zijn voor de toekomst van het CBG.

 • Je geeft verder vorm aan en implementeert een lopend organisatieontwikkeltraject. Belangrijke aspecten zijn het verhelderen en verbreden van de sturingslaag, de positionering onderling van het College, het Agentschap en de vertegenwoordigers van het College in Europese comités, inclusief focus op ieders taakgebied en het stimuleren van een omslag naar een organisatie waarin openheid, sociale veiligheid, eigen verantwoordelijkheid en verbinding leidend zijn.
   
 • Je geeft richting aan de organisatorische en financiële impact die de COVID-pandemie heeft en samen met de voorzitter van het College geef je  vorm aan de zichtbaarheid en rol in het publieke debat rond ontwikkeling van COVID-medicijnen.
   
 • Je geeft sturing aan het proces aangaande de verhuizing naar het nieuwe gebouw op het Utrecht Science Park waar het Agentschap samen met het RIVM gehuisvest wordt.
   
 • Op het gebied van de Informatievoorziening speelt er veel, het Agentschap heeft zijn infrastructuur verplaatst naar een nieuw datacentrum, het contract met de nieuwe provider zal moeten worden uitgebouwd en het primaire bedrijfssysteem zal de komende jaren moeten worden vervangen waarbij ‘de winkel’ open zal moeten blijven; samen met het DT geef je richting en sturing aan deze ontwikkelingen welke een grote financiële impact hebben.

Op deze ontwikkelingen werk je nauw samen met de medezeggenschap, natuurlijk vanuit ieders verantwoordelijkheid.

Ook internationaal zijn er uitdagingen. De nieuwe Europese verordening rond diergeneesmiddelen zal begin 2022 in werking treden en dat vraagt de komende tijd veel aandacht. De discussie over de tariefstructuur van het EMA loopt, van belang voor het ontwikkelen van een duurzaam financieringsmodel voor het Agentschap waarin de positie in het primaire werk ook binnen Europa wordt gewaarborgd. Binnen dit duurzame financieringsmodel is ook ruimte voor beleidsondersteuning waarbinnen waarde kan worden toegevoegd aan bijvoorbeeld informatie-voorziening richting artsen, apothekers, patiënten, zorgverleners en diereigenaren.

Dit alles in een wereld waarin de impact van de COVID-pandemie nog onduidelijk is en het aantal incidenten rond medicijnen toeneemt.

Wat vragen we?

 • Je hebt ruime ervaring met leidinggeven als directeur in een uitvoeringsorganisatie in een professionele omgeving.
 • Je hebt ruime ervaring met vormgeven en leiden van complexe verandertrajecten.
 • WO werk- en denkniveau, bij voorkeur Farmacie of Geneeskunde, of een andere studie op het gebied van Life Sciences. Naast studieachtergrond is affiniteit met de zorgsector van belang.
 • Je bent gewend te werken in een internationale omgeving en kunt daar als boegbeeld optreden.
 • Je vertaalt een langetermijnvisie naar duurzaam beleid, inclusief de vertaalslag hiervan naar de werkvloer.

Wat breng je mee?

Je hebt een heldere visie op waar het bij het registreren van medicijnen om gaat, nu en in de toekomst en wat daarbij de rol van het CBG is. Het belang van de patiënt neem je evident mee. Daarin kun je sturend optreden, rekening houdend met politiek-bestuurlijke en maatschappelijke gevoeligheden. Je beweegt je makkelijk in verschillende omgevingen, binnen alle lagen van de organisatie maar ook daar buiten en hebt daarin aantoonbare ervaring. Je bent een verbinder, goed benaderbaar en staat open voor gesprek.

Een proactieve houding combineer je met uitstekende communicatievaardigheden. Je bent betrokken maar kan wel delegeren. Je stimuleert ontwikkeling, van de organisatie maar zeker ook van de medewerkers. Je ziet uitdagingen en mogelijkheden en weet die op te pakken en te concretiseren.  Je reflecteert op eigen functioneren, het functioneren van de organisatie en creëert daarbij een veilig leerklimaat.

Wat bieden we?

Naast het salaris (schaal 17: maximaal € 9128,43 bruto per maand), ontvang je 16,37% Individueel Keuzebudget over je salaris. Onderdeel daarvan is 8% vakantiegeld. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Een assessment kan deel uitmaken van het selectieproces. Ook worden referenties opgevraagd.

Het Rijk besteedt nadrukkelijk aandacht aan divers en veelzijdig samengestelde teams.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw motivatiebrief en CV als PDF onder vermelding van vacaturenummer BABD 384-20 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Abigail Norville
plaatsvervangend secretaris-generaal
Telefoonnummer: 070-340 65 47
E-mailadres: ai.norville@minvws.nl

Over de sollicitatieprocedure

Mariska Dee
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-46 62 75 87
E-mailadres: mariska.dee@minbzk.nl