Secretaris-directeur bij het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Vacaturetype
overige vacatures
Naam organisatie
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Salarisschaal
17
Publicatiedatum
8 januari 2020
Sluitingsdatum
31 januari 2020

De organisatie

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht werkt in een gebied waar ruim 1,3 miljoen mensen wonen. Het werkgebied ligt in de provincies Noord-Holland, Utrecht en een klein stukje van Zuid-Holland. Het algemeen bestuur van Waterschap AGV heeft 30 leden. Leden van het dagelijks bestuur zitten ook in het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat sinds juni 2019 uit vier leden afkomstig van de VVD, PvdA, Water Natuurlijk en Ongebouwd. De dijkgraaf is zowel de voorzitter van het dagelijks als van het algemeen bestuur.

In “Waterbetrokken: bestuursakkoord 2019-2023” staan de plannen voor de komende periode omschreven.

Het Waterschap AGV werkt in een voor Nederland unieke constructie met Waternet. Waternet is het enige waterbedrijf in Nederland dat zorgt voor de hele waterkringloop. Waternet werkt namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam. Zo worden kosten bespaard en kunnen werkzaamheden beter georganiseerd worden. Het Waterschap neemt het besluit en Waternet neemt de uitvoering voor haar rekening.

Wettelijke taken van de secretaris-directeur

De secretaris-directeur staat het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter als eerste adviseur terzijde bij de uitoefening van hun taak. Zij/ hij is aanwezig in de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. De secretaris-directeur tekent de uitgaande stukken mee van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.

Andere taken van de secretaris-directeur

 • Bestuursadvisering: borgen en bewaken van zorgvuldige besluitvorming van het bestuur. Draagt zorg voor kwaliteit van bestuurlijke stukken en ziet toe op de bestuurlijke planning. Verantwoordelijkheid voor een heldere communicatie en ondersteuning richting AB, DB en Dijkgraaf.  
 • Initiëren, ontwikkelen en onderhouden van externe samenwerkingsrelaties op politiek-bestuurlijk niveau.
 • De secretaris-directeur initieert en coördineert samen met de dijkgraaf het proces van bestuurlijke ontwikkeling en versterkt daartoe de synergie tussen AB, DB en ambtelijke organisatie.
 • De secretaris-directeur stelt in overleg met de dijkgraaf de agenda voor de vergadering van het DB en AB op.
 • De secretaris-directeur bewaakt de integriteit van het bestuur en spreekt zo nodig bestuursleden hierop aan.

De secretaris-directeur is tevens lid van de directie van Waternet en fungeert daarmee als directe sparringspartner van de algemeen directeur van Waternet. In deze rol heeft de secretaris-directeur de volgende taken:

 • verantwoordelijkheid voor de aansturing van de afdeling Bestuurs- en Directieondersteuning (BDO), die zowel het bestuur van Waterschap AGV, de gemeente Amsterdam als het bestuur en de directie van Waternet adviseert en ondersteunt;
 • als directielid van Waternet meebeslissen over de ontwikkeling en doelen van de organisatie;
 • toezien op de vertaling van de bestuurlijke ambities in doelen en opdrachten voor de ambtelijke organisatie en de verantwoording hierover aan het bestuur;
 • focus op de bestuurlijke sensitiviteit van de organisatie en zorgvuldigheid van de beleidsvoorbereiding;
 • de verantwoordelijkheid voor de crisisorganisatie van Waternet.
 • deelname aan de vergaderingen van het stichtingsbestuur van Waternet en bereidt deze ook samen met de dijkgraaf en een delegatie uit DB en AB voor;
 • daarnaast heeft de secretaris-directeur de bevoegdheid (statutair geregeld) om, naast het advies van Waternet, een eigen advies uit te brengen aan het dagelijks bestuur van Waterschap AGV in het geval de secretaris-directeur van mening is dat het directie advies onvoldoende het belang van het waterschap in ogenschouw heeft genomen.

Externe vertegenwoordiging

De secretaris-directeur heeft een belangrijke externe taak:

 • verschillende werkverbanden en commissies vanuit de Unie van Waterschappen;
 • directeuren overleg veiligheidsregio’s Amstelland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht;
 • directeuren crisisoverleg West Nederland (6 waterschappen);
 • overleg met IPO, VEWIN, VNG en ministeries;
 • verschillende werkverbanden binnen de MRA;
 • overleg Noord Hollandse Waterschappen;
 • overleg gemeentesecretarissen in de regio.

Algemene kennis en ervaring

 • ruime ervaring binnen de overheid met bestuurlijke en politieke besluitvorming en ontwikkelingen;
 • bestuursbewustzijn: het vermogen om het bestuur in positie te brengen ten opzichte van de ambtelijke organisatie om zijn/ haar bestuurlijke rol optimaal te kunnen vervullen;
 • bestuur voortdurend scherp te houden op de implicaties van de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid;
 • in staat zijn de ambitie van het bestuur te vertalen naar de organisatie.

Persoonlijkheid en cultuur

 • stevige persoonlijkheid. Tegenspel kunnen bieden, assertief zijn en onderhandelingsvaardig. Op een onafhankelijke wijze oordeel kunnen vormen over complexe dossiers en hierover adviseren;
 • vanwege de constructie met Waternet heeft de secretaris-directeur geen hiërarchische verantwoordelijkheid voor de ambtelijke organisatie. Dit vraagt om persoonlijk leiderschap en het vermogen om vanuit zelfbewustzijn over eigen positie te inspireren en te overtuigen;
 • diplomatiek, beschikt over bestuurlijke sensitiviteit en gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen. Souplesse tonen in een complex politiek bestuurlijk krachtenveld;
 • kunnen schakelen op verschillende niveau;
 • sociaalvaardig, verbinder, teamspeler en netwerker;
 • stimulerend: neemt mensen mee, is creatief in keuze van werkvormen en creëert draagvlak voor overtuigingen, oplossingen en beslissingen;
 • resultaatgerichte en dienend persoonlijkheid. Geen groot ego.

Remuneratie

De functie is gewaardeerd volgens schaal 17 van de CAO Waterschappen. Het maximum van schaal 17 bedraagt vanaf 1 januari 2020 maximaal € 9.455,- per maand gebaseerd op een 36-urige werkweek. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat.

Procedure

Maes & Lunau Executive Search ondersteunt Waterschap Amstel Gooi en Vecht tijdens de selectieprocedure voor de secretaris-directeur.

 • De voorselectie is in handen van Maes & Lunau, waar een eerste interview zal plaatsvinden
 • CV-presentatie
 • Eerste gespreksronde met de selectiecommissie bestaande uit de dijkgraaf, een lid van het DB, twee leden van het AB en de algemeen directeur van Waternet
 • Eventueel vervolggesprek met de selectiecommissie
 • Kennismaking met een vertegenwoordiging van de OR van Waternet
 • Nagaan referenties
 • Arbeidsvoorwaardengesprek
 • Benoeming door het algemeen bestuur van Waterschap Amstel Gooi en Vecht

Solliciteren

U kunt reageren op deze functie via de website van Maes & Lunau.

Meer informatie

Over de vacature

Ed den Ouden
Maes & Lunau
Telefoonnummer: 020-535 62 85
E-mailadres: ed.denouden@maeslunau.com

Over de sollicitatieprocedure

idem