Secretaris-directeur College van Toezicht Auteurs- en naburige rechten

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
College van Toezicht Auteurs- en naburige rechten (CvTA)
Salarisschaal
16
Vacaturenummer
BABD   221-21
Publicatiedatum
4 juni 2021
Sluitingsdatum
23 juni 2021

College van Toezicht Auteurs- en naburige rechten

Het College van Toezicht Auteurs- en naburige rechten (CvTA) is op zoek naar een energieke en resultaatgerichte secretaris-directeur met interesse voor het werkgebied van auteursrechten, een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, een degelijke juridische achtergrond, een flexibele werkhouding ("meewerkend voorman/-vrouw") en een verbindend en ontwikkelingsgericht leider voor de staf.

Lees meer over het College van Toezicht Auteurs- en naburige rechten.

Secretaris-directeur

De secretaris-directeur:

 • is eindverantwoordelijk voor het (goede) functioneren van de staf van het CvTA ten behoeve van een adequate ondersteuning van het College bij het uitvoeren van zijn taken en verantwoordelijkheden, onder meer door:
  - het als secretaris zorgdragen voor de deugdelijke voorbereiding en afhandeling van Collegebesluiten en Collegevergaderingen;
  - het inhoudelijk en strategisch adviseren en ondersteunen van het College op in ieder geval de volgende gebieden: toezichtrechtelijke aangelegenheden, marktontwikkelingen (nationaal en internationaal), beleidsontwikkeling en ontwikkeling van wet- en regelgeving;
  - in samenwerking met de plaatsvervangend secretaris-directeur/senior jurist en de overige stafleden het 'vertalen' van wettelijke normen, trends en ontwikkelingen, naar een effectief toezichtbeleid;
 • is meewerkend voorman/-vrouw die jegens het College verantwoordelijk is voor de output van de staf zoals adviezen, aanwijzingen, besluiten, beleidsontwikkeling, het beleidskader, het jaarlijks toezichtrapport en kwartaalberichten;
 • draagt in samenwerking met de staf zorg en is verantwoordelijk voor de uitvoering van alle financiële en juridische toezichtstaken en- werkzaamheden;
 • is belast met de informatievoorziening, verslaggeving en verantwoordingsrapportage vanuit het CvTA aan de minister voor Rechtsbescherming), het parlement en het publiek, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving, kwaliteitsnormen en richtlijnen;
 • bereidt voor en voert, i.s.m. met het College, het periodiek bestuurlijk overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid, waarbij aandacht is voor de onderscheiden opdrachtgevers- en eigenaarsrol van het ministerie;
 • is verantwoordelijk voor risicogebaseerd toezicht op de collectieve beheersorganisaties (cbo’s), met specifieke aandacht voor financiële risico's op korte en lange termijn ter ondersteuning van het toezicht door het College;
 • is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering waaronder het coachend leiding geven aan de medewerkers die taken hebben met betrekking tot het secretariaat, de juridische advisering, de financiële administratie, de administratieve organisatie en interne controle, het beheer van de ICT en het contractbeheer (o.a. huisvesting en facilitaire aangelegenheden), opdat de organisatie voldoet aan de vereisten die gelden voor (uitvoerende) organisaties binnen de Rijksoverheid.

Taken extern van de secretaris-directeur

De secretaris-directeur vertegenwoordigt het CvTA en behartigt de belangen ervan, mét de voorzitter en de overige Collegeleden, naar cbo’s/obo’s, bestuurlijke-, maatschappelijke partners en relaties binnen bedrijfsleven en overheid, in het bijzonder met het ministerie van JenV in het kader van de opdrachtgever- en eigenaarsrol van het ministerie.

De secretaris-directeur ontwikkelt, onderhoudt en verbreedt een (contacten)netwerk met andere, vergelijkbare, toezichthouders in Nederland, het buitenland (EU-lidstaten) en de EU-commissie, gericht op het uitwisselen van kennis en ervaring.

De secretaris-directeur is een ‘spin in het web’ tussen College – staf en externe belanghebbenden. Weet een goede relatie te bewerkstelligen met de cbo’s en stakeholders door een combinatie van deskundigheid, intelligentie en senioriteit. Voert hierop actief relatiebeheer en is aanwezig bij relevante netwerkactiviteiten.

De secretaris-directeur onderhoudt een voor het CvTA relevant netwerk van bestuurlijke, maatschappelijke en wetenschappelijke contacten en realiseert een effectieve communicatie met de relevante belanghebbenden. In overleg met het College wordt zorggedragen voor de woordvoering en communicatie over besluiten, (toezicht)producten en (toezicht)processen, zoals de berichtgeving op de CvTA-website, de kwartaalberichten en het actief versturen van pers- of nieuwsberichten. Hiertoe behoort ook het zorgvuldig communiceren, mondeling en schriftelijk, n.a.v. klachten en of signalen van belanghebbenden.

Opgave

Het CvTA is een ZBO zonder rechtspersoonlijkheid en valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister voor Rechtsbescherming van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het CvTA heeft tot taak toezicht uit te oefenen op de inning en de verdeling van de auteursrechtelijke vergoedingen door ruim twintig collectieve beheersorganisaties en enkele onafhankelijke beheersorganisaties (cbo’s en obo’s). Het toezichtdomein van het CvTA is (sterk) onderhevig aan nationale en internationale ontwikkelingen. Het toezicht beweegt mee met deze ontwikkelingen.

Jouw opgave is om binnen de door het College geformuleerde kaders invulling te geven aan de wettelijke taken waaruit het toezicht op het auteursrecht bestaat. Je doet hierbij zowel recht aan de onder toezichtstaande beheersorganisaties als aan de belangen van rechthebbenden en gebruikers.

Als secretaris-directeur ben je bovendien inhoudelijk adviseur van het College op het gebied van beleid, beheer en toezicht. Als secretaris-directeur geef je dagelijks leiding aan een professioneel en enthousiast team en optimaliseer en borg je, in samenspraak met het College, de kwaliteit van de staf met ruimte voor eigen professionaliteit, aandacht voor resultaatgerichte sturing, persoonlijke ontwikkeling en teambuilding en het optimaliseren van interne werkprocessen, waardoor onder andere de goede uitvoering van (de lopende) dossiers wordt gewaarborgd.

Als secretaris-directeur ben je in staat om complexe dossiers op inzichtelijke, efficiënte en verantwoorde wijze te ontsluiten en de feitelijke en juridische inzichten (feiten en rechtsvragen) te verwoorden en voor overleg en/of besluitvorming aan het College voor te leggen, respectievelijk de behandeling ervan zelfstandig of met behulp van externe deskundigen te vervolgen en neer te (doen) leggen in conceptteksten.

Wie ben je?

 • Een jurist met een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en voor juridische complexe materie. Je beschikt over zodanige analytische, structurerende en redactionele vaardigheden.
 • Je bent in staat om te schakelen tussen strategisch en operationeel niveau, zowel intern als extern. Je beschikt over uitstekende netwerkvaardigheden.
 • Je beschikt over visie, signaleert ontwikkelingen uit de markt op het vakgebied en vertaalt dit naar strategisch beleid.
 • Je beschikt over leidinggevende kwaliteiten (scholing, vaardigheden en persoonlijkheid) en leidinggevende ervaring, die zijn toegesneden op de aard, omvang van de staf, respectievelijk op de door de staf te realiseren output en de daarbij behorende inrichting en kwaliteit van de organisatie.
 • Je beschikt over helicopterview, kan boven de materie hangen en behoudt overzicht in combinatie met vaardigheden op het gebied van planning van werkzaamheden en het bewaken van deadlines. Weet daarmee een klimaat te creëren waarin de staf van het CvTA controle en rust uitstraalt.
 • Je vindt het leuk om te bouwen aan een organisatie en inhoud te geven aan de veranderopgave waarin professionaliteit, effectiviteit, deskundigheid en prettige onderlinge werkverhoudingen belangrijke doelstellingen zijn.
 • Je vindt een goede werksfeer binnen de staf belangrijk en streeft extern naar prettige werkrelaties van het CvTA met alle relevante stakeholders.
 • Je kan onafhankelijk, zelfstandig/autonoom opereren en durft verantwoordelijkheid te nemen binnen het eigen mandaat. Je hebt een goed en vanzelfsprekend gevoel voor de bepaling van de balans tussen zelfstandigheid, autonomie en het zo goed mogelijk faciliteren van het College.
 • Je bent resultaatgericht met een zakelijke benadering die effectief kan opereren in zowel een ambtelijke als een meer bedrijfsmatige omgeving.
 • Je neemt zelf initiatieven en bent proactief. Je komt met verbetervoorstellen (van passend belang en urgentie) om de organisatie te verbeteren en draagt zorg voor de implementatie van aangenomen verbetervoorstellen.
 • Je beschikt over adviserende kwaliteiten, bent communicatief sterk en in staat om Collegeleden mee te nemen in de diverse (juridische) processen en tijdig te betrekken op momenten dat er belangenafwegingen dienen te worden gemaakt.
 • Je durft ook weerwoord te bieden aan Collegeleden en weet met goede argumenten en de juiste adviesstijl anderen te overtuigen en durft ook tijdig richting het College aan te geven dat er teveel gevraagd wordt van de directeur en de Staf en dat er prioriteiten gesteld moeten worden.
 • Je kan goed omgaan met druk en stress, zowel richting eigen medewerkers, College en derden. Weet daarbij ook een goede balans te houden tussen privé en werk.

Wat bieden we?

 • De kans om op topniveau bij een ZBO een toezichthoudende rol te vervullen.
 • Leiding te mogen geven aan getalenteerde en bevlogen professionals.
 • Salariëring volgens CAO Rijk, schaal 16. Naast het salaris ontvangt u 16,37 procent Individueel Keuzebudget over uw salaris. Onderdeel daarvan is 8 procent vakantiegeld.
 • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de cao Rijk.
 • Het CvTA houdt kantoor in het centrum van Amsterdam.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Een selectieassessment - in het geval u geen ABD-topmanager bent - en een veiligheidsonderzoek (A-screening AIVD) maken onderdeel uit van de procedure. Ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Anders kijken. Meer zien. Een divers en inclusief JenV

Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving en we gebruiken de kracht van de diversiteit van onze medewerkers om samen resultaten te halen voor Nederland. Hierbij staan openheid naar elkaar, transparantie in wat we doen en sensitiviteit voor wat in de maatschappij speelt voorop. Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt en zich kan ontwikkelen. Daarom bevorderen we het werken in divers samengestelde teams.

Achtergrondinformatie CvTA

Het College van Toezicht Auteurs- en naburige rechten (CvTA) heeft tot taak toezicht uit te oefenen op de inning en de verdeling van de vergoedingen door ruim twintig collectieve beheersorganisaties en enkele onafhankelijke beheersorganisaties (cbo’s en obo’s). Deze beheerorganisaties zijn belast met de inning en/of de verdeling van vergoedingen op grond van auteurs- en naburige rechten. Voorbeelden van een cbo zijn Buma Stemra, Stichting Thuiskopie en de Stichting Reprorecht. Vanwege het economische belang van de sector en omdat de collectieve beheersorganisaties over een exploitatiemonopolie beschikken, is er een wettelijke regeling voor het toezicht op een rechtvaardige incasso en repartitie van auteursrechtelijke en nabuurrechtelijke vergoedingen. De taken en bevoegdheden van het College zijn vastgelegd in de wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (Wet toezicht cbo’s). Deze wet implementeert de EU richtlijn collectief beheer (2014/26/EU).

Het CvTA is een zelfstandig bestuursorgaan dat zijn werkzaamheden verricht binnen de beleidskaders van drie departementen: Justitie en Veiligheid (JenV die tevens de eigenaarsrol invult), het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Het CvTA is onafhankelijk en draagt als stabiele factor bij aan de continuïteit, de effectiviteit en het goed functioneren van de beheerorganisaties.

Het CvTA opereert in een context waarin de wetgever, de producenten, uitgevers, exploitanten, makers, vertolkers en gebruikers (betalingsplichtige bedrijven, particulieren en overheden) van beschermde werken een rol spelen, naast de, wetenschap, de rechter en ook andere toezichthouders (ACM) en geschillenbeslechters (geschillencommissie zakelijk). Het CvTA houdt bij de invulling van zijn toezichtstaak rekening met zowel de belangen van rechthebbenden als die van de betalingsplichtigen. In de uitoefening van zijn rol heeft het CvTA daarom tevens rekening te houden met belangengroepen en brancheorganisaties (zoals het Platform Makers, de Mediafederatie en VNO/NCW).

De branche is privaatrechtelijk van karakter, commerciële overwegingen spelen een belangrijke rol. De cbo’s hebben het karakter van monopolistische aanbieders met een grote verscheidenheid van gebruikers (groot, klein, privaat, publiek). Zij dienen namens de rechthebbenden die zij vertegenwoordigen, overeenstemming te bereiken over de voorwaarden en tarieven van het gebruik van beschermd werk.

Tevens kennen de cbo’s verschillende rechtsvormen met hetzelfde uitvoeringsproces: sommige cbo’s zijn stichtingen en andere kennen een verenigingsstructuur. Heffing, betaling en repartering via de vele organisaties van rechthebbenden maken de sector complex. Het CvTA ziet er onder meer op toe dat beheerorganisaties de verschuldigde vergoedingen voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken op rechtmatige wijze en tegen redelijke beheerskosten innen en tijdig verdelen onder rechthebbenden. Daarnaast ziet hij erop toe dat er transparante tariefstructuren worden gehanteerd en dat de cbo’s voldoende zijn uitgerust om hun taken naar behoren uit te voeren.

Het CvTA heeft als toezichthouder op grond van de Wet toezicht, richting cbo’s verschillende instrumenten ter beschikking met zowel een preventief als een restrictief karakter. Zo moeten tariefswijzigingen, repartitiereglementen en statutenwijzigingen vooraf ter goedkeuring worden voorgelegd aan het CvTA. Meer restrictieve instrumenten zijn bijvoorbeeld het geven van adviezen en aanwijzingen, het opleggen van een last onder dwangsom, het opleggen van een verbetertraject of een boete. Het CvTA heeft de bevoegdheid alle medewerking te vorderen die nodig is voor de uitoefening van het toezicht en, indien het daartoe gronden aanwezig acht, de boekhouding van een cbo te laten onderzoeken door een accountant. Daarnaast adviseert het CvTA en draagt het bij aan het ontwikkelen en uitvoeren van wet- en regelgeving en beleid in Nederland en in Europa. Het CvTA functioneert in een Europese context. Het opereren van collectieve beheerorganisaties is in hoge mate geharmoniseerd binnen de Europese Unie.

Het College bestaat uit drie leden. De leden worden benoemd door de minister van Justitie en Veiligheid op grond van hun deskundigheid, hebben zitting op persoonlijke titel en oefenen hun functie uit zonder last of ruggenspraak. Het College wordt ondersteund door de staf, die beslissingen juridisch, financieel en administratief voorbereidt. Aan het hoofd van de staf staat de secretaris-directeur. De secretaris-directeur is eindverantwoordelijk voor de staf. De secretaris-directeur legt hierover verantwoording af aan het College. De secretaris/directeur wordt eveneens door de minister van JenV benoemd. De secretaris van het College is tevens directeur van de (kleine specialistische) staf van in totaal 6 medewerkers.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw motivatiebrief en CV als PDF onder vermelding van vacaturenummer BABD   221-21 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

mr. drs. G.A. Kaai
interim-secretaris-directeur
Telefoonnummer: 06-25 73 64 77
E-mailadres: g.kaai@cvta.nl

Over de sollicitatieprocedure

Max Arler
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-55 44 11 70
E-mailadres: max.arler@minbzk.nl