Secretaris-generaal AZ

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Algemene Zaken
Salarisschaal
19
Vacaturenummer
BABD 774 – 19
Publicatiedatum
14 februari 2020
Sluitingsdatum
1 maart 2020

Het ministerie van Algemene Zaken

'Eenheid als opdracht, kwaliteit als drijfveer.' Algemene Zaken (AZ) coördineert en zorgt voor continuïteit en eenheid in het regeringsbeleid. AZ is vooral dienstverlenend en ondersteunend. Ons product is een goed en zorgvuldig proces en kwaliteit in beleid, besluitvorming en communicatie. Dat kun je niet vastpakken, maar het is wel belangrijk.

Logistiek én inhoudelijk is AZ de smeerolie in de machinekamer van de Haagse besluitvorming – de ministerraad. We ondersteunen de minister-president in zijn bijzondere verantwoordelijkheid voor het Koninklijk Huis, de eenheid van regeringsbeleid en in zijn rol in Europa.

Met onze 400 medewerkers bevorderen wij het algemene regeringsbeleid. Onze belangrijkste taken zijn de ondersteuning van de minister-president bij de coördinatie van het algemene regerings- en communicatiebeleid. Bekend zijn het Kabinet Minister-President, de Directoraat-Generaal Rijksvoorlichtingsdienst en de Dienst Publiek en Communicatie.

Ook het bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering, is onderdeel van onze organisatie. De directie Financieel-Economische Zaken en de directie Bedrijfsvoering ondersteunen onze activiteiten.

De secretaris-generaal

De secretaris-generaal (SG) van AZ is een gezaghebbende manager én -adviseur die op topniveau ervaring heeft in de Rijksdienst. Die zich overtuigend kan verbinden aan de missie van AZ. Hij/zij is eerste adviseur van en klankbord voor de minister-president. Hij/zij geeft duiding aan ontwikkelingen in bestuurlijk Nederland en vertolkt met gezag de bestuurlijke visie van het kabinet. Daarnaast geeft de SG invulling aan de positiebepaling van het departement binnen de rijksdienst.

De SG is een kundig regisseur op hoog politiek-bestuurlijk niveau die initieert, verbindt en realiseert. Hij/zij fungeert als boegbeeld in een complex politiek bestuurlijk krachtenveld en is intern de spil in het departement.

De functie

De SG ondersteunt en adviseert de minister-president in de uitvoering van zijn taken. Hij/zij is, samen met de DG RVD en de pSG, adviseur van en klankbord voor de Minister-president, vanuit een brede interesse in het openbaar bestuur en de politieke verhoudingen.

De SG heeft de ambtelijke leiding van het departement en is eindverantwoordelijk voor het functioneren van het ministerie en draagt zorg voor de afstemming tussen, en verbinding van, de onderdelen. Hij/zij opereert als voorzitter van de Bestuursraad.

De SG is tevens Hoofd Kabinet Minister-President; hij/zij fungeert in dit team als meewerkend voorman. Hij/zij draagt zorg voor de coördinatie van aangelegenheden met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

De SG houdt waar nodig namens de Minister-president contacten met bestuurders, leden van de Staten-Generaal, bedrijven en het corps diplomatique.

De SG is voorzitter van het overleg van de secretarissen-generaal (SGO) en is medeverantwoordelijk voor rijksbrede strategie, beleid en implementatie. Hij/zij is tevens voorzitter van diverse ambtelijke voorportalen.

Gevraagde competenties, kennis en ervaring

De SG heeft oog voor de verschillende belangen, de samenhang en verbinding tussen alle departementen. Hij/zij is in staat snel te schakelen tussen een veelheid aan onderwerpen en tussen hoofdlijnen en details. Als de druk oploopt is hij/zij in staat rust en overzicht te behouden. Hij/zij kan goed luisteren, is oplossingsgericht en is besluitvaardig en doortastend waar nodig.

De kandidaat heeft ervaring met het op topniveau aansturen van een organisatie binnen de rijksdienst. Hij/zij heeft ervaring met beleidsprocessen en besluitvorming, bij voorkeur op verschillende departementen. Hij/zij heeft ervaring met medezeggenschap en zorgt voor een goede samenwerkingsrelatie.

De kandidaat beschikt over ervaring met crisismanagement. Hij/zij heeft bij voorkeur kennis van het sociaal-economische domein en ervaring met internationaal beleid en diplomatie. Hij/zij heeft gevoel voor constitutionele verhoudingen.

Persoonlijke typering: de kandidaat beschikt over relativeringsvermogen en humor. Hij/zij plaatst het behalen van resultaten boven zichzelf. Hij/zij inspireert, is verbindend en empathisch.

Publiek leiderschap

Publieke leiders beschikken over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de rijksbrede Visie op publiek leiderschap. Deze kernkwaliteiten zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Criteria Algemene Bestuursdienst

Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht, etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komt ten goede aan de kwaliteit van de manager. De rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

  • managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
  • divers en veelzijdig samengestelde teams.

De functie van secretaris-generaal valt onder de Algemene Bestuursdienst en behoort tot de topmanagementgroep (TMG) van het Rijk. De SG wordt benoemd voor een periode van maximaal 7 jaar. Dit betekent dat de uiteindelijke kandidaat niet alleen op de onderhavige positie, maar ook op andere TMG-functies benoembaar moet zijn.

Het betreft een vertrouwensfunctie; een AIVD-onderzoek, categorie A is daarom voorwaarde om de functie te vervullen.

Er kan gekozen worden voor de inzet van een assessment. Ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 774 – 19 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Bram de Klerck
directeur-generaal voor de Algemene Bestuursdienst
Telefoonnummer: 070-426 73 36 (secretariaat)

Over de sollicitatieprocedure

Mariska Dee
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06 46 62 75 87
E-mailadres: Mariska.Dee@minbzk.nl