Secretaris-generaal bij BZK

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Salarisschaal
19
Vacaturenummer
DGABD 347-23
Publicatiedatum
12 september 2023
Sluitingsdatum
26 september 2023

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beschermt, bewaakt en bouwt aan de basis van onze samenleving; de democratische rechtsstaat. In Nederland en de Caribische delen van ons Koninkrijk. Ons grootste goed en uitgangspunt daarbij is de Grondwet en wat we daarin hebben afgesproken. Dat iedereen meetelt bijvoorbeeld. Dat je altijd en overal kan zijn wie je bent, kan vinden wat je vindt, gelijke kansen hebt en mee kan doen. Thuis, op school en op het werk. Offline en online. En dat iedereen prettig kan wonen in een fijne omgeving. We doen dat voor de samenleving én werken tegelijk aan de basis voor de hele rijksoverheid. Zodat andere ministeries hun werk voor Nederland ook goed kunnen doen. Een Rijksoverheid die dienstbaar, dichtbij en rechtvaardig is.

Meer informatie over het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het organogram van BZK.

Entree van het gebouw van het ministerie van BZK

De opgave

Als secretaris-generaal van BZK (SG) geef je, samen met je collega-bestuursraadleden, leiding aan een departement dat midden in de actualiteit staat met permanente maatschappelijke en politieke aandacht. Je hebt dagelijks te maken met onderwerpen die een grote impact hebben op de samenleving en die het leven van mensen in Nederland medebepalen.

Departementaal

De onderwerpen waar het ministerie zich o.a. mee bezighoudt gaan over democratie en bestuur, Grondwet en grondrechten, ruimtelijke ordening en leefomgeving, volkshuisvesting en bouwen, waardengedreven digitalisering, openbaarheid, Koninkrijksrelaties, het Rijk en de publieke sector, de Algemene Bestuursdienst en inlichtingen en veiligheid. Ook de maatschappelijke en innovatieve ontwikkelingen om zaken als Artificial intelligence (AI), informatisering en robotisering te includeren staan op de agenda van het ministerie.

Dat lijkt zeer divers – en dat is het ook – maar toch hebben ze één ding gemeen: ze gaan allemaal over de basis van onze samenleving. BZK beschermt en bewaakt die, en bouwt daaraan. Jij hebt hierbij een visie en bent de verbindende factor tussen de politiek-bestuurlijke wereld, interdepartementaal, medeoverheden en de uitvoering. Binnen de organisatie bouw je verder aan de gezamenlijke bijdrage en het gezamenlijke verhaal. Je streeft naar diversiteit binnen de organisatie in de breedste zin van het woord en benut dit als een kans en draagt zorg voor een inclusieve en een sociaal veilige organisatie en je waarborgt de omgangsvormen hiervoor in het departement.

Je bent ervoor verantwoordelijk dat – binnen de politieke kaders die de bewindslieden hebben vastgesteld – de beleids- en bedrijfsvoeringsagenda voor het hele departement wordt ingevuld en uitgevoerd. Je hebt daarbij oog voor nieuwe ontwikkelingen die raken aan het werkterrein van BZK, de doorvertaling hiervan en ook de uitvoering van het kabinetsbeleid.

De grote politieke belangstelling en de veelheid aan onderwerpen vragen soms om het maken van keuzes, waarbij je stelling kan en durft in te nemen, zowel richting de organisatie als richting bewindspersonen. Het is daarbij belangrijk dat je een sterke affiniteit en voldoende kennis hebt van de onderwerpen waar BZK over gaat.

We zoeken een SG die samen met de collega’s uit de Bestuursraad de organisatieontwikkeling met kracht voortzet. Daarbij beschouw je de rol van alle onderdelen van BZK gelijkwaardig. Verder zorg je voor de borging en doorontwikkeling van de (kwaliteit van de) organisatie en processen van het departement. Je betrekt hierin de resultaten uit het medewerkersonderzoek. Je hebt een visie over zaken als het strategisch P-beleid, het functiegebouw Rijk en hebt oog voor de werkdruk van je medewerkers.

Je stimuleert en werkt toe naar een omgeving waar gelijke kansen voor iedereen vanzelfsprekend zijn. Zodat BZK een goede en voor iedereen herkenbare en vertrouwenwekkende afspiegeling van de maatschappij is. Je staat ‘in het nu’, met faciliterend leiderschap en met een eigentijdse wijze van werken. In samenwerking met de pSG waarborg je de goede verbinding tussen het kerndepartement en de eigen uitvoeringsorganisaties, ZBO’s en agentschappen. Je vervult in dit kader zelf de rol van eigenaar van het Rijksvastgoedbedrijf.

Interdepartementaal

BZK is ook beleidsverantwoordelijk voor het functioneren van de rijksdienst als geheel. Denk aan het Rijk als werkgever, beveiliging van gebouwen, beheer van vastgoed en de rijksbrede bedrijfsvoering. Daarmee is BZK ook thuisbasis voor diverse uitvoeringsorganisaties en rijksbrede programma’s op het gebied van grenzeloos samenwerken, ambtelijk vakmanschap en politiek-ambtelijke verhoudingen. Hier heb je een visie op en een duidelijke voortrekkersrol op bepaalde rijksbrede onderwerpen, dit vanuit je rol als bestuurder van de GOR Rijk en vanuit het ministerie van BZK voor de Rijksdienst.

Je vormt een team met de collega’s in het SGO en staat daarmee ook voor de rijksbrede opgaven. Hierbij werk je ook samen met je collega’s van het SGO, onder meer aan de hand van de “Ontwikkelagenda Waardenvol Werken” die afgelopen jaar is opgesteld. Samen breng je die verder. Interdepartementaal vervul je daarnaast een adviserende rol op thema’s als openbaarmaking, digitalisering, de principes van de gedecentraliseerde eenheidsstaat en de democratische rechtstaat.

Nationale Veiligheid

Een bijzonder DG binnen BZK is de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Dit DG heeft wettelijk verankerde bijzondere taken en bevoegdheden waarvan de voorbereiding en de uitvoering de hoogste zorgvuldigheid vragen.

In aanwezigheid van de SG BZK geeft de minister van BZK toestemming voor het inzetten van een aantal bijzondere bevoegdheden. De SG BZK staat de minister terzijde bij de contacten met de toezichthouder (CTIVD), de toetsingscommissie (TIB) en bij de parlementaire verantwoording (CIVD).

Ook is de SG BZK lid van het ambtelijke voorportaal (CVIN) voor de onderraad voor de Veiligheid en Inlichtingen, waarin de minister zitting heeft. Minister, SG BZK en DG AIVD zorgen in een gezonde driehoek voor evenwicht en zorgvuldigheid bij het functioneren en de taakuitoefening van de AIVD.

Medezeggenschap en overleg vakbonden

Je bent de bestuurder van de Ondernemingsraad Kern (ORK), de Departementale Ondernemingsraad (DOR) van BZK en de Groepsondernemingsraad Rijk (GOR Rijk). Je hebt hierin ruime ervaring, een positieve houding en de ambitie voor een gelijkwaardige samenwerking met de medezeggenschap. Je staat open voor de speerpunten van de medezeggenschapsorganen (w.o. diversiteit & inclusie, sociale veiligheid en leiderschap). Je bent daarnaast gesprekspartner in het Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO) en participeert in die hoedanigheid ook in het Sectoroverleg Rijk.

Als secretaris-generaal ben je integraal eindverantwoordelijk voor het hele ministerie van BZK en de beleidsontwikkeling. Deze taken voer je samen uit met je bestuursraad die bestaat uit de plaatsvervangend secretaris-generaal en de directeuren-generaal. De bestuursraad heeft een vrij nieuwe samenstelling. Dit betekent dat er ook aandacht moet worden besteed aan het verder bouwen van het team.

Reguliere taken en verantwoordelijkheden van de SG BZK

 • Je bent de eerste adviseur van de bewindspersonen van BZK en je bent lid van het stafoverleg bewindslieden.
 • Je bent voorzitter van de Bestuursraad van BZK.
 • Je bent lid dan wel (plaatsvervangend) voorzitter van voorkomende interdepartementale overlegorganen en ambtelijke voorportalen en onderraden.
 • Je neemt deel aan het overleg van de secretarissen-generaal (SGO) en bent medeverantwoordelijk voor rijksbrede strategie, beleid en implementatie daarvan. Daarnaast lever je een bijdrage aan de bedrijfsvoering van het Rijk en de uitvoering van de ontwikkelagenda van de Rijksdienst.
 • Je draagt bij aan de externe vertegenwoordiging van het ministerie naar andere departementen, het openbaar bestuur, onder andere door frequente contacten met VNG, IPO en UvW, maar ook met individuele bestuurders.
 • Je waarborgt de verbinding en de onderlinge gelijkwaardigheid tussen wetgeving, beleid en uitvoering.

Wat vraagt dit van jou?

 • Je hebt ervaring met het op topniveau aansturen van een grote, complexe organisatie in het openbaar bestuur, en ook ervaring met de uitvoeringspraktijk.
 • Je hebt ervaring in het succesvol omgaan met cultuurverschillen tussen verschillende regio’s in het land.
 • Je hebt een intrinsieke visie op publiek leiderschap in relatie tot de nieuwe bestuurscultuur (Randstad versus Regio’s).
 • Je hebt een uitstekend gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen en ruime ervaring in het politieke-bestuurlijke krachtenveld en gezag in het Haagse veld.
 • Je hebt gevoel voor, kennis van, en bij voorkeur ervaring met de complexiteit van het krachtenveld waarin BZK acteert en je hebt een breed netwerk interdepartementaal en bij medeoverheden.
 • Je beschikt over kennis van beleids-, uitvoerende en toezichthoudende dimensies van de taken van BZK.
 • Je hebt ervaring met de medezeggenschap en vakbonden.
 • Je hebt oog voor de verschillen in politieke en ambtelijke verantwoordelijkheden.
 • Je bent innovatief en laat zien voor je organisatie te staan en tegenspraak te bieden indien nodig en te ontvangen.
 • Je bent een teamspeler in de bestuursraad. Je behoudt en stimuleert de collegiale sfeer en goede samenwerking en kan daarbij een coachende rol aannemen.
 • Je bent in staat om – gezien de grote maatschappelijke relevantie van de onderwerpen - met media-aandacht om te gaan.
 • Je hebt een belangstellende houding en bent het boegbeeld voor een open cultuur en hebt aandacht voor cultuurverschillen binnen het ministerie, waarin je stimuleert dat collega’s onderling feedback geven en ontvangen; denk hierbij ook aan discussies over ambtelijke en politieke verhoudingen en als ministerie voor de Rijksdienst.
 • Je hebt een nadrukkelijke voortrekkersrol voor een meer diverse en inclusieve Rijksoverheid.

Wat bieden we?

 • Leidinggeven aan een ministerie met bevlogen mensen die allemaal gedreven zijn om Nederland beter te maken.
 • Een salaris tussen de € 8.631,73 en € 11.307,26 bruto per maand (schaal 19). Daarbovenop ontvang je 16,37% van je salaris als individueel keuzebudget (IKB). Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen.
 • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Publiek leiderschap

Deze functie vraagt om zichtbaar publiek leiderschap. Als publiek leider stuur je op het realiseren van de maatschappelijke opgave. Daarbij schakel je soepel tussen de drie rollen die horen bij publiek leiderschap: maatschappelijk partner, politiek adviseur en manager in je eigen organisatie.

In welke rol je ook acteert en hoe dynamisch je speelveld ook is, je staat altijd voor de drie kernwaarden uit de rijksbrede visie op publiek leiderschap: gedeeld leiderschap, responsiviteit en morele motivatie. Dat betekent dat je weet hoe je mensen in je netwerk én in je eigen organisatie ‘aanzet’ en meeneemt. Je hebt goed afgestelde voelsprieten, bent respectvol en empathisch en weet wat er leeft en speelt.
Verder ben je intrinsiek gemotiveerd en heb je de veerkracht om ook in een complex spanningsveld bij te dragen aan het algemeen belang.

Als publiek leider onderken je het belang van een lange adem bij het boeken van resultaten. Je voelt je daarom verantwoordelijk voor de stabiliteit en continuïteit in je organisatie – en je betrekt die verantwoordelijkheid ook op jezelf.

Wil je weten of publiek leiderschap bij je past? Lees dan hier verder:

Publieke leiders binnen de Rijksoverheid (vanaf salarisschaal 15) vormen met elkaar de Algemene Bestuursdienst (ABD). Binnen de ABD ontmoeten publiek leiders elkaar voor uitwisseling van kennis en ervaring, en voor de permanente persoonlijke ontwikkeling die voorwaarde is voor duurzame inzetbaarheid.

Talent als basis, diversiteit als kracht

We zijn altijd op zoek naar medewerkers die het verschil willen maken voor Nederland. We zijn er als Rijksoverheid van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. In divers samengestelde teams werken aan maatschappelijke vraagstukken is effectiever, innovatiever – en maakt het werk leuker.

Bijzonderheden

Het betreft een vertrouwensfunctie. Een onderzoek van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst maakt deel uit van de selectieprocedure.

Een TMG-selectieassessment maakt deel uit van de procedure en mogelijk worden referenties opgevraagd.

Lees meer over het vacatureproces voor de topmanagementgroep.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur je motivatiebrief en cv als pdf onder vermelding van vacaturenummer DGABD 347-23 naar:

E-mailadres: abd-solliciteren@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Bas van den Dungen
Secretaris-generaal van het ministerie van Financiën
Telefoonnummer: 06-11 71 89 17
E-mailadres: b.e.dungen@minfin.nl

Over de sollicitatieprocedure

Max Arler
MD-consultant directoraat-generaal ABD
Telefoonnummer: 06-55 44 11 70
E-mailadres: max.arler@minbzk.nl