Secretaris-generaal bij Financiën

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Financiën
Salarisschaal
19
Vacaturenummer
BABD 714-19
Publicatiedatum
29 november 2019
Sluitingsdatum
9 december 2019

Ministerie van Financiën

Bij Financiën gaan we over het geld. Niet als doel, maar in dienst van een financieel gezond Nederland. Wij bewaken daarom de balans tussen inkomsten en uitgaven en borgen het goede functioneren van het financiële stelsel. Wij richten ons op het belang van de samenleving als geheel, op korte én lange termijn en zijn ons daarbij – met onze kernwaarden, samenwerken, integer, deskundig, duidelijk en durf in ons achterhoofd – bewust van de impact van ons handelen op alle burgers en bedrijven.

Wij heffen en innen belastingen en doen dat eerlijk en zorgvuldig. Wij zien erop toe dat de besteding van overheidsgeld en de vormgeving van ons fiscale stelsel zo goed mogelijk aansluiten bij de publieke belangen. Daartoe zetten wij in op evenwichtige besluitvorming, efficiënte uitvoering en effectief toezicht.

Beleidsbepalende ontwikkelingen

Als secretaris-generaal van Financiën heeft u dagelijks te maken met onderwerpen die een grote impact hebben op de samenleving en individuele burgers. U werkt midden in de actualiteit met permanente maatschappelijke en politieke aandacht.

Onderstaande thema’s vragen de komende jaren uw aandacht:

 • In economisch goede en minder goede tijden is het de rol van Financiën om de schatkist te bewaken. Maatschappelijke opgaven zoals de stikstofproblematiek, het klimaat, onderwijsvernieuwing, de toenemende zorgvraag of rechtstaat-ondermijnende criminaliteit vragen om een antwoord van het kabinet. Beleid en maatregelen kosten veelal geld. Wat betekent dit voor de begroting en de verdeling van uitgaven over al die belangrijke thema’s van de Nederlandse samenleving?
   
 • Rijksbreed groeit de aandacht voor de uitvoering van beleid. Voor Financiën vertaalt zich dat in een ingrijpende vernieuwingsagenda voor de Belastingdienst en een heroriëntatie op de vertaling van (fiscaal) beleid in uitvoering. Hoe komen we tot minder complexe en meer begrijpelijke en uitvoerbare belastingregels?
   
 • De financiële banken-crisis ligt achter ons. Nog steeds is de financiële sector hard aan het werk om het vertrouwen van de Nederlandse consument te verdienen. Hoe dit vertrouwen te behouden in een snel veranderende sector met nieuwe partijen en ontwikkelingen als crypto-currency en bedreiging door witwassen van crimineel geld en terrorismefinanciering? En, hoe richten we het toezicht op de financiële sector toekomstbestendig in?
   
 • De verhouding tussen Nederland en Europa beïnvloedt het werkterrein van Financiën. Welke beleidsterreinen lenen zich voor verdergaande samenwerking binnen Europa en welke rol moeten de bewindspersonen van Financiën hierin spelen? Een Europese vliegbelasting, een nieuw meerjarig financieel kader, maar ook hoe bereiden we ons als Financiën zo goed mogelijk voor op een mogelijk vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU zijn vraagstukken waar u als secretaris-generaal mee van doen krijgt.

Uw opgave

 • U geeft de komende jaren leiding aan samenhangende en doelmatige beleidsontwikkeling en -uitvoering op de beleidsterreinen van Financiën. U draagt daarin bij aan de invulling en uitvoering van de doelstellingen en beleidskeuzes van de bewindslieden van Financiën en het kabinet en u adviseert de beide bewindspersonen gevraagd en ongevraagd in de ruimste zin van het woord en vervangt hen in niet-politieke zin wanneer nodig. U bent de primaire sparringpartner van de bewindslieden.
   
 • U bent het boegbeeld van Financiën, samen met de andere leden van de Bestuursraad. U draagt actief de kernwaarden van Financiën uit en bent betrokken bij de ontwikkelopgaven van Financiën. Vanuit de reeds ingezette koers ontwikkelt Financiën een opener houding ten opzichte van de samenleving en innovatie. Financiën streeft naar een inclusieve cultuur waarin medewerkers met verschillende achtergrond floreren en waarin de menselijke maat voorop staat. U hebt daarin een voorbeeldrol en durft verrassende keuzes te maken, die passen bij de ontwikkelopgaven en een duurzaam kwalitatief sterk departement. Daarvoor zijn samenwerking, transparante besluitvorming, verbinding en contact met en tussen medewerkers en de samenleving cruciaal. U zet in op de verdere versterking van de interne samenwerking tussen de onderdelen en medewerkers van Financiën en draagt zorg voor een sterke verbinding tussen top en werkvloer. U bent bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden en onderhoudt een goede, open en transparantie relatie met de ondernemingsraad.
   
 • U geeft leiding aan de doorontwikkeling van de sturingsrelatie tussen beleid, uitvoering en toezicht. Dit betreft onder meer de governance van de belastingdienst, waarbij het kerndepartement en de belastingdienst vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid effectief samenwerken aan de uitvoering van het belasting- en toeslagenstelsel, rekening houdend met de belangen van burgers en bedrijven. Ook treedt u op als eigenaar de zelfstandige bestuursorganen AFM en DNB, waarbij u  vooral de continuïteit van deze organisaties borgt.
   
 • Samen met de secretarissen-generaal van de andere departementen draagt u de verantwoordelijkheid voor het goed functioneren en de ontwikkeling van de rijksdienst.

Wat vraagt dit van u?

 • U bent samenwerkingsgericht en daadkrachtig. Vanuit uw behoefte aan verbinding bouwt u bruggen tussen mensen en organisaties. U heeft een goed gevoel voor maatschappelijke ontwikkelingen en weet die voor het departement te vertalen. U bent communicatief, innemend en geïnteresseerd in de mening van anderen, u laat zich adviseren en durft te besluiten. U geeft om het welzijn van uw medewerkers. U bent zichtbaar aanwezig in de organisatie en u bent een boegbeeld en voorbeeld van de inclusieve cultuur die Financiën nastreeft.
   
 • Als bestuurder behartigt u de belangen van Financiën, binnen en buiten de organisatie. U bent transparant en proactief in uw handelen, helder in uw communicatie en duidelijk in waar u voor staat en in wat u van anderen verwacht.
   
 • U hebt oog voor verschillende belangen en u vindt de juiste balans tussen sturen en ruimte geven. U bent een stevige gesprekspartner voor uw interne en externe partners en voor de politieke leiding. U bent in staat een goede relatie op te bouwen met de medezeggenschap en de centrales van overheidspersoneel en slaagt erin constructief met hen samen te werken.

Vereisten voor de functie

 • ervaring met het op topniveau aansturen van een grote, complexe organisatie en affiniteit met de beleidsbepalende ontwikkelingen en de opgaven van Financiën;
 • ervaring met en inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen binnen de rijksoverheid in het algemeen en bij voorkeur de werkterreinen van het ministerie van Financiën in het bijzonder;
 • ervaring met het management van een overheidsorganisatie in de context met toezicht en een grote uitvoeringsorganisatie;
 • een breed netwerk binnen en buiten de Rijksoverheid.

Publiek leiderschap

Publieke leiders beschikken over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de rijksbrede Visie op publiek leiderschap. Deze kernkwaliteiten zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Criteria Algemene Bestuursdienst

Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht, etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komt ten goede aan de kwaliteit van de manager. De rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

 • managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
 • divers en veelzijdig samengestelde teams.

De functie van secretaris-generaal valt onder de Algemene Bestuursdienst en behoort tot de topmanagementgroep (TMG) van het Rijk. Dit betekent dat de uiteindelijke kandidaat niet alleen op de onderhavige positie, maar ook op andere TMG-functies benoembaar moet zijn.

Het betreft een vertrouwensfunctie, een AIVD-onderzoek, categorie A is daarom voorwaarde om de functie te vervullen. Daarnaast betreft het een als insider aangemerkte functie. Er kan gekozen worden voor de inzet van een assessment. Ook zullen referenties worden opgevraagd.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 714-19 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Marjolein Voslamber
plaatsvervangend directeur-generaal voor de Algemene Bestuursdienst
Telefoonnummer: 070-426 73 53 (secretariaat)

Over de sollicitatieprocedure

Muriel Verhees
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06 11 62 26 16
E-mailadres: m.verhees@minfin.nl