Secretaris-generaal bij BZ

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Salarisschaal
19
Vacaturenummer
BABD 646-19
Publicatiedatum
1 november 2019
Sluitingsdatum
17 november 2019

Organisatie

Het ministerie van Buitenlandse Zaken maakt ons Koninkrijk veiliger en welvarender en steunt Nederlanders en Nederlandse bedrijven in het buitenland. Samen met onze partners zetten wij ons in voor een rechtvaardige en duurzame wereld. Dit is de missie van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ), verantwoordelijk voor het samenhangend buitenlands beleid van Nederland. BZ is zowel een vakdepartement - verantwoordelijk voor buitenlandse politiek (inclusief veiligheidsbeleid, mensenrechten), Europese samenwerking, buitenlandse economische betrekkingen, ontwikkelingssamenwerking en consulaire zaken – als een coördinerend departement, omwille van samenhang in de (Konink)rijksbrede buitenlandse betrekkingen.

BZ bestaat uit het departement in Den Haag en zo'n 140 posten in het buitenland. Gezamenlijk zijn de circa 1900 medewerkers in Nederland en de circa 800 uitgezonden en 2200 lokale medewerkers buiten Nederland verantwoordelijk voor het formuleren, uitvoeren en uitdragen van ons buitenlands beleid. BZ kent, door de plaatsingsduur op functies, een grote mate van mobiliteit, zowel op het departement als internationaal. BZ voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. Het doet dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten en door bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent te streven naar diversiteit in sekse, sociale en culturele achtergrond, leeftijd en dergelijke.

Beleidsbepalende ontwikkelingen

Geopolitieke en economische machtsverschuivingen, waaronder toenemend protectionisme en het onder druk staande multilaterale handelssysteem, maar ook druk op universele mensrenrechten en de mindere vanzelfsprekendheid van een internationale ordening gericht op samenwerking, vergroten de onzekerheid en onvoorspelbaarheid om ons heen. Zo kent de Brexit een verloop dat in geen enkel scenario was voorzien, veranderen de trans-Atlantische relaties in hoog tempo en is de macht van China op het wereldtoneel aanzienlijk toegenomen. Landen als Iran en Rusland nemen een steeds assertievere houding aan.

Nederland richt zich mede op het beperken van risico’s die ontstaan door internationale conflicten en ontwikkelingen. We werken samen met internationale partners aan meer vrede, veiligheid en stabiliteit in de wereld. De veiligheid en welvaart van ons land zijn nauw verbonden met stabiliteit en welvaart in Europa. We zijn een innovatieve en open economie, en een groot deel van de banen in Nederland is gerelateerd aan de handel in de wereld. Nederland wil daarom dat in het werk van de Europese Unie de komende jaren vijf thema’s centraal staan: migratie, veiligheid, een sterke en duurzame economie die bescherming biedt, klimaat, en het behartigen van waarden en belangen in het buitenland.

In het kader van migratie blijven we inzetten op goede betrekkingen met de landen rondom de EU en in het oosten van Europa. Speerpunten zijn versterking van de rechtsstaat, bestrijden van corruptie en bevorderen van economische groei. Mondiale machtsverhoudingen nopen ons meer te investeren in de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid. Mensenrechten vormen het fundament van menselijke waardigheid en vrijheid, en staan aan de basis van open en vrije samenlevingen overal ter wereld. Het bevorderen van mensenrechten is ook in ons eigen belang, omdat een democratische rechtsstaat de beste voedingsbodem is voor welvaart, stabiliteit, groei en ontwikkeling.

De internationale uitdagingen zijn fors en talrijk. In veel ontwikkelingslanden is een nijpend gebrek aan werk en zinvol onderwijs voor de groeiende groep jeugdigen. De positie van vrouwen verbetert niet of nauwelijks, terwijl de ruimte voor maatschappelijke organisaties in veel landen krimpt. Meer mensen zijn op de vlucht of ontheemd door oorlog en geweld. Daarnaast worden effecten van klimaatverandering steeds zichtbaarder, vooral in kwetsbare ontwikkelingslanden.

Voor Nederlanders in het buitenland bundelen we zoveel mogelijk digitale overheidsdiensten in één loket. Ook wijzen we Nederlandse reizigers, samen met Belastingdienst en de Douane, in een campagne op het belang van een goede voorbereiding van hun reis. Het aanvragen van een visum wordt makkelijker; het aanvraagproces wordt volledig gedigitaliseerd.

Opgave, taken en verantwoordelijkheden

Als secretaris-generaal bent u voorzitter van de bestuursraad, en daarmee eindverantwoordelijk voor het uitzetten en actief uitdragen van de koers van de organisatie. U bent samen met de andere leden van de raad boegbeeld voor de ontwikkelagenda. De maatschappelijke relevantie van het werk van BZ staat daarbij voorop. Dat betekent dat onze blik naar buiten gericht moet zijn. Dat is tweerichtingsverkeer: we halen niet alleen de buitenwereld naar binnen, maar laten de buitenwereld ook onze resultaten zien en leggen er verantwoording over af. Dat vraagt aanpassingsvermogen, want de samenleving waarvoor wij werken en de wereld waarin wij leven veranderen in snel tempo: we moeten onze organisatie en processen hierop inrichten.

Van onze mensen vraagt het dat ze weten waar ze mee bezig zijn en waar de verantwoordelijkheden liggen. Geen maatschappelijke relevantie zonder goede en aansprekende resultaten; geen goede resultaten zonder een verscheidenheid aan mensen en ideeën om eraan te werken. Dit alles vraagt om een stevige bestuurlijke inzet. Daarbij bewaakt u de eenheid en eigenheid van het ministerie, heeft u oog voor het bijzondere karakter van BZ en het werk dat zijn medewerkers – waar ook ter wereld – verrichten en stimuleert u hierbij de diversiteit en inclusiviteit in de organisatie. Als secretaris-generaal bent u bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden en onderhoudt u een goede, open en transparantie relatie met de ondernemingsraad.

Als secretaris-generaal:

 • geeft u leiding aan het departement en aan het rijksbrede postennet van het Koninkrijk;
 • draagt  u bij aan invulling en uitvoering van de doelstellingen en beleidskeuzes van de bewindslieden van BZ en het kabinet;
 • adviseert u de beide bewindspersonen gevraagd en ongevraagd in de ruimste zin van het woord en vervangt u hen desgewenst in niet-politieke zin;
 • bent u verantwoordelijk voor samenhangende en doelmatige beleidsontwikkeling en -uitvoering van de diverse beleidsterreinen van BZ;
 • bent u het boegbeeld van BZ en fungeert als ‘hoeder’ van alle medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken;
 • staat u als betrokken ‘ambassadeur’ voor het belang van moderne diplomatie voor Nederland Wereldwijd;
 • draagt u bij aan de maatschappelijke verankering van BZ;
 • draagt u bij aan de verankering van het ministerie in Den Haag en de bijdrage van BZ aan de ontwikkeling van de rijksdienst, o.a. door middel van actieve deelname aan het SG-overleg;
 • bent u in samenwerking met de PSG verantwoordelijk voor een efficiënt en doeltreffend functionerende organisatie;
 • regisseert u de crisisrespons in geval van een internationale crisis;
 • bent u verantwoordelijk voor de relaties met het Koninklijk Huis, het corps diplomatique en de in Nederland gevestigde internationale organisaties;
 • geeft u leiding aan de veranderprocessen in de organisatie, zodat deze in samenhang, transparant en doelmatig en doeltreffend worden doorgevoerd;
 • draagt u zorg voor een goede en veilige werkomgeving waar BZ-medewerkers zich ‘thuis’ voelen;
 • draagt u, zowel nationaal als internationaal, actief bij aan een zichtbaarheid van en bekendheid met de organisatie van BZ en haar doelstellingen.

Wat vraagt dit van u?

U bent een daadkrachtige, evenwichtige en samenbindende topmanager. Een inspirerend leider en authentieke persoonlijkheid met natuurlijk gezag en overtuigingskracht. Een bruggenbouwer, die verbinding weet te leggen, zowel tussen de dienstonderdelen van BZ als met andere departementen.

Als bestuurder bewaakt en behartigt u het mandaat van BZ, binnen en buiten de organisatie. U bent transparant en proactief in uw handelen, helder in uw communicatie en duidelijk in waar u voor staat en in wat u van anderen verwacht. Als secretaris-generaal bent u zichtbaar aanwezig in de organisatie als inspirerend boegbeeld en voorbeeld van de transparante en inclusieve cultuur die de organisatie nastreeft.

Tevens heeft u begrip voor de impact van overplaatsbaarheid op de medewerk(st)er van BZ. U hebt oog voor de verschillende belangen en de samenhang der dingen en u vindt de juiste balans tussen sturen en delegeren. U bent een stevige gesprekspartner voor uw interne en externe partners en voor de politieke leiding. U bent in staat een goede relatie op te bouwen met de medezeggenschap en de centrales van overheidspersoneel en slaagt erin constructief met hen samen te werken.

Vereisten voor de functie

 • ervaring met het op topniveau aansturen van een grote, complexe organisatie;
 • ervaring met en inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen op het terrein van het Nederlands buitenlands beleid in het algemeen en de werkterreinen van het ministerie van Buitenlandse Zaken in het bijzonder;
 • ervaring met de internationale diplomatieke mores;
 • ervaring met het interne management van een overheidsorganisatie in een internationale context;
 • ervaring als verandermanager en daardoor in staat om het ingezette veranderingsproces te leiden;
 • relevante internationale ervaring in een interculturele context;
 • ervaring met interdepartementale samenwerking;
 • beheersing moderne talen in woord en geschrift.

Competenties

 • strategisch inzicht en visie;
 • organisatiesensitiviteit;
 • resultaatgericht leidinggeven;
 • coachend leidinggeven (empathisch vermogen);
 • besluitvaardigheid;
 • overtuigingskracht;
 • impact;
 • verantwoordelijkheid nemen en geven.

Publiek leiderschap

Publieke leiders beschikken over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de rijksbrede Visie op publiek leiderschap. Deze kernkwaliteiten zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Criteria Algemene Bestuursdienst

Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht, etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komt ten goede aan de kwaliteit van de manager. De rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

 • managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
 • divers en veelzijdig samengestelde teams.

De functie van secretaris-generaal valt onder de Algemene Bestuursdienst en behoort tot de topmanagementgroep (TMG) van het Rijk. Dit betekent dat de uiteindelijke kandidaat niet alleen op de onderhavige positie, maar ook op andere TMG-functies benoembaar moet zijn.

Voor TMG-functies bij het ministerie van Buitenlandse Zaken geldt een benoeming voor een periode van 4 jaar, met een optie van verlenging met 1 jaar. Een AIVD-onderzoek, categorie A, maakt deel uit van het selectieproces en er kan gekozen worden voor de inzet van een assessment. Ook zullen referenties worden opgevraagd.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 646-19 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Bram de Klerck
directeur-generaal voor de Algemene Bestuursdienst
Telefoonnummer: 070-426 73 53 (secretariaat)

Over de sollicitatieprocedure

Aarnt Lantinga
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06 21 84 11 16
E-mailadres: aarnt.lantinga@minbzk.nl