Sectiehoofd bij de Inspectie der Rijksfinanciën bij Financiën

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Financiën
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
RB 19-10
Publicatiedatum
12 maart 2019
Sluitingsdatum
31 maart 2019

Een verantwoorde besteding van overheidsgeld, daar zet jij je voor in als sectiehoofd bij de
Inspectie der Rijksfinanciën. Jij creëert de optimale omstandigheden voor jouw medewerkers, zodat zij goed in staat zijn om de financiële gevolgen en de effectiviteit van plannen van een of meer departementen te beoordelen. De Inspectie der Rijksfinanciën (IRF) vormt de ogen en oren de minister van Financiën richting de beleidsterreinen van de vakdepartementen.

Jij leidt een sectie die bestaat uit een gevarieerde groep van zo’n zeven tot twaalf medewerkers. Bij de beoordeling van de plannen spelen de actualiteit en politiek een cruciale rol. Dit geeft jouw werk bij de IRF een bijzonder dynamisch karakter. Lopende en strategische discussies over de uitgaven op de begrotingen staan centraal. Hoe beheersen we die uitgaven? Wat is een doelmatige verdeling van gelden? Hierover overleg en onderhandel je met het vakdepartement.

Daarnaast vervul je een initiërende rol bij het bedenken van uitgavenbeperkingen. Jij en je collega’s hebben praktisch dagelijks contact met de directies Financieel-Economische Zaken en met
beleidsdirecties op de desbetreffende departementen. Bovendien werk je goed samen met IRF-collega’s en andere sectiehoofden. Je identificeert sectoroverstijgende onderwerpen waarbij een gezamenlijke aanpak extra kansen biedt. Ook overleg je regelmatig met collega’s van de andere directies van het ministerie van Financiën.

Ministerie van Financiën

Bij Financiën gaan we over het geld. Niet als doel, maar in dienst van een financieel gezond Nederland. Wij bewaken daarom de balans tussen inkomsten en uitgaven en borgen het goede functioneren van het financiële stelsel. Wij richten ons op het belang van de samenleving als geheel, op korte én lange termijn en zijn ons daarbij – met onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk en durf in ons achterhoofd – bewust van de impact van ons handelen op alle burgers en bedrijven.

Wij heffen en innen belastingen en doen dat eerlijk en zorgvuldig. Wij zien erop toe dat de besteding van overheidsgeld en de vormgeving van ons fiscale stelsel zo goed mogelijk aansluiten bij de publieke belangen. Daartoe zetten wij in op evenwichtige besluitvorming, efficiënte uitvoering en effectief toezicht.

De ambtelijke leiding van het ministerie bestaat uit de secretaris-generaal (SG), de plaatsvervangend SG, de thesaurier-generaal, de directeur-generaal (DG) voor Fiscale Zaken, de DG Rijksbegroting, de DG Belastingdienst en de hoofddirecteur FEZ.

Lees meer over het ministerie van Financiën

Directoraat-generaal

Bij het directoraat-generaal Rijksbegroting (DGRB) organiseren wij het begrotings- en verantwoordingsproces van het Rijk en stellen wede rijksbegroting en budgettaire nota’s op, zoals de Miljoenennota. Ook zien wij actief en in verbinding toe op de doelmatigheid en beheersbaarheid van overheidsuitgaven, en op de uitvoering van de begroting door de departementen. Binnen het DGRB houden wij toezicht op de doelmatigheid van de bedrijfsvoering en het financieel beheer van de departementen en daaraan gelieerde (uitvoerings)organisaties. Ook het bevorderen van de kwaliteit van de financiële functie is een van onze aandachtgebieden.

Het DGRB bestaat uit twee directies en een programmadirectie:

 • Begrotingszaken: coördineert het opstellen van de rijksbegroting, is organisator van het begrotings- en verantwoordingsproces en eigenaar van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering.
 • Inspectie der Rijksfinanciën: houdt de budgettaire vinger aan de pols bij de verschillende departementen en bewaakt en beoordeelt uitgaven(voorstellen).
 • Programmadirectie Inzicht in Kwaliteit: coördineert een Rijksbrede operatie om inzicht in de doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid en uitvoering te vergroten, en te zorgen dat dit inzicht maximaal benut wordt voor besluitvorming, verbetering en verantwoording.

De Inspectie der Rijksfinanciën (IRF)

De inspecteurs van Financiën zijn de ogen en oren van de Minister van Financiën. Als Inspectie der Rijksfinanciën (IRF) adviseren we de Minister over de uitgaven op de Rijksbegroting, de sociale zekerheid en de zorgsector. We spelen een sleutelrol bij de voorbereiding van alle budgettaire vraagstukken, en de budgettaire nota’s zoals de Voorjaarsnota en de Miljoenennota. Ook nemen we een groot deel van de advisering van de onderwerpen van de ministerraad voor onze rekening. Vanuit onze invalshoek staan budgettaire beheersbaarheid en economische doelmatigheid centraal; het bewaken daarvan is de verantwoordelijkheid van de IRF zowel richting departementen alsook intern in de samenwerking met andere directies.

De IRF heeft zes secties die elk één of meerdere departementen onder hun hoede hebben en die met elkaar de hele collectieve sector bestrijken. Ook heeft de IRF twee bureaus die de horizontale onderwerpen behandelen. Medewerkers van de secties/bureaus zijn vertegenwoordigers van het ministerie van Financiën richting de departementen. Werken bij de IRF betekent dat je met veel onderwerpen in aanraking komt, en het brengt veel (interdepartementale) contacten met zich mee. In de directie vind je een open en collegiale sfeer, waarbij coaching en samenwerking hoog in het vaandel staan.

De opgave

 • Leidinggeven aan een sectie van de directie IRF, zowel inhoudelijk als procesmatig;
 • Een goede en betrouwbare adviseur zijn van de ambtelijke en politieke leiding op het terrein van de politiek bestuurlijke begrotingsbesluitvorming;
 • Het coachen en begeleiden van de medewerkers op de sectie, zowel in de politiek-bestuurlijke advisering als bij de inhoudelijke verdieping op het beleidsterrein van de sectie;
 • Het leveren van een bijdrage aan de operatie Inzicht in Kwaliteit, zowel persoonlijk als door het stimuleren van je medewerkers in deze richting;
 • Vertegenwoordigen van de directie en/of het ministerie (intern en interdepartementaal).

Wat vraagt dit van jou?

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk (ABD).

Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht, etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komen ten goede aan de kwaliteit van de manager. De rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

 • managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
 • divers en veelzijdig samengestelde teams.

Van de toekomstige manager wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt.

Publieke leiders beschikken over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de rijksbrede Visie op publiek leiderschap. Dit zijn:

 • Samenwerken
  “De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.
 • Integriteit
  “De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.
 • Reflectie
  “De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Specifiek voor deze functie:

 • Je brengt het gedeeld leiderschap in praktijk. Je bent gericht op het breder verband en niet uitsluitend je eigen domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en bent daarbij in staat om je te verplaatsen in verschillende perspectieven. Je treedt verbindend op en stimuleert medewerkers in hun loopbaan en ontwikkeling. Je hebt ervaring met het coachen en begeleiden van medewerkers.
 • Je beschikt over voldoende overtuigingskracht om in overlegsituaties de missie van de Rijksbegroting inhoud te geven en om op effectieve wijze met tegengestelde belangen om te gaan.
 • Je hebt een creatieve en nieuwsgierige instelling, gericht op het vinden van oplossingen voor complexe problemen. Daartoe durf je standpunten in te nemen én kun je snel schakelen.

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer RB 19-10 naar:

E-mailadres: solliciteren@minfin.nl

Meer informatie

Over de vacature

Wouter Raab of Niels Kastelein
directeur IRF | plaatsvervangend directeur
Telefoonnummer: 070 - 342 73 09

Over de sollicitatieprocedure

Claudia van Mourik
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06 - 50 03 58 20
E-mailadres: c.i.mourik@minfin.nl