Sectorhoofd Integrale beleidsanalyse Leefomgeving bij het Planbureau voor de Leefomgeving

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Salarisschaal
16
Vacaturenummer
BABD 700-22
Publicatiedatum
21 december 2022
Sluitingsdatum
31 januari 2023
Veld met zonnepanelen

De kwaliteit van onze leefomgeving staat onder grote druk. Belangrijke doelen op het gebied van bijvoorbeeld de energietransitie, wonen, landbouw, natuur en mobiliteit moeten in samenhang worden opgepakt. Hoe doe je dat? Het zijn dit soort complexe onderwerpen waar de sector Integrale beleidsanalyse Leefomgeving (IBL) van het PBL zich over buigt. Word jij hier sectorhoofd?

Planbureau voor de Leefomgeving

Het  Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyse op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het PBL draagt bij aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging door het verrichten van verkenningen, analyses en evaluaties waarbij een integrale benadering vooropstaat. Het PBL is voor alles beleidsgericht. Het verricht zijn onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en wetenschappelijk gefundeerd.. Het PBL is organisatorisch een onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Lees meer op PBL.nl.

Sector Integrale beleidsanalyse Leefomgeving

Binnen de sector Integrale beleidsanalyse Leefomgeving (IBL) worden methoden voor integrale beleidsanalyses ontwikkeld en toegepast, en wordt onder andere gebruik gemaakt van lerend evalueren, kennis van transitieprocessen, kwalitatieve en kwantitatieve analysemethodieken, scenario’s, maatschappelijke kosten-batenanalyse, informatie, data en visualisatie. Het thema ‘circulaire economie’ is ondergebracht in deze sector, en de ‘chief scientist’ heeft er zijn plek.

De sector heeft een stevige en brede wetenschappelijke basis, met diverse inhoudelijke en methodologische expertises. IBL is een sector met een diverse samenstelling waar inspirerende en gemotiveerde medewerkers je collega’s zijn. IBL werkt als integrale sector veel samen met de thematische sectoren binnen het planbureau. Samenhang en samenwerking staan hoog in het vaandel bij IBL.

De opgave

De opgave van de sector is om de vier thema’s die binnen het PBL centraal staan (klimaatverandering en energietransitie; circulaire economie; voedsel, landbouw en natuur in transformatie; en stad en regio in ontwikkeling) in samenhang te beschouwen, met speciale aandacht voor de integrale evaluatie en instrumentatie voor de nationale, Europese en internationale dimensies van het leefomgevingsbeleid. De vier thema’s worden gekenmerkt door grote transitieopgaven met complexe en meervoudige uitdagingen op de verschillende schaalniveaus.

Vragen die binnen de sector spelen zijn bijvoorbeeld:
Hoe kun je het milieu- en leefomgevingsbeleid evalueren, rekening houdend met de uiteenlopende posities van maatschappelijke partijen en de handelingsruimte van de verschillende overheidslagen?

Hoe kom je tot handelingsopties in transitieprocessen die voor overheden uitvoerbaar en effectief zijn? Hoe kan brede welvaart worden geoperationaliseerd en hoe kan het worden verankerd in de begrotingssystematiek van kabinet en Kamer? Op welke wijze combineer je daarbij kennis over de werking van subsidies en belastingen met kennis over de governance en het lerende vermogen van overheden? Hoe verbind je lokale leefomgevingsthema’s met Europese wetgeving, en hoe visualiseer je wat de mogelijke uitkomsten van het beleid zullen zijn?

In het oog springende publicaties van de sector zijn:

Jouw voornaamste taken als sectorhoofd IBL

 • Je geeft samen met je twee plaatsvervangers leiding aan de sector (omvang ongeveer 55 fte vaste en tijdelijke medewerkers); je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de werkvloer, de langjarige strategische ontwikkeling en voor de HRM- en financiële taken van de sector.
 • Je bevordert de inhoudelijke samenhang en de sociale cohesie binnen de betrekkelijk nieuwe sector.
 • Je houdt de inhoudelijke en methodologische vernieuwing binnen de sector vast en probeert die te versterken, evenals de verdere verbetering van procesaansturing.
 • Je agendeert en ontwikkelt benaderingen voor het omgaan met de uitdagingen voor het leefomgevingsbeleid, specifiek met betrekking tot de evaluatie en instrumentatie van het beleid.
 • Je versterkt de samenwerking tussen en met verschillende PBL-sectoren bij de uitvoering van het PBL werkprogramma.
 • Als lid van het managementteam lever je een actieve bijdrage aan de PBL-brede strategie- en organisatieontwikkeling en implementatie.
 • Je vertegenwoordigt de sector en draagt de resultaten en adviezen uit namens het PBL bij de verzoekers, en ambtelijke en bestuurlijke instanties.

Wat vragen we?

 • Gepromoveerd in een voor de sector relevante discipline en ervaring met interdisciplinair werken.
   
 • Ervaring met het aansturen van wetenschappelijk onderzoek en met leiding geven aan een grote groep onderzoekers. Het gaat hierbij om het coachen, motiveren en inspireren van medewerkers en het verbreden, verleggen of verder ontwikkelen van hun expertise. In staat zijn mensen, disciplines en onderzoeksthema’s bij elkaar te brengen en daarbij het beste uit het team te halen. Onderzoeksprogramma’s en –projecten binnen de vastgestelde randvoorwaarden kunnen laten uitvoeren (begrotingen, capaciteitsplanning).
   
 • Richting kunnen geven aan meervoudige, complexe beleidsanalyses voor het leefomgevingsbeleid; in staat zijn (toekomstige) beleidsagenda’s en issues uit de samenleving te vertalen in relevante en praktisch haalbare onderzoeksprogramma’s en –projecten ten behoeve van beleidsanalyse (meerjarige programmering).
   
 • Conceptueel flexibel en daardoor in staat strategische samenwerkingsverbanden aan te gaan binnen en buiten de organisatie.
   
 • Kennis van beleidscycli, beleidsprocessen en wetenschapsagenda’s, zowel op decentraal, als nationaal en op Europees/mondiaal niveau. Ervaring met het communiceren van wetenschappelijke kennis naar beleid, het vertalen van beleidsvragen in uitvoerbare onderzoeksvragen, en met het laten landen van conclusies en aanbevelingen van onderzoek bij beleid en politiek (impact).
   
 • Mondeling en schriftelijk helder kunnen communiceren, vanuit een uitstekende organisatiesensitiviteit en gevoel voor de positie van een onafhankelijk planbureau in een politiek en bestuurlijk krachtenveld.

Wat bieden we?

 • De kans om vanuit een onafhankelijke wetenschappelijk werkende kennisorganisatie op hoog politiek-bestuurlijk niveau bij te dragen aan uitdagingen die iedereen raken.
 • Leidinggeven aan een grote club enthousiaste en hardwerkende medewerkers, mensen die allemaal gedreven zijn om hun inbreng te leveren aan de kwaliteit van de politieke besluitvorming en de ontwikkeling van Europees en mondiaal beleid.
 • Salarisschaal 16. Naast het salaris ontvang je 16,37% Individueel Keuzebudget (IKB) over je salaris. Onderdeel daarvan is 8% vakantiegeld.
 • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de cao Rijk.

Talent als basis, diversiteit als kracht

Bij het PBL vinden wij dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving. Werken in divers samengestelde teams maakt ons werk innovatiever en leuker.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Bijzonderheden

Een selectieassessment en het opvragen van referenties kunnen deel uitmaken van de procedure. Dit kan ook betekenen dat openbare bronnen als sociale media worden geraadpleegd.

Preselectiegesprekken met de MD-consultant vinden plaats in de week van 13 – 17 februari.

De selectiegesprekken vinden eind februari plaats.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur je motivatiebrief en cv als pdf onder vermelding van vacaturenummer BABD 700-22 naar:

E-mailadres: ManagementDevelopment@minienw.nl

Meer informatie

Over de vacature

dr. ir. André van Lammeren
Onderdirecteur PBL
Telefoonnummer: 06-52 59 65 70
E-mailadres: Andre.vanLammeren@pbl.nl

Over de sollicitatieprocedure

drs. Rins Flapper (vakantie van 2 t/m 6 januari)
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-52 75 35 71
E-mailadres: Rins.Flapper@minienw.nl