Sectorhoofd Natuur en Landelijk Gebied bij het Planbureau voor de Leefomgeving

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Salarisschaal
16
Vacaturenummer
BABD 573-19
Publicatiedatum
12 juli 2019
Sluitingsdatum
28 augustus 2019

Planbureau voor de Leefomgeving

Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyse op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het PBL draagt bij aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging door het verrichten van verkenningen, analyses en evaluaties waarbij een integrale benadering vooropstaat. Het PBL is voor alles beleidsgericht. Het verricht zijn onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en wetenschappelijk gefundeerd. Zie voor meer informatie over de missie en de taken de website van het PBL.

Het PBL is van mening dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving. Werken in divers samengestelde teams maakt ons werk innovatiever en leuker.

Het PBL is organisatorisch een onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op bereikbaarheid en leefbaarheid, met een goede doorstroming in een schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, het spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water.

Sector Natuur en Landelijk Gebied

De sector Natuur en Landelijk Gebied richt zich op maatschappelijke problemen op het gebied van natuur, landschap en het landelijk gebied. De sector bestudeert en evalueert trends en oplossingsrichtingen op terrein van natuur en verbindt de verschillende schaalniveaus (van mondiaal naar nationaal, en vice versa). Het verlies aan biodiversiteit is bijvoorbeeld één van de mondiale duurzaamheidsproblemen.
Daarnaast kijkt de sector naar de samenhang binnen en de multifunctionaliteit van het cultuurlandschap en cultuurerfgoed: welke landschapswaarden moeten worden behouden en welke handelingsperspectieven zijn er om landschapskwaliteiten te ontwikkelen? De sector verkent de ruimtelijke dynamiek in de ‘groene’ en ‘blauwe’ ruimte en de gevolgen voor de kwaliteit van het landelijk gebied.

De voornaamste taken van het sectorhoofd zijn:

 • leidinggeven aan de sector, samen met de plaatsvervanger; verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de werkvloer, de langjarige strategische ontwikkeling en voor de HRM- en financiële taken van de sector (omvang circa 30 fte vaste en tijdelijke medewerkers);
 • ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van het werkprogramma van het PBL op het terrein van natuur en landelijk gebied en voor bijdragen op dit terrein aan integrale PBL-producten;
 • versterken van de samenwerking tussen verschillende PBL-sectoren bij de uitvoering van het PBL werkprogramma;
 • samen met het hoofd van de sector Water, Landbouw en Voedsel verantwoordelijk voor het PBL-brede thema Voedsel, Landbouw en Natuur. Dit is één van de vier grote thema’s waar het PBL zijn werkzaamheden op focust;
 • als lid van het managementteam PBL een actieve bijdrage leveren aan de strategieontwikkeling en -implementatie van het PBL;
 • vertegenwoordigen van de sector en uitdragen van resultaten en adviezen namens het PBL bij de verzoekers, ambtelijke en bestuurlijke instanties, met aanpalende organisaties en met andere belanghebbenden op alle voorkomende niveaus van besluitvorming, regionaal, nationaal, Europees en mondiaal.

De opgave

Het PBL zoekt een sectorhoofd dat in staat is om vanuit PBL-perspectief een toonaangevend geluid te laten horen om het Nederlandse natuur- en landschapsdebat een stap verder te brengen, door te bouwen aan het natuurverhaal van de toekomst. Het sectorhoofd heeft de uitdaging om verbindingen te leggen tussen de natuuropgave en de andere grote transitieopgaves in het fysieke domein (klimaatadaptatie, landbouw, verstedelijking, energietransitie, circulaire economie). Een stimulerende leider die extern en intern verbinding tot stand kan brengen en die ook goed is aangesloten bij de internationale discussies op dit vlak.

PBL heeft een vooraanstaande positie zowel in Nederland als internationaal, als interface tussen beleid en wetenschap. Op nationale schaal heeft PBL een wettelijke functie als natuurplanbureau en internationaal draagt PBL actief bij aan het VN Biodiversiteitsverdrag (CBD) en het VN Panel over Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten (IPBES).

Wat vraagt dit van het sectorhoofd NLG?

 • Bruggenbouwer die graag leiding geeft aan professionals en dat combineert met een scherp gevoel voor de rol van natuur en landschap in beleid en samenleving.
 • Kennis van het actuele beleid voor natuur en landelijk gebied, op nationaal niveau, maar ook in Europese en mondiale context; natuurvraagstukken kunnen plaatsen in het perspectief van vraagstukken zoals landgebruik, klimaat, water, landbouw, voedsel en verstedelijking. Deze vraagstukken kunnen duiden en verbinden op verschillende geografische en bestuurlijke schaalniveaus.
 • Onderhouden van een hoogwaardig netwerk rond het expertiseveld van de sector, in staat zijn strategische samenwerkingsverbanden aan te gaan binnen en buiten de organisatie;
 • (Toekomstige) beleidsagenda’s en issues uit de samenleving kunnen vertalen in relevante en praktisch haalbare onderzoeksprogramma’s en –projecten ten behoeve van beleidsevaluatie en -verkenning. Affiniteit met de PBL-brede scope (bijdragen aan de kwaliteit van de besluitvorming op het terrein van milieu, natuur en ruimte) en hierdoor bij te dragen aan de instituutsbrede strategie;
 • Ervaring met het aansturen van wetenschappelijk onderzoek en bewezen vaardigheid in het leidinggeven aan een groep onderzoekers. Het gaat hierbij om het coachen, motiveren en inspireren van medewerkers en het verbreden, verleggen of verder ontwikkelen van hun expertise. In staat zijn mensen, disciplines en onderzoeksthema’s bij elkaar te brengen en daarbij het beste uit het team te halen. Onderzoeksprogramma’s en –projecten binnen de vastgestelde randvoorwaarden kunnen laten uitvoeren (begrotingen, capaciteitsplanning);
 • Mondeling en schriftelijk helder kunnen communiceren, vanuit een uitstekende organisatiesensitiviteit en gevoel voor de positie van een onafhankelijk planbureau in een politiek en bestuurlijk krachtenveld.
 • Bij voorkeur gepromoveerd met een grote wetenschappelijke staat van dienst binnen een voor de sector relevant expertiseveld; bij voorkeur ervaring met interdisciplinair werken.

Publiek Leiderschap

ABD-managers beschikken over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de rijksbrede Visie op publiek leiderschap.

Dit zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk (ABD).
Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht, etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komen ten goede aan de kwaliteit van de manager. De rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

 • managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
 • divers en veelzijdig samengestelde teams.

Van de toekomstige manager wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt.

Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure. Ook worden referenties opgevraagd.

De selectiegesprekken vinden op 16 september a.s. plaats.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 573-19 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Dhr. dr. ir. André van Lammeren
onderdirecteur PBL
Telefoonnummer: Telefoonnummer: 06-52 59 65 70 van 13 juli t/m 29 juli met vakantie | vervanging: Dhr. dr. ir. Hans Mommaas, directeur PBL, 070-328 87 30

Over de sollicitatieprocedure

Mw. drs. Rins Flapper
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: Telefoonnummer: 06-52 75 35 71 van 27 juli t/m 25 augustus met vakantie | vervanging: Mw. drs. Regna Aschurie, MD-consultant Bureau ABD, 06-15 85 61 32