Sectorhoofd Publieke Financiën bij het Centraal Planbureau

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Centraal Planbureau, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Salarisschaal
16/17
Vacaturenummer
BABD 434-19
Publicatiedatum
4 april 2019
Sluitingsdatum
22 april 2019

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. Samen met al onze partners werkt het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan de welvaart en het welzijn van alle Nederlanders, nu en later. Verduurzaming en verdienvermogen gaan daarbij hand in hand. Wij werken aan een CO2-arme economie en stimuleren innovaties en verdienkansen.

We zetten ons in voor schone, betrouwbare en betaalbare energie. We staan voor een open economie met een sterke internationale concurrentiepositie. We geven ondernemers de ruimte om te vernieuwen en te groeien. En we benutten de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat verbindt, vernieuwt en zet publieke belangen centraal.

Meer informatie over EZK.

Centraal Planbureau

Het Centraal Planbureau (CPB) is een gezaghebbend instituut en maakt onafhankelijke economische analyses die wetenschappelijk verantwoord en up-to-date zijn en die relevant zijn voor de beleidsvorming in Nederland. Het werk van het CPB bevindt zich daarmee op het snijvlak van de economische wetenschap en het overheidsbeleid. Het CPB is organisatorisch een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken.

Inhoudelijk is het CPB onafhankelijk. De onafhankelijke positie van het CPB ligt vast in de “Regeling houdende de vaststelling van de Aanwijzingen voor de planbureaus”. Deze regeling regelt de juridische en financiële grondslag en de functioneringsvoorwaarden voor de planbureaus. De regeling voorziet in een commissie van toezicht met onafhankelijke leden. Voor het CPB is dit de Centrale Plancommissie.

Kerntaken van het CPB zijn het ramen van de economische ontwikkeling en het analyseren van beleidsmaatregelen over een breed scala aan beleidsterreinen. Het CPB publiceert jaarlijks ramingen in het Centraal Economische Plan (CEP) dat in het voorjaar verschijnt en de Macro Economische Verkenning (MEV), die elk jaar op Prinsjesdag wordt gepubliceerd. Bekende publicaties van het CPB zijn verder de analyse van verkiezingsprogramma's van politieke partijen en maatschappelijke kosten-batenanalyses van grote infrastructurele projecten.

Daarnaast doet het CPB beleidsanalyse op een breed terrein, zoals arbeidsmarkt, zorg, onderwijs, pensioenen, financiële markten en innovatie. Het CPB is nauw betrokken bij de beleidsvoorbereiding onder meer door participatie in onderraden van de ministerraad en ambtelijke voorportalen. Ook wordt intensief contact onderhouden met relevante actoren waaronder departementen, sociale partners en wetenschap.

Het CPB werkt in een projectstructuur en kent vijf sectoren waarbinnen beleidsanalyses, ramingen en onderzoeken plaatsvinden: publieke financiën, macro economische analyse, arbeid, onderwijs en pensioenen, marktordening en fysieke omgeving. Daarnaast is er een aantal ondersteunende afdelingen. De leiding van het CPB  bestaat uit de directeur en twee directieleden. De sectorhoofden geven leiding aan de sectoren. De formatie van het CPB omvat circa 115 fte.

Meer informatie over het Centraal Planbureau.

Sector Publieke Financiën

De sector Publieke Financiën is de budgettaire waakhond (`fiscal watchdog') van de Nederlandse overheid. Voor de rijksbegrotingscyclus maakt de sector, samen met andere sectoren, reguliere ramingen van de overheidsfinanciën en de koopkrachtontwikkeling. Ook verricht de sector beleidsanalyses, al of niet op verzoek van departementen, de politiek, sociale partners of de EU. Het onderzoek van de sector richt zich op de optimale inrichting van het begrotingsbeleid, het belastingstelsel en de sociale zekerheid. De sector wil snel inspelen op nieuwe ontwikkelingen in zowel de economische omgeving als het beleid.

Als hoofd van de sector coördineer je de bureaubrede werkzaamheden voor de Macro Economische Verkenningen / het Centraal Economisch Plan en doorrekening van verkiezingsprogramma’s. Ook lever je een bijdrage aan de werkzaamheden van de Centraal Economische Commissie en de Studiegroep begrotingsruimte. Bij de sector zijn 20 (wetenschappelijk) medewerkers werkzaam.

De opgave

De belangrijkste opgaven van het  sectorhoofd zijn:

 • Spin in het web bij de gezichtsbepalende ramingen van het CPB (CEP, MEV). Toonzetting en presentatie moeten aansluiten bij een immer kritisch publiek. De raming doet een beroep op vele experts (van inhoud tot IT ondersteuning en Communicatie) die op een moderne manier tot een product moeten komen.
 • Coördinatie van Keuzes in Kaart - de periodieke doorrekening van verkiezingsprogramma’s – en overige verzoeken vanuit het parlement.
 • Aanspreekpunt voor beleidsmakers in het budgettaire domein.
 • Zorgdragen voor vernieuwend, beleidsrelevant onderzoek op het beleidsterrein van de sector in den brede.

Wat vraagt dit van je?

Het nieuwe sectorhoofd:

 • is een doorgewinterde econoom met actuele kennis van de economische wetenschap op een of meer gebieden waarop het CPB actief is, bij voorkeur de sector Publieke Financiën.
  Je hebt een brede (pro-)actieve interesse in vraagstukken van economisch beleid en een netwerk in de wetenschap en/of beleid. Mede door deze vaardigheden heb je het vermogen om het CPB met gezag en overtuigingskracht te vertegenwoordigen in beleid, wetenschap, internationale organisaties en media.
 • is een stimulerend leidinggevende die beschikt over leidinggevende ervaring.
  Als leidinggevende ben je in staat om je medewerkers te enthousiasmeren. Je bent een samenbindend leider, geeft inspirerend richting en bent resultaatgericht. Ook weet je een goede balans te vinden tussen inhoud, proces en relatie. Je biedt medewerkers perspectief en stimuleert persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het creëren van een veilig werkklimaat is daarbij voorwaarde. Je neemt initiatief maar laat ook voldoende ruimte aan anderen om initiatieven te ontplooien. Ook ben je creatief en durft tegen te denken. Onder stress behoud je je scherpte.
 • beweegt zich gemakkelijk in wetenschappelijke en beleidsgerichte kringen en heeft een uitstekend omgevingsbewustzijn.
  Je beschikt over bestuurlijke en politieke sensitiviteit en bent je bewust van de politiek-bestuurlijke verhoudingen en de positie van het CPB daarbinnen. Je neemt een onafhankelijke positie in ten opzichte van politiek, bedrijfsleven en belangengroepen.
 • draagt als lid van het MT bij aan de sturing en strategievorming van het CPB.
  Van het CPB worden voor de onderbouwing van besluitvorming goede ramingen en beleidsrelevante economische analyses verwacht. Je hebt een visie hoe kwaliteit en relevantie te behouden en versterken. Daarnaast heb je een beeld hoe het CPB zich het best kan positioneren in het publieke debat. Je bent in staat om uw visie naar de praktijk van de werkzaamheden van het bureau te vertalen.

In de rijksbrede Visie op publiek leiderschap worden de kernkwaliteiten benoemd waarover iedere publiek leider dient te beschikken. Deze kernkwaliteiten zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk (ABD). Ervaring in meerdere contexten, (bijv. uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komen ten goede aan de kwaliteit van de manager. De rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

 • topmanagers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn.
 • divers en veelzijdig samengestelde teams.

Een selectieassessment maakt deel uit van de procedure. Ook worden referenties opgevraagd.

De selectiegesprekken vinden plaats op 9 en 13 mei 2019.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 434-19 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Laura van Geest
directeur CPB
Telefoonnummer: 088-984 60 01

Over de sollicitatieprocedure

Aris Jan Hofker
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-21 10 19 23 (dinsdag t/m vrijdag)
E-mailadres: Aris-jan.hofker@minbzk.nl