Stafhoofd Financiën, Control en Inkoop bij het RIVM

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Salarisschaal
16
Publicatiedatum
12 oktober 2021
Sluitingsdatum
25 oktober 2021

Als stafhoofd Financiën, Control en Inkoop (FCI) sta jij voor een sterke bedrijfsvoering die het primair proces optimaal faciliteert en evenredig bijdraagt aan een RIVM dat dagelijks aan belangrijke maatschappelijke opgaven werkt. Als inspirerend leider zorg jij ervoor dat de bedrijfsvoering van het RIVM Voorspelbaar is, goed in staat is Vooruit te kijken en nauw Verbonden blijft met alle onderdelen van het RIVM. Met jouw visie en enthousiasme neem je het managementteam en de interne organisatie mee in de geformuleerde ontwikkelopgaven, stelt prioriteiten, brengt rust na een intensieve periode en ontwikkelt het vakmanschap binnen de eenheid.

Context

Vanaf 2019 zijn de MT’s Organisatie Bedrijfsvoering en Personeel (OBP) en Finance, Compliance & Control (FCC) van het RIVM tijdelijk door één stafhoofd aangestuurd met als doel om een betere samenwerking en een meer integrale aanpak tot stand te brengen. De ervaring van de afgelopen periode leert dat de span of attention met slechts één stafhoofd niet voldoende gewaarborgd kan worden. De inhoudelijke variatie van vakgebieden en expertises, gecombineerd met de veranderopgaven op ieder terrein, maken het niet mogelijk om hieraan voldoende aandacht te geven. Om die reden worden er momenteel dan ook weer twee nieuwe stafhoofden geworven voor de beide stafeenheden.

De ambitie van OBP en FCC is en blijft een goed geëquipeerde bedrijfsvoering met een kaderstellende, ondersteunende, adviserende en toetsende rol. Belangrijke voorwaarde hiervoor is dat de basis versterkt wordt. Om de ambitie te verwezenlijken zijn al ontwikkelgerichte verbeter- en professionaliseringstrajecten ingezet. Tevens heeft er een organisatorische herstructurering plaatsgevonden zodat de inrichting een optimale dienstverlening ondersteunt. Dit heeft tevens tot doel om de reeds ingezette trajecten te ondersteunen en om te zorgen voor duidelijkheid over rollen en taken. Het betreft hier voornamelijk een andere ordening van de bestaande afdelingen en teams, ter ondersteuning van de ambities.

Als stafhoofd FC&I geef je direct leiding aan de afdelingshoofden van:

 • Financiële administratie & Reporting (FAR, werktitel)
 • Control (werktitel)
 • Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC, werktitel)

Verder is het zo dat het secretariaat van FCI en OBP vanuit de eerdere samenvoeging in gezamenlijkheid de beide stafeenheden ondersteunt. In de nieuwe situatie zal er één secretariaat voor beide stafeenheden blijven om zo ook onnodige versnippering tegen te gaan. Het secretariaat zal worden ondergebracht bij het stafhoofd FCI. De gehele stafeenheid FCI bestaat uit zo’n 92 fte, die primair worden aangestuurd door de afdelingshoofden.

Opgave

Als stafhoofd FCI ga je aan de slag met een aantal uitdagende en uiteenlopende vraagstukken.

Een belangrijke opgave voor de stafeenheid FCI is dat de basis steeds op orde is; de financiën moeten voorspelbaar én betrouwbaar zijn. Onder jouw verantwoordelijkheid wordt er eenduidige, up to date (financiële) informatie ter beschikking gesteld aan alle organisatieonderdelen zodat hierop gestuurd en bijgestuurd kan worden. Het is van belang dat het RIVM financieel gezond is en dat er voldaan wordt aan de kaders zoals gesteld rondom financiën en inkoop. Hiertoe dient de stafeenheid zijn toekomstbestendige financiële en inkoopfunctie te borgen en te verstevigen. Jij zorgt ervoor dat ook de RIVM-organisatieonderdelen zich bewust zijn van het belang van rechtmatige inkoop en hun eigen rol hierin.

De opgaven voor de stafeenheid bestaan verder uit het opstellen van alle producten in de verschillende P&C-cycli en het continue verbeteren en doorontwikkelen van deze producten. Vanuit jouw kennis en ervaring versterk je het vakmanschap binnen de eenheid. Tevens ben je in staat om de control functie binnen het RIVM duidelijk te positioneren en verder te ontwikkelen.

Momenteel wordt er een nieuw ERP-systeem geïmplementeerd, waarbij het de doelstelling is dat processen verder worden gedigitaliseerd. Je weet deze ontwikkelingen met enthousiasme te delen in de organisatie en luistert goed naar wat de diverse organisatieonderdelen nodig hebben van de eenheid om optimaal te kunnen sturen.

Dit doe je onder andere door leiding te geven aan jouw MT. Je bent een (inhoudelijk) klankbord en sparringpartner voor de afdelingshoofden met ieder hun eigen ontwikkelopgaven. Je stimuleert hierin de eigen verantwoordelijkheid en behoudt de helicopterview over het geheel om als MT gezamenlijke ambities na te streven die bijdragen aan een sterke bedrijfsvoeringseenheid FCI, in samenwerking met de stafeenheid OBP. Deze samenwerking en de interne herstructurering is een expliciet aandachtspunt voor de toekomstige manager.

Tot slot fungeer je als primair aanspreekpunt voor ADR, FEZ en de directie Begrotingszaken. Het stafhoofd FCI een belangrijke schakel en proactieve adviseur voor de CFO/directeur Bedrijfsvoering en de Directieraad als het gaat om het verbinden van de werkzaamheden van FCI aan de strategische thema’s en jaardoelen van het RIVM.

Wat vragen we?

Om voor deze functie in aanmerking te komen zijn de volgende criteria van belang:

 • Je hebt academisch niveau en een relevante opleiding op financieel/bedrijfseconomisch gebied. Tevens geniet het de voorkeur dat je eerder bij een baten/lasten organisatie hebt gewerkt.
 • Je bent een ervaren leidinggevende op strategisch niveau in een financiële functie. Je brengt hierbij kennis van relevante wet- en regelgeving met betrekking tot agentschappen en inkoop- en aanbestedingen, fiscaliteit en risicomanagement mee.
 • Je hebt eerder aan de lat gestaan om veranderingsprocessen vorm te geven en je bleek hierbij in staat om strategische doelstellingen te vertalen naar een inspirerend toekomstbeeld. Je bent in staat om sturing aan processen te geven, gericht op kwaliteit, continuïteit en efficiency.
 • Je bent een samenbindend leider die inspireert, verbindt en richting geeft. Je kunt kritisch zijn en waar nodig ook confronteren met behoud van de relatie, dus zowel feedback geven als ontvangen.
 • Je hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en beschikt over organisatiesensitiviteit. Je gaat constructieve samenwerkingsverbanden aan en weet hierbij een koers te kiezen en daaraan vast te houden. Tegelijkertijd ben je flexibel indien nodig.
 • Je brengt een effectieve dialoog en samenwerking tot stand. Jouw overtuigingskracht en open, constructieve communicatiestijl helpen je hierbij.
 • Je hebt affiniteit met geautomatiseerde (financiële) systemen en informatievoorziening.

Wat bieden we?

 • De kans om binnen een inspirerende organisatie met anderen te werken aan maatschappelijk uitdagingen.
 • De functie wordt opengesteld op indicatief schaal 16 (salaris tussen de € 6.174,- en € 8.431,- bruto per maand). Met het oog op de ontwikkelopgave van de afdeling FCC de komende jaren wordt de functie op termijn geherwaardeerd.
 • Volop budget, tijd en aandacht voor persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling.
 • Een functie van 36 uur per week met flexibele werktijden.
 • Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer informatie over de uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden vind je in de cao Rijk.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

RIVM: deskundig, betrouwbaar en onafhankelijk

Als Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn we een deskundige, betrouwbare en onafhankelijke adviseur voor overheid, professionals en burgers. Ons doel: een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. We bewaken gezondheid, ziekten, de kwaliteit van de leefomgeving én het milieu. Daarvoor doen we onderzoek en we verzamelen kennis voor toegankelijke informatie en toepasbare adviezen. Het RIVM zorgt voor een goede geboortescreening, het bestrijden van infectieziekten en heeft een centrale rol bij het Rijksvaccinatieprogramma en de bevolkingsonderzoeken. We onderzoeken wat er nodig is voor goede zorg, een gezonde leefstijl, veilige producten en een veilige en gezonde leefomgeving. Ook dragen we bij aan het voorkomen, bestrijden en beheersen van incidenten en crises.

Vanuit ons hoofdkantoor in Bilthoven en vanaf 2023 vanuit een prachtig nieuw gebouw op het Utrecht Science Park, werken we met ongeveer 2100 collega’s aan al onze adviezen, rapporten, factsheets en publicaties. Daarbij laten we ons leiden door de vragen van vandaag én morgen. We doen ons werk midden in de maatschappij. Trots zijn we op onze organisatie waar iedereen welkom is. Als kennisinstituut van de overheid willen we een afspiegeling van de samenleving zijn. Naast talent, ervaring en motivatie maken ook aspecten van identiteit zoals leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking, onze organisatie rijker, innovatiever én leuker. Met deze verschillende achtergronden, perspectieven en inzichten werken wij samen aan een nog beter resultaat!

RIVM – De zorg voor morgen begint vandaag

Ook benieuwd naar hoe anderen het werken bij het RIVM ervaren? Bekijk het op RIVM'ers aan het woord.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Bijzonderheden

Richt je sollicitatie aan Frederieke Damme, CFO/directeur Bedrijfsvoering bij het RIVM.

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk waardoor ervaringen in meerdere contexten, zoals uitvoering, beleid, staf, internationaal en toezicht, en in verschillende organisaties binnen of buiten het rijk, ten goede komen aan jouw kwaliteit als manager. De Rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn, en aan divers en veelzijdig samengestelde teams.

Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Solliciteren

Je kunt reageren via het online sollicitatieformulier.

Meer informatie

Over de vacature

Frederieke Damme
CFO/directeur Bedrijfsvoering bij het RIVM
Telefoonnummer: 030-274 40 55

Over de sollicitatieprocedure

Tamar van Beek
MD-consultant Algemene Bestuursdienst voor het ministerie van VWS
Telefoonnummer: 06-21 22 09 92