Stafhoofd Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel bij het RIVM

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Salarisschaal
16
Publicatiedatum
12 oktober 2021
Sluitingsdatum
25 oktober 2021

Als stafhoofd Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel (OBP) bij het RIVM sta jij voor een sterke bedrijfsvoering die het primair proces optimaal faciliteert en evenredig bijdraagt aan een RIVM dat dagelijks aan belangrijke maatschappelijke opgaven werkt. Als inspirerend leider zorg jij ervoor dat de bedrijfsvoering van het RIVM Voorspelbaar is, goed in staat is Vooruit te kijken en nauw Verbonden blijft met alle onderdelen van het RIVM. Met jouw visie en enthousiasme neem je het managementteam en de interne organisatie mee in de geformuleerde ontwikkelopgaven, stelt prioriteiten, brengt rust na een intensieve periode en ontwikkelt het vakmanschap binnen de eenheid.

Context

Vanaf 2019 zijn de MT’s Organisatie Bedrijfsvoering en Personeel (OBP) en Finance, Compliance & Control (FCC) van het RIVM tijdelijk door één stafhoofd aangestuurd met als doel om een betere samenwerking en een meer integrale aanpak tot stand te brengen. De ervaring van de afgelopen periode leert dat de span of attention met slechts één stafhoofd niet voldoende gewaarborgd kan worden. De inhoudelijke variatie van vakgebieden en expertises, gecombineerd met de veranderopgaven op ieder terrein, maken het niet mogelijk om hieraan voldoende aandacht te geven. Om die reden worden er momenteel dan ook weer twee nieuwe stafhoofden geworven voor de beide stafeenheden.

De ambitie van OBP en FCC is en blijft een goed geëquipeerde bedrijfsvoering met een kaderstellende, ondersteunende, adviserende en toetsende rol. Belangrijke voorwaarde hiervoor is dat de basis versterkt wordt. Om de ambitie te verwezenlijken zijn al ontwikkelgerichte verbeter- en professionaliseringstrajecten ingezet. Tevens heeft er een organisatorische herstructurering plaatsgevonden zodat de inrichting een optimale dienstverlening ondersteunt. Dit heeft tevens tot doel om de reeds ingezette trajecten te ondersteunen en om te zorgen voor duidelijkheid over rollen en taken. Het betreft hier voornamelijk een andere ordening van de bestaande afdelingen en teams, ter ondersteuning van de ambities.

Onder de stafeenheid Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel vallen de onderdelen: Personeel & Organisatie (werktitel), Interimpool (inclusief het evenementenbureau), Huisvesting (werktitel), Kwaliteit & Veiligheid (werktitel) en Juridische Zaken (werktitel). Daarnaast valt straks de Labbeheer organisatie ook binnen deze stafeenheid. Dit zorgt voor een brede stafeenheid met daarin afdelingen met de focus op personeel- en organisatieadvies en anderzijds meer specifieke aandachtsgebieden die dicht tegen het primaire proces staan. De medewerkers van deze afdelingen worden primair aangestuurd door 8 afdelingshoofden. De totale stafeenheid OBP bestaat uit zo’n 110 fte.

Opgave

Als stafhoofd OBP ga je aan de slag met een aantal uitdagende en uiteenlopende vraagstukken.

Het RIVM heeft tijdens de COVID-19 crisis voor een enorme opgave gestaan. Dit brengt talrijke organisatievraagstukken met zich mee die een beroep doen en hebben gedaan op de flexibiliteit en wendbaarheid van de organisatie (opschalen/afschalen, oprichting nieuwe programma’s en teams, etc.) en de vitaliteit van de managers en medewerkers na ruim 1,5 jaar crisis. Het RIVM zet de blik vooruit en onderzoekt wat er in de toekomst nodig is om klaar te staan voor de vragen van morgen. Hiertoe wordt o.a. een RIVM-breed strategisch personeelsplan opgezet.

In aanloop naar de geplande verhuizing naar het Utrecht Science Park heeft OBP een leidende en actieve rol als het gaat om eigentijds en slimmer samenwerken. Hoe gaat hybride werken vormkrijgen? Wat betekent dit voor ons gedrag, het gebruik van ruimten en de (ICT) benodigdheden op kantoor en thuis? En hoe kan de sociale cohesie en betrokkenheid gewaarborgd blijven?

Een van de strategische thema’s is ‘Mensen maken het RIVM’. Als stafhoofd OBP ben je ambassadeur voor het thema ‘Diversiteit en Inclusiviteit’ waar jij met jouw visie bijdraagt aan een inclusieve en positieve werkcultuur.

Het stafhoofd heeft een brede portefeuille en moet in staat zijn om te schakelen tussen veel verschillende onderwerpen. Van huisvestingszaken, beveiliging en privacyvraagstukken, juridische zaken tot personeelsbeleid. De opgave bestaat uit het creëren van rust door het stellen van prioriteiten, werken vanuit kaders en een mensgerichte aanpak. Er wordt bij alle afdelingen hard gewerkt aan het versterken van de ‘basis’ en de interne herstructurering verdient aandacht. Je geeft sturing aan jouw MT en bent een (inhoudelijk) klankbord en sparringpartner voor de afdelingshoofden met ieder hun eigen ontwikkelopgaven. Je stimuleert hierin de eigen verantwoordelijkheid en behoudt de helicopterview over het geheel om als MT gezamenlijke ambities na te streven die bijdragen aan een sterke bedrijfsvoeringseenheid OBP in samenwerking met de stafeenheid FCI. Deze samenwerking is dan ook een expliciet aandachtspunt voor jou als stafhoofd.

Tot slot is het stafhoofd OBP is een belangrijke schakel en proactieve adviseur voor de CFO/directeur Bedrijfsvoering en de Directieraad als het gaat om het verbinden van de werkzaamheden van OBP aan de strategische thema’s en jaardoelen van het RIVM.

Wat vragen we?

Om voor deze functie in aanmerking te komen zijn de volgende criteria van belang:

  • Je hebt academisch niveau en hebt eerder een directie of grote afdeling geleid waarbij je onder andere ervaring hebt opgedaan met het optimaliseren van de bedrijfsvoeringprocessen en integrale bedrijfsvoeringvraagstukken. Tevens ben je door jouw kennis en ervaring in staat inhoudelijk gesprekspartner te zijn aangaande de diverse thema’s van de portefeuille van stafhoofd OBP.
  • Je hebt eerder hebt eerder aan de lat gestaan om een ontwikkelgave vorm te geven en brengt hierin rust en vertrouwen aan.
  • Je agendeert geprioriteerde vraagstukken en opereert als partner in business en (als het moet) kritische collega voor de CFO/directeur Bedrijfsvoering en Directieraad.
  • Je bent een samenbindend leider die inspireert, verbindt en richting geeft. Je geeft ruimte en verantwoordelijkheid en staat stevig als dat nodig is. Je durft te vertrouwen op je medewerkers die als professionals hun vak verstaan. Je weet afdelingshoofden en medewerkers te inspireren met je visie en je betrokkenheid. Je hebt een open mind en brengt energie mee.
  • Je hebt hart voor de bedrijfsvoering. Je brengt een effectieve dialoog en samenwerking tot stand met andere organisatieonderdelen. Jouw overtuigingskracht en open, constructieve communicatiestijl helpen je hierbij.

Wat bieden we?

  • De kans om binnen een inspirerende organisatie met anderen te werken aan maatschappelijk uitdagingen.
  • De functie wordt opengesteld op indicatief schaal 16 (salaris tussen de € 6.174,- en € 8.431,- bruto per maand). Met het oog op de ontwikkelopgave van de afdeling OBP de komende jaren wordt de functie op termijn geherwaardeerd.
  • Volop budget, tijd en aandacht voor persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling.
  • Een functie van 36 uur per week met flexibele werktijden.
  • Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer informatie over de uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden vind je in de cao Rijk.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

RIVM: deskundig, betrouwbaar en onafhankelijk

Als Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn we een deskundige, betrouwbare en onafhankelijke adviseur voor overheid, professionals en burgers. Ons doel: een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. We bewaken gezondheid, ziekten, de kwaliteit van de leefomgeving én het milieu. Daarvoor doen we onderzoek en we verzamelen kennis voor toegankelijke informatie en toepasbare adviezen. Het RIVM zorgt voor een goede geboortescreening, het bestrijden van infectieziekten en heeft een centrale rol bij het Rijksvaccinatieprogramma en de bevolkingsonderzoeken. We onderzoeken wat er nodig is voor goede zorg, een gezonde leefstijl, veilige producten en een veilige en gezonde leefomgeving. Ook dragen we bij aan het voorkomen, bestrijden en beheersen van incidenten en crises.

Vanuit ons hoofdkantoor in Bilthoven en vanaf 2023 vanuit een prachtig nieuw gebouw op het Utrecht Science Park, werken we met ongeveer 2100 collega’s aan al onze adviezen, rapporten, factsheets en publicaties. Daarbij laten we ons leiden door de vragen van vandaag én morgen. We doen ons werk midden in de maatschappij. Trots zijn we op onze organisatie waar iedereen welkom is. Als kennisinstituut van de overheid willen we een afspiegeling van de samenleving zijn. Naast talent, ervaring en motivatie maken ook aspecten van identiteit zoals leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking, onze organisatie rijker, innovatiever én leuker. Met deze verschillende achtergronden, perspectieven en inzichten werken wij samen aan een nog beter resultaat!

RIVM – De zorg voor morgen begint vandaag

Ook benieuwd naar hoe anderen het werken bij het RIVM ervaren? Bekijk het op RIVM'ers aan het woord.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Bijzonderheden

Richt je sollicitatie aan Frederieke Damme, CFO/directeur Bedrijfsvoering bij het RIVM.

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk waardoor ervaringen in meerdere contexten, zoals uitvoering, beleid, staf, internationaal en toezicht, en in verschillende organisaties binnen of buiten het rijk, ten goede komen aan jouw kwaliteit als manager. De Rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn, en aan divers en veelzijdig samengestelde teams.

Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Solliciteren

Je kunt reageren via het online sollicitatieformulier.

Meer informatie

Over de vacature

Frederieke Damme
CFO/directeur Bedrijfsvoering bij het RIVM
Telefoonnummer: 030-274 40 55

Over de sollicitatieprocedure

Tamar van Beek
MD-consultant Algemene Bestuursdienst voor het ministerie van VWS
Telefoonnummer: 06-21 22 09 92