Tactisch manager, tevens plaatsvervangend directeur Juridische Zaken bij de IND

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Justitie en Veiligheid, Immigratie en Naturalisatie Dienst
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
DH/DJZ/2021/044
Publicatiedatum
23 februari 2021
Sluitingsdatum
5 maart 2021

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.

Lees meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND)

Vreemdelingen die niet veilig zijn in eigen land. Mensen die naar Nederland komen voor werk, studie of de liefde. Of mensen die al zo lang in Nederland wonen dat zij zich Nederlander voelen en graag willen naturaliseren. Voor al deze mensen is de Immigratie- en Naturalisatiedienst een belangrijke halte op hun weg. De IND beoordeelt en beslist op alle naturalisatieverzoeken en verblijfsaanvragen van mensen die naar Nederland komen, om welke reden dan ook. In de afwegingen die we maken, hebben we niet alleen oog voor rechtmatigheid, maar ook voor rechtvaardigheid en de menselijke maat, omdat we ons heel goed realiseren dat onze beslissingen een grote impact hebben op het persoonlijke leven van mensen. Bij de IND zijn circa 4000 mensen werkzaam. De IND heeft te maken met verschillende uitdagingen zoals een wisselend werkaanbod en journalisten en burgers die het werk van de IND op de voet volgen.

De directie Juridische Zaken

De directie JZ bestaat uit 16 generieke teams, 3 teams ondersteuning en 4 specialistische teams, verspreid over de locaties Zwolle, Den Bosch en Den Haag. In de generieke teams is het primaire proces van JZ belegd. Deze teams richten zich op het voeren van juridische procedures in (hoger) beroep en daarmee samenhangende advisering aan andere uitvoerende directies. Teams ondersteuning zijn verantwoordelijk voor de administratieve ondersteuning van de generieke teams. Specialistische teams houden zich bezig met de juridische controlfunctie en de specialistische juridische werkzaamheden. Bij de directie JZ werken ruim 300 fte.

Het MT JZ bestaat uit de directeur en drie tactisch managers. Samen ben je verantwoordelijk voor het vertalen van de visie van de IND naar de koers en strategie van de directie. Je geeft mede richting aan de inhoudelijke koers van de directie en geeft mede sturing aan de centrale veranderopgave van de directie. Hierbij houd je rekening met maatschappelijke en/of politiek-bestuurlijke ontwikkelingen en beschik je over een relevant netwerk van in- en externe relaties.

De opgave

Als tactisch manager geef je leiding aan operationeel managers die veelal op verschillende locaties werkzaamheden met hun team verrichten. Je bent verantwoordelijk voor het voor het behalen van resultaten binnen jouw aandachtsgebied en in staat om de strategie van de directie door te vertalen naar heldere doelen en kaders voor je eigen teams. Daarnaast beheer je als MT-lid een aantal portefeuilles. Als plaatsvervangend directeur ben je in staat om op strategisch niveau te opereren.

  • De specialistische teams vallen binnen de portefeuille van de plaatsvervangend directeur
  • Belangrijke ontwikkeling binnen de directie juridische zaken is het vormgeving van Legal Management. Binnen dat project wordt de organisatie en werking van de juridische processen, producten en diensten tegen het licht gehouden en gewerkt aan het juridische kwaliteitssysteem. Werken vanuit de bedoeling van wet- en regelgeving spelen hierbij een belangrijke rol.
  • Ook de clusters Privacy Office en Bedrijfsjuridisch maken hier onderdeel van uit.
  • Een andere belangrijke opdracht binnen de directie is de ontwikkeling van de compliance functie.
  • De ontwikkelingen vanuit de toeslagenaffaire en de kabinetsreactie hierop zullen de komende tijd van grote invloed zijn op de hiervoor geschetste ontwikkelingen.
  • Dit vraagt brede juridische kennis, bij voorkeur ook van privacy en compliance en sterke affiniteit met de maatschappelijke opgave van de IND.
  • Samenwerking met de advocatuur en rechtspraak is belangrijk, een netwerk met die partijen is een pre.
  • Verder is ervaring met IV zeer relevant. Vernieuwing en innovatie zijn belangrijke pijlers in de doorontwikkelingen van de directie.

Wat vraagt dit van jou?

De IND zoekt naar ervaren leiders die zich onderscheiden door het creëren van stabiliteit & ruimte, waardoor een werkomgeving ontstaat waarbinnen medewerkers resultaatgericht  kunnen samenwerken. De dynamiek in de samenleving en de daarmee veranderende organisatie vraagt van IND-medewerkers nieuw gedrag. Het vergt leiderschap om deze veranderopgave te begeleiden en te faciliteren dat het nieuwe gedrag gemeengoed wordt.

Van de leidinggevenden wordt verwacht dat zij medewerkers inspireren, motiveren en ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling en medewerkers richten op samenwerking, innovatie en voortdurend verbeteren. We zoeken daarom leidinggevenden die hieraan bijdragen vanuit hun overtuiging en drive, die kunnen reflecteren op hun eigen rol en die de gezamenlijke koers van de IND uitdragen.

Wat bieden we?

Salarisschaal 15. Er is sprake van een Individueel Keuzebudget over je salaris. Onderdeel daarvan is 8% vakantiegeld.

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Anders kijken. Meer zien. Een divers en inclusief JenV

Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving waar respect, samenwerking en aandacht voor individuele kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden voorop staan. Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt, ongeacht zijn of haar achtergrond of voorkeur. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Voor deze functie is een interne kandidaat aanwezig.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw motivatiebrief en CV als PDF onder vermelding van vacaturenummer DH/DJZ/2021/044 naar:

E-mailadres: vacature@ind.nl

Meer informatie

Over de vacature

Monique Commelin
directeur Juridische Zaken
Telefoonnummer: 06 53 94 53 86

Over de sollicitatieprocedure

Karen Daleboudt
MD-adviseur IND
Telefoonnummer: 06 31 10 75 64