Drie teamleden ABDTOPConsult

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Salarisschaal
18-19
Vacaturenummer
BABD 98-20
Publicatiedatum
20 maart 2020
Sluitingsdatum
5 april 2020

ABDTOPConsult

ABDTOPConsult is een kleine adviesgroep die in de top van de rijksdienst flexibel inzetbaar is voor complexe advies- en interim-opdrachten en om externe inhuur te verminderen. ABDTOPConsult is van en voor de (rijks)overheid en draagt bij aan het oplossend vermogen van het Rijk.

ABDTOPConsult werkt veelal vraaggedreven, in opdracht van de politieke en ambtelijke top van de ministeries en van Hoge Colleges van Staat. Opdrachten kunnen verschillende vormen hebben: het doen van onderzoek (hoe hebben wij het gedaan), het geven van advies (hoe kan het beter, hoe moeten wij verder) of het zelf leidinggeven aan een bepaald proces (bijvoorbeeld als voorzitter, kwartiermaker, interim-functionaris of programmamanager). Bij veel van deze opdrachten is ABDTOPConsult onafhankelijk qua werkwijze en oordeelsvorming.

ABDTOPConsult wil een lerende organisatie zijn. Als onderdeel van de kwaliteitsborging vindt wekelijks intervisie plaats. ABDTOPConsult deelt thematische kennis en zet zijn ervaring in voor leiderschaps- en talentontwikkeling. Mede vanwege deze reden wordt deze vacature ook nadrukkelijk opengesteld aan kandidaten die een mid-career stap overwegen. Zij worden in staat gesteld om zich binnen hun benoemingstermijn te verbreden op andere domeinen om nadien weer op een lijnfunctie terug te keren.

Positie

Leden van ABDTOPConsult worden door de ministerraad benoemd, voor een periode van ten hoogste zeven jaar. De teamleden opereren onder de verantwoordelijkheid van de directeur ABDTOPConsult. De werkgeverschapsverantwoordelijkheid ligt bij de DG ABD.

De teamleden van ABDTOPConsult fungeren als ‘partner’ in een klein team. Zij leveren een complementaire bijdrage aan het team door inzichten en kennis te delen en maken gebruik van de kennis en ervaring die in het team aanwezig is.

De opgave

Leden van de groep doen veelal enkele opdrachten tegelijk. Afhankelijk van de opdracht werkt een teamlid alleen, in duo, met ondersteuning, of in teamverband.

De invulling van de portefeuille hangt af van de vragen vanuit opdrachtgevers en van de kennis en ervaring van betrokkene, en kan omvatten:

 • het uitvoeren van inhoudelijk en/of procesmatig zware advies- en onderzoeksopdrachten;
 • het uitvoeren van omvangrijke en complexe interim-opdrachten met grote (politieke) urgentie en/of afbreukrisico;
 • het op tijdelijke basis leidinggeven aan een bepaald proces (bijvoorbeeld als voorzitter, kwartiermaker of programmamanager).  

Van teamleden wordt verwacht dat zij beschikbaar zijn voor zaken als dagvoorzitterschappen, Gateway-reviews, (groeps)coaching, mediation, dwarskijken, en sparren en meedenken met collega’s.

Profiel en competenties

Van de leden van ABDTOPConsult wordt verwacht dat zij een open, betrokken en kritische houding hebben richting opdrachtgevers. Daarnaast wordt van hen verwacht dat zij goed kunnen luisteren en doorvragen om te doorgronden wat de kern van de problematiek is. Bij het uitvoeren van opdrachten wordt van hen een gezagvolle en onafhankelijke opstelling verwacht.

Nieuwe teamleden moeten in staat zijn om opdrachten succesvol uit te voeren, op een intelligente en creatieve manier. Kandidaten moeten beschikken over uitstekende contactuele eigenschappen om goede relaties te onderhouden en op te bouwen, binnen en buiten het Rijk, en overtuigingskracht om anderen mee te krijgen. Kandidaten dienen bewezen in staat te zijn om in politiek urgente en complexe situaties een adequate analyse én oplossingsrichting te produceren en die desgevraagd vervolgens effectief te realiseren. Daarbij moeten zij, werkend aan meerdere opdrachten gelijktijdig, soepel kunnen schakelen tussen verschillende rollen.

ABDTOPConsult zoekt drie nieuwe consultants. Gezien de samenstelling van onze opdrachtenportefeuille en het huidige team zoeken wij kandidaten die als allround bestuurder ruime ervaring hebben met het leiding geven aan multidisciplinaire verandertrajecten, zowel binnen departementen als bij uitvoeringsorganisaties. Daarnaast zoeken wij kandidaten met een achtergrond binnen het financieel-economische domein en/of het zorgdomein.

Bijbehorende competenties: strategisch inzicht, analytisch sterk, organisatiesensitiviteit, flexibiliteit in stijl en interventies, creativiteit, politiek-bestuurlijke sensitiviteit, autonoom, initiatief, authentiek, samenwerkingsgericht, executiekracht.

Vereiste kennis en ervaring

 • werkzaam binnen de topmanagementgroep (TMG), als bestuurder van een grote publiekrechtelijke ZBO van de rijksoverheid (op TMG-niveau), binnen de korpsleiding Nationale Politie of TMG-potential;
 • ruime ervaring op diverse domeinen en in verschillende rollen binnen de (rijks)overheid op hoog ambtelijk niveau;
 • uitgebreid actueel netwerk binnen de rijksdienst, met name op TMG-niveau, en buiten de rijksdienst;
 • stevig ontwikkelde (verander)managementvaardigheden;
 • financieel-economische kennis en/of kennis van en ervaring binnen het zorgdomein en/of ervaring met interim-management zijn een pre.

Publiek leiderschap

Je beschikt over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de rijksbrede Visie op publiek leiderschap:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het ‘eigen’ domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven en verschaft zichzelf positie in het oplossen van relevante (maatschappelijke en politiek- bestuurlijke) dilemma’s.”

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien.”

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie.”

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk (ABD). Ervaring in meerdere contexten, zoals uitvoering, beleid, staf, internationaal en toezicht, en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komt ten goede aan jouw kwaliteit als manager. De Rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan divers samengestelde teams en managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn. Als manager verwachten we van je dat je regelmatig van functie verandert.

Bijzonderheden

 • Voor TMG-functies geldt een maximale benoemingstermijn. Voor deze functie geldt een benoemingsperiode van maximaal 4 jaar.
 • Het betreft een vertrouwensfunctie. Een veiligheidsonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.
 • Een assessment maakt deel uit van de procedure en mogelijk worden referenties opgevraagd.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 98-20 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minBZK.nl

Meer informatie

Over de vacature

Hans van der Vlist
Directeur ABDTOPConsult
Telefoonnummer: 06 11 03 87 49
E-mailadres: hans.vlist@rijksoverheid.nl

Over de sollicitatieprocedure

Victor Paumen
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06 15 27 38 96
E-mailadres: victor.paumen@minBZK.nl