Twee teammanagers/MT-leden Telecom, Vervoer en Post bij ACM

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Autoriteit Consument en Markt
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
BABD 602-19 en 603-19
Publicatiedatum
6 september 2019
Sluitingsdatum
22 september 2019

Ben je een toezichthouder met energie voor tien? Heb je visie op de inhoud én oog voor de ontwikkeling van je team? Dan ben jij één van de twee veelzijdige teammanagers die wij zoeken voor de directie Telecom, Vervoer & Post (TVP).

Over de ACM

De ACM is een gedreven, hedendaagse toezichthouder die actief is in het maatschappelijke speelveld waar de dynamiek groot is. Je werkt aan inhoudelijk interessante en zeer actuele zaken. Toezichthouders staan in het centrum van de belangstelling. Media, politiek, bedrijfsleven en het publiek volgen ons werk kritisch. Jouw werk heeft dan ook direct impact.

De ACM draagt bij aan een gezonde economie door markten goed te laten werken voor mensen en bedrijven. Wij willen marktproblemen oplossen en waar mogelijk voorkomen door het effectief en efficiënt inzetten van ons brede palet aan instrumenten. Dit doen we door toezicht te houden op: de mededinging in het algemeen (kartelvorming, marktmacht, fusies en overnames); een aantal specifieke sectoren waarbinnen onvoldoende ‘natuurlijke’ concurrentie bestaat (energie, vervoer, telecom, post, zorg en drinkwater); de rechten en belangen van consumenten.

De ACM kent negen organisatieonderdelen die nauw verbonden zijn. De toezichtdirecties ‘Consumenten’, ‘Telecom, Vervoer en Post’, ‘Energie’, ‘Mededinging’ en ‘Zorg’, plus de directies ‘Juridische Zaken’, ‘Bedrijfsvoering’ en ‘Bestuur, Beleid en Communicatie’ en het Economisch Bureau. Bij de ACM werken vanuit Den Haag ruim 550 professionals. We opereren in en werken samen met verschillende hechte Europese netwerken van collega-autoriteiten.

De ACM valt onder de politieke verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het bestuur is zelfstandig en eindverantwoordelijk voor alle besluiten en de organisatie van de ACM. De ACM bepaalt zelf de prioriteiten en komt onafhankelijk van de overheid, bedrijfsleven en belangengroepen tot besluiten. Altijd in het belang van mensen en bedrijven. Elk bestuurslid heeft een eigen portefeuille, maar besluitvorming vindt collegiaal plaats binnen het bestuur. Het bestuur heeft ook de verantwoordelijkheid voor de strategie en agenda van de ACM en een effectieve uitvoering daarvan.

Over de directie Telecom, Vervoer en Post

De directie Telecom, Vervoer en Post (TVP) is verantwoordelijk voor regulering en toezicht in markten voor onder meer vast en mobiel bellen en internet, openbaar vervoer, luchtvaart en post en pakketten. Dit zijn sectoren met volop nieuwe ontwikkelingen: door de toenemende rol van data en ICT, nationaal en Europees, ontstaan nieuwe markten en verhoudingen op die markten. Dat stelt ons voor nieuwe vraagstukken. Denk aan de uitrol van glasvezel en 5G, de rol van app stores of de opkomst van Mobility as a Service (MaaS). Mede hierom is de directie net opnieuw ingedeeld en bestaat deze nu uit vijf teams: Data detectie & innovatie, Telecom & digitaal, Vervoer & Post, Handhaving, Klachten en geschillen en een team Ondersteuning.

Deze teams zijn verantwoordelijk voor alle markt-regulerende taken, zoals het vaststellen van tarieven en andere voorwaarden om marktwerking in deze sectoren te bevorderen en de belangen van de eindgebruikers te beschermen. Ook behandelen we klachten en geschillen en onderzoeken we mogelijk misbruik van economische machtsposities op de telecom-, vervoer- en postmarkten.

Voor het team Vervoer & Post en het team Handhaving, Klachten & Geschillen zoeken wij twee nieuwe teammanagers/MT-leden.

Wat ga je doen?

Samen met je collega-MT-leden zet je de strategische lijnen uit voor TVP. Je weet deze te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Je bent, samen met de andere leden van het MT, verantwoordelijk voor de te behalen resultaten van de directie.

Als teammanager Handhaving, Klachten & Geschillen geef je leiding aan een team dat (vermoedens van) overtredingen opspoort en onderzoekt. Het uiteindelijke doel is om ervoor te zorgen dat de overtreding - en daarmee het schadelijke gedrag- wordt beëindigd. De teammanager zoekt samen met het team naar manieren om de weerstand, die het optreden tegen overtredingen soms oproept bij een organisatie, te doorbreken. Het opstellen van een boeterapport, een last onder dwangsom of een bindende aanwijzing behoort ook tot de werkzaamheden van het team.

Daarnaast treedt het team op als onafhankelijke en onpartijdige scheidsrechter bij geschillen tussen marktpartijen onderling. Tenslotte bewaakt de manager de juridische kwaliteit van de producten van TVP en onderhoudt hij/zij de relaties met de collega’s van JZ.

Als teammanager Vervoer en Post geef je leiding aan het team dat verantwoordelijk is voor de invulling van wettelijke normen en het toezicht daarop in een aantal vervoerssectoren (spoor, luchtvaart, loodsen en zeehavens) en de post- en pakkettenmarkt. Het team beoordeelt onder meer tarieven en voorwaarden van onder toezicht gestelde organisaties als Schiphol, PostNL en ProRail. Ook worden ontwikkelingen in de markt, zoals internationaal goederenvervoer over spoor of het gebruik van pakketkluizen, op de voet gevolgd. Daarvoor staat het team in nauw contact met diverse marktpartijen. Daarnaast werken ook de gedragsdeskundigen van TVP vanuit dit team. Daarmee vormt gedragsbeïnvloeding een speciaal aandachtsgebied voor deze teammanager.

Als leidinggevende geef je de 15-18 medewerkers in jouw team richting en ruimte. Je zorgt dat het team zich ontwikkelt, zowel als team als op individueel niveau en je creëert een gezamenlijke thuisbasis. Dit doe je met enthousiasme en energie. Verder ben je een toegankelijke manager voor je teamleden op de meest uiteenlopende onderwerpen die ofwel de organisatie ofwel de inhoud raken. Je bent sparringpartner voor de directeur en je collega teammanagers. Je zoekt bovendien actief ACM-breed de samenwerking.

Wie zoeken wij?

Je hebt een grote dosis enthousiasme waarmee je verder vorm weet te geven aan het toezicht van TVP, je team en aan de directie. Je gaat voor resultaat, hebt oog voor het proces en hart voor de mensen, zowel binnen ACM als daarbuiten. Je bent goed in visievorming, hebt innovatiekracht, en bent niet bang om knopen door te hakken. Feedback vragen, krijgen en geven vind je vanzelfsprekend. Je hebt oog voor je omgeving en op politiek bestuurlijk vlak doorgrond je het krachtenveld en ben je niet bang voor weerstand. Je doorziet snel complexe vraagstukken en je bent stressbestendig.

Daarnaast heb je:

  • een afgeronde academische opleiding, waarbij een juridische achtergrond voor Team Handhaving, Klachten en Geschillen een pré is;
  • ervaring of aantoonbare affiniteit met toezicht en handhaving;
  • ervaring in coaching, leiding geven en begeleiding van een team van professionals;
  • ervaring of aantoonbare affiniteit met organisatieontwikkeling.

Publiek leiderschap

Je beschikt over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de rijksbrede Visie op publiek leiderschap. Dit zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk (ABD). Ervaring in meerdere contexten, (bijv. uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komt ten goede aan de kwaliteit van de manager. De rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

  • (top)managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
  • divers en veelzijdig samengestelde teams.

Van de toekomstige manager wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt.

Bijzonderheden

De kennismaking en selectieprocedure bestaan uit minimaal twee gespreksrondes en een afrondend arbeidsvoorwaardengesprek.

Een assessment en een referentiecheck kunnen onderdeel uitmaken van de vacature.

De selectiegesprekken vinden plaats vanaf medio oktober 2019.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Rijksambtenaren met een vaste aanstelling behouden hun rechtspositie bij de ACM.

Solliciteren

Graag ontvangen wij je sollicitatie online .

Meer informatie

Over de vacature

Annemarie Sipkes
directeur Telecom Vervoer en Post
Telefoonnummer: mobiel: 06-18 30 24 57 / secretariaat: 070 722 23 08

Over de sollicitatieprocedure

Leonore Harthoorn
MD-consultant voor de ministeries van EZK en LNV
Telefoonnummer: 06-15 12 67 59
E-mailadres: l.harthoorn@minez.nl