Teammanager Zorg bij ACM

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Autoriteit Consument en Markt
Salarisschaal
15
Publicatiedatum
10 juli 2019
Sluitingsdatum
15 augustus 2019

Wil jij bijdragen aan een goede werking van de Nederlandse zorgmarkten? Heb je een goed gevoel voor mededingingsrechtelijke vraagstukken en ben je een doortastende manager die van aanpakken weet? Dan is de vacature teammanager Zorg bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) echt iets voor jou!

Over de ACM

De ACM is een energieke, hedendaagse werkgever die actief is in het maatschappelijke speelveld waar de dynamiek groot is. Je werkt aan inhoudelijk interessante en zeer actuele zaken. Toezichthouders staan in het centrum van de belangstelling. Media, politiek, bedrijfsleven en het publiek volgen ons werk kritisch. Jouw werk heeft direct impact op consumenten en bedrijven.

De ACM draagt bij aan een gezonde economie door markten goed te laten werken voor mensen en bedrijven. Wij willen marktproblemen oplossen en waar mogelijk voorkomen door het effectief en efficiënt inzetten van ons brede palet aan instrumenten. Dit doen we door toezicht te houden op: de mededinging in het algemeen (kartelvorming, marktmacht, fusies en overnames); een aantal specifieke sectoren waarbinnen onvoldoende ‘natuurlijke’ concurrentie bestaat (energie, vervoer, telecom, post, zorg en drinkwater); de rechten en belangen van consumenten.

De ACM kent negen organisatieonderdelen die nauw verbonden zijn. De toezichtsdirecties ‘Consumenten’, ‘Telecom, Vervoer en Post’, ‘Energie’, ‘Mededinging’ en ‘Zorg’, de directies ‘Juridische Zaken’, ‘Bedrijfsvoering’ en ‘Bestuur, Beleid en Communicatie’ en het Economisch Bureau. Bij de ACM werken vanuit Den Haag ruim 550 professionals. We opereren in en werken samen met verschillende hechte Europese netwerken van collega-autoriteiten.

De ACM valt onder de politieke verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het bestuur is zelfstandig en eindverantwoordelijk voor alle besluiten en de organisatie van de ACM. De ACM bepaalt zelf de prioriteiten en komt onafhankelijk van de overheid, bedrijfsleven en belangengroepen tot besluiten. Altijd in het belang van consumenten, burgers en bedrijven. Elk bestuurslid heeft een eigen portefeuille, maar besluitvorming vindt collegiaal plaats binnen het bestuur. Het bestuur heeft ook de verantwoordelijkheid voor de strategie en agenda van de ACM en een effectieve uitvoering daarvan.

Over de directie Zorg

Binnen de ACM is het toezicht op de zorg bijeengebracht in een apart organisatorisch onderdeel: de directie Zorg. Het betreft al het huidige toezicht van de ACM op de zorg, zoals fusietoezicht en toezicht op samenwerkingen en misbruik van economische machtsposities, en daarnaast voorbereidende werkzaamheden in verband met de voorziene overheveling van markttoezichtstaken van de Nederlandse Zorgautoriteit naar de ACM.

Wat ga je doen

De directie Zorg is de jongste directie bij de ACM en nog deels in opbouw en ontwikkeling. De directie Zorg heeft als taak om mededingingstoezicht te houden op de zorgmarkten met als doel goede marktwerking voor mensen en bedrijven ten behoeve van toegankelijke en betaalbare zorg van goede kwaliteit. Dit doen we door toezicht op naleving van het kartelverbod, voorlichting te geven, fusieaanvragen te beoordelen, misbruik van economische machtposities tegen te gaan en marktstudies te doen. Het werkveld is breed; van huisartsen, ouderenzorg en ziekenhuizen tot aan zorgverzekeraars en de farmaceutische industrie.

Als teammanager Zorg zet je de strategische lijnen uit in het werk en ben je medeverantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen van de directie Zorg. Je identificeert marktproblemen en lost deze samen met jouw team en het Bestuur op een effectieve en efficiënte manier op. Je bent zaakmanager en procesbegeleider in fusies, detectie, opsporing en onderzoek naar marktproblemen en overtredingen van de Mededingingswet. Vanuit onze visie op toezicht opereer je met doortastendheid, geef je richting en hak je knopen door. Je begeleidt je team in het nemen van de juiste beslissingen en vormgeving ervan als doordachte besluiten en rapporten van stevige kwaliteit. Op basis van kennis, expertise en overzicht denk je mee over de inhoud en passende aanpak – en stimuleer en implementeer je vernieuwingen. Je bent veel in gesprek met externe partijen (incl. collega-zorgtoezichthouders), waarmee je relaties aangaat en onderhoudt. Indien nodig ga jij in gesprek met zorgverzekeraars en zorgaanbieders om te zorgen dat ongewenst gedrag wordt aangepast. Ook haal je informatie op uit de markt die tot efficiency van het werk leidt. Je benut de waarde van de vele kwantitatieve en kwalitatieve data in het zorgveld maximaal en initieert verdere innovatie op het vlak van datagedreven toezicht. Ook denk je mee over de toekomst van toezicht en de toezichthouder.

Als leidinggevende geef je de (aan het einde van de opbouwfase) circa 15 medewerkers in jouw team de ruimte, uitdaging en het vertrouwen om tot de afgesproken resultaten te komen én tegelijkertijd het beste uit zichzelf te halen. Het creëren van een stimulerende werkomgeving die gericht is op vernieuwing en op vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling van je teamleden heeft continu jouw aandacht. Je bent een natuurlijk, gezaghebbend aanspreekpunt en sparringpartner voor zowel collega teammanagers, als teamleden op de meest uiteenlopende onderwerpen; van de zorgsector tot aan het omgaan met grote hoeveelheden beschikbare data en van mededingingsrechtvraagstukken tot aan detectiemethodes en strategische communicatie.

Wie zoeken wij?

Je bent inhoudelijk gedreven en haalt graag de onderste steen boven om te weten hoe iets precies in elkaar zit. Je houdt van het oplossen van marktwerkingsproblemen met het instrument van de Mededingingswet. Je bent besluitvaardig en kan knopen doorhakken. Je kan standvastig zijn als de situatie dat verlangt en weet om te gaan met ambiguïteit en weerstand. Jouw aanpak is voortvarend met een goed oog voor bestuurlijke en organisatieverhoudingen. Je bent gericht op innovatie en draagt proactief ideeën en verbetervoorstellen aan. Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden en ziet een goede samenwerking als de sleutel tot succes. In je loopbaan heb je je sporen verdiend en meer dan eens het verschil weten te maken.

Daarnaast heb je:

  • een afgeronde academische opleiding met een grondige kennis van het mededingingsrecht;
  • werkervaring als leidinggevende in een kennisintensieve organisatie, bijvoorbeeld bij een zorgmarktpartij (grote zorgverlener of verzekeraar), een advocatenkantoor of onderzoeks-/adviesbureau en/of een toezichthouder;
  • ervaring als afdelingsmanager met het aansturen van een afdeling van (ten minste) ca. 15 medewerkers;
  • ervaring of aantoonbare affiniteit met complexe toezichts- en mededingingsvraagstukken, bij voorkeur in de zorg;
  • ervaring of aantoonbare affiniteit met de toepassing van grote hoeveelheden data is een pre.

Je beschikt over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de rijksbrede Visie op publiek leiderschap. Dit zijn:

Samenwerken
'De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven.'

Integriteit
'De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien.'

Reflectie
'De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie.'

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk (ABD). Ervaring in meerdere contexten, (bijv. uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komen ten goede aan de kwaliteit van de manager. De Rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

  • (top)managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
  • divers en veelzijdig samengestelde teams.

Van de toekomstige manager wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt.

Bijzonderheden

Een assessment en een referentiecheck kunnen onderdeel uitmaken van de vacature.
De selectiegesprekken vinden plaats vanaf 9 september 2019.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Rijksambtenaren met een vaste aanstelling behouden hun rechtspositie bij de ACM.

Meer informatie over de vacature

Nadere inhoudelijke informatie over deze vacature is verkrijgbaar bij Bart Broers, directeur directie Zorg, via 070 – 722 2000 (tot 5 augustus 2019 bereikbaar). In de week van 12 tot 16 augustus is Krijn Schep, teammanager directie Zorg, bereikbaar via 070 722 2757.

Voor nadere informatie over de procedure kun je contact opnemen met Leonore Harthoorn, tel. 06-1512 6759, MD-consultant voor de ministeries van EZK en LNV.

De kennismaking en selectieprocedure bestaan uit minimaal twee gespreksrondes en een afrondend arbeidsvoorwaardengesprek.

Solliciteren

Graag ontvangen wij je sollicitatie via het online sollicitatieformulier.